Stanovy klubu

STANOVY

Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha, z.s.

se sídlem v Praze, Nový lesík 11, 162 00 Praha 6

zapsaný se spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L. Vložka 1978, datum zápisu 1.ledna 2014, datum vzniku 5.března 1991, IČ: 406 15 227

 

Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha (dále jen „Klub“) je dobrovolná chovatelská nezisková organizace sdružující chovatele, majitele a přátele plemen:

Cavalier King Charles Spaniel a King Charles Spaniel.

 

Čl. 1  Působnost a úkoly Klubu
(1) Klub působí v ČR s cílem zabezpečit zdokonalování a rozvoj chovu plemen psů v Klubu sdružených (dále jen „klubových plemen“) a oprávněné potřeby a zájmy jejich majitelů a chovatelů.

 

(2) K rozvoji klubových plemen plní Klub zejména následující úkoly:

a)    Zabezpečuje řízený a kontrolovaný chov zaměřený na zušlechťování klubových plemen jak z hlediska exteriéru, tak i z hlediska povahových vlastností, za využití nejnovějších poznatků genetiky. K tomu využívá možností pořádání chovných svodů, bonitací, klubových a speciálních výstav, kontrol vrhů a odchovů apod.

b)    Zabezpečuje smluvně vydávání průkazů původu (PP) u klubových plemen a zabezpečuje vedení potřebné dokumentace.

c)     Spolupracuje se zahraničními kluby chovatelů, především v oblasti výměn nebo získání potřebných chovných jedinců, výměny chovatelských zkušeností, získávání rozhodčích pro posuzování klubových plemen apod.

d)    Úzce spolupracuje s ČMKU (Českomoravská Kynologická Unie), prostřednictvím které je zabezpečeno zastoupení české kynologie v FCI a prostřednictvím které je organizováno kynologické výstavnictví.

e)    Stanovuje podmínky chovu /1)/ a zápisu čistokrevných jedinců /1)/ do Plemenné knihy a zpracování odborných stanovisek k problematice chovu klubových plemen pro jiné organizace nebo orgány.

f)      Zajišťuje propagaci chovu psů a propagaci klubových plemen.

 

(3) K zajišťování ochrany přírody a zvířat spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi. K tomu zejména podle svých možností zjišťuje přestupky, provádí opatření nebo předává poznatky o porušování předpisů o ochraně přírody a zvířat a pomáhá ji zajišťovat.

 

(4) K zajištění oprávněných potřeb a zájmů členů Klubu plní především následující úkoly:

a)    Zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání svých členů, zejména formou školení a přednášek, zveřejňováním odborných článků v klubovém periodiku, zobecňováním a zprostředkováním zkušeností chovatelů a majitelů psů apod.

b)    Zabezpečuje informovanost členů Klubu v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků a plnění úkolů formou klubového periodika nebo mimořádných zpráv.

c)     V případě zájmu a existence potřebných podmínek zajišťuje, především pro členy klubu, nákup a následnou distribuci (prodej) kynologických potřeb, veterinárních prostředků, přípravků a krmiv a prodej propagačních potřeb.

_______________________________________________________________________

1)     Vydává bonitační řád, chovatelský a zápisní řád, organizační řád.

2

d)    Řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Jako základní zdroj pro získání vlastních prostředků slouží především členské příspěvky a další účelové poplatky, výnosy z pořádaných výstav a dalších chovatelských akcí apod.

 

Čl. 2  Orgány a sídlo Klubu

 

1) Sídlem Klubu je hlavní město ČR – Praha. Klub může pro jednotlivé územní celky zřizovat své pobočné spolky s povinností zápisu do rejstříku.

Základními orgány klubu jsou:

a)    členská schůze Klubu,

b)    výbor Klubu,

c)     výbor pobočky Klubu,

d)    rozhodčí komise,

e)    sbor poradců chovu,

f)      kontrolní a revizní komise Klubu.

 

2) Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu. Svolává ji výbor Klubu 1x ročně a to v únoru nejpozději začátkem března (finanční uzávěrka předchozího roku). Lze ji svolat i vícekráte za rok, a to v případě požadavku nejméně jedné třetiny členské základny Klubu. Nebo ji v naléhavých případech může svolat výbor Klubu nebo kontrolní komise. Závěry členské schůze (usnesení) jsou platné, usnesla-li se na nich nadpoloviční většina přítomných členů.

Pouze řádná ČS bude přijímat usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž projednávání bylo předem avizováno v pozvánce na členskou schůzi, která bude uvedena v klubovém periodiku nebo na klubovém webu.

 

Otázkami zásadního významu v tomto smyslu se rozumí:

–        změna Stanov Klubu,

–        změna bonitačního, chovatelského, zápisního a organizačního řádu,

–        odvolání funkcionářů Klubu před skončením funkčního období,

–        zrušení Klubu, jeho sloučení s jiným právním subjektem, rozdělení Klubu.

 

Návrhy členů, které mají být projednány na členské schůzi musí být výboru Klubu zaslány nejpozději 30 dnů před datem konání ČS. K těmto zásadním otázkám je oprávněn předseda spolku navrhnout, aby členové rozhodli mimo zasedání ČS, a to v písemné formě při splnění následujících náležitostí – písemné prohlášení musí obsahovat podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. K platnosti vyjádření se vyžaduje uvedení jména a příjmení člena spolku se členským číslem, dále pak den, měsíc a rok, kdy bylo vyjádření učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Toto vyjádření je možno zaslat naskenované mailem nebo klasicky poštou na adresu určeného člena výboru. Toto rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů všech členů spolku.

Předseda spolku vede zasedání ČS tak, jak bylo ohlášeno v pozvánce, ledaže se ČS usnese na předčasném ukončení zasedání. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z ČS do 30-ti dnů od jejího ukončení a jeho zveřejnění na klubovém webu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdo zápis vyhotovil. Zápis podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu. Není-li ČS schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní ČS do jednoho měsíce ode dne původního konání. Na náhradním zasedání může ČS jednat jen o náležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Tato opakovaná ČS je usnášeníschopná bez ohledu na počet příromných členů.

Jednou za čtyři roky se obdobně svolává výroční členská schůze, kde kromě běžného programu volební komise provede sčítání hlasů a oznámení výsledků korespondenčních voleb.

V předstihu je rozeslán všem členům Klubu hlasovací lístek se jmény kandidátů do výboru a KK tak, aby mohla být provedena korespondenční volba do klubových orgánů a je platnou, vysloví-li se pro nadpoloviční většina došlých odpovědí ke stanovenému datu ve Zpravodaji. Systém zabezpečení regulérnosti voleb je součástí OŘ (Organizačního Řádu).

 

Členská schůze projednává a schvaluje zejména:

a)    Organizaci Klubu, případné zřízení pobočných spolků, stanovy Klubu a jejich případné změny.

b)    Bonitační, chovatelský a zápisní řád, jednací řády orgánů Klubu a jejich případné změny, pokud k tomu nezmocní výbor Klubu.

c)     Plán práce Klubu a návrh rozpočtu.

d)    Hospodaření Klubu, plnění plánu práce a finančního rozpočtu.

e)    Jmenuje a případně odvolává členy výboru a kontrolní komise.

f)      Zásadní opatření v činnosti Klubu a zásady koncepce rozvoje klubové činnosti.

 

3) Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu, předseda klubu je jako jediný statutární představitel klubu oprávněn jednat a uzavírat smlouvy jménem klubu. Ostatní členové výboru jednají pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu. K projednání a zajištění dílčích organizačních záležitostí může výbor pověřit jednotlivé členy Klubu. Připravuje korespondenční volby rozesláním hlasovacích lístků.

Výbor Klubu zejména:

a)    Připravuje a svolává členské schůze Klubu.

b)    Zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí a plnění schváleného plánu práce.

c)     Jmenuje sbor poradců a schvaluje plán práce tohoto sboru a zásadní chovatelská opatření.

d)    Může zřídit komise pro práci s mládeží.

e)    Přijímá nové členy Klubu a vede členskou evidenci, stanovuje členské příspěvky a další účelové poplatky.

f)      Zabezpečuje řádné hospodaření Klubu a vede účetní evidenci.

g)    Spolupracuje s ČMKU, která zajišťuje zastoupení české kynologie v FCI a s dalšími chovatelskými kluby v ČR a v zahraničí.

h)    Řeší případné spory v Klubu, porušení stanov a dalších řádů /1)/ klubu a podle výsledků šetření rozhoduje o kárných opařeních.

i)       Navrhuje a jmenuje rozhodčí komisi k řešení závažných sporů a problémů.

j)       Navrhuje případné zřízení nebo zrušení poboček Klubu v územních celcích ČR.

k)     Stará se o propagaci klubových plemen a zajištění případné hospodářské činnosti Klubu.

l)       Zpracovává odborná stanoviska a podává odborná vyjádření k problematice chovu klubových plemen v případech jejich vyžádání ČMKU, či jinými orgány.

m)   Spolupracuje s ČMKU a s jinými příslušnými orgány ochránců zvířat a životního prostředí.

 

Výbor Klubu je až 9ti členný, v případě nutnosti do výboru postupuje náhradník, a to v pořadí podle počtu hlasů v korespondenčních volbách, v případě, že není náhradník, může výbor klubu kooptovat člena klubu za odstoupivšího nebo vyloučeného člena výboru, dle Čl. 4, odst. 1 písm. a). Schůze výboru je svolávána podle plánu práce a podle praktických potřeb, nejméně však 1x za 4 měsíce. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda s jednatelem, případně s jiným funkcionářem Klubu, či mohou být tyto záležitosti vyřízeny elektronickou formou. Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení členské schůze, musí být dodatečně projednány ve výboru. Stávající výbor rovněž navrhuje kandidáty do výboru a KK na další volební období. Nebo každého jednotlivého kandidáta písemně navrhne minimálně 10 členů klubu, všichni kandidáti musí s návrhem písemně souhlasit.

 

4) Výbor pobočného spolku Klubu organizuje činnost pobočného spolku zřízeného  pro příslušný územní celek podle plánu práce schváleného výborem Klubu. Výbor pobočného spolku je 3 členný, jeho předseda musí být členem výboru Klubu.

5) Rozhodčí komisi jmenuje výbor klubu ze 3 členů klubu, a to pouze pro případ potřeby vzniku sporu nebo odvolání vyloučeného člena, a to pro každý spor zvlášť. V případě této potřeby je tato komise jmenována do 30dnů od obdržení žádosti, komise příslušnou záležitost posoudí a vyřeší nejdéle do 30 dnů po svém jmenování. Proti rozhodnutí rozhodčí komise není odvolání, tím není dotčeno právo dotyčného na přezkumné soudní řízení – viz Čl. 5 těchto Stanov.

6) Sbor poradců chovu zabezpečuje neustálý rozvoj chovu klubových plemen podle nejnovějších poznatků genetiky. K tomu zejména zabezpečuje řízený a kontrolovaný chov  klubových plemen, vede příslušnou chovatelskou dokumentaci, která zabezpečuje  vydávání PP. Zobecňuje zkušenosti a informace získané z řízení chovu a kontroly chovných jedinců a jednotlivých odchovů a vhodnou formou zajišťuje jejich zveřejnění pro potřeby všech členů Klubu v tiskopise „Kontrola vrhu“. Dále zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele klubových plemen. Pouze HPCH navrhuje výboru klubu jmenovat nebo odvolat konkrétního OPCH.

Za činnost sboru oblastních poradců (OPCH) odpovídá hlavní poradce chovu (HPCH), který je současně členem výboru Klubu.

Počet PCH se určuje podle praktických potřeb jejich územního rozmístění. Při stanovení působnosti jednotlivých PCH je respektováno právo chovatele na výběr libovolného PCH k provedení stanovených kontrol vrhu a ověření označení vrhu tetováním nebo čipováním.

OPCH mají právo zúčastňovat se jednání výboru Klubu s hlasem poradním. Platby cestovného za kontroly vrhů OPCH se hradí z klubových prostředků, ovšem pouze od chovatele k nejbližšímu OPCH, vybere-li si chovatel jiného OPCH, finanční rozdíl si hradí sám.

7) Kontrolní a revizní komise Klubu sleduje průběžně činnosti a hospodaření Klubu a provádí pravidelné revize hospodaření Klubu. Je 3 členná. Ze svého středu volí předsedu, který se zúčastňuje jednání výboru Klubu s hlasem poradním. Na ČS podává zprávu o činnosti komise a o výsledcích jednotlivých kontrol a revizí.

 

Čl. 3  Členství v Klubu

 

1) Členem Klubu se může stát každý občan ČR starší 18ti let, který souhlasí se stanovami, zaváže se jimi řídit a chce aktivně pracovat v Klubu. Členem může být i občan jiného státu, než-li je území republiky, ale nesmí zde provozovat chovatelskou činnost.

Členství se rozlišuje na:

a)    řádné členství

b)    čestné členství

2) Čestné členství uděluje výbor Klubu významným osobnostem, zasloužilým členům a chovatelům apod. Lze jej udělit i cizincům.

3) Členství vzniká po zaplacení příslušných poplatků a zasláním přihlášky do Klubu a schválením výborem Klubu. Členství v Klubu může výbor z vážných důvodů pozastavit hlasováním ve výboru a předat záležitost k projednání Rozhodčí komisi, která rozhodne o trvání členství rovněž hlasováním. Čestné členství je bezplatné, čestný člen nemá právo volit, být volen ani využívat dalších výhod člena klubu.

 

4) Členství zaniká:

a)    Vystoupením sděleným výboru Klubu písemně.

b)    Úmrtím člena Klubu, členství je nepřenosné.

c)     Rozhodnutím výboru Klubu produkuje-li člen štěňata bez PP, či jinak prokazatelně poškozuje zájmy klubu. V případě odvolání proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu orgánu – rozhodnutím Rozhodčí komise.

d)    Nezaplacením ročního členského příspěvku pro obnovení členství na další rok. Platba musí být připsána na klubový účet do 31.12. předchozího roku. Evidenční kartu zasílají pouze ti členové klubu, u kterých nastala jakákoliv změna oproti údajům z minulého období (adresa, jméno, telefon aj.).

e)    Členská evidence je vedena jednatelkou Klubu, případně jiným pověřeným členem výboru. Databáze členů je vedena na klubovém PC a v papírové formě. Seznam členů klubu je neveřejný. Každý člen může požádat o bezplatný výpis údajů vedených o jeho osobě, po zániku členství o výmaz těchto údajů. Ověření plateb členských příspěvků může být zveřejněno na webu podle členských čísel bez dalších osobních údajů členů.

 

Čl. 4  Práva a povinnosti členů

 

1) Členové klubu mají především tato práva a povinnosti (toto ustanovení se nevztahuje na čestné členy klubu, toto členství nezakládá žádná práva ani povinnosti):

a)    Aktivně se zúčastňovat členských schůzí, hlasovat, volit a pokud se aktivně zapojují do klubové činnosti a jsou členy klubu minimálně 5 let, mohou být voleni do všech orgánů klubu.

b)    Účastnit se všech akcí pořádaných Klubem a podílet se na všech výhodách členů Klubu a požadovat potřebné informace pro zvyšování svých odborných znalostí v oboru chovu klubových plemen.

c)     Odvolat se proti rozhodnutí výboru Klubu v neprospěch člena a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

d)    Dodržovat a plnit stanovy Klubu, řády /2)/ a usnesení orgánů Klubu.

e)    Obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Klubu.

f)      Dodržovat předpisy o ochraně přírody a zvířat, dbát na jejich ochranu a podle svých možností pomáhat ji zajišťovat. Rovněž musí dodržovat základní pravidla slušného chování, nenapadat jiné členy Klubu, nepomlouvat je a tím je event. nepoškozovat.

g)    Oznamovat výboru Klubu všechny změny související se členstvím v Klubu a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly.

 

Čl. 5  Kárná opatření

 

1) Za neplnění povinností člena Klubu může být uloženo některé z následujících kárných opatření:

a)    napomenutí,

b)    důtka se zveřejněním v klubovém periodiku,

c)     sankční poplatek ve výši 2000,- Kč za opakované porušení CHŘ,

d)    dočasné nebo trvalé zrušení kontrolovaného chovu,

e)    odnětí chráněného názvu chovatelské stanice,

f)      odvolání z funkce,

g)    dočasné nebo trvalé vyloučení z Klubu.

 

2) Kárné řízení provádí výbor Klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru provádí tříčlenná Rozhodčí komise klubu jmenovaná výborem klubu (Čl. 2, odst. 5).

Rozhodnutí Rozhodčí komise je konečné /3)/.                                                                                                                                                                                                                    3) Kárné orgány mohou k podrobnému prošetření okolností případu zřizovat kárné komise, které mu předkládají výsledky šetření a návrh na rozhodnutí.

 

Čl. 6

Majetek a hospodaření Klubu

 

1) Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů, jakož i finanční prostředky získané realizací činností, uvedených v Čl. 1) odst. 2) a 3) stanov Klubu, jsou majetkem Klubu. Majetkem Klubu je rovněž veškerá chovatelská a klubová dokumentace vzniklá v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých funkcionářů Klubu. Vedení Klubu je oprávněno nahlížet a disponovat s mailovými adresami a zprávami funkcionářů na klubovém serveru.

2) Řádnou správu tohoto majetku zabezpečuje výbor klubu.

3) V případě rozdělení nebo zániku Klubu je nutno vždy provést majetkové vypořádání..

 

Čl. 7

Zánik Klubu

 

Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská základna formou korespondenční volby a to minimálně 2/3 většinou členů Klubu, rovněž tato 2/3 většina rozhodne o majetkovém vypořádání. Totéž platí pro případné rozdělení Klubu podle klubových plemen.

 

Schváleno na členské schůzi

Klubu chovatelů KAVALÍR a KING CHARLES španělů – Praha

 

Poslední aktualizace 24.02.2018 v souladu s novým OZ

 

Předseda Klubu                v.r.  Ing. Zdeněk Stehlík

 

 

________________________________________________________________________

2)         Bonitační, chovatelský a zápisní řád a jednací řády orgánů Klubu.

3)               Považuje-li člen Klubu toto rozhodnutí za nezákonné nebo odporující Stanovám, může využít ustanovení o soudní ochraně ve smyslu OZ, u soudního přezkumu proti vyloučení je subjektivní odvolací lhůta 3 měsíce (po doručení rozhodnutí) a objektivní 1 rok (v případě nedoručení).