Bonitační řád

 

BONITAČNÍ ŘÁD

 

Na základě ustanovení Čl. 1, odst. 2), písm. e) a Čl. 2, odst. 2), písm. b) stanov Klubu a zmocnění členské schůze 1) se vydává tento bonitační řád.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Účel bonitačního řádu

 

Bonitační řád stanoví podmínky pro konání a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa / feny 2) do chovu. Současně určuje základní kriteria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do chovu prostřednictvím určení vad, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.

 

BONITACE

 

Čl. 2

Obsah a zásady bonitace

 

1) Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa / feny starší 12ti měsíců viz Čl. 3), odst. 1) a), který za využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným standardem a bonitačními kritérii vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a k řízení chovu. Výsledky bonitací jsou prezentovány v klubovém Zpravodaji za účelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli.

 

2) Při hodnocení na bonitaci je podle vypracovaného kódovacího systému každý posuzovaný jedinec ohodnocen. Součástí kódu je i celkové zhodnocení upotřebitelnosti jedince pro zařazení do chovu.

 

3) Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem „chovný“ opravňuje po dosažení věkové hranice stanovené v Čl. 9) CHŘ – chovatelského řádu 3) a provedené přeregistraci v PK – Plemenné knize k chovnému využití takto odbonitovaného jedince.

 

4) Výsledek bonitace platí pro celý život

a) jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením „chovný“, pokud se následně neuplatní podmínky pro vyloučení z chovu ve smyslu Čl. 9), odst.3) CHŘ nebo

b) jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením „nechovný“, pokud nebude účinné odvolání se majitele nebo držitele psa proti rozhodnutí bonitační komise nebo se následně neuplatní schválená změna bonitačních kritérií, na jejímž základě by tento jedinec mohl být do chovu zařazen 4) nebo v případě pozitivní změny skusu a chrupu, pokud byl za tuto vadu ohodnocen jako nechovný.

 

5) Podmínkou realizace ustanovení druhé části písm. b), odst. 4) tohoto článku je absolvování nové bonitace.

 

6) Vyřazení psa / feny odbonitované s výsledkem „chovný“ v důsledku následné změny bonitačních kritérií v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustný. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení Čl. 9), odst. 3) CHŘ upravující podmínky pro vyloučení z chovu.

 

7) Bonitační kód stanoví výbor Klubu na základě návrhu sboru PCH a schvaluje ČS. Seznam vyřazujících znaků tvoří přílohu tohoto řádu.

_______________________________________________________________________

1) Usnesení členské schůze Klubu ze dne 04.11.1991

2) Pes nebo fena musí splňovat podmínky Čl. 16 ZŘ

3) Dosažení věkové hranice 15 měsíců bez ohledu na pohlaví a plemeno.

_______________________________________________________________________

 

Čl. 3

Podmínky pro připuštění na bonitaci

 

1) Podmínkami pro připuštění čistokrevných jedinců klubových plemen na bonitaci jsou:

a) Dosažení věku minimálně 12 měsíců bez ohledu na pohlaví a plemeno.

b) Absolvování svodu dorostu nebo výstavy vyššího typu (zadávaný titul CAC).

c) Přijmutí přihlášky na bonitaci výborem klubu 5) .

d) Pes / fena předvedený na bonitaci musí být zdravý, řádně upraven a mít očkování proti vzteklině a psinkovému komplexu mladší jednoho roku a starší jednoho měsíce.

 

2) při vlastní přejímce na bonitaci musí majitel nebo držitel psa / feny doložit splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci předložením potvrzení o přijmutí přihlášky, průkazu původu psa, očkovacího průkazu a potvrzení o poviném očkování psa / feny z místa jeho trvalého pobytu ne starší 5 dnů v očkovacím průkaze, či pase.

 

Čl. 4

Přihláška na bonitaci

 

1) Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, jméno a chovatelskou stanici přihlašovaného jedince, datum jeho narození a číslo zápisu v PK, jména a chovatelské stanice rodičů s čísly jejich zápisů do PK, datum předvedení přihlašovaného jedince na svodu dorostu nebo výstavě a doklad o zaplacení bonitačního poplatku.

 

2) Řádně vyplněnou přihlášku musí majitel psa zaslat nejpozději do jednoho měsíce před termínem bonitace na adresu bonitačního referenta.

 

3) Po termínu uvedeném v předchozím odstavci provede bonitační referent uzávěrku přihlášek a potvrdí žadatelům jejich přijetí a to nejpozději do 10 dnů před termínem konání bonitace.

 

4) Přihlášky po termínu stanoveném v odst. 2) lze dodatečně přijmout, nejpozději však 7 dní před datem konání bonitace. O této možnosti rozhoduje bonitační referent. Bonitační poplatek je v tomto případě zvýšen o 100%.

 

5) Bonitační referent je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné, nebo v případě, že zjistí, že údaje v ní uvedené jsou nepravdivé.

_______________________________________________________________________

4) Jedná se o změnu vyřazujících znaků, na znaky nevyřazující.

_______________________________________________________________________

 

Čl. 5

Průběh bonitace

 

1) Posuzování psů / fen (dále jen „psů“) na bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise je tříčlenná, složená z PCH, člena výboru a rozhodčího 6) . K posuzování může být přizván zapisovatel. Pokud není členem komise, je oprávněn se zúčastnit posuzování HPCH – hlavní poradce chovu, předseda a místopředseda Klubu a bonitační referent. Tito mají při posuzování však pouze hlas poradní.

 

2) K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec pocházející z odchovů člena komise, nebo který je v držení případně vlastnictví člena komise nebo jeho blízkých příbuzných 7) je nutné pro posouzení zajistit náhradníka.

 

3) Komise posuzuje kolektivně. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této skutečnosti se provede záznam na bonitačním formuláři.

 

4) Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační kód i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře, který je anonymní. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace, kterým je rozhodnutí o chovnosti. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. V obou případech je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise. Rovněž majitel psa potvrdí na tomto formuláři svým podpisem svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise.

 

5) Osoba pověřená výborem Klubu přepíše bonitační kód, případné poznámky k bonitačnímu kódu do formuláře „Potvrzení o chovnosti“. Zápis do PP provede na základě dodaného formuláře pracovník PK a přiloží kopii chovné karty psa, kde jsou uvedeny všechny míry a bonitační kód se všemi poznámkami.

 

6) V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření ve smyslu Čl. 5), odst. 6) CHŘ, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci.

 

7) V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na následující bonitaci nový poplatek a

nezasílá novou přihlášku. Pokud svou účast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch Klubu.

_______________________________________________________________________

6) Rozhodčí musí mít aprobaci na klubová plemena a být podrobně seznámen se stavem chovu klubových plemen.

7) Za blízkého příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel – manželka, druh – družka, jakož i osoby žijící s členem komise ve společné domácnosti, jejichž prospěch nebo újmu lze považovat jako újmu nebo prospěch vlastní.

_______________________________________________________________________

 

 

Čl. 6

Postup při posuzování

 

1) Vlastní posuzování, včetně měření, provádí rozhodčí – člen komise v součinnosti

s dalšími členy komise. Vážení a fotografování psa se provádí zpravidla před zahájením posuzování samostatně.

 

 

2) Posuzovaného psa předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa není totožný s předvádějícím, má právo být posuzování před komisí přítomen.

 

3) Předváděný pse musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a nechat se změřit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící.

 

4) Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou ( s případným doplněním RTG apod.). Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné.

 

5) Při posuzování se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se především vyrovnanost jeho povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým požadavkům standardu plemene. Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná hmotnost, kohoutková výška, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti, pohybová mechanika a u psů přítomnost obou varlat v šourku.

 

6) Hodnocení uvedené v předchozím odstavci se vyjádří přidělením příslušného kódu jednotlivým znakům, který vyjadřuje kvalitu těchto znaků, případně shledané nedostatky nebo vady. V kódu se rovněž vyjádří závěrečné rozhodnutí o zařazení psa do chovu. Bonitační komise je oprávněna do bonitačního formuláře zapisovat i potřebné poznámky,které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady a které budou sloužit HPCH při řízení chovu.

 

Čl. 7

Podmíněná chovnost

 

Psu / feně může být přiznána podmíněná chovnost na základě rozhodnutí bonitační komise při výskytu jedné závažnější vady v hodnocených kriteriích. Tyto vady jsou přesně popsány v bonitačním číselníku.

Po předvedení nejméně 4 potomků na svodu / bonitaci ve věku alespoň 12 měsíců, kdy se prokáže, že tito potomci uvedenou vadu nemají, lze matce / otci předvedených štěňat, přiznat chovnost stálou.

 

Čl. 8

Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

 

1) Každý majitel bonitovaného jedince má v případě nesouhlasu s hodnocením bonitační komise nebo s rozhodnutím této komise o upotřebitelnosti posuzovaného jedince v chovu, se proti tomuto hodnocení nebo rozhodnutí odvolat. Toto právo může uplatnit do 14 dnů od seznámení se s výsledkem bonitace.

 

2) O odvolání rozhoduje výbor Klubu. K projednání odvolání je oprávněn přizvat odvolatele spolu se psem, kterého je tento povinen předvést za obdobných podmínek jako při posuzování na bonitaci uvedených v odst. 3) a 4) Čl. 6) tohoto řádu.

 

3) Proti rozhodnutí výboru již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 9

Poplatky za bonitaci

 

Poplatky za bonitaci stanoví výbor Klubu a zveřejňuje je v klubovém Zpravodaji. Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků.

Přeregistrace jedince není zahrnuta v bonitačním poplatku.

 

Čl. 10

Svody dorostu

 

Svody dorostu jsou určeny pro jedince od 6 do 24 měsíců věku. Svodem dorostu se rozumí posouzení těchto jedinců rozhodčím s aprobací pro tato plemena. U svodu platí přiměřeně ustanovení tohoto BŘ platná pro bonitaci, kromě Čl. 11).

 

Čl. 11

Bonitace psů importovaných ze zahraničí

 

1) V případech dovozu psů do ČR je jejich majitel, občan ČR pro jejich chovné využití v rámci Klubu chovatelů KaKCHš., povinen je přihlásit a předvést na bonitaci Klubu i v případě, že jsou v zahraničí chovní.

 

2) Bonitace importované březí feny se může provést na nejbližší schůzi výboru klubu – tuto bonitaci nelze odkládat. U této bonitace platí stejné podmínky jako při individuální bonitaci (Čl. 12), s vyjímkou výše poplatku, ten se stanoví jako při bonitaci řádné.

 

Čl. 12

Individuální bonitace

 

Pokud to bude pokládat majitel psa / feny za nutné, může využít možnosti tzv.

individuální bonitace. V případě této bonitace platí ustanovení tohoto řádu, kromě

výše poplatku, který byl stanoven na 1.500,-Kč.

Bonitace nemusí být provedena jen na klubové akci, ale může se provést v podstatě kdekoliv, pokud bude zajištěn posuzovatel a bonitační komise složená nejméně ze dvou OPCH. Majitel posuzovaného jedince předloží potvrzení veterinárního lékaře, které bude obsahovat:

a) zprávu o celkovém zdravotním stavu jedince

b) jeho hmotnost.

 

Čl. 13

Účinnost

 

Tento bonitační řád nabývá účinnosti dnem 01.01.1992

Poslední aktualizace usnesením členské schůze ze dne 28.02.2010.