Organizační zajištění voleb do výboru a kontrolní komise.

V průběhu ledna po uzavření volebního seznamu dostanou všichni členové, kteří v termínu do 31.12.2022 prodloužili členství na rok 2023 nebo zaplatili členství nové, volebbní lístky s obálkami. Volíme max. 9 členů výboru a 3 členy kontrolní komise.

 

Přikládáme informaci o volbách, která byla již publikována v tištěném Zpravodaji 1/22:

 

V roce 2023 se uskuteční volby do výboru klubu. Jak ukládají současné platné Stanovy klubu, resp. Organizační řád, půjde o volby korespondenční – každý člen klubu obdrží hlasovací lístek. Výsledky voleb budou vyhlášeny na výroční členské schůzi konané dne 4.3.2023 od 10 hod. v restauraci Sokol Řeporyje.

 

Systém korespondenčních voleb do výboru klubu:

 

1) Na výborové schůzi (za přítomnosti členů výboru) označí orazítkované volební obálky pověřený pracovník náhodným, min. čtyřmístným kódem. Pořídí seznam s použitými kódy a rovněž na místě a před členy výboru tento seznam uloží do obálky, kterou zabezpečí a zalepí na místě, tím se zamezí jakákoliv další manipulace s kódy nebo seznamem. Volební lístky vloží přítomní do odpovědních a ofrankovaných obálek A6, které budou označeny adresou klubového příjemce, bezpečnostním kódem a v levém rohu razítkem „VOLBY“. Tato malá obálka bude vložena do velké obálky, ty budou zalepeny a posléze na místě budou obálky opatřeny adresami členů.

 

2) Všichni členové klubu obdrží volební lístek.

 

3) Po eventuální úpravě volebního lístku, člen tento lístek vloží do přiložené, ofrankované a kódem označené obálky, která bude označena v levém rohu „VOLBY“ a odešle na tam uvedenou adresu.

 

4) Pověřený člen klubu bude dopisy archivovat neotevřené, obálky přinese na členskou schůzi.

 

5) Na členské schůzi budou tyto zalepené obálky předány volební komisi spolu s obálkou s kódy, po ověření kódů budou pak budou obálky otevřeny a hlasy spočítány.

 

6) Další postup je obvyklý, vyhlásí se výsledek voleb a členská schůze ho vezme na vědomí.

 

Volební lístky musí členové klubu zaslat nejpozději do 15. února 2023 a to na adresu: Petra Kohoutová, Lupáčova 10, 130 00 Praha 3. Volební lístek musí být zalepený – poškozená obálka znamená neplatný volební lístek.

 

Volit může pouze člen, který v řádném termínu, tj. nejpozději 31.12.2022,zaplatil členské poplatky na rok 2023, tedy na rok, ve kterém jsou volby vyhlášeny.

 

Kandidáti

 

Do výboru klubu může kandidovat každý člen klubu, který má řádně uhrazeny členské poplatky a zároveň splňuje podmínku klubových stanov Čl. 4, bod B: …aktivně se zapojuje do klubové činnosti a je členem klubu minimálně 5 let

 

Stávající výbor navrhuje kandidáty do výboru a KK na další volební období.

Členové klubu můžou také navrhnout kandidáty do výboru.  Každého jednotlivého kandidáta písemně navrhne minimálně 10 členů klubu, všichni kandidáti musí s návrhem písemně souhlasit. Návrhy kandidátů musí být zaslány nejpozději do 31. 12. 2022 na adresu jednatelky klubu: Hana Brandstettrová, Zátiší 187, 270 52 Lišany u Rakovníka.

 

Výbor klubu.