Zápis z náhradní členské schůze konané dne 19.3.2022

Zápis z náhradní členské schůzePraha, 19.03.2022, od 10 do 12 hod. v sále hotelu Svornost v Dolních Počernicích.

Svolána předsedou spolku pozvánkou na místě řádné schůze a na klubovém webu.

 

Přítomno:               24 členů – prezenční listina je uložená u předsedy spolku

Přítomni za výbor:   Brandstettrová, Fadel-Brandstettrová, Havlena, Kohoutová, Ing. Stehlík

Omluveni za výbor: Ing. Diky, Tutschková

Omluveni za KK:     Ing. Uher, Rojt, Vecka

_______________________________________________________________________

 

PROGRAM:

 1. Úvod a zahájení náhradní ČS, v 10,00 zahájil a předsedal mimořádné ČS předseda spolku Ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.

 

 1. Projednání návrhů JUDr. Jandové a M. Hroncové.  Na základě znění stanov klubu (spolku) nelze na náhradní schůzi odhlasovat změnu stanov a dalších klíčových dokumentů tam uvedených.

 

Poznámka předsedy klubu Ing. Z. Stehlíka

Cituji z článku 2, odst 2 Stanov:

„Pouze řádná ČS bude přijímat usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž projednávání bylo předem avizováno v pozvánce na členskou schůzi, která bude uvedena v klubovém periodiku nebo na klubovém webu.

 

Otázkami zásadního významu v tomto smyslu se rozumí:

 1. změna Stanov Klubu,
 2. změna bonitačního, chovatelského, zápisního a organizačního řádu,
 3. odvolání funkcionářů Klubu před skončením funkčního období,
 4. zrušení Klubu, jeho sloučení s jiným právním subjektem, rozdělení Klubu.“

Konec citace.

 

Pozn. „řádná členská schůze“ je ČS, které se zúčastní většina členů klubu ve smyslu OZ.

 

 1. Návrh JUDr. Jandové a M. Hroncové č. 1

Původní znění z řádné členské schůze ze dne 19. 2. 2022:

Změna systému kontroly vrhu – Kontrola vrhu HPCH či OPCH pouze u „začínajících“ chovatelů (tedy první 3 vrhy tzn. A až C včetně), jinak kontrola vrhu u veterináře. Pokud mají zkušení chovatele zájem o kontrolu HPCH nebo OPCH, finanční vyrovnání této kontroly bude stanoveno klubem dle normativ a zaplaceno přímo OPCH nebo HPCH.

výbor klubu shledal návrh jako neúplný – vyzval k doplnění

 

Doplněné/opravené znění pro náhradní členskou schůzi 19. 3. 2022:

Kontrola vrhu PCH je povinná u prvních 5 vrhů chovatele. U dalších vrhů může být nahrazena zdravotní prohlídkou štěňat, uskutečněnou veterinárním lékařem, který výsledek prohlídky zaznamená do klubového formuláře. Kromě údajů, sloužících k jednoznačné identifikaci kontrolovaného štěněte, musí zápis obsahovat zhodnocení všeobecné kondice a zdravotního stavu, např. posouzení stavu srsti, očí, uší, sliznice, skusu, výskytu kýly, výsledek poslechu srdce a u samců popis stavu varlat. Zápis vyhotovený pro každé štěně je chovatel povinen zaslat HPCH.

o bodu nemohlo být dle stanov a výše uvedeného hlasováno – jde o změnu stanov, o které náhradní schůze nemůže rozhodovat

 

 1. Návrh JUDr. Jandové a M. Hroncové č. 2

Původní znění z řádné členské schůze ze dne 19. 2. 2022

Změna stanov – Čl. 2, bod 2 a Organizačního řádu bod G) – systém voleb – volba do orgánů klubu přímo na ČS přítomnými členy

výbor shledal návrh jako neúplný, vyzval navrhovatelky k doplnění

 

Doplněné/opravené znění pro náhradní členskou schůzi 19. 3. 2022

 

Čl. 2

Orgány a sídlo Klubu

2) ……………..

Jednou za čtyři roky se obdobně svolává výroční členská schůze, kde kromě běžného programu volební komise provede sčítání hlasů a oznámení výsledků korespondenčních voleb. V předstihu je rozeslán všem členům Klubu hlasovací lístek se jmény kandidátů do výboru a KK tak, aby mohla být provedena korespondenční volba do klubových orgánů a je platnou, vysloví-li se pro nadpoloviční většina došlých odpovědí ke stanovenému datu ve Zpravodaji. Systém zabezpečení regulérnosti voleb je součástí OŘ (Organizačního Řádu).

 

Nahradit

„Jednou za čtyři roky se obdobně svolává výroční členská schůze, kde kromě běžného programu dochází k volbám do orgánů klubu – jmenovitě Výboru klubu a Kontrolní a revizní komise. Na této členské schůzi obdrží všichni přítomní členové klubu volební lístky se jmény navržených kandidátu do Výboru a Kontrolní a revizní komise. Každý člen může být na členské schůzi zastoupen zmocněncem (členem klubu), který je povinen se prokázat plnou mocí před začátkem schůze. Volba do výboru a Kontrolní a revizní komise je tajná. Před zahájením voleb je zvolena tří členná volební komise, která provede sčítání hlasů a oznámení výsledků voleb. Volba je platnou, vysloví-li se pro kandidáta nadpoloviční většina přítomných členů.“

3) ……..

Připravuje korespondenční volby rozesláním hlasovacích lístků.

Nahradit

„Připravuje volební lístky se jmény navržených kandidátu do výboru a Kontrolní a revizní komise na výroční členskou schůzi.“

http://www.kavalir-king-klub.org/stanovy-rady/organizacni-rad/

Organizační řád

Vymazat:

 1. G) Systém korespondenčních voleb:
 2. Na výborové schůzi (za přítomnosti členů výboru) označí orazítkované volební obálky pověřený pracovník náhodným, min. čtyřmístným kódem. Pořídí seznam s použitými kódy a rovněž na místě a před členy výboru tento seznam uloží do obálky, kterou zabezpečí a zalepí na místě, tím

 

 

se zamezí jakákoliv další manipulace s kódy nebo seznamem. Volební lístky vloží přítomní do odpovědních a ofrankovaných obálek A6, které budou označeny adresou klubového příjemce, bezpečnostním kódem a v levém rohu razítkem „VOLBY“. Tato malá obálka bude vložena do velké obálky, ty budou zalepeny a posléze na místě budou obálky opatřeny adresami členů.

 1. Všichni členové klubu obdrží volební lístek.
 2. Po eventuální úpravě volebního lístku, člen tento lístek vloží do přiložené, ofrankované a kódem označené obálky, která bude označena v levém rohu „VOLBY“ a odešle na tam uvedenou adresu.
 3. Pověřený člen klubu bude dopisy archivovat neotevřené, obálky přinese na členskou schůzi.
 4. Na členské schůzi budou tyto zalepené obálky předány volební komisi spolu s obálkou s kódy, po ověření kódů budou pak budou obálky otevřeny a hlasy spočítány.
 5. Další postup je obvyklý, vyhlásí se výsledek voleb a členská schůze ho vezme na vědomí.

 

o bodu nemohlo být dle stanov a výše uvedeného hlasováno – jde o změnu stanov, o které náhradní schůze nemůže rozhodovat

 

 

 1. Diskuze.

– pomoc Ukrajině – D. Havlena přítomné informoval o transportu cca 3 tun krmiva pro chovatele na Ukrajinu. Byly na to využity finance z dobrovolné sbírky. Peníze posílali lidé na transparentní účet. Vybralo se dostatek prostředků pro případný druhý transport či jinou pomoc ukrajinským chovatelům. Poděkování všem, kteří se podíleli a přispěli. O dalších krocích bude klub dárce informovat.

 

– M. Hroncová a JUDr. Jandová předložili jimi shledané právní „nedostatky“ klubových stanov. M. Hroncová vyzvána, aby uvedené „nedostatky“ zaslala klubu, který je následně nechá právně přezkoumat.

 

 1. Usnesení.
 • ČS bere na vědomí zprávy funkcionářů a zprávu KK o hospodaření za rok 2021 (viz příloha)
 • ČS ukládá výboru nechat přezkoumat současné stanovy klubu kvalifikovaným právníkem (bude hrazeno z klubových peněz)

 

Usnesení bylo schváleno 17-ti přítomnými, 6 se zdrželo hlasování.

 

Závěrem předseda spolku mimořádnou ČS ukončil a poděkoval přítomným za účast.

 

 

 

Zápis vyhotovil David Havlena, ověřovatel zápisu Ing. Zdeněk Stehlík