Chovatelský a zápisní řád

 

CHOVATELSKÝ a ZÁPISNÍ ŘÁD

 

Na základě zmocnění členskou schůzí Klubu ze dne 1.prosince 1990 a na základě ustanovení Čl. 1), odst. 2), písm. e) stanov Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha se vydává tento chovatelský a zápisní řád.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Účel a působnost

 

1) Tento chovatelský a zápisní řád slouží k řízení chovu čistokrevných plemen začleněných do působnosti Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha (dále jen „Klubu“) chovaných v ČR členy Klubu a stanoví podmínky pro chov a zápis čistokrevných jedinců klubových plemen do plemenné knihy Klubu.

 

2) Ustanovení chovatelského (CHŘ) a zápisního řádu (ZŘ) jsou závazná pro každého majitele nebo chovatele klubových plemen, který je členem Klubu.

 

3) Dodržování ustanovení CHŘ a ZŘ je rovněž podmínkou pro zapsání čistokrevných psů klubových plemen do Plemenné knihy Klubu i pro chovatele nebo majitele, kteří nejsou členy Klubu.

 

4) Ustanovení CHŘ a ZŘ dotýkající se právních vztahů vyplývajících z vlastnictví psa nebo feny, poměrů mezi majitelem krycího psa a chovatelem nebo poměrů mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat nelze využívat v rozporu s obecně závaznými předpisy upravujícími tyto vztahy.

 

ČÁST I. – CHOVATELSKÝ ŘÁD

Čl. 2

Plemeno

 

Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi i feny odpovídající platnému plemennému standardu 1) s průkazem původu (PP) vydaným Plemennou knihou (PK) uznanou Mezinárodní kynologickou federací (dále jen „FCI“).

 

Čl. 3

Chovatel

 

Chovatelem ve smyslu tohoto řádu je fyzická osoba starší 18ti let, která je držitelem chráněného názvu CHS 2) ,splňuje podmínky tohoto řádu pro tuto činnost a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím majitelem nebo držitelem.

___________________________________________________________________

1. Standardy FCI č. 136d a 128b – schváleny v Jeruzalémě dne 24.06.19872. 2. Podmínky pro získání chráněného názvu chovatelské stanice upravuje metodický pokyn ČMKU, která u nás vede rejstřík mezinárodních CHS.

 


Čl. 4

Majitel krycího psa

 

Majitelem krycího psa je ve smyslu tohoto řádu fyzická osoba starší 18ti let, která splňuje podmínky tohoto CHŘ a majitelem psa, který je zapsán v rejstříku PK ČMKU nebo některé jiné PK FCI, či PK, kterou FCI uznává.

 

Čl. 5

Povinnosti chovatele a majitele krycího psa

 

1) Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat.

 

2) Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví nebo držení chovného jedince HPCH, a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace.

 

3) Chovatel je povinen vést „Knihu odchovů“ pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání všem kontrolním orgánům Klubu. Majitel krycího psa je povinen vést za stejných podmínek „Knihu krytí“. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele nebo držitele musí být předány spolu s PP novému nabyvateli.

 

4) Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení CHŘ se považuje produkce štěňat bez PP na jedincích všech plemen, kteří jsou ve vlastnictví nebo držení chovatele, rovněž krytí fen bez PP psem, který je ve vlastnictví nebo držení chovatele a to bez ohledu na to, zda jedinec je chovný, či nikoliv.

 

5) Chovatel je povinen strpět provedení krevní zkoušky k ověření identity vrhu a to v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud krevní zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.

 

6) Majitel nebo držitel psa / feny klubového plemene, který požaduje zařazení chovaného jedince do chovu je povinen, vedle splnění podmínek Čl. 9) tohoto řádu, zajistit na své náklady potřebná veterinární vyšetření požadovaná orgány Klubu, která jsou nezbytná k potvrzení / vyloučení skryté dědičné vady nebo skutečnosti o provedení zákroku k jejímu zakrytí, jejichž existence by mohla ovlivnit zařazení příslušného jedince do chovu.

 

7) Chovatel nebo majitel krycího psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům Klubu při kontrolách dodržování stanovených podmínek a při úkonech vyplývajících z dalších speciálních ustanovení tohoto řádu.

 

Čl. 6

Chov

1) Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.

2) V rámci chovu lze využít:

A) kontrolovaný chov, B) řízený chov

 

3) Kontrolovaným chovem se ve smyslu tohoto řádu rozumí základní forma čistokrevného chovu. Využívají se v něm všichni chovní jedinci klubových plemen. Chovatel si navrhne krycí psy sám nebo o navržení žádá HPCH. HPCH smí zamítnout návrh chovatele jen za předpokladu, že spojení chovatelem navržené, ohrožuje základní chovatelské cíle Klubu. Chovatel má v tomto případě právo odvolat se proti rozhodnutí HPCH k výboru Klubu.

 

4) Řízený chov je vyšší formou chovu, na němž se výlučně podílejí jedinci odpovídající záměru na zdokonalení plemene a kde se výběr chovných párů provádí na základě chovného plánu, vypracovaného se spolupráci s vyspělými chovateli. Za tímto účelem mohou být někteří chovní jedinci, s výslovným souhlasem chovatele a majitele krycího psa, do řízeného chovu vybráni. V rámci této formy chovu lze např. připouštět i spojení chovných párů složených z variet jednobarevných a strakatých (black and tan + blenheim, black and tan + tricolor, ruby + tricolor, ruby + blenheim) nebo spojení přímých příbuzných (bratr + sestra po stejných rodičích, otec + dcera, matka + syn), což v předcházející formě chovu 3) je nepřípustné. Řízený chov musí být povolen HPCH.

 

Čl. 7

Sbor poradců chovu

 

1) Za řízení chovu klubových plemen odpovídá sbor poradců chovu 4) .

 

2) Sbor poradců (dále jen „SP“) je pomocným odborným a výkonným orgánem výboru Klubu.

V jeho čele stojí HPCH, který při řízení chovu zejména:

a)    odpovídá výboru Klubu za činnost SP a výsledky chovu,

b)    vede plemennou dokumentaci, spolupracuje s vykonavatelem PK Klubu, potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné PK,

c)     schvaluje v souladu s ustanoveními tohoto řádu krytí, vydává krycí listy (dále jen „KL“) a přihlášky k zápisu štěňat (dále jen „PZŠ“),

d)    zpracovává podklady nebo přímo zajišťuje odbornou přípravu posuzovatelů klubových plemen a OPCH a nových adeptů na výkon těchto funkcí.

e)    Může působit i jako OPCH pro určený územní celek.

 

3) Oblastní poradce chovu zejména:

vyhodnocuje chov plemene na svém teritoriu, sleduje úroveň a stav

a)    chovných jedinců, péči chovatelů a odchovy štěňat,

b)    provádí kontroly vrhů na svém teritoriu nebo po dohodě s chovatelem i na jiném území, přičemž zejména posuzuje jejich kvalitu, vyrovnanost, registruje odchylky od standardu, výskyt dědičných vad, hodnotí ustájení a výživu štěňat, zdravotní stav, mléčnost a výživu feny,

c)     informuje HPCH nebo výbor Klubu o zjištění přestupků proti CHŘ a obecně

d)    závazných předpisům upravujících ochranu zvířat a veterinární péči,

e)    zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele psů bez ohledu na jejich územní příslušnost. Pokud není tato služba spojena s výjezdem k chovateli, je bezplatná, v opačném případě hradí chovatelé jízdní náklady.

________________________________________________________________________

3)       Čl. 6) odst. 3) tohoto řádu

4)       Čl. 2) odst. 5) stanov Klubu

 

 


4) Poradce chovu v případech vlastních odchovů štěňat nebo odchovů na psech v držení nebo vlastnictví blízkých příbuzných 5) nesmí působit v roli PCH ve vztahu k těmto odchovům. V těchto případech má práva a povinnosti chovatele. Toto ustanovení se netýká oprávnění HPCH uvedených v odst. 2) pod písm. a),b),c).

 

Čl. 8

Kontrola vrhu

 

1) Každý chovatel má právo si pro kontrolu vrhu spojenou s tetováním vybrat libovolného PCH 6) . Rovněž má právo obracet se na libovolného PCH s žádostí o poskytnutí pomoci nebo rady, případně dalších informací souvisejících s chovem, včetně informace o jednotlivých chovných jedincích registrovaných klubovou PK.

 

2) V případě nesouhlasu chovatele s hodnocením vrhu PCH, případně s hodnocením ustájení a péče o chované jedince, má právo odvolat se proti tomuto hodnocení k výboru Klubu a to nejpozději do 7 dnů ode dne provedení příslušného úkonu. V tomto případě má povinnost vytvořit podmínky pro komisionální přezkoumání skutkového stavu. Jedná se např. o nutnost ponechat ve svém držení štěňata do doby prověření jejich stavu odvolacím orgánem, o potřebu svědeckého nebo jiného (foto, video apod.) dokumentování stavu v době kontroly apod. V případě, že původní hodnocení PCH bude odvolacím orgánem potvrzeno, nese náklady na prověření odvolání chovatel.

 

3) Podle usnesení PČMKU ze dne 04.11.2004 je možné štěňata označovat tetováním nebo čipováním, či obě metody v CHS kombinovat za předpokladu, že celý vrh bude označen pouze jednou metodou. Chovatel si sám smí zvolit metodu označení vrhu. Při čipování je povinen zaslat kopii registrační karty spolu s originálem samolepky s číslem kódu a to pro každí štěně, jako součást dokladů pro vydání PP.

 

Čl. 9

Podmínky pro zařazení nebo vyloučení z chovu

 

1) Pro zařazení psa / feny do chovu je nutné splnit následující podmínky:

a)    Čistokrevnost osvědčená PP vydaným PK uznávanou FCI.

b)    Účast na svodu ve věku 6 – 24 měsíců nebo na výstavě vyššího typu (s nejvyšším zadávaným titulem – minimálně CAC).

c)     Dosažení věkové hranice 15 měsíců bez ohledu na pohlaví a plemeno.

d)    Absolvování bonitace, získání bonitačního kódu opravňujícího k zařazení do chovu a absolvování zdravotního vyšetření v rámci bonitace s předepsanými požadavky, které stanoví výbor Klubu.

 

2) Zařazení do chovu potvrzuje osoba pověřená výborem Klubu při bonitaci na příslušný formulář. PK provádí potvrzení do PP po splnění podmínek uvedených v odst. 1) a),b) ,d) bezprostředně po absolvování bonitace 7) .

 

________________________________________________________________________

5) Za blízkého příbuzného se považují rodiče, děti, manžel – manželka nebo druh – družka, nebo osoba žijící ve společné domácnosti.

6) Výběr jiného, než územně příslušného poradce chovu je podmíněn tím, že tento vybraný poradce chovu musí s kontrolou u dotyčného chovatele souhlasit.

 

 

 

3) Z chovu se vylučují:

a)    Psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo dědičné vady jako např. atypičnost, kryptorchismus, chudozubost a závažné patologické změny. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému chovnému jedinci. Vyloučení podle tohoto odstavce schvaluje SP na základě zdůvodněného a doloženého návrhu poradce chovu. Své rozhodnutí oznamuje SP prostřednictvím HPCH Plemenné knize Klubu. V případě nesouhlasu majitele chovného jedince má tento právo odvolat se k výboru Klubu.

b)    Všechny feny bez ohledu na plemeno v den dovršení osmi let věku. Chovnost psů je věkově neomezena 8) .

 

4) Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa / fenu do chovu zařadit.

 

Čl. 10

Využití chovných jedinců

 

Chovných jedinců zařazených do chovu lze ve vlastním chovu využívat za podmínky, že vlastník nebo držitel chovné feny (chovatel) je držitelem chráněného názvu chovatelské stanice 9) a není vůči němu uplatňováno kárné opatření podle   Čl. 5) odst. 1) písm. c) stanov Klubu. Obdobně lze v chovu využívat krycího psa za podmínky, že proti majiteli nebo držiteli není uplatňováno výše uvedené kárné opatření.

 

 

Čl. 11

Krycí list

 

1) Krycí list je základním dokladem, který vyhotovuje HPCH. O KL musí chovatel požádat písemně (telefonicky) HPCH nejméně 4 týdny před očekávaným háráním feny.

V žádosti 10) uvede především jméno feny, případně doloží fotokopií výstavní výsledky, které fena dosáhla, aby tak mohly být uvedeny v PP jejích štěňat. Poplatek za vystavení KL je spatný předem, proto chovatel přiloží doklad o provedené platbě za toto vystavení KL ke své žádosti, při telefonické žádosti tuto kopii dokladu zašle obratem. V případě, že si chovatel provedl výběr krycího psa sám, uvede svůj návrh, který musí obsahovat celé jméno 11) psa. Takto může chovatel navrhnout 3 krycí psy.

 

2) Krycí list vyhotoví HPCH ve třech výtiscích. Dva výtisky zašle chovateli a to v termínu do 20 pracovních dnů po obdržení žádosti o jeho vydání. Bude-li chovatel vyžadovat vydání KL v termínu kratším, než-li je uvedeno, bude poplatek za toto vystavení zvýšen o 100%. HPCH na KL buď potvrdí navržené psy nebo uvede doporučení na potřebné změny krycích psů. KL vydaný HPCH musí vždy obsahovat návrh minimálně dvou krycích psů. Vyjímečně může obsahovat menší počet návrhů a to zejména v případě, kdy objektivně není pro chovnou fenu vhodný krycí pes v rámci registrovaných chovných jedinců k dispozici. Při potvrzování krycích psů navržených chovatelem se postupuje podle Čl. 6), odst. 3) tohoto řádu.  KL platí pouze s podpisem HPCH a pouze na krytí na něž byl vystaven a to nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne vystavení.

_______________________________________________________________________

7) Pro účely tohoto zápisu nechává po bonitaci majitel psa / feny PP Plemenné knize, která mu po provedení záznamu zašle PP dobírkou do cca 30 dnů po bonitaci.

8) Podle CHŘ ČMKU Čl. III.), odst. 5), platného od 01.01.1998.

9) Článek 19 Zápisního řádu.

 

 

 

3) V případě neuskutečněného krytí, na něž byl KL vystaven, chovatel nemá právo na vystavení náhradního KL. V případě uskutečněného krytí, kdy fena nezabřezne, vrací KL chovatel HPCH do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu, na KL uvede tuto skutečnost. Na tomto základě bude vystaven zdarma 1x náhradní KL s platností na 1/2 roku.

 

4) KL musí být vydán i v případech, kdy pes i fena patří jednomu majiteli.

 

Čl. 12

Krytí

 

1) Ke krytí ve smyslu tohoto CHŘ může dojít jen mezi čistokrevnými jedinci klubových plemen. Z hlediska spojování různých barevných variet těchto plemen je v rámci kontrolovaného chovu přípustné spojení pouze strakatých, či jednobarevných mezi sebou. U řízeného chovu není spojení různých variet omezováno 12) .

 

2) Krytí může být realizováno jen na základě vydaného platného KL.

 

3) Není přípustné krytí feny více krycími psy během jednoho hárání. Za dodržování tohoto ustanovení nese odpovědnost jak majitel psa, tak i chovatel, který krytí kontroluje a svými podpisy oba stvrzují údaje uvedené na KL.

 

4) Za krytí ve smyslu tohoto CHŘ se považuje jedno nebo více spojení krycího psa s chovnou fenou. Druhé opakované spojení je doporučeno realizovat nejdříve za 24 hodin a nejdéle za 72 hodin po prvním spojení.

 

5) Chovná fena může mít vrh pouze 1x v kalendářním roce. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin.

 

6) Ve zvláštních případech lze použít umělého oplodnění vedeného veterinářem (zákon č. 87/1987 Sb. Odst. 12), který musí také potvrdit, že bylo použito semeno určeného psa. Umělé oplodnění lze provést jen se souhlasem majitele krycího psa. V případě umělého oplodnění platí přiměřeně všechna ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam o provedení umělého oplodnění vyznačí na KL veterinář. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.

Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem 13) .

 

7) Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být tato skutečnost a v případě vrhu i tento vrh nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh musí být zanesen do knihy odchovů, započítává se do řádných vrhů pro účely ustanovení odst. 5). Do PK Klubu nebude tento vrh zapsán. V odůvodněných případech, kdy prokazatelně došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich spojení odpovídá podmínkám uvedeným v Čl. 6) tohoto řádu, může na návrh HPCH výbor Klubu udělit vyjímku. V těchto případech se doporučuje provést krevní zkoušku ke zjištění identity vrhu a to vždy na náklady chovatele. _______________________________________________________________________

10) V případě krytí v zahraničí přikládá chovatel kopii celého PP navrhovaného psa, včetně údajů o jeho chovnosti v jeho zemi.

11) Za jméno psa se považuje vlastní jméno včetně názvu chovatelské stanice.

12) Viz Čl. 6), odst. 4) tohoto řádu

 

 

 

8) Úhrada za krytí je věcí dohody majitelů chovných jedinců. Majitel krycího psa může dohodou s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte, ale za podmínky, že ve vrhu budou alespoň 2 štěňata požadovaného pohlaví. V tomto případě má právo prvního výběru chovatel, druhého pak majitel krycího psa. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem. Právo na krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

 

9) Po uskutečněném krytí vyplní chovatel spolu s majitelem krycího psa (při zastoupení zástupci) příslušné údaje v KL a podepíší jeho originál i kopii.

 

10) Majitel krycího psa bezprostředně po krytí zapíše potřebné údaje o krytí do „Knihy krytí“ a průpis KL zašle do jednoho týdne HPCH. Nesplnění této povinnosti může být považováno za přestupek proti tomuto CHŘ.

 

11) Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen v rámci dohody o převodu vlastnictví nabyvateli písemně oznámit všechny nesplněné závazky vyplývající z ustanovení tohoto řádu.

12) Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámit adresu majitele krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.

 

13) Ustanovením odst. 11) a 12) není dotčena povinnost majitelů chovných jedinců k hlášení změn ve smyslu Čl. 5) odst. 2) tohoto řádu.

 

14) Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

 

Čl. 13

Vrh

 

1) Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením osoby, která za něj tuto péči převezme, včetně její adresy, HPCH. Tuto osobu pak musí zmocnit k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba pak přebírá povinnosti chovatele upravené v dalších ustanoveních tohoto řádu.

 

2) Chovatel je povinen nejdéle do 7 dnů po vrhu ohlásit příslušnému nebo vybranému 14) PCH a HPCH vrh spolu s uvedením základních údajů o vrhu 15) . HPCH zašle současně originál vyplněného KL. Základní údaje o vrhu ve stejném termínu oznámí volnou formou i majiteli krycího psa.

 

3) Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat, smí provádět pouze veterinární lékař a to jen v případech stanovených § 5 zákona 246/1992 Sb.

Jde o tyto případy:

a)    Slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenající při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení.

b)    Nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat.

c)     Regulování populace zvířat.

Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží pouze veterináři. Žádná zdravá štěňata nesmějí být utrácena.

_____________________________________________________________________

13) CHŘ ČMKU ze dne 13.04. 2000. – Čl. VI.) bod 12 – doplněn o tuto větu.

 

 

 

4) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici,. Nejvíce však 6 štěňat. Vrhne-li fena více jak 6 štěňat, musí být nadpočetná štěňata předána kojné feně nebo živena uměle. V těchto případech se štěňata odebírají od feny nejdříve 4.a nejpozději 7.den po vrhu. O této skutečnosti je chovatel povinen informovat příslušného OPCH a HPCH. V případě využití kojné feny současně oznámí adresu jejího ustájení.

 

5) Pokud fena – matka není po vrhu z důvodu úhynu nebo nemoci k dispozici, chovatel postupuje přiměřeně podle ustanovení odst. 4).

 

6) Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou výživou nebo dodáváním umělých prostředků. Za dodávání umělých prostředků se nepovažuje dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro zdravý vývoj štěňat. Chovatel je povinen zabezpečit štěňatům přiměřené ustájení, které odpovídá potřebě zdárného vývoje štěňat v souvislosti s požadavky plemenného standardu.

 

7) Štěňata lze předat novým majitelům nejdříve po dovršení 49 dnů. Podmínkou předání je provedení kontroly vrhu a tetování příslušným nebo vybraným OPCH. Vrh může být jen čipován, ale provedení kontroly OPCH je nezastupitelné.

Předávaná štěňata musí být rovněž řádně odčervena.

8) V případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu má výbor Klubu na návrh PCH právo nařídit provedení krevní zkoušky. V těchto případech je PCH povinen být přítomen odběru krevních vzorků štěňat a jejich rodičů 16) .

 

9) Chovatel je povinen vrh zapsat do „Knihy odchovů“ a to nejdéle do 7 dnů po porodu. Po přidělení zápisových čísel musí chovatel dohodnout s příslušným nebo vybraným PCH provedení kontroly vrhu a tetování vrhu. Tato kontrola a tetování (čipování) se provádí zpravidla v průběhu 7.týdne života štěňat.

 

10) Chovatel po označení štěňat, nejpozději však do 3 měsíců po porodu zašle HPCH vyplněnou PZŠ (přihláška k zápisu štěňat) spolu s kopií záznamu o provedené kontrole vrhu a dokladem o tetování – tetovací pásek nebo registrační karty s přidělenými čísly čipů.

 

11) Kontrola, tetování (čipování) a zhotovení PP štěňat je prováděno na náklady chovatele.

 

Čl. 14

Přestupky proti chovatelskému řádu

1) Přestupkem proti CHŘ je každé zavinění jednání, kterým chovatel poruší povinnosti stanovení v Čl. 5), 11), 12) a 13) tohoto řádu.

2) Za spáchání přestupku mohou výt výborem Klubu uložena chovateli nebo majite li krycího psa, kteří jsou členy Klubu, kárná opatření ve smyslu Čl. 5) stanov.

________________________________________________________________________

14) Viz Čl. 8, odst. 1 tohoto řádu.

15) Dle tiskopisu „Hlášení vrhu“.

 

 


3) Vůči chovateli nebo majiteli krycího psa, který není členem Klubu, lze za přestupky proti tomuto CHŘ podle povahy a závažnosti přestupku:

a)    Vyslovit upozornění na možné důsledky dalšího neplnění povinnosti chovatele.

b)    Dočasně nebo trvale zrušit kontrolovaný chov s odmítnutím zápisu štěňat z jeho odchovů do PK Klubu.

c)     Provést opatření u registru chovatelských stanic k odnětí chráněného názvu chovatelské stanice.

 

4) V případě porušení obecných předpisů upravujících ochranu zvířat současně výbor Klubu oznámí tyto skutečnosti příslušnému orgánu.

 

ČÁST II. – ZÁPISNÍ ŘÁD

 

Čl. 15

Plemenná kniha

 

1) Klub používá Plemennou knihu č. 1 ČMKU, Výbor Klubu ve vztahu k PK zastupuje HPCH.

 

2) U PK1 ČMKU se registrují čistokrevní jedinci plemen začleněných do Klubu a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR.

 

3) PK1 ČMKU zapisuje pro potřeby ústřední evidence a plemenitby do PK:

a)    Odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky CHŘ a ZŘ.

b)    Dovezené čistokrevné psy a feny s PP vystavenými zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI nebo je jí uznávána.

 

4) HPCH předává na základě žádosti schválené výborem Klubu PP pro vývoz jedinců sekretariátu ČMKU k vystavení exportního PP a k zaevidování exportu.

 

6) Součástí PK1 ČMKU jsou:

a)    rejstřík chovných jedinců,

b)    rejstřík dovezených a vyvezených jedinců.

 

7) Rejstřík chovatelských stanic je veden FCI a ČMKU a na přidělení názvu chovatelské stanice, její mezinárodní registraci a ochranu názvu se vztahuje metodický pokyn ČMKU „Chránění názvů chovatelských stanic“.

 

8) PK1 ČMKU vystavuje i příslušné doklady a potvrzení související s chovem, dovozem a vývozem jedinců. Svou činností slouží potřebám chovatelů, řídí se ustanoveními FCI a ČMKU.

 

9) Služby poskytované chovatelům spojené s vydáváním dokladů jsou službami placenými. Platí u nich ceny ČMKU. Služby poskytované chovatelům a majitelům registrovaných jedinců, zejména doplňování údajů o výsledcích výstav a zkoušek jsou službami neplacenými.

 

10) HPCH odpovídá za zpracování úplného ročníku plemenné evidence, která je vždy zveřejněna v prvním Zpravodaji v následujícím roce.

 

11) Povinností PK1 ČMKU je vyřídit veškerá podání včetně vystavení PP do cca 30 pracovních dnů po obdržení řádně vyplněných, HPCH potvrzených žádostí.

___________________________________________________________________

16)     Čl. 5), odst. 5) tohoto řádu.

 

 


12) Veškerá informace a dokumentace, vzniklá v souvislosti s vedením PK1ČMKU, je vlastnictvím Klubu, který má výhradní právo na jejich využití a nakládání s nimi.

 

13) Poplatky za placené služby účtuje PK1ČMKU žadatelům o úkony respektive vydání dokladů na dobírku.

 

Čl. 16

Podmínky zápisů do Plemenné knihy (PK)

 

1) Do Plemenné knihy mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů stejného plemene zapsaných v PK v ČR nebo v jiné členské zemi FCI nebo v PK země FCI uznávané.

 

2) Předpokladem pro zápis do PK je dodržení všech příslušných ustanovení CHŘ a ZŘ (chovatelského a zápisního řádu) a doručení řádně vyplněné a potvrzené PZŠ (přihlášky k zápisu štěňat). U dovezených jedinců s PP, splňujících podmínku uvedenou v odst. 1), se předkládá původní PP, ve kterém PK ČMKU provede jeho přeregistraci vyznačením zápisového čísla PK ČMKU.

 

3) Zápis domácích odchovů do PK se provádí na podkladě PZŠ, kterou je chovatel povinen úplně a čitelně vyplnit na předepsaném tiskopise, podepsat ji a zaslat ve stanoveném termínu 17) HPCH. K PZŠ přikládá chovatel záznam o kontrole vrhu, doklad o tetování / čipování a ŽoZČ (žádanka o zápisová čísla), s těmito čísly z ČMKU. HPCH po kontrole úplnosti a správnosti přihlášku potvrdí, originál PZŠ spolu s doklady o tetování / čipování a s kopií KL a případnými pokyny vyplývajícími z kontroly vrhu zašle nejpozději do 30 dnů po obdržení přihlášky PK1ČMKU. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti údajů v přihlášce, zajistí před odesláním přihlášky u chovatele odstranění těchto vad. V tomto případě začíná tato lhůta běžet znovu po opětovném doručení PZŠ od chovatele.

 

4) Celý vrh se musí přihlásit k zápisu do PK najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PK.

 

5) Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Součástí jména je i název chovatelské stanice. Jméno v každém prvním vrhu každého plemene v téže chovatelské stanici začíná písmenem „A“, přičemž další vrhy se řídí abecedním pořadím bez ohledu na to, že vrhy pocházejí od různých fen jednoho plemene. Písmena s háčkem a písmeno „CH“ je doporučeno vynechat, lze vynechat písmena „Q“ a „X“. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene „A“, jména se však nesmějí opakovat.

 

6) Psi a feny, dovezené z ciziny za účelem chovu, musí být bez ohledu na stáří zapsáni do PK. Tento jedinec dostane zápisové číslo z PK ČMKU, které bude mít vyznačeno na zahraničním originálu PP. Přepisování PP importovaného jedince na české formuláře je přípustné jen v případě vážného poškození originálu. V těchto případech poškozené originály archivuje PK.

 

___________________________________________________________________

17)     Podle Čl. 13) odst. 10) CHŘ – nejpozději do 3 měsíců od data vrhu

 

 

Čl. 17

Do PK nesmějí být zapsány:

a)    odchovy chovatelů, kterým byla dočasně nebo trvale zastavena chovatelská činnost nebo kterým byl odňat chráněný název CHS,

b)    odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky CHŘ a ZŘ,

c)     odchovy, kdy matka / otec není registrován (a) jako chovná.

 

Čl. 18

 

Každé vědomé uvedení nepravdivých údajů v zápisním řízení nebo zamlčení skutečností rozhodných pro zápisní řízení je závažným chovatelským přestupkem. Má vedle důsledků disciplinárních ve smyslu stanov a CHŘ za následek i zrušení příslušného zápisu v PK.

 

Čl. 19

Chovatelská stanice

 

1) O zápis štěňat do PK mohou žádat pouze chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice.

 

2) Pro vyžádání chráněného názvu chovatelské stanice a její mezinárodní registraci platí metodický pokyn ČMKU „Chránění názvů chovatelských stanic“.

 

Čl. 20

Průkaz původu psa

 

1) Průkaz původu psa (dále jen PP) je úřední doklad osvědčující původ psa prokázaný 4 generacemi předků a jeho čistokrevnost. Je vystaven na předepsaném tiskopise s pečetí FCI, opatřený podpisem pracovníka PK1ČMKU – viz předpisy ČMKU o vydávání PP.

 

2) PP obsahuje následující údaje:

a)    číslo zápisu:                                                                                                         CMKU/CKC u plemene Cavalier King Charles Spaniel                                      CMKU/KCS u plemene King Charles Spaniel

b)    název plemene, pohlaví, tetovací číslo, druh srsti a barvu,

c)     jméno, data narození,

d)    jméno a adresa chovatele,

e)    jméno a adresa majitele,

f)      datum vystavení,

g)    předky do 4.generace s uvedením jejich nejvyššího výstavního ocenění a titulů.

 

3) PP musí být podepsán chovatelem a majitelem (kromě podpisu uvedeného v odst. 1) tohoto článku).

 

4) Všechny záznamy do PP, vyjma podpisu chovatele, uvedení adresy majitele a jeho podpisu ( i v případě jejich změn v důsledku prodeje), jsou oprávněni provádět pouze PK, bonitační komise, osoba pověřená výborem Klubu při svodu dorostu a výstavách, rozhodčí při výstavách případně soutěžích a veterinární lékař.

Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocují PP. Rovněž tak je PP znehodnocen pozměňováním v něm zapsaných údajů. Záznamy musí být psány v plném znění, s uvedením data, podpisem a razítkem.

 

5) PP se vyhotovuje v jediném vyhotovení (originále), není nahraditelný ani fotokopií ani úředně ověřeným opisem. Rovněž tak není přenosný na jiného jedince.

 

6) V případě ztráty se tato skutečnost musí neprodleně hlásit HPCH a PK. Nebudou-li do 1 měsíce po zveřejnění ztráty v odborném tisku 18) podány námitky, vystaví PK na základě žádosti majitele a doporučení HPCH duplikát. V žádosti uvede majitel získaná ocenění, tituly, zkoušky, které budou v duplikátu uvedeny jen za předpokladu možnosti jejich ověření. V případě, že se původní PP dodatečně nalezne, rozhodne PK, který z obou PP znehodnotí.

 

7) V případech podstatného poškození originálu PP se postupuje přiměřeně podle odst. 6) vyjma ustanovení o zveřejnění a aplikace jednoměsíční lhůty. V těchto případech poškozené originály archivuje PK.

 

8) Majitel psa / feny je povinen kdykoliv na požádání PK nebo orgánu Klubu PP předložit ke kontrole.

 

9) PP je vázán na čistokrevného jedince, pro kterého byl vydán. Při převodech těchto jedinců je PP jejich příslušenstvím. Nový majitel musí PP po převzetí vlastnoručně podepsat a uvést svoji adresu.

 

10) PP uhynulého psa musí majitel zaslat se sdělením této skutečnosti do 4 týdnů po úhynu PK ke znehodnocení. Na požádání majitele, PK v PP vyznačí „úhyn“ a takto označený PP vrátí majiteli.

 

11) V případech ztráty (zaběhnutí, krádeže) psa / feny se postupuje obdobně podle odst. 10) s tím, že lhůta pro oznámení ztráty a zaslání PP se prodlužuje až na 1 rok a s tím, že PP se PK neznehodnocuje, ale vyznačí se v něm „ztráta“ a PK jej archivuje. Dnem vyznačení začíná běžet lhůta 10 let, po jejímž uplynutí lze PP znehodnotit, nebude-li dříve majitelem vyžádán. V případě, že se pes po vyznačení v PP a případné archivaci nalezne bude, po ověření jeho identity PCH na základě žádosti majitele, PK majiteli vydán. O této skutečnosti PK provede v PP záznam.

 

12) Veškerá výstavní ocenění a tituly musí být dokladovány kopií výstavního posudku, či zápisem v PP, jinak nelze tyto tituly předků v PP narozených štěňat uvést. Titul BOB se uvádí pouze dosáhl-li ho jedinec na výstavách vyššího typu (nejméně se zadáváním ocenění CAC). Tituly zahraničních předků se uvádějí na základě zápisů v jejich PP. Dokladování výstavních titulů a výsledků je povinností majitele, držitele, či chovatele příslušného jedince.

13) PP je nedílnou součástí štěněte a chovatel je povinen jej zaslat novému nabyvateli ihned, jakmile jej obdrží z PK.

14) PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen razítkem „EXPORT PEDIGREE“, plastickým razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU a podpisem

pracovníka a adresou nového majitele.

15) Prodej a vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. _______________________________________________________________________

18) V klubovém Zpravodaji, kde se toto uveřejní na náklady Klubu a v časopise „Pes“, kde je toto uveřejněno na náklady majitele psa.

 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 21

 

1) Při projednávání přestupků nebo při rozhodování o závažných chovatelských opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před účinností tohoto CHŘ a ZŘ, postupuje se podle ustanovení těch řádů, které jsou pro chovatele či majitele krycího psa výhodnější.

 

2) Tento CHŘ a ZŘ nabývá účinnosti dnem 01.11.1991

 

 

V Praze dne 20.září 1991

Za výbor Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha

 

Předseda Klubu v.r. JUDr. Jiří Šušlík

 

Stanovy Klubu i všechny řády jsou aktualizovány na základě změn

schválených členskými schůzemi Klubu v průběhu platnosti těchto řádů

a na základě vynucených okolností neovlivnitelných Klubem.

 

 

Prvně aktualizováno ke dni 29.11.1997,

Aktualizace ke dni 26.11. 2000

Aktualizace ke dni 28.11.2004

Aktualizace ke dni 10.12.2006

Poslední aktualizace 17.02.2008                                     Předseda Klubu v.r. Ing. Milan Diky