Klubové volby 2023

V roce 2023 se uskuteční volby do výboru klubu. Jak ukládají současné platné Stanovy klubu, půjde o volby korespondenční – každý člen klubu obdrží hlasovací lístek. Výsledky voleb budou vyhlášeny na výroční členské schůzi dne 4. 3. 2023 v Řeporyjské sokolovně, v Praze od 10:00.

 

Systém korespondenčních voleb do výboru klubu:

 

1) Na výborové schůzi (za přítomnosti členů výboru) označí orazítkované volební obálky pověřený pracovník náhodným, min. čtyřmístným kódem. Pořídí seznam s použitými kódy a rovněž na místě a před členy výboru tento seznam uloží do obálky, kterou zabezpečí a zalepí na místě, tím se zamezí jakákoliv další manipulace s kódy nebo seznamem. Volební lístky vloží přítomní do odpovědních a ofrankovaných obálek A6, které budou označeny adresou klubového příjemce, bezpečnostním kódem a v levém rohu razítkem „VOLBY“. Tato malá obálka bude vložena do velké obálky, ty budou zalepeny a posléze na místě budou obálky opatřeny adresami členů.

 

2) Všichni členové klubu obdrží volební lístek.

 

3) Po eventuální úpravě volebního lístku, člen tento lístek vloží do přiložené, ofrankované a kódem označené obálky, která bude označena v levém rohu „VOLBY“ a odešle na tam uvedenou adresu.

 

4) Pověřený člen klubu bude dopisy archivovat neotevřené, obálky přinese na členskou schůzi.

 

5) Na členské schůzi budou tyto zalepené obálky předány volební komisi spolu s obálkou s kódy, po ověření kódů budou pak budou obálky otevřeny a hlasy spočítány.

 

6) Další postup je obvyklý, vyhlásí se výsledek voleb a členská schůze ho vezme na vědomí.

 

Volební lístky musí členové klubu zaslat nejpozději do 15. února 2023 a to na adresu: Petra Kohoutová, Lupáčova 10, 130 00 Praha 3. Volební lístek musí být zalepený – poškozená obálka znamená neplatný volební lístek.

Volit může pouze člen, který v řádném termínu, tj. nejpozději 31. 12. 2022, zaplatil členské poplatky na rok 2023, tedy na rok, ve kterém se volby konají.

 

Kandidáti:

Do výboru klubu může kandidovat každý člen klubu, který má řádně uhrazeny členské poplatky a zároveň splňuje podmínku klubových stanov Čl. 4, bod B: …aktivně se zapojuje do klubové činnosti a je členem klubu minimálně 5 let

 

Stávající výbor navrhuje kandidáty do výboru a KK na další volební období.

 

Členové klubu můžou také navrhnout kandidáty do výboru. Každého jednotlivého kandidáta písemně navrhne minimálně 10 členů klubu, všichni kandidáti musí s návrhem písemně souhlasit. Návrhy kandidátů musí být zaslány nejpozději do 31. 12. 2022 na adresu jednatelky klubu: Hana Brandstettrová, Zátiší 187, 270 52 Lišany u Rakovníka.