Bonitační řád

BONITAČNÍ ŘÁD

Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha, z.s.

 

 

1.  Úvodní ustanovení
1.     Bonitační řád stanoví podmínky pro konání bonitace a upravuje postup při bonitaci v rámci Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha, z.s., IČO: 406 15 227, se sídlem Nový lesík 890/11, 162 00 Praha (dále jen „Klub“).

2.     Bonitace je základním chovatelským opatřením, při němž se rozhoduje o zařazení psa/feny do chovu (tzv. uchovnění). Současně určuje základní kritéria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do chovu prostřednictvím určení vad, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.

 

2.  Svody dorostu
1.     Svody dorostu jsou určeny pro jedince od 6 do 24 měsíců věku.

2.     Účelem svodů dorostu je posoudit dosavadní vývoj psa/feny a upozornit majitele na případné nedostatky, které ještě mohou být v průběhu dalšího růstu a vývoje ovlivněny.

3.     V rámci svodů se rovněž posuzují vady, které mohou být vrozené, případně mohou mít dědičný základ.

4.     Účast na svodu se zapisuje do průkazu původu, o hodnocení se provádí zápis.

 

3.  Obsah a zásady bonitace
1.     Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa/feny starší 12 měsíců, který za využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným standardem a bonitačními kritérii vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení či nezařazení posuzovaného jedince do chovu.

2.     Bonitace současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a ke kontrole chovu.

3.     Výsledky bonitací jsou prezentovány na webových stránkách Klubu za účelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli.

4.     Rozhodčí bonitace musí mít aprobaci na klubová plemena.

5.     Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem „chovný“ opravňuje po dosažení věkové hranice stanovené v chovatelském řádu a provedené přeregistraci v Plemenné knize k chovnému využití takto odbonitovaného jedince.

6.     Výsledek bonitace platí po celý život psa/feny.

7.     Kluby si navzájem uznávají bonitace, avšak tzv. rebonitace musí proběhnout v tom klubu, ve kterém byl daný jedinec bonitován.

8.     Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa/fenu do chovu zařadit.

9.     Jedinec, který podstoupil bonitaci v jiném spolku či klubu, nemůže podstoupit bonitaci znovu.

10.  Z bonitace je možné v průběhu odstoupit, bonitační poplatek poté propadá ve prospěch Klubu.

11.  Bonitační kód pro klubová plemena vytváří a upravuje výbor Klubu na základě návrhu hlavního poradce chovu (HPCH) a bonitačního referenta, ten pak schvaluje členská schůze.

 

4.  Podmínky pro připuštění na bonitaci
1.     Pro připuštění čistokrevných jedinců klubových plemen na bonitaci je nutné splnění těchto podmínek:

a)     dosažení věku minimálně 12 měsíců bez ohledu na pohlaví a plemeno;

b)     absolvování svodu nebo výstavy psů jakéhokoliv stupně (mezinárodní, národní, krajská, oblastní, klubová, speciální apod.);

c)     přijetí podané přihlášky na bonitaci bonitačním referentem a uhrazení bonitačního poplatku;

d)     pes/fena předvedený na bonitaci musí být zdravý, mít srst upravenou do výstavní kondice (zejména čistou, umytou a řádně rozčesanou) a mít očkování proti vzteklině.

2.     Při vlastní přejímce na bonitaci musí majitel nebo držitel psa/feny doložit splnění podmínek uvedených výše.

 

5.  Přihláška na bonitaci
1.     Přihláška na bonitaci je závazná.

2.     Přihláška musí být vyplněna písemně nebo online. Nedílnou součástí přihlášky je oboustranná kopie průkazu původu (dále jen „PP“), doložení svodu či absolvování výstavy a doklad o zaplacení bonitačního poplatku.

3.     Řádně vyplněnou přihlášku musí majitel psa/feny zaslat nejpozději do data uvedeného na webových stránkách Klubu.

4.     Po termínu uzávěrky přihlašování na bonitaci bonitační referent potvrdí žadatelům jejich přijetí.

5.     Bonitační referent je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, vyplněné neúplně, nebo v případě, že zjistí, že údaje v ní uvedené jsou nepravdivé.

 

6.  Průběh bonitace
1.     Posuzování psů/fen (dále jen „psů“) na bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise je minimálně 3členná. Složení komise určuje výbor, obvykle jde o bonitačního referenta, poradce chovu, člena výboru a rozhodčího. Komise posuzuje kolektivně. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním.

2.     K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec pocházející z odchovů člena komise, nebo jedinec, který je v držení případně vlastnictví člena komise nebo jeho blízkých příbuzných, je nutné pro posouzení zajistit náhradníka.

3.     Vlastní posuzování provádí rozhodčí. Vážení, měření a fotografování psa se provádí zpravidla před zahájením posuzování samostatně členem bonitační komise.

4.     Posuzovaného psa předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa není totožný s předvádějícím, má právo být u posuzování před komisí přítomen.

5.     Předváděný pes musí být veden na vhodném (ideálně výstavním) vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a nechat se změřit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící.

6.     Pro posuzování je určující plemenný standard a hodnotí se chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se zejména vyrovnanost povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým požadavkům standardu plemene. Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná hmotnost, kohoutková výška, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti, pohybová mechanika a u psů přítomnost obou varlat v šourku.

7.     Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační kód i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace, kterým je rozhodnutí o chovnosti. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. V obou případech je komise povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem.

8.     Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise. Rovněž majitel psa potvrdí na tomto formuláři svým podpisem svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise.

9.     Bonitační referent přepíše bonitační kód, případné poznámky k bonitačnímu kódu do formuláře „Potvrzení o chovnosti“, který obdrží majitel, provede zápis o výsledku bonitace do PP a dále zašle na plemennou knihu k přeregistraci. Bonitační referent také uveřejní výsledky na klubových stránkách v kategorii chovných fen a plemeníků. Přeregistrovaný průkaz původu pak obdrží majitel spolu s Knihou odchovů nebo Knihou krytí do měsíce poštou na dobírku.

10.  V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření ve smyslu bonitačních kritérií, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí bonitační poplatek a nezasílá další přihlášku k bonitaci.

11.  V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a řádně se omluví, neplatí na nejbližší bonitaci nový poplatek a nezasílá novou přihlášku. V případě, že majitel psa požaduje vrácení peněz, Klub mu do měsíce zašle peníze zpět, avšak na další bonitaci se musí řádně přihlásit a uhradit poplatek.

12.  Pokud majitel psa svoji účast na bonitaci řádně neomluví, poplatek propadá ve prospěch Klubu.

 

7.  Individuální bonitace
1.     Pokud to bude pokládat majitel psa/feny za nutné, může využít možnosti tzv. individuální bonitace. V případě této bonitace platí ustanovení tohoto řádu, kromě výše poplatku, jehož cena je uvedena na webových stránkách Klubu.

2.     Bonitace může být provedena na libovolném místě, které bude vhodné, pokud bude zajištěn posuzovatel a bonitační komise (tzn., že nemusí být provedena jen na klubové akci).

 

8.  Bonitace psů importovaných ze zahraničí
1.     V případě dovozu psů do ČR je jejich majitel, občan ČR, pro jejich chovné využití v rámci Klubu povinen je přihlásit a absolvovat bonitaci Klubu i v případě, že jsou v zahraničí chovní.

2.     Bonitace importované březí feny se musí provést na nejbližší schůzi výboru Klubu. Tuto bonitaci nelze odkládat a platí u ní stejné podmínky jako při individuální bonitaci.

 

10. Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

1.     Každý majitel bonitovaného jedince má v případě nesouhlasu s hodnocením bonitační komise nebo s rozhodnutím této komise o upotřebitelnosti posuzovaného jedince v chovu právo se proti tomuto hodnocení nebo rozhodnutí odvolat. Toto právo může uplatnit ve lhůtě 14 dnů od seznámení se s výsledkem bonitace.

2.     O odvolání rozhoduje výbor Klubu. K projednání odvolání je oprávněn přizvat odvolatele spolu se psem. Odvolatel předvede psa za obdobných podmínek jako při posuzování na bonitaci.

3.     Proti rozhodnutí výboru již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

 

10. Poplatky za bonitaci a svod
1.     Poplatky za bonitaci a svod stanoví výbor Klubu. Ceník je zveřejněn na webových stránkách Klubu.

2.     Přeregistrace jedince není zahrnuta v bonitačním poplatku.

 

Bonitační řád byl schválen korespondenčním hlasováním dne 9.3.2024

 

Hana Brandstettrová v.r. – předsedkyně