Chovatelský řád

CHOVATELSKÝ ŘÁD

Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha, z.s.
 

 

1.  Úvodní ustanovení

1.      Tento chovatelský řád upravuje základní pravidla chovu čistokrevných plemen psů začleněných do působnosti Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha, z.s. IČO: 406 15 227, se sídlem Nový lesík 890/11, Střešovice, 162 00 Praha (dále jen „Klub“), a to plemen Cavalier King Charles Spaniel a King Charles Spaniel (dále jen „klubová plemena“).

2.      Chovatelský řád Klubu je základní normou Klubu a je plně v souladu se Zápisním řádem Českomoravské kynologické unie, z.s., IČO: 697 81 621, se sídlem Maškova 1646/3, Kobylisy, 182 00 Praha (dále jen „ČMKU“).

3.     Základní chovatelskou normou je plemenný standard Mezinárodní kynologické federace (dále jen

„FCI“) v plném rozsahu.

4.      Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy.

5.      Ustanovení tohoto chovatelského řádu jsou závazná pro všechny členy Klubu, kteří vlastní nebo drží chovné jedince, a i pro nečleny Klubu, kterým je poskytnut chovatelský servis Klubu.

 

 

2.  Chov
1.     Klub stanovuje základní pravidla a podmínky pro chov klubových plemen.

2.     Za svůj chov plně zodpovídá chovatel.

3.      Klub v rámci chovu využívá kontrolovaný chov. Kontrolovaným chovem se rozumí základní forma čistokrevného chovu. Využívají se v něm všichni chovní jedinci klubových plemen. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení žádá hlavního poradce chovu (dále jen „HPCH“).

4.      Chov musí směřovat k udržení standardu, potlačování výskytu geneticky vázaných vad a chorob a všech dle standardu diskvalifikujících vad. To vše s důrazem na zachování a podporu klubových plemen.

5.      Chovatel může v jednom roce odchovávat pouze pod jedním klubem. Přechod je možný vždy po skončení kalendářního roku.

 

 

3.  Chovní jedinci
1.      Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI, a kteří byli zařazeni do chovu po splnění podmínek chovnosti. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2.      Podmínkou pro zařazení jedince do chovu je úspěšné absolvování bonitace. Bonitace je přístupná všem psům a fenám od ukončených 12 měsíců věku a probíhá v souladu s bonitačním řádem Klubu.

3.      Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí bonitační referent do průkazu původu. Klub následně předá průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců.

4.      K chovu a krytí mohou být využiti psi nejdříve od počátku 15. měsíce věku a feny od počátku

18. měsíce.

5.      Fena smí být využita k chovu naposledy v den dosažení stáří 8 let (k datu krytí). Výjimku z tohoto ustanovení může v souladu se specifickými podmínkami plemene povolit HPCH, a to za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav musí být doložen potvrzením o schopnosti feny k další reprodukci vystaveným veterinárním lékařem na začátku říje feny před krytím. Prodloužení je možné pouze na jeden vrh dle směrnic ČMKU, a pouze do dovršení stáří 9 let.

6.      Dodatečné vyřazení jedince z chovu může být provedeno v případě prokazatelných dědičně přenosných vad a onemocnění a v případě, kdy vyjde dodatečně najevo, že na jedinci byl prokazatelně proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické či exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k nezařazení do chovu.

 

 

4.  Chovatel, majitel chovného psa
1.      Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba starší 18 let (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně.

2.      Chovatel je držitel feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována, případně o chovatelskou stanici již bylo zažádáno.

3.      Každý chovatel je povinen vést evidenci odchovů dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění novelizací.

4.      Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být nejdéle do 15 dnů oznámena HPCH. Změna držení (adresy) u chovného psa musí být oznámena HPCH. U chovné feny se změna v držení oznámí zároveň s hlášením vrhu HPCH a plemenné knize (dále také jen „PK“).

5.      Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

6.      Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

7.      V případě více vlastníků chovného jedince má pouze jediný z nich podpisové právo ve vztahu ke Klubu i plemenné knize.

8.     Chovatel, který odchová štěňata bez průkazu původu bude z klubu neodkladně vyloučen.

9.      Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, poté před zařazením do chovu, musí splnit chovné podmínky Klubu a být přeregistrováni PK ČMKU.

10.   Zahraniční krytí je možné, u majitele krycího psa však musí být pes chovný, tzn. že musí splňovat podmínky chovnosti dané země. Chovatel je povinen obstarat si fotokopii průkazu původu krycího psa, doklad o jeho registraci v příslušné plemenné knize (registrované pod FCI nebo státy uznávané FCI) a doložení potvrzení o chovnosti psa v dané zemi.

11.  Krytí psem ve vlastnictví nečlena Klubu je možné, pokud pes splňuje podmínky pro chovného jedince.

 

 

5.  Krytí
1.      Volba krycího psa je v kompetenci každého chovatele. Je na rozhodnutí majitelů krycího psa i feny, zda jedince se shodnými nedostatky spojí, nesou za to plnou odpovědnost. Majitel chovného psa má právo i povinnost ověřit si před krytím chovnost a stáří feny (stáří do 8 let) a naopak na originálu průkazu původu.

2.      V případě, že je chovatel začátečník nebo potřebuje poradit s výběrem vhodných psů ke krytí jeho feny, kontaktuje kteréhokoliv poradce chovu, který mu pomůže vhodné krycí psy vybrat – lze písemně, emailem nebo telefonicky po vzájemné dohodě.

3.     Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.

4.     Krytí lze uskutečnit pouze za předpokladu, že jeden z partnerů je plnochrupý.

5.      Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu, avšak počet krytí za rok není limitován.

6.     Majitel chovného psa musí vést knihu/evidenci krytí.

7.      Po krytí vyplní držitel psa a majitel chovné feny krycí listy. Způsob úhrady za krytí je věc dohody mezi držitelem psa a majitelem chovné feny.

8.      Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s chovatelským řádem FCI povolit ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.

9.      Dojde-li k nežádoucímu krytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto krytí, musí být tento vrh nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh se započítává do řádných vrhů. Každý případ takového vrhu bude výbor řešit individuálně. Při opakovaném nežádoucím krytí bude chování majitele feny hodnoceno jako úmyslné a bude proti němu zahájeno kárné řízení.

10.   Příbuzenská plemenitba v prvním stupni spojení typu otec – dcera, syn – matka, polo-sourozenci (společný jeden z rodičů) musí být vždy předem chovatelem odůvodněna (bude uloženo u písemností ke krycímu listu) a je možná pouze po předchozím schválení chovatelského záměru HPCH.

11.   Postup při krytí: Před krytím:

a)      Majitel feny požádá HPCH o vydání krycího listu (2x) a to minimálně 15 dní před krytím. Za nedodržení lhůty může být majiteli feny účtován expresní poplatek ve výši 200,-

b)     Majitel má povinnost ověřit si, zda je vybraný krycí pes chovný, řádně zapsaný v plemenných knihách FCI a splňuje požadovanou věkovou hranici.

 

Při krytí v ČR:

a)     Majitel feny a majitel krycího psa vyplní řádně oba krycí listy a podepíší je.

b)     Krycí list musí být vyplněn i v případě, že jsou oba partneři ve vlastnictví jednoho majitele.

 

Po krytí:

a)      Majitel feny je povinen zaplatit úhradu za krycí list bankovním převodem (variabilní symbol je členské číslo, specifický symbol – 5, do poznámky uvede jméno feny), a to nejpozději do 7 dnů od vydání krycího listu. Dále je povinen zaslat jeden vyplněný krycí list na adresu HPCH (naskenovaný e-mailem, popřípadě poštou).

b)     V případě, že fena nezabřezla, je majitel povinen nahlásit tuto skutečnost HPCH, a to nejdéle do 75 dnů po nakrytí zasláním obou originálů krycích listů poštou. HPCH následně vystaví nový krycí list s platností na půl roku. V takovém případě se poplatek za další krycí list neplatí.

 

Při zahraničním krytí:

a) V případě zahraničního krytí je postup stejný jako na území České republiky. Je nutné si vždy vyžádat kopii průkazu původu, potvrzení o uchovnění krycího psa a kopie certifikátů o zdravotních vyšetřeních, kopii šampionátů atd.

 

 

6.  Vrh
1.      Chovatel zasahuje do průběhu porodu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby zejména nezvyšoval bolest a neohrožoval zdraví matky nebo štěňat. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

2.      Chovatel je povinen zabezpečit péči o fenu a vrh na takové úrovni, aby byl zaručen zdárný fyzický i psychický vývoj štěňat a fena při tom nestrádala. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici. Při větším počtu narozených štěňat je chovatel povinen zajistit náhradní výživu nebo zajistit pomocnou kojnou fenu.

3.      Povinností chovatele je provádět opakovaně odčervení štěňat a vakcinaci proti virovým onemocněním.

4.      Fena smí mít pouze jeden vrh ročně (maximálně 3 vrhy po 2 letech), a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé). Toto pravidlo se nevztahuje na případy náhradního krytí, tj. pokud fena nezabřezla.

5.     Narození štěňat je chovatel povinen oznámit písemně HPCH, a to nejdéle do 12 dnů od porodu.

6.     Majitel feny si stáhne z webových stránek Klubu tyto dokumenty:

a)      2x hlášení vrhu (1x pro HPCH, 1x pro oblastního poradce chovu)

b)     přihlášku k zápisu štěňat (jména štěňat je nutno řadit abecedně, nejdříve psy a pak feny)

7.      Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru vždy označena čipováním, vždy celý vrh kompletně a naráz. Čipování provádí veterinární lékaři nejdříve od 42. dne stáří štěňat. Podmínkou předání štěňat novým majitelům je provedení kontroly vrhu vybraným oblastním poradcem chovu.

8.      Chovatel je povinen zaslat HPCH tyto kompletní vyplněné dokumenty:

a)      oba krycí listy, případně jeden, pokud byl originál odeslán poštou již po nakrytí,

b)     hlášení vrhu,

c)      přihláška k zápisu štěňat,

d)     kopie průkazu původu psa a feny,

9.     HPCH shora uvedené dokumenty zaeviduje, potvrdí a zašle plemenné knize.

10.  Z plemenné knihy dostane chovatel přihlášku k zápisu štěňat s potvrzenými zápisovými čísly a vzor rodokmenu na e-mail uvedený v krycím listu. Druhý tiskopis hlášení vrhu obdrží oblastní poradce chovu, kterého si chovatel vybral ke kontrole a který provedení kontroly přislíbil.

11.  Na tiskopisu, na kterém jsou uvedena jména jednotlivých štěňat a jejich zápisová čísla přidělená plemennou knihou ČMKU, veterinární lékař potvrdí čísla čipů jednotlivých štěňat, datum čipování, tiskopis podepíše a označí svým razítkem. Chovatel tento tiskopis zašle spolu s tiskopisem kontroly vrhu HPCH.

12.   V případě podezření, že nesouhlasí uváděný původ štěňat, může výbor Klubu nařídit vyšetření k ověření původu štěňat. Náklady hradí chovatel. V případě, že je z výsledků vyšetření zjištěno, že původ štěňat a uváděných rodičů souhlasí, uhradí chovateli tyto vynaložené náklady Klub. V opačném případě štěňatům nebudou vydány průkazy původu a s chovatelem bude zahájeno kárné řízení.

13.   Při prodeji štěňat doporučuje klub chovateli uzavřít písemnou smlouvu. Pokud má štěně vadu, o které chovatel ví, je povinen upozornit na tuto skutečnost nového majitele a uvést ji do písemné smlouvy.

14.   Při nedodržení přihlášení vrhu do 3 měsíců od data narození je vyžadována PK ČMKU parentita tj. genetické potvrzení, že vrh pochází od uvedených rodičů.

 

 

7.  Kontrola vrhu
1.     Cílem kontroly vrhu štěňat u chovatele dle čl. 4 odst. 2 je ověření:

a)      kvality ubytování štěňat a matky,

b)     kvality péče o štěňata,

c)      kondice, zdraví a velikosti odpovídající věku štěňat,

d)     postupu chovatele v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

e)      zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy odchovů,

f)      zda jsou štěňata řádně očipovaná, očkovaná a odčervená.

2.      Dále poradce chovu zjišťuje, zda se u štěňat nevyskytují vrozené vady nebo vady, které mohou vést k vyloučení z chovu. V případě pochybností si může oblastní poradce chovu nechat vystavit písemné stanovisko veterináře nebo o něj zažádat majitele chovné feny.

3.      Kontrolu vrhu provádí vždy nejbližší oblastní poradce chovu. Seznam oblastních poradců je uveden na klubových webových stránkách. Chovatel si může vyžádat i jiného poradce chovu, ale musí uhradit rozdíl ve vzdálenosti od jemu nejbližšího oblastního poradce chovu.

4.      Kontrola vrhu se provádí vždy výhradně v místě, kde je ustájena fena se štěňaty.

5.      O kontrole vrhu je proveden zápis do formuláře „Protokol o kontrole vrhu“, který chovatel po kontrole vrhu zasílá poštou HPCH.

6.      Protokol je platný pouze s podpisem chovatele a osoby provádějící kontrolu vrhu.

7.      V případě nesouhlasu chovatele s hodnocením vrhu, případně s hodnocením ustájení a péče o chované jedince, má právo odvolat se proti tomuto hodnocení k výboru Klubu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne provedení příslušného úkonu. V tomto případě má povinnost vytvořit podmínky pro komisionální přezkoumání skutkového stavu. Jedná se např. o nutnost ponechat ve svém držení štěňata do doby prověření jejich stavu odvolacím orgánem, o potřebu svědeckého nebo jiného (foto, video apod.) dokumentování stavu v době kontroly oblastním poradcem chovu apod. V případě, že původní hodnocení poradce chovu bude odvolacím orgánem potvrzeno, nese náklady na prověření odvolání chovatel.

 

 

8.  Vývoz
1.      Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR je označen pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU, razítkem „Export pedigree“, průtlačným razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a adresou nového majitele.

2.      Exportní rodokmen si chovatel může vyřídit sám, popřípadě požádá HPCH při zasílání podkladů pro vydání průkazů původu k vrhu.

 

 

9.  Závěrečná ustanovení
1. Při porušení kteréhokoliv ustanovení chovatelského řádu se chovatel nebo majitel vystavuje riziku kárného řízení.

 

Chovatelský řád byl schválen dne 9.3.2024 korespondenčním hlasováním.

 

Hana Brandstettrová v.r. – předsedkyně