Organizační řád

 

Organizační řád


Tento řád je určen pro potřeby výboru klubu, upřesňuje rámcovou odpovědnost jednotlivých funkcionářů a ostatní zásady nutné pro chod klubu.

 

1. Předseda – zastupuje klub navenek, řídí a odpovídá za chod klubu, má právo vyvolat hlasování o odvolání členů výboru z funkce a jejich změnu. Schvaluje výdaje a poskytované zálohy, má podpisové právo, neurčí-li se jinak.

2. Místopředseda – zastupuje plně předsedu se všemi právy a povinnostmi.

3. Jednatelka – vede členskou agendu a s tím spojené administrativní povinnosti. Zajišťuje povolení státní veterinární správy, hygieny a příslušného MÚ pro pořádání klubových akcí.

4. HPCH – vede evidenci kavalírů a kingů a řídí jejich chov, je odpovědný za všechny administrativní úkony s tím spojené a to nejméně v rozsahu daného Stanovami, CHŘ a ZŘ klubu.

5. Pokladní – na klubových akcích přijímá platby a provádí výplaty v hotovosti, má podpisové právo ke klubovému účtu. Předkládá doklady o platbách ekonomovi ke zpracování a to vždy po skončení akce.

6. Ekonom – zajišťuje administrativní část finančního hospodaření, zaúčtovává platební doklady pomocí účetního programu.

7. Bonitační – je zodpovědný za průběh bonitace a svodu, přijímá přihlášky a řídí průběh bonitací. Zajišťuje rozhodčího a členy komise, popřípadě řídí další pracovníky.

8. Výstavní  – je zodpovědný za průběh a zajištění výstav, které organizuje. Řídí další pracovníky na těchto akcích, které určí.

9. Propagační – je zodpovědný za  propagaci plemen.

 

 

 

A) Hmotná odpovědnost. Písemně se zaváží všichni funkcionáři klubu, pověření k obhospodařování jak finančních prostředků, tak hmotného majetku.

1) Funkcionář klubu nebo pověřený člen klubu ručí v plné výši náhrady škody za jemu svěřené finanční prostředky, jakož i svěřený hmotný materiál, dokumenty týkající se klubové, chovné, či členské agendy dle zákona o účetnictví občanských sdružení.

2) Funkcionář výboru nebo člen klubu provádí vyúčtování finančních prostředků do prvého termínu VS, nejpozději do 3 měsíců formou poštovních služeb. V závěru roku musí být veškeré finanční prostředky vyúčtovány k datu 31.12. příslušného roku.

3) Hmotný majetek – držitel předkládá při převzetí doklad s názvem majetku, počtem kusů a stvrzuje vlastnoručním podpisem jeho držení jemu svěřeného majetku klubu.

4) náhrady paušálních výplat jako telefony apod. neúčtuje ve svých účetních dokladech, ale přejímá hotovost od pokladní klubu čtvrtletně, HPCH pak měsíčně.

5) Zálohy k zajištění případných akcí účtovat na nejbližší VS.

B) Projednávané záležitosti na VS jsou vnitřní záležitostí výboru a jednotliví členové nejsou oprávněni s těmito skutečnostmi seznamovat ostatní osoby. S platnými rozhodnutími výboru jsou členové klubu seznamováni prostřednictvím Zpravodajů a klubových webových stránek. Dále jsou členové výboru srozumněni s tím, že jako členové výboru přestávají být pouze soukromou osobou, ale stávají se především představiteli výboru klubu, a proto budou navenek vystupovat ve shodě s rozhodnutími přijatými výborem klubu. Porušení tohoto pravidla lze definovat jako poškozování zájmů klubu.

C) Konkrétní úkoly a pověření určí výbor klubu jednotlivým funkcionářům jednak na ustavující schůzi výboru, jednak v průběhu volebního období tak, jak bude potřeba.

D) Rovněž na ustavující schůzi výboru musí být určeny náhrady za cestovné a další náhrady poskytované členům výboru, schvalování výdajů, smluv apod.

E) Za opakované neplnění určených povinností může být funkcionář odvolán.

F) Bývalý (odvolaný, či nezvolený) funkcionář je povinnen odevzdat veškeré klubové materiály a popřípadě využívané prostředky do tří týdnů po skončení funkce k rukám svého nástupce.

G) Systém korespondenčních voleb:

  1. Na výborové schůzi (za přítomnosti členů výboru) označí orazítkované volební obálky pověřený pracovník náhodným, min. čtyřmístným kódem. Pořídí seznam s použitými kódy a rovněž na místě a před členy výboru tento seznam uloží do obálky, kterou zabezpečí a zalepí na místě, tím se zamezí jakákoliv další manipulace s kódy nebo seznamem. Volební lístky vloží přítomní do odpovědních a ofrankovaných obálek A6, které budou označeny adresou klubového příjemce, bezpečnostním kódem a v levém rohu razítkem „VOLBY“. Tato malá obálka bude vložena do velké obálky, ty budou zalepeny a posléze na místě budou obálky opatřeny adresami členů.
  2. Všichni členové klubu obdrží volební lístek.
  3. Po eventuální úpravě volebního lístku, člen tento lístek vloží do přiložené, ofrankované a kódem označené obálky, která bude označena v levém rohu „VOLBY“ a odešle na tam uvedenou adresu.
  4. Pověřený člen klubu bude dopisy archivovat neotevřené, obálky přinese na členskou schůzi.
  5. Na členské schůzi budou tyto zalepené obálky předány volební komisi spolu s obálkou s kódy, po ověření kódů budou pak budou obálky otevřeny a hlasy spočítány.
  6. Další postup je obvyklý, vyhlásí se výsledek voleb a členská schůze ho vezme na vědomí.

 

 

Schváleno na VS v Praze dne 29.03.2007

Předseda Klubu Ing. Milan Diky

 

Aktualizováno 17.02.2008 na ČS

Předseda Klubu Ing. Milan Diky

 

Aktualizováno 28.02.2009 na ustavující VS

Předseda Klubu Ing. Zdeněk Stehlík