Výsledky Klubové výstavy kingů 2019-III a Speciální výstavy kavalírů 2019

Třetí klubová výstava kingů v roce 2019 a Speciálmí výstava kavalírů 2019 s konaly v neděli 20. října 2019 ve Sportovní hale TJ TZ v Rakovníku. V 1. kruhu posuzoval Kevan Berry (UK)  všechny kingy  a kavalíry – psy, posudky zapisovala paní Lenka Petrášková. V 2. kruhu posuzoval pan  pan Brian Rix (UK) kavalíry – feny, zapisovala slečna Kristýna Perglerová. Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová, texty posudků přeložil, jazykovou korekturu a naformátování dat pro web provedl  Ing. Zdeněk Stehlík. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík.

Níže uvádíme povýstavní katalog s překlady posudků k prohlížení na webu.

 

Celé katalogy  v PDF si můžete stáhnout přes následující odkaz: Povct19c a Povct19d

 

Fotogalerie je zde: Galerie neděle

 

 


 

Klubová výstava 2019-III – King Charles španěl

 

1 KING       PSI            BT  tř. DOROSTU     HOAGY CARMICHAEL Tucherish                         VN1, NPD

Nar.:30.3.2019   KCS 1629-19/19          O: Dowsbank KING JAZZ                                               M: WINIE od Dvou ořechů

Majitel:     Světlana ROSENTHALOVÁ,               MARTINĚVES

Nice start of the day, very nice size, pleasant head, good dome of the skull good nose placement, cobby little body, needs to settle on the move,  but this will come.

Pěkný start dne, velmi pěkná velikost, nádherná hlava, dobrá klenba lebky, správné umístění čenichu, kompaktní malé tělo, v pohybu se potřebuje ustálit, ale to přijde.

2                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          EXPERT TWEE z Valldemose                                  V2, res. CAC

Nar.:12.2.2014   KCS 1259/14               O: PEPÍNO Karaj                                                           M: YENNY z Valldemose

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

Slightly bigger but with pleasing head, well cushioned muzzle, good dark eyes, good cobby body with well muscled hindquarters and good temperament.

Lehce větší, ale s pěknou hlavou, dobře vyplněný čenich, dobré tmavé oči, dobré kompaktní tělo s dobře svalnatou zadní partií a dobrý temperament.

3                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Marsward MAGIC MOMENTS                                V1, CAC, VB

Nar.:11.8.2017   ČLP/KCS 1545            O: Marsward MASTERPIECE CLASSIC                          M: Marsward BLACK MAGIC WOMAN

Majitel:     Ivana HILDEBRANDOVÁ,                  TUCHLOVICE

Nice black and tan, very cobby in body, has excellent tan markings, pleasing head with kind expression and good bone, a little bit unsettled on the move, but of excellent type, needs to settle down on the table.

Pěkný BT, velmi kompaktní v těle, má výborné pálení, krásná hlava s milým výrazem a dobrá kostra, v pohybu poněkud neustálený, ale výborný typ, potřebuje se uklidnit na stole.

4                PSI            BH  tř. DOROSTU     DIAMOND HEART Milpos                                       VN1

Nar.: 5.4.2019   ČLP/KCS 1607            O: IVER z Rosenthalu                                                    M: ARABELLA Milpos

Majitel:     Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,                  HAVÍŘOV

Small and compact lightly marked blenheim, pretty head with good earset, sound and confident mover,  with lots of promise.

Malý a kompaktní světle znakovaný BH, krásná hlava s dobrým nasazením ucha, důkladný a sebejistý v pohybu, slibuje mnohé.

5                PSI            BH  tř. DOROSTU     XAVIER od Čitunky                                                    VN2

Nar.:21.3.2019   KCS 1610/19               O: Belworth Vagni BERSI                                               M: JAPITA od Čitunky

Majitel:     Hana BRANDSTETTROVÁ,                LIŠANY

Very nice puppy, needs time to develop, but if the future is kind to him he will develop outstanding, lovely head with a beautiful expression, nice neat lips, cobby body with good bone and confident showman just needs time.

Velmi pěkné štěně, k vývoji potřebuje čas, ale pokud k němu bude budoucnost laskavá, bude se vyvíjet výborně, báječná hlava a krásný výraz, pěkné něžné pysky, kompaktní tělo s dobrou kostrou a sebejistý šoumen ještě potřebuje čas.

6                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    MERMOZ des Rochers d’Agerna                              V1, CAC, VB

Nar.:22.5.2016   CKC 1499-17/16          O: CAMBRIDGE de la Bacska                                        M: Just a dream DITE JUSTINE

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

Little larger, well broken blenheim, with bald head, would like slightly better set ears, has good neck and shoulders, well constructed body if a little long, very sound and confident mover with a lovely temperament.

Trochu větší BH s dobře rozdělenými barvami, s lysinou na hlavě, rád bych měl trochu lépe nasazené uši, má dobrý krk a lopatky, dobře stavěné tělo i když trochu delší, velmi důkladný a sebejistý v pohybu s báječným temperamentem.

7                PSI            RU  tř. MEZITŘÍDA    Russisch Geist MOZART                                           V1, CAC, VB

Nar.:15.4.2018   KCS 1615-19/18          O: Marsward MAGIC RUMONS                                      M: Russisch Geist KIANA ROSES

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

Correct size ruby, with really lovely head, nice dome, good eyeset and nose placement, cobby little body with strong hindquarters, falls a little away from the croup but a dog of excellent type.

RU správné velikosti se skutečně krásnou hlavou, pěkná klenba, dobře posazené oči a umístěný nos, kompaktní malé tělo se silnou zadní partií, svažuje se trochu od zádi, ale pes výborný v typu.

8                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    JOLIOT z Valldemose                                                V1

Nar.:25.2.2008   KCS 863/08                O: AMADEE de la Bacska                                              M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

in marvellous condition for 12 years old, up to size and a little longer in body, but a great character with good bone, and sound confident mover.

V úžasné kondici na jeho 12 let, velký a trochu delší v těle, ale velký charakter s dobrou kostrou a důkladný a sebejistý v pohybu.

9                PSI            TR  tř. MLADÝCH     UNO z Rosenthalu                                                      V1, CAJC, NMP

Nar.: 3.12.2018 ČLP/KCS 1573            O: TAYO od Dvou ořechů                                               M: NINA RICCI z Rosenthalu

Majitel:     Ivana HILDEBRANDOVÁ,                  TUCHLOVICE

Sound and well presented tricolor with large bald head, good typical king charles expression, has good bone, a cobby body with well sprung ribsand good sound hindquarters.

Důkladný a dobře předvedený TR s velkou lysou hlavou, správný typický výraz king charlese, má dobrou kostru, kompaktní tělo s dobře klenutými žebry a dobrými pevnými zadními partiemi.

10                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    FLIP od Dvou ořechů                                                  V1, CAC

Nar.:11.11.2017ČLP/KCS 1526            O: ZALMAN Russisch Geist                                           M: YANETTE od Dvou ořechů

Majitel:     Světlana ROSENTHALOVÁ,               MARTINĚVES

Very well marked tricolor, lacking coat, has a sweet head but would like lower set ears on him, has very good bone and is sound and confident mover, nice to see a shorter body.

Velmi dobře znakovaný TR, nedostatek srsti, má sladkou hlavu, ale raději bych na něm měl níže nasazené uši, má velmi dobrou kostru a je důkladný a sebejistý v pohybu, je pěkné vidět kratší tělo.

11                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          KING BALTHAZAR Fapella Gray                          V1, CAC, VB, VV, BOB, BIS

Nar.:18.2.2016   KCS/1424/16               O: CEDRIK TWEE z Valldemose                                    M: GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

A mature male with well broken coat, a ballanced body, has a good tailset and croup, his crowning glory has to be his head, it is very close to the breed standard, having a good rise to the skull, good nose and eye placement.

Vyspělý pes s dobře rozděleným vybarvením srsti, vyvážené tělo, má dobré nasazení ocasu a záď, jeho vrcholná nádhera musí být jeho hlava, je velmi blízko standardu plemene, má dobrou věžičku na lebce, dobře umístěný nos a oči.

12                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Magic Silk LEADER FOREVER                              V2, res. CAC

Nar.:11.3.2017   ČLP/KCS 1515-17/17   O: Bonitos Companeros Deluxe SKIRRET                       M: CHANEL z Rosenthalu

Majitel:     Světlana ROSENTHALOVÁ,               MARTINĚVES

This mature male, I like his markings, his coat of good texture, his movement is sound back and front, just a little bit out of elbow and he was unsettled on the table, but of good breed type.

Tento vyspělý pes, líbí se mi jeho znakování, jeho srst s dobrou strukturou, jeho pohyb je důkladný vzadu i vepředu, nyní má trochu vybočené lokty a byl neustálený na stole, ale je dobrého plemenného typu.

13                PSI            TR  tř. VETERÁNŮ    CORRY od Čitunky                                                     V1, NPV

Nar.:12.10.2010KCS 1039/10/11          O: MONTY Karaj                                                            M: VERA TIZIAN Bedit

Majitel:     Hana BRANDSTETTROVÁ,                LIŠANY

Ligthly marked 9 year old with sound body and good bone, very nice head with good tan, has good neck and shoulders and moved happily, he is displaying the lasting qualities of this breed very well.

Lehce znakovaný 9-ti letý s pevným tělem a dobrou kostrou, velmi pěkná hlava s dobým pálením, má dobrý krk a lopatky a pohyboval se šťastně, velmi dobře předvádí trvající kvality svého plemene.

14                FENY         BT  tř. DOROSTU     SHEHEREZADE Tucherish                                      VN1, NFD, BOP

Nar.:30.3.2019   KCS/1630-19/19          O: Dowsbank KING OF JAZZ                                         M: WINIE od Dvou ořechů

Majitel:     Světlana ROSENTHALOVÁ,               MARTINĚVES

Very pretty correct size, very pretty head with soft gentle expression, has wonderful tan markings in all the right places, compact cobby little body, her movement needs to improve all alround but shows a lot of promise.

Velmi krásná a správná velikost, velice krásná hlava s jemným něžným výrazem, má báječné pálení na všech správných místech, kompaktní malé tělo, její pohyb potřebuje zlepšit, aby se zlepšilo všechno kolem, ale ukazuje se velmi nadějnou.

15                FENY         BT  tř. MLADÝCH     Little Girl MELISA                                                     V1, CAJC, NMF, BOJ, BOS

Nar.:13.6.2018   RKF 5264453              O: DENDI is Doma Ha Barishihe                                     M: Allagri Amadeya ARNIKA

Majitel:     MUDr. Miluše POSPÍŠILOVÁ,             BEROUN

Pretty bitch, lacking body so needs time, has a good eye and expression and good nose placement, she has particularly good dome skull, I find her slightly longer in back than the standard calls for, she moved soundly in both ends and she is of excellent type but does need time.

Krásná fenka, nedostatečné tělo, které potřebuje čas, má dobré oko a výraz a dobré umístění nosu, má zvlášť dobrou lebeční klenbu, shledávám ji lehce delší ve hřbetě než vyžaduje standard, pohybovala se důkladně na obou koncích a je výborným typem, který potřebuje čas.

16                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    NESSY HESSY Fapella Gray    nenastoupila

Nar.:18.12.2017KCS 1533/17              O: LUIS Bohemia Zlatava                                               M: HESSY QUEENY Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

absent

17                FENY         BH  tř. MLADÝCH     TINA z Rosenthalu                                                      VD1

Nar.:13.10.2018ČLP/KCS 1570            O: IVER z Rosenthalu                                                    M: WIVI od Dvou ořechů

Majitel:     Světlana ROSENTHALOVÁ,               MARTINĚVES

Lightly marked blenheim, good rich color, she has good head pattern, has slightly worried expression, good body proportions, moves adequately and retains lovely topline.

Lehce znakovaná BH, dobrá bohatá barva, má dobrý tvar hlavy, má trochu utrápený výraz, dobré tělesné proporce, pohybuje se přiměřeně a udržuje hezkou horní linii.

18                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    O’MYSTERY LADY Fapella Gray                           VD1

Nar.:18.12.2017KCS 1537/17              O: MERMOZ des Rochers d’Agerna                                M: HENRIETTA TWEE z Valldemose

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

Small and compact, well broken of good color, pretty head with feminine expression, moved well both ways, would like a bit stronger bone all through for two years old.

Malá a kompaktní, dobře rozdělená správná barva, krásná hlava s fenčím výrazem, pohybovala se dobře oběma směry, rád bych, aby měla celkově trochu silnější kostru ve dvou letech věku.

19                FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    BERNARDINE Milpos                                               VD1

Nar.:11.4.2018   ČLP/KCS 1548            O: HELIOS dela Cote Chaude                                         M: HOLLY QUEENNY Fapella Gray

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

Ruby of good color, has lovely coat texture, cobby little body with pretty head with dark expressive eyes, good nose placement, has good front assembly but a bit weaker in the back end.

Ruby dobré barvy, má bádhernou strukturu srsti, kompaktní malé tělo s krásnou hlavou s tmavýma výraznýma očima, dobré umístění nosu, má dobré přední sestavení, ale je trochu nedostatečné vzadu.

20                FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    BEVERLY Milpos                                                        VD2

Nar.:11.4.2018   ČLP/KSC 1547            O: HELIOS de la Cote Chaude                                        M: HOLLY QUEENY Fapella Gray

Majitel:     MUDr. Miluše POSPÍŠILOVÁ,             BEROUN

Nice size with lovely coat color, very pretty head, would like it a bit stronger, has nice neck and shoulders, is cobby in body, could be stronger in hind movement but very good breed type.

Pěkná velikost s báječnou barvou srsti, velmi krásná hlava, rád bych, aby ji měla trochu silnější, má pěkný krk a lopatky, je kompaktní v těle, mohla by mít silnější pohyb vzadu, ale je velmi dobrý plemenný typ.

21                FENY         TR  tř. MLADÝCH     PRINCESS JAYMEENA Fapella Gray                  V1, CAJC

Nar.:27.10.2018KCS 1591/18              O: AZZARO Fapella Gray                                               M: GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

Very nicely marked, coat of good quality, nicely presented, is lovely size, has sweet pretty head, would like it a little bolder in head, compact cobby little body and is sound and steady mover.

Velmi pěkně znakovaná, srst dobré kvality, pěkně předvedena, má báječnou velikost, má sladkou krásnou hlavu, rád bych, aby měla tučnější (?) hlavu, kompaktní malé tělo a je důkladná a ustálená v pohybu.

22                FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          NINA RICCI z Rosenthalu                                        V1,—

Nar.: 5.6.2017   ČLP/KCS 1498            O: HOOKUI Bohemia Zlatava                                         M: PENNY od Dvou ořechů

Majitel:     Světlana ROSENTHALOVÁ,               MARTINĚVES

Useful bitch, out of coat and this shows all the flecking in the markings, has very pleasant head with lovely eye, good nose placement and nice cushioned muzzle, is balanced in body with good spring of ribs, moved soundly back and front, excellent type, just pity she is so void of coat today.

Znamenitá fenka, je bez srsti a to odhalilo všechny ty skvrny ve znakování, má velmi pěknou hlavu s nádherným okem, dobře umístěný nos a pěkně vyplněný čenich, je vyvážená v těle s dobrým klenutím žeber, pohybuje se důkladně vzadu i vepředu, výborný typ, jen škoda, že je dnes tak moc bez

srsti.

23                FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    MYSTERY z Valldemose                                            V1, NFV, BOV

Nar.:24.11.2008KCS 1259/14              O: BONSAI des Vercheres de Montdidier                        M: Smokey Valley’s KRISTINE

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

Lovely size in very good condition for her age, moving soundly both back and front, has compact body with very good ribcage, sweet feminine head with good eye of correct color, good nose placement, very nice bitch showing the lasting qualities of the breed.

Nádherná velikost, na její věk velmi dobrá kondice, pohybovala se důkladně vzadu i vepředu, má kompaktní tělo s velmi dobrým hrudníkem, sladká fenčí hlava s dobrým okem správné barvy, dobře umístěný nos, velmi pěkná fenka předvádějící trvající kvalitu plemene. 

 

 

Speciální výstava plemene Kavalír King Charles španěl, 2019

 

 

24 KAVALÍR PSI            BT  tř. MEZITŘÍDA    VOLTAIRE z Vrchu králů                                         V1, CAC

Nar.:14.1.2018   CKC 15822/18             O: Turretbank TRIBERRY                                               M: OOH LALA z Vrchu králů

Majitel:     Daniela FIALOVÁ,                             BŘEZNO

Very well presented in lovely coat and condition, good head with nice flat skull and good earset, plenty of feathering on the coat, nice body proportions, moved well, but a little closer in the rear.

Velmi dobře předveden v báječné srsti a kondici, dobrá hlava s pěknou plochou lebkou a dobrým nasazením ucha, spousta třásní v srsti, pěkné proporce těla, pohyboval se dobře, ale trochu úzký vzadu.

25                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec                VD1

Nar.:24.6.2017   CKC 15492/17/18        O: ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec                         M: ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Martin SLÁDEK,                                POSTŘELMOV

Nice friendly outgoing dog in good coat and condition, has a lovely head with very good eye, excellent tan markings, nice neck and shoulders and retained level topline on the move, could be stronger in his hind movement and little less proud of his tail.

Pěkný přátelsky společenský pes v dobré srsti a kondici, má krásnou hlavu s velmi dobrým okem, výborné pálení, pěkný krk a lopatky a udržoval rovnou horní linii při pohybu, mohl by být silnější v pohybu svých zadních a trochu méně pyšný na svůj ocas.

26                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    CIPÍSEK AURI z Panství Lomnice                         VD2

Nar.:24.2.2017   CKC 15355/17             O: IAN DANIEL Minowara                                               M: RAYA z Panství Lomnice

Majitel:     Helena MAJERNÍKOVÁ,                    UNÍN

Good headed dog with lovely large dark appealing eyes, nice flat skull and good earset, retains level topline whilst moving and is well bodied, coat not at its best at the moment but a very good dog.

Pes s dobrou hlavou s krásně velkýma tmavýma přitažlivýma očima, pěkná plochá lebka a dobré nasazení ucha, udržuje rovnou horní linii v pohybu a má dobré tělo, srst není v tomto okamžiku jeho předností, ale je to velmi dobrý pes.

27                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Arrianna’s SCOUT OF TIMODIE                           V3

Nar.:20.7.2016   CKC 15037/16             O: ARTUR Koblížek                                                       M: Timon’s DIAMOND ARE FOREVER

Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                          KARLOVY VARY

Well bodied in good coat and condition, exceptionally good tan in all the right places, has good bone and is sound and prompting on the move, just a pity he is so proud of his tail it spoils his look, excellent breed type with particularly lovely expression.

Dobré tělo, v dobré srsti a kondici, výjimečně dobré pálení na všech správných místech, má dobrou kostru a je jistý a rychlý v pohybu, a je nyní škoda, že je tak pyšný na svůj ocas, to ruší jeho vzhled, výborný plemenný typ se zvlášť krásným výrazem.

28                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          BOLESLAV AURI z Panství Lomnice                    VD4

Nar.:18.1.2017   CKC 15307/17/18        O: A-RUBENS Rubínový květ                                         M: RORRY z Panství Lomnice

Majitel:     POLÁKOVÁ+MAJERNÍKOVÁ,            BRNO

Another well presented dog in good coat and condition, good top skull and nicely balanced head, has good neck and shoulders, slightly longer in body and rather proud of his tail, very good dog.

Další dobře předvedený pes v dobré srsti a kondici, dobré temeno lebky a krásně vyváženou hlavou, má dobrý krk a lopatky, nepatrně delší v těle a poněkud pyšný na svůj ocas.

29                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          ZAFFIR FOON Charmander                                    V2, res. CAC

Nar.: 6.4.2015   CKC 14373/15             O: Inu Yasha’s BESTIA IMPERIAL RED                          M: ISABELA FOON Charmander

Majitel:     Jitka ŠILAROVÁ,                               ČERNILOV

Nice size black and tan with good flat silky coat, pleasant headed with good dark eye and correct mouth, has lovely neck and shoulders, quite good body proportions, sound mover both ways.

BT pěkné velikosti s dobrou rovnou hedvábnou srstí, s pěknou hlavou s dobrým tmavým okem a správným skusem, má pěkný krk a lopatky, docela dobré tělesné proporce, jistě se pohybuje v obou směrech.

30                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          ZIRKONY ELI Biely démon                                      V1, CAC, VB

Nar.:24.1.2017   CKC 15556-17/17/18    O: Bonitos Companeros BELLINI                                    M: WAIMGA TINI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

Nice dog with very pleasant head, beautiful big dark eyes, nicely cushioned muzzle, good body proportions, nice tailset and croup, a little close in the rear, but overall beautiful dog.

Pěkný pes s velmi pěknou hlavou, krásné velké tmavé oči, pěkně vyplněný čenich, dobré proporce těla, pěkně nasazený ocas a zadek, vzadu trochu úzký, ale celkově krásný pes.

31                PSI            BH  tř. DOROSTU     ONÉ Malcriado de la Casa                                        VN1, NPD

Nar.: 4.4.2019   CKC 16551/19             O: TEXAS RANGER Silver Capricorn                              M: MARISOL Malcriado de la Casa

Majitel:     Jaroslava VALOVÁ,                           MOST

Very well marked blenheim, lovely temperament, very pretty head with nice clear muzzle, good dark eyes and black pigmentation, has nice neck and shoulders and good bone for his age, nice topline, tailset and croup, very promising puppy.

Velmi dobře zankovaný BH, báječný temperament, velmi krásná hlava s pěkným, čistým čenichem, dobré tmavé oči a černá pigmentace, má pěkný krk a lopatky a dobrá kostra na jeho věk, dobrá horní linie, nasazení ocasu a zadek, velmi nadějné štěně.

32                PSI            BH  tř. MLADÝCH     BIG LEBOWSKI Silver Capricorn                          VD

Nar.:23.8.2018   CKC 16189/18             O: BRUNO BANANI vom Welfenhof                               M: MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

Attractively marked, not in the best of coat, has good bone and is a sound mover, atractive head with good eyes and well set ears, nicely balanced.

Atraktivně zankovaný, není v nejlepší srsti, má dobrou srst a je jistý v pohybu, atraktivní hlava s dobrýma očima a dobře nasazenýma ušima, pěkně vyvážený.

33                PSI            BH  tř. MLADÝCH     HANDY Prima Petulenka                                         VD

Nar.: 3.5.2018   CKC 16070/18             O: YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady                       M: VIOLETA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:     Karel VINKLER                                  PRAHA 4

Another nicely marked blenheim, good for size, nicely balanced head with good dark eyes and good pigmentation, good bone, just lacking finish.

Další pěkně znakovaný BH, dobrá velikost, pěkně vyvážená hlava s dobrýma tmavýma očima a dobrou pigmentací, dobrá kostra, jen postrádá úpravu.

34                PSI            BH  tř. MLADÝCH     LOVE MY TENDER Canis Satelles                        V4

Nar.:30.5.2018   PKR.IX-81438             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

Very pretty dog with lovely dark appealing eyes, good pigmentation, slightly more rounded in skull, good body proportions and coat of correct texture and a sound steady mover.

Velmi krásný pes s pěknýma tmavýma roztomilýma očima, dobrá pigmentace, lehce zaoblená lebka, dobré tělesné proporce a srst správné struktury a důkladný ustálený pohyb.

35                PSI            BH  tř. MLADÝCH     My Heart of Diamonds Yellow Sunshine    V1,CAJC,NMP,BOJ,BOB,BIS

Nar.: 9.7.2018   PKR.IX-83880             O: Angel’s Pride PLEASURE                                          M: My Hert of Diamond Peanut

Majitel:     A.JEZIERSKA+A.TRACZ,                  PL, OLESNICA

Beautiful dog with strong masculine head but stil retaining soft gentle cavalier expression, wonderful body proportions, perfect topline all the way round, sound moving back and front, good tailset and croup, small well within the standard, I predict very bright future for this dog.

Krásný pes se silnou samčí hlavou, ale ještě si zachovává milý nežný výraz kavalíra, báječné proporce těla, perfektní horní linie po celou cestu kruhem, důkladný pohyb vzadu i vepředu, dobré nasazení ocasu a zadek, malý dobře v souladu se standardem, předpovídám tomuto psu velmi světlou budoucnost.

36                PSI            BH  tř. MLADÝCH     PERFECT SMILE Scartell team                             V2

Nar.:27.6.2018   CKC 16300-18/18        O: MASTERPIECE Elensis-The Royal Choice                 M: DIAMOND IN THE SKY Scarlett team

Majitel:     M. +M. HRONCOVÁ,                          VELKÉ PŘÍLEPY

Richly marked blenheim, pleasant head with large dark expressive eyes and good pigmentation, has good neck and shoulders, nice body proportions, good tailset and croup, slightly more rounded in skull but it doesn’t detract from the overall quality of this dog.

Bohatě znakovaný BH, krásná hlava s velkýma tmavýma výraznýma očima a dobrá pigmentace, má dobrý krk a lopatky, pěkné tělesné proporce, dobré nasazení ocasu a zadek, lehce více zaoblená lebka, ale to nesnižuje celkovou kvalitu tohoto psa.

37                PSI            BH  tř. MLADÝCH     QIX TRI Biely démon                                                 VD

Nar.:28.12.2018SPKP 3685                 O: PERENNIS NINI Biely démon                                    M: ORSIEN ELI Biely démon

Majitel:     Tereza+Alena SKALICKÁ,                  BLŠANY

Pretty puppy, rather out of place in this class, nice size, pretty head with appealing dark eyes, quite unsettled on the table, sound steady mover just a bit of a handful at the moment.

Krásné štěně, poněkud nepatří do této třídy, pěkná velikost, krásná hlava s půvabnýma tmavýma očima, trochu neustálený na stole, jistý a ustálený v pohybu, nyní trochu zlobivý. 

38                PSI            BH  tř. MLADÝCH     RIN TIN TIN Bonimo                                                 VD

Nar.:31.8.2018   CKC 16200/18             O: Lovetrac SUPERMAN                                                M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                               BRANDÝSEK

Well broken blenheim, with good conformation, very good topline and a nice tailset, good bone, pleasant head with good earset and dark expressive eyes with good pigmentation, lacks a bit of coat that would complete the picture.

BH s dobrým rozdělením barev, s dobrou stavbou těla, velmi dobrá horní linie a pěkně nasazený ocas, dobrá kostra, krásná hlava s dobrým nasazením ucha a tmavýma výraznýma očima s dobrou pigmentací, postrádá trochu srst, ketrá by doplnila jeho obraz.

39                PSI            BH  tř. MLADÝCH     SCOOBY DOO Bonimo                                              V3

Nar.:26.10.2018CKC 16324/18             O: Bonitos Companeros ADIOS                                      M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                               BRANDÝSEK

Very promising young dog with good proportions, attractive well marked coat, needs more coat to complete the picture, has good masculine head with very nice expression coming from large dark well set eyes, moves with style and is sound both ends.

Velmi slibný malý pes s dobrými proporcemi, atraktivní dobře znakovaná srst, potřebuje více srsti pro doplnění obrazu, má dobrou samčí hlavu s velmi pěkným výrazem pocházejícím od velkých tmavých dobře posazených očí, pohybuje se stylem a je pevný na obou koncích.

40                PSI            BH  tř. MEZITŘÍDA    Onitsha’s ORPHÉE                                                     V1, CAC

Nar.: 7.5.2018   CKC 16209-18/18        O: Let It Be STYLE ORGANDI                                        M: Onitsha’s MISS FINE

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

Well presented richly marked blenheim, with very good head proportions, nice and flat between the ears, good neck and shoulders, nice angulation at the rear, sound and steady mover, would prefer him a bit shorter, but a very good dog.

Dobře předvedený, bohatě znakovaný BH, s velmi dobrými proporcemi hlavy, pěké a ploché mezi ušima, dobrý krk a lopatky, pěkné zaúhlení vzadu, důkladný a ustálený v pohybu, preferoval bych, kdyby byl o něco kratší, ale velmi dobrý pes.

41                PSI            BH  tř. MEZITŘÍDA    QASHQAI Prokopská hvězda                                   V2, res. CAC

Nar.:30.12.2017CKC 15768/17/19        O: Orchard Hill JUST ENOUGH CASH                            M: CHIKICHAKA Prokopská hvězda

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

Nicely coupled well broken blenheim with very good  body proportions, good spring of ribs, has good neck and shoulders, good legs and feet and nice rear angulation, quite a pleasant head, a little bit short in stop, overall very good cavalier.

Pěkně stavěný BH s dobře rozdělenými barvami, s velmi dobrými proporcemi těla, dobrá klenba žeber, má dobrý krk a lopatky, dobré nohy a tlapky a pěkné zadní úhlení, docela půvabná hlava, trochu krátký stop, celkově velmi dobrý kavalír.

42                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Bonitos Companeros ADIOS                                     V4

Nar.: 8.3.2017   CKC 15577-17/17        O: Bonitos Companeros EVERLASTING DREAM            M: Bonitos Companeros CLEOPATRA OF PINE CRE

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   PRAHA 2

A mature blenheim with very pleasant head, large dark expressive eyes and good nose pigmentation, correct mouth, good earset, nice neck and shoulders, retains excellent topline on the move, has good bone.

Vyspělý BH s půvabnou hlavou, velké tmavé výrazné oči a dobrá pigmentace nosu, správný skus, dobré nasazení ucha, pěkný krk a lopatky, za pohybu drží výbornou horní linii, má dobrou kostru.

43                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    CELEBRANT Telperion                                             VD

Nar.:27.9.2016   CKC 15127/16/18        O: TOMINE of Gillbrook                                                 M: JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:     Martina BARNÁŠOVÁ,                       DOMAŽLICE

Nice size blenheim, in good coat and condition, very appealing head and nicely marked coat that was very well presented, moved soundly and is quite happy but needs to be better behaved on the table another judge might not be as lenient.

BH pěkné velikosti, v dobré srsti a kondici, velmi půvabná hlava a pěkně znakovaná srst, kterou pěkně předvádí, pohybuje se jistě a je docela šťastný, ale potřebuje se lépe chovat na stole, jiný rozhodčí by možná nebyl tak shovívavý.

44                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    HAGRID Obludárium                                                 V

Nar.:29.10.2016CKC 15167/16             O: FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe                                 M: ALŽBĚTA Obludárium

Majitel:     RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,          BRNO

Nicely marked blenheim, attractive head, excellent pigmentation, kind eyes, good dentition, nicely bodied and moved and showed well.

Pěkně znakovaný BH, atraktivní hlava, výborná pigmentace, milé oči, dobré zuby, pěkné tělo a pohyboval a předváděl se dobře.

45                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    JAMES Naše radost                                                    VD

Nar.: 6.11.2016 CKC 15195/16/17        O: OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec                           M: DAPHNE MATYLDA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     MUDr. Š. DOČEKALOVÁ,                  HRADEC KRÁLOVÉ

Mature well broken blenheim, with masculine head, good eyes and pigmentation, would just prefer him a bit smaller and a bit more settled on the move.

Vyspělý BH s dobrým rozdělením barev, se samčí hlavou, dobré oči a pigmentace, preferoval bych, kdyby byl menší a trochu ustálený v pohybu.

46                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    NATHAN Maradeco King                                          V1, CAC

Nar.:13.9.2016   PKR.IX-76143             O: AXL ROSE vom Welfenhof                                        M: ERYOLESS LOVE Maradeco King

Majitel:     Angelika STASZUK,                           PL, BAKÓS

Dog of ideal size, richly marked blenheim, wonderful disposition, has good neck and shoulders, well balanced body with nice tailset and croup, good pigmentation, very nice typical cavalier, would like slightly better hind action, otherwise excellent quality.

Pes ideální velikosti, bohatě znakovaný BH, báječný charakter, má dobrý krk a lopatky, dobře vyvážené tělo s pěkně nasazeným ocasem a zadkem, dobrá pigmentace, velmi pěkný, typický kavalír, chtěl bych , aby byl o trochu lepší v zadní akci, jinak výborná kvalita.

47                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    OFICÍR Prokopská hvězda                                        V2, res. CAC

Nar.:15.10.2017CKC/15677/17/19        O: Orchard Hill Just Enough Cash                                   M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Eva KUBÁTOVÁ,                               BORŠOV nad VLTAVOU

Very nicely presented, in full coat of nice texture, lovely size with correct amount of bone, retaining a level topline on the move, very pleasant head with excellent earset and good pigmentation.

Velmi pěkně předveden, v plné srsti se správnou strukturou, báječná velikost se správnou velikostí kostry, udržuje rovnou horní linii v pohybu, velmi krásná hlava s výborně nasazeným uchem a dobrou pigmentací.

48                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    TEXAS RANGER Silver Capricorn                         V3

Nar.: 4.7.2016   CKC 15005/16             O: ICARE dela Tour d’Alicelia                                         M: JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

Lovely size, very sweet head, lovely eye, dark pigmentation, correct dentition, very good earset, nicely balanced body with good legs and feet, could show a bit more animation but otherwise very nice dog.

Báječná velikost, velmi sladká hlava, nádherné oko, tmavá pigmentace, správný skus, velmi dobře nasazené ucho, pěkně vyvážené tělo s dobrými končetinami a tlapkami, mohl by předvést trochu lepší animaci, jinak velmi pěkný pes.

49                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    ZORRO z Panství Lomnice                                        V

Nar.:31.1.2016   CKC 14793/16             O: TIMOTHY z Panství Lomnice                                     M: ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:     M. TOMKOVÁ-JANÁČKOVÁ,              STRADONICE

Another nicely marked blenheim, lacking finish, good head, nicely set ears, excellent pigment and good dentition, good bone and very nice temperament, just lacking coat on the day.

Další velmi pěkně znakovaný BH, postrádá úpravu, dobrá hlava, pěkně naszené uši, výborný pigment a dobré zuby, dobrá kostra a velmi pěkný temperament, nyní tento den mu chybí srst.

50                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          BAMBI TWE Biely démon                                         V

Nar.:30.3.2017   CKC 15557-17/17/18    O: Sweetbriar SHAKESPEARE                                       M: ASSICA NINI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

Well presented blenheim in good coat and condition, very good flat skull, nice eye giving the desired expression, is well muscled throughout with good tailset and croup, he could have a bit better drive behind.

Dobře předvedený BH v dobré srsti a kondici, velmi dobrá plochá lebka, pěkné oko dávající mu požadovaný výraz, je celkově dobře osvalený s dobrým nasazením ocasu a zadkem, mohl by mít vzadu lepší akci.

51                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          CRAZA ANGEL Maradeco King                              V1, CAC, VB, VSV

Nar.:17.9.2015   PKR.IX-71745             O: CLopsville MAI TAI                                                    M: TWILLIGHT Maradeco King

Majitel:     Angelika STASZUK,                           PL, BAKÓS

Wonderful typical example of the breed, lovely head, very flat between the ears, correct amount of stop, good mouth and good pigmentation, very well balanced body and well presented coat of correct texture, has good tailset and croup and good bone, not exaggerated anywhere, good example of cavalier.

Báječný typický příklad plemene, krásná hlava, velmi plochá mezi ušima, správná velikost stopu, dobrý čenich a dobrá pigmentce, velmi dobře vyvážené tělo a dobře prezentovaná srst se správnou strukturou, má dobré nasazení ocasu a záď a dobrou kostru, nikde není nic přehnané, dobrý příklad kavalíra.

52                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe                              V

Nar.:14.8.2013   CKC 13470/13/14        O: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady                         M: BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:     RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,          BRNO

Nicely balanced dog, moving and showing well, nice coat and condition, perfectly level topline on the move, tail that never stopped wagging, displays all the characteristic of cavalier including pleasant head.

Pěkně vyvážený pes, pohyboval a předváděl se dobře, pěkná srst a kondice, perfektně rovná horní linie v pohybu, ocas, který se nikdy nepřestává vrtět, ukazuje všechny charakteristiky kavalíra, včetně nádherné hlavy.

53                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          GEREMMAYO Tricyrtis                                            V4

Nar.:12.9.2016   CKC 15120/16/18        O: Royal Times DARLINGTON                                        M: LADY JANE Spanilá věž

Majitel:     Radka BARTMANOVÁ,                      OSTRAVA

Another well presented blenheim in good coat and condition, nice earset with well feathered ears, pleasant head, good eyes giving the desired expression, in lovely coat and condition, excellent type.

Další dobře předvedený BH v dobré srsti a kondici, pěkně nasazení ucha s dobře osrstěnýma ušima, krásná hlava, dobré oči dávají požadovaný výraz, v báječné srsti a kondici, výborný typ.

54                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          GUNS N’ROSES Snukraina                                     V3

Nar.: 2.11.2016 PKR.IX-75711             O: AXL ROSE vom Welfenhof                                        M: ISMENA Azgard

Majitel:     A.JEZIERSKA+A.TRACZ,                  PL, OLESNICA

Nicely presented richly marked blenheim, would like slightly higher earset but he has most attractive head with large dark eyes, correct amount of stop well pigmented, has good neck and shoulders, well proportioned body, moved confidently both ways.

Pěkně předvedený bohatě znakovaný BH, rád bych trochu výše nasazené uši, ale má nejatraktivnější hlavu s vekýma tmavýma očima, správný stop, dobře pigmentovaný, má dobrý krk a lopatky, dobré proporce těla, pohyboval se jistě oběma směry.

55                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          MATÚŠ Chilli koliba                                                  VD

Nar.: 7.4.2018   CKC 16102-18/18        O: RIVERDALE of an Excellent Choice                           M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:     Hana ŠAŠKOVÁ,                              JEVÍČKO

Dog of correct size, pleasing head, has soft pleasing expression, balanced body, coat a little dull and lacks animation.

Pes správné velikosti, nádherná hlsva, má něžný roztomilý výraz, vyvážené tělo, srst je trochu tupá a postrádá čilost.

56                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          ORCHARD Prokopská hvězda                                  V2, res. CAC

Nar.:15.10.2017CKC 15678/17             O: Orchard HILL Just Enough Cash                                M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                            PRAHA 5

Lovely dog well presented, correct size, has gorgeous head with lovely dark large appealing eyes, good pigmentation, excellent mouth, well bodied and body is of good proportion, moved happily both ways and has good temperament.

Nádherný pes, dobře předvedený, správná velikost, má oslnivou hlavu s nádhernýma tmavýma půvabnýma očima, dobrá pigmentace, výborný skus, dobře osvalený a tělo má dobré proporce, pohyboval se vesele oběma směry a má dobrý temperament.

57                PSI            BH  tř. VETERÁNŮ    KENZO TERNO                                                           V1

Nar.:13.9.2009   CKC 11172/09/10        O: CENTURIO CONTÉ Minowara                                   M: WICHITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel:     RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,          BRNO

In very good condition for 10 years old, he let everyone know he was here, up to size, but a sound steady mover, enjoying his day out.

Ve velmi dobré kondici na jeho 10 let, dal všem vědět, že tu byl, velký, ale v pohybu důkladný a stabilní, užívá si svůj den.

58                PSI            RU  tř. DOROSTU     NERI Canis Satelles                                                   VN1

Nar.: 2.2.2019   2747/XLI/19                 O: mERLIN Canis Satelles                                             M: PASJA Agness Angels

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

Nice size with good bone, head needs to develop, I would like richer color and would like him a bit more trained in the ring.

Pěkná velikost s dobrou kostrou, hlava se potřebuje vyvinout, rád bych zářivější barvu a aby byl více trénován v kruhu.

59                PSI            RU  tř. MLADÝCH     AUREMIUS CRIA Bečva Ruberries                       VD2

Nar.: 2.11.2018 CKC 16296/18             O: CAESAR Mechový achát                                           M: DEANNA AMBER SUN Dagymery

Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                          KARLOVY VARY

Good color and nice textured coat, atrractive head with good earset, needs to tighten in front movement and settle on the move, but a nice sized dog that shows promise, both handler and dog need ring training.

Dobrá barva a pěkně strukturovaná srst, atraktivní hlava s dobře nasazenýma ušima, potřebuje zpevnit pohyb vepředu a ustálit pohyb zadních, ale pes je pěkné velikosti, která je slibná, oba – pes a vystavující potřebují trénovat v kruhu.

60                PSI            RU  tř. MLADÝCH     EDWARD ze Starého Dvora                                      VD1

Nar.:26.12.2018CKC 16363/18             O: Clopsville BREEZER                                                 M: ARTY ze Starého Dvora

Majitel:     Michaela SLEVINSKÁ,                       DOMAŽLICE

Another that would benefit from ring training, lovely head with well set dark eyes and good pigmentation, good coat texture, moves well in front but little close behind.

Další pes, který by získal, kdyby trénoval v kruhu, nádherná hlava s dobře posazenýma tmavýma očima a dobrou pigmentací, dobrá struktura srsti, vepředu se pohybuje dobře, ale trochu sevřeně vzadu.

61                PSI            RU  tř. MEZITŘÍDA    DANGL Rubínový květ                                              V1, CAC

Nar.: 6.7.2018   CKC 16228-18/18        O: BARGIEL SEVI Biely démon                                      M: Q-ALLA- VICTORIA ze Zelené

Majitel:     Kateřina VEDROVÁ,                          OPATOVICE z Rajhradu

Beautiful colored ruby with most atrractive head, lovely expression, could carry more coat to complete the picture and could be a bit better behind but is nicely balanced dog of good construction and angulation, still lacking a bit of body but in time this will come, very nice dog.

Krásně vybarvený RU s nejatraktivnější hlavou, nádherný výraz, pro doplnění obrazu by mohl mít více srsti a mohl by být trochu lepší vzadu, ale je to pěkně vyvážený pes dobré konstrukce a úhlení, ještě postrádá trochu tělo, ale to včas přijde, velmi pěkný pes.

62                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          BACK IN STYLE Lagiva                                           V2, res. CAC

Nar.: 1.2.2017   CKC 15499-17/17/18    O: Homesweet’s XTREME HEARTBREAKER                  M: ELAYNA STAR Lagiva

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

In wonderful coat and condition, the coat soft and silky to the touch, pleasing head, good dark eyes, nice body proportions, tends to fall off a croup, otherwise excellent dog.

V báječné srsti a kondici, srst je jemná a hedvábná na dotek, krásná hlava, dobré tmavé oči, pěkné tělesné proporce, má sklon ke spádité zádi, jinak výborný pes.

63                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          ELLECK ELI Biely démon                                        V1, CAC, VB

Nar.:29.4.2016   CKC 15030-16/16/18    O: Sorata GINGER ALE                                                 M: KAMRIN OKTI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

Well presented, nicely balanced dog in good coat and condition, lovely head, well proportioned, has good bone and not overdone in any way, very nice expression, so well pigmented.

Dobře předvede, pěkně vyvážen v dobré srsti a kondici, nádherná hlava, s dobrými proporcemi, má dobrou kostru a není v žádném směru přetažený, velmi pěkný výraz, tak dobře je pigmentovaný.

64                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          MAVERICK ROYAUME des Cavaliers Valaisans    V3

Nar.: 7.1.2017   CKC 15467-17/17/18    O: IMPULSE du Jardin de Claire                                     M: I’M LADY BELLE des Cavaliers de Canine C

Majitel:     Ing. Olga ZÁLESKÁ,                          STŘEDOKLUKY

Dog with lovely temperament, pleasing head, good eye with kind expression, strong pigmentation, coat lacks a bit of shine today but an excellent type.

Pes s báječným temperamentem, nádherná hlava, dobré oko a milý výraz, silná pigmentace, srst dnes trochu postrádá lesk, ale je to výborný typ.

65                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    ARTUR Koblížek                                                          V2

Nar.: 1.11.2009 CKC 11230/09/11        O: NELSON ze Starého Dobrasa                                    M: CAVAlˇIRKA Arinin sen

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                       BZOVÁ

Very nice dog, with lovely temperament, still moving and showing like 2 years old and still has all his teeth.

Velmi pěkný pes, s báječným temperamentem, ještě se pohybuje a předvádí jako dvouletý a má všechny svoje zuby.

66                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Bonitos Companeros YES WE CAN RED              V1, NPV, BOV

Nar.: 2.7.2010   CKC 11991-10/12        O: Bonitos Companeros HALLI GALLI                             M: Rattlebridge MINIATUR ROSE

Majitel:     Hana ŠAŠKOVÁ,                              JEVÍČKO

Another well presented dog, 9 years old in super coated condition, again moving true both ways, he too retained level topline on the move.

Další dobře předvedený pes, 9-ti letý v super kondici srsti, opět se pohybuje správně oběma směry, on také udržoval v pohybu horní linii.

67                PSI            TR  tř. ŠTĚŇAT         TIBERIO TINELI Spanilá věž                                 VN1, NPŠ, nejlepší štěně

Nar.:26.4.2019   CKC 16598/19             O: NORBERT Love Me                                                  M: NIOBE Spanilá věž

Majitel:     Jitka ŠILAROVÁ,                               ČERNILOV

Most attractive puppy with lovely outgoing temperament, very pretty head, good large dark eyes giving the desired expression, well balanced body, he is certainly enjoying his day out.

Nejatraktivnější štěně s báječně společenským temperamentem, velmi krásná hlava, dobré velké tmavé oči mu dávají požadovaný výraz, dobře vyvážené tělo, jistě si užívá svůj den.

68                PSI            TR  tř. DOROSTU     Bonitos Companeros ZEAL WOMANIZER           VN1

Nar.:24.2.2019   VDH-CCD 7780/19      O: WOMANIZER Excellent Choice                                  M: Bonitos Companeros RAVENA

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   PRAHA 2

Nice puppy with nice outgoing temperament, pretty head with kind and soft expression coming from dark eyes, good mouth, nicely balanced puppy that would benefit from little more weight.

Pěkné štěně s pěkným společenským temperamentem, krásná hlava s milým a jemným výrazem spočívajícím v tmavých očích, dobrý skus, pěkně vyvážené štěně, kterému by mohlo prospět přibrat na váze.

69                PSI            TR  tř. DOROSTU     OSCAR WILDE Santana Gwellian                         VN2

Nar.:29.3.2019   CKC 16524/19             O: EASY PEASY du Chateau Noblesse                          M: MISSOURI Santana Gwellian

Majitel:     Jana TÁBORSKÁ,                             OSEK

Pleasant headed puppy, lovely eye giving the desired expression, certainly is going to have a big coat, he shouldn’t grow any more.

Štěně s báječnou hlavou, nádherné oko mu dává požadovaný výraz, určitě se chystá mít hodně srsti, neměl by už více růst.

70                PSI            TR  tř. MLADÝCH     RUDOLF Prokopská hvězda                                     VD1

Nar.:25.9.2018   CKC 16248/18             O: Stonepit MAKE IT HAPPEN                                       M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                             SVINAŘE

Attractive dog with pleasant head, nicely proportioned body, would benefit from a bit more weight, otherwise in nice coat and condition, moved soundly.

Atraktivní pes s nádhernou hlavou, pěkné tělesné proporce, prospěla by mu trochu větší váha, jinak je v dobré srsti a kondici, pohyboval se jistě.

71                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    BOCCACIO Bonnie Fable                                         V3

Nar.:29.11.2017CKC 16103-18/17        O: FERDYNAND Kosmaty Duszek                                 M: AMETIS CARA Bonita

Majitel:     Radka ROKYTOVÁ,                           KOPŘIVNICE

Well marked tricolor, correct head proportions, nice and flat between ears, good mouth, balanced body, shows nice and happy disposition, moved adequately.

Dobře znakovaný TR, správné proporce hlavy, pěkná a plochá mezi ušima, dobrý skus, vyvážené tělo, předvádí pěkný a veselý temperament, pohybuje se přiměřeně.

72                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    BREEZER ze Starého dvora                                     V2, res. CAC

Nar.: 1.3.2018   CKC 15889/18             O: MASTERPLECE Elensis-The Royal Choice                M: FATAMORGANA Magic Noblesse

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

Very well presented, coat in beautiful condition, lovely head, perfect eye color and set, nicely balanced body, moving a little close behind but overall an excellent prospect.

Velmi dobře předveden, srst v nádherné kondici, báječná hlava, perfektní barva očí a poloha, pěkně vyvážené tělo, vzadu se pohybuje trochu sevřeně, ale celkově výborná šance.

73                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    CUTENESSE CHARM Aldaha Gold                       V1, CAC

Nar.:24.7.2018   PKR.IX-82508             O: Scotlass SUMMER MAGIC AT ARROWBIEN              M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel:     Marta HEBLIK,                                  PL, RZENISZÓW

Lovely dog with a beautiful well balanced head, lovely dark and expressive eyes, good bright tan, lovely neck and shoulders, moved soundly both ways, would benefit from a little more coat but overall an excellent dog.

Nádherný pes s krásnou, dobře vyváženou hlavou, nádherné tmavé a výrazné oči, dobré zářivé pálení, báječný krk a lopatky, pohybovyl se důkladně oběma směry, mohl by získat z trochu lepšího osrstění, ale celkově výborný pes.

74                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    MERCURY Santana Gwellian                                 VD2

Nar.:20.8.2016   CKC 15033/16             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: CORVETTE LA BORGHINI von Starburg

Majitel:     Michal BAJER,                                  HRADEC KRÁLOVÉ

Nice size, lacking body, would like a flatter head, sound steady mover, in good coat and condition.

Pěkná velikost, nedostatečné tělo, rád bych plošší hlavu, důkladný a ustálený pohyb, v dobré srsti a kondici.

75                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    WIMBLEDON STRAWBERRY Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 1.7.2017   CKC 15512/17             O: BRUNO BANANI vom Welfenhof                               M: OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

Very mature male, with strong head, has large dark eye giving a good expression, has a balanced body and massive coat, would have liked a bit better presentation, but a nice dog.

Velmi vyspělý pes, se silnou hlavou, má velké tmavé oči dávající mu dobrý výraz, má vyvážené tělo a masívní srst, uvítal bych o trochu lepší předvedení, ale pěkný pes.

76                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          AXISS ELI Biely démon                                             V2, res. CAC

Nar.:27.2.2016   SPKP 3221/18             O: XIWEN TINI Biely démon                                           M: NESSEEM SIRI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

Sound free moving dog of ideal size, pleasant head, so well proportioned, lovely dark expressive eyes, good earset, nice neck and shoulders, good tailset, nicely angulated hindquarters.

Důkladně a volně se pohybující pes ideální velikosti, nádherná hlava, tak dobře utvářená, tmavé výrazné oči, dobré nasazení ucha, pěkný krk a lopatky, dobře nasazený ocas, pěkně zaúhlený v zadní partii.

77                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          BRUCE Royal shine    nenastoupil

Nar.:27.8.2014   CKC 14058/14/15        O: Pascavale VALENTINO                                              M: FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:     Marcela DUŠKOVÁ,                          PŘÍBRAM

absent

78                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans    VD3

Nar.:11.4.2015   CKC 14535-15/15/16    O: IT’S ME FOR EVER du Bois de Villiers                       M: LEYLA ROYAUME des Cavaliers Valaisans

Majitel:     Ing. Olga ZÁLESKÁ,                          STŘEDOKLUKY

Mature male, with lovely temperament, has a pleasing head, displays characteristics worthy of the cavalier, a little heavy throughout but a very good cavalier.

Vyspělý pes, s báječným temperamentem, má krásnou halvu, ukazuje charakteristiky pravého kavalíra, celkově poněkud těžký, ale velmi dobrý kavalír.

79                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          CHAPLIN Prokopská hvězda                                   V1, CAC, VB

Nar.: 9.3.2015   CKC 14273/15             O: Stonepit MAKE IT HAPPEN                                       M: GOYA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                            PRAHA 5

Of ideal size, nicely proportioned, beautiful head with lovely kind soft dark eyes, good cushioned muzzle, nice neck and shoulders, straight level topline, well angulated hindquarters, in good coat and condition.

Má ideální velikost, pěkně utvářený, krásná hlavas nádhernýma milýma něžnýma tmavýma očima, dobře vyplněný čenich, pěkný krk a ramena, rovná horní linie, dobře zaúhlené zadní, v dobré srsti a kondici.

80                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         BLACKBERRY Caressema    nenastoupila

Nar.:22.5.2019   CKC 16661/19             O: Bonitos Companeros BELLINI                                    M: RENESME Caressema

Majitel:     Eva MACHAČOVÁ,                            HOLEŠOV

—chybí—

81                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         POCAHONTAS Chilli koliba                                    VN2

Nar.: 2.6.2019   SPKP 2756                 O: BEST OF Chilli koliba                                                M: ZENNESIE ELI Biely démon

Majitel:     Lubica JANKOVIČOVÁ,                     SK, TOMÁŠOV

4m old BT, immature in head, bright tan markings, in the correct places. Good reach of neck, kept a level topline on the move, would benefit from the extra length of leg, but with a good outgoing temperament.

4 měsíční BT, nedospělá hlava, světlé pálení na spávných místech. Dobrá délka krku, v pohybu drží rovnou horní linii, Mohla by získat z extra dlouhých nohou, ale s dobrým společenským temperamentem.

82                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         WANERISS Minowara                                               VN1, NFŠ

Nar.:22.4.2019   CKC 16572/19             O: Cinderaic King of the Road                                        M: CHARADA FÁSIS Minowara

Majitel:     Jaroslav+Luďka SIEGROVI,               PLZEŇ

6m old BT, pretty head with large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, elegant neck and shoulders, coat in beautiful condition, moved very sound.

6-ti měsíční BT, krásná hlava s velkýma kulatýma tmavýma očima, dobrý nosní pigment a správný skus, elegantní krk a lopatky, srst v nádherné kondici, pohybovala se velmi jistě.

83                FENY         BT  tř. DOROSTU     MAŇANA z Šostýnského podhradí                         N1

Nar.:17.3.2019   CKC 16498/19             O: Maverick Royaume des Cavaliers Valaisans               M: EBONY QUEEN Darling Daisy

Majitel:     Jiřina RAŠKOVÁ,                              KOPŘIVNICE

7m old BT, coat in beautiful condition, with raven black coat and bright tan markings, immature in head and mouth incorrect. Also rather high on the leg but with maturity this will improve.

7-mi měsíční BT, srst v krásné kondici, s černou havraní srstí a jasným pálením, nedospělá hlava a nekorektní skus. Také má poněkud dlouhé nohy, ale to se zlepší v dospělosti.

84                FENY         BT  tř. MLADÝCH     GINNY Stajnia Magic                                                V3

Nar.:14.1.2019   IX18/2019                   O: CHOCOLETTO du Chateau Noblesse                        M: MINIE Bonita Lab

Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                        STAŘÍČ

9m old BT, very immature in head, lots of developing to do, but a happy temperament, coat in lovely condition, would benefit from a little more leg length. 

9-ti měsíční BT, velmi nedospělá hlava, mnohé se musí vyvinout, ale má veselý temperament, srst v báječné kondici, prospěly by jí delší nohy.

85                FENY         BT  tř. MLADÝCH     HANNAH AURI z Panství Lomnice                        V2

Nar.:28.12.2018CKC 16369/18             O: XAYDAN NINI Biely démon                                       M: ŽOFIE z Panství Lomnice

Majitel:     Magdalena ČERNÁ,                           NÝŘANY

Almost 1y old BT, pretty headed, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, kept a level topline on the move, coat in good condition. Would benefit from extra bone, but with a good outgoing temperament.

Téměř roční BT, krásná hlava, kulaté tmsvé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, v pohybu drží rovnou horní linii, srst v dobré kondici. Mohla by mít výhodu ze zvláštní kostry, ale s dobrým společenským temperamentem.

86                FENY         BT  tř. MLADÝCH     KRISTINKA LINDA z Usedlosti Újezdec              V1, CAJC

Nar.:18.12.2018CKC 16346/18             O: ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec                     M: LINDUŠKA BÁRA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Martin SLÁDEK,                                POSTŘELMOV

Almost 1y old BT, pretty head and expression, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth,  elegant neck and shoulders. Coat in good condition, moved soundly in both directions, with a good temperament.

Téměř roční BT, krásná hlava a výraz, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, elegantní krk a lopatky. Srst je v dobré kondici, pohybovala se jistě v obou směrech, s dobrým temperamentem.

87                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    BEYLIS z Jezerního království                                V2

Nar.:28.3.2018   CKC 15942/18             O: Melrose SMARTY                                                      M: HELGA MAY z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

1,5y old BT, immature in head and in body, pretty head with dark eyes, good nose pigment and correct mouth, kept level topline on the move, needs more depth in body and would benefit from better hind movement.

1,5 letá BT, nedospělá v hlavě i těle, krásná hlava s tmavýma očima, dobrý nosní pigment a správný skus, držela rovnou horní linii za pohybu, potřebuje větší hloubku těla a prospěl by jí lepší pohyb vzadu.

88                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    GYRA BOJKA Petulenka                                          V1, CAC

Nar.:28.4.2018   CKC 16069/18             O: Royal Times DARLINGTON                                        M: MONIQUE Minowara

Majitel:     Lenka PAŠKOVÁ,                             SADSKÁ

1,5y old BT, pretty head with good expression, bright tan markings, still a little bit of coloring on ears and muzzle to change. Elegant neck and shoulders, kept a level topline on the move, moves soundly in both directions. Still a little shy in temperament, but a quality bitch. 

1,5 letá BH, krásná hlava s dobrým výrazem, zářivé pálení, ještě se musí změnit trochu barvy na uších a čenichu. Elegantní krk a lopatky, držela rovnou horní linii v pohybu, pohybovala se jistě v obou směrech. Ještě má trochu plachý temperament, ale je to kvalitní fenka.

89                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    JULIA TIA RITA Gardyth                                         VD2

Nar.:27.1.2016   CKC 14832/16/17        O: GIUSEPPE VERDI Gardyth                                       M: BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:     Olga JAČKOVÁ,                                TŘEBESTOVICE

Almost 4y old BT, pretty head and expression, round eyes, good nose pigment, correct mouth. Carrying too much weight, which made it rather stuffy (asi má být puffy – pozn. překl.)  around the neck. Would benefit from better hind action, but with a nice temperament.

Téměř 4 letá BT, krásná hlava a výraz, kulaté oči, dobrý nosní pigment, správný skus. Nosí příliš mnoho váhy, což ji činí poněkud nafouklou kolem krku. Prospěla by jí lepší akce vzadu, ale má pěkný temperament.

90                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    MISSOURI Santana Gwellian                                  V1, CAC

Nar.:20.8.2016   CKC 15035/16/18        O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: CORVETTE LA BORGHINI von Stargurg

Majitel:     Jitka + Jan ŠVÉDÍKOVI,                     NOVÁ PAKA

3y old BT, very pretty head and expression, large round dark expressive eyes, good nose pigment and correct mouth. Elegant neck and shoulders, in full coat which is in good condition. Would benefit from better hind quarters.

3-letá BT, velmi krásná hlava a výraz, velké kulaté výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus. Elegantní krk a lopatky, v plné srsti, která je v dobré kondici. Prospěla by jí lepší zadní partie.

91                FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          BEATRIX AURI z Panství Lomnice                        V2, res. CAC

Nar.:18.1.2017   CKC 15309/17             O: A-RUBENS Rubínový květ                                         M: RORRY z Panství lomnice

Majitel:     Monika HEČOVÁ,                              TIŠNOV

Almost 3y old BT, pretty head and expression, round eyes, good nose pigment, correct mouth, would benefit from a little bit more bone and tended to lose topline on the move. But with an outgoing temperament.

Téměř 3-letá BT, krásná hlava a výraz, kulaté oči, dobrý nosní pigment, správný skus, prospěla by jí větší kostra a za pohybu má sklon ztrácet horní liniii. Ale se společenským temperament.

92                FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          TROYA Flowers City                                                  V1, CAC, VB

Nar.: 1.1.2014   CKC 13674/14             O: YARIS du Chateau Noblesse                                     M: COCO DE AMOUR Flowers City

Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                        STAŘÍČ

Almost 6y old BT, very pretty headed with correct size, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, in good coat condition, moved with style and confidence around.

Téměř 6-ti letá BT, s velmi krásnou hlavou a správnou velikosti, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, v dobré kondici srsti, pohybovala se kruhem se stylem a sebejistotou.

93                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         ANNIE Empathy Heart                                             VN1

Nar.:16.5.2019   CKC 16627/19             O: DENPASAR Valachian Beauty                                   M: GRACE Obludárium

Majitel:     Helena MAJERNÍKOVÁ,                    UNÍN

5m old BH, pretty head and expression, dark expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, elegant neck and shoulders, short in back, with a good outgoing temperament.

5-ti měsíční BH, krásná hlava a výraz, tmavé výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus, elegantní krk a lopatky, krátká ve hřbetě, s dobrým společenským temperamentem.

94                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         FANTASY PRINCESS Sweet Cavaliers                VN2

Nar.:20.6.2019   CKC 16727/19             O: Clopsville BREEZER                                                 M: SAMBA Love Me

Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                           MNICHOVO HRADIŠTĚ

4m old BH very attractively marked, with good coat for age, immature in head, needs ear placement to come higher. But with a very outgoing temperament, moves soundly each way and moves with confidence. Should develop really well.

4 měsíční BH velmi atraktivně znakovaná, pro její věk dobrá srst, nedospělá hlava, umístění uší potřebuje přijít výše. Ale má velmi společenský temperament, pohybuje se důkladně v obou směrech a se sebejistotou.  

95                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         FOREVER IN MY MIND Silver Capricorn           N3

Nar.: 5.6.2019   CKC 16693/19             O: ICARE de la Tour d’Alicelia                                        M: JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

4m old BH, sweet head and expression, coat is in good rich deep color, very immature, move with confidence, tail carriage rather high today. 

4 měsíční BH, sladká hlava a výraz, srst má dobrou bohatou hlubokou barvu, velmi nedospělá, pohybuje se sebejistě, ocas je dnes nesen poněkud vysoko.

96                FENY         BH  tř. DOROSTU     ELANOR Telperion                                                     VN2

Nar.:13.3.2019   CKC 16495/19             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: CELEBRIAN CALAQUENDI Telperion

Majitel:     JUDr. Josef ŠTĚTINA,                       DOMAŽLICE

7m old BH, very pretty head and expression, large round dark eyes that give an intelligent expression, good nose pigment, particularly well developed large teeth with a correct bite. Attractively marked coat, good front, kept a level topline on the move, needs to strengthen in hind quarters.

7 měsíční BH, velmi krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, které mají inteligentní výraz, dobrý nosní pigment, zvlášť dobře vyvinuté velké zuby se správným skusem. Atraktivně znakovaná srst, dobrý předek, dobrý předek, v pohybu rovná horní linie, potřebuje zpevnit vzadu.

97                FENY         BH  tř. DOROSTU     IARA PRIMA Petulenka                                            VN4

Nar.:11.4.2019   CKC 16604/19             O: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady                         M: ALAINN PRIMA Petulenka

Majitel:     Lenka PAŠKOVÁ,                             SADSKÁ

6m old BH, ideal size, attractively marked coat, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good temperament, would prefer stronger hind quarters.

6-ti měsíční BH, ideální velikost, atraktivně znakovaná srst, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý temperament, preferoval bych silnější zadní partii.

98                FENY         BH  tř. DOROSTU     ORNELLA MUTI Santana Gwellian                      VN1, NFD, BOP

Nar.:29.3.2019   CKC 16528/19             O: EASY PEASY Chateau Noblesse                               M: MISSOURI Santana Gwellian

Majitel:     Jitka + Jan ŠVÉDÍKOVI,                     NOVÁ PAKA

7m old BH, very pretty head and expression, nice flat top skull with well placed ears, round dark expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, kept a level topline on the move. Would prefer strogner hind quarters.

7-mi měsíční BH, velmi hrásná hlava a výraz, pěkná nahoře plochá lebka s dobře umístěnýma ušima, kulaté tmavé výrazné oči, dobrý nosní pigment asprávný skus, dobrý krk a lopatky, v pohybu držela rovnou horní linii. Preferoval bych silnější zadní partii.

99                FENY         BH  tř. DOROSTU     TAORMÍNA Bonimo                                                   N

Nar.:16.4.2019   CKC 16578/19             O: HAPPY PRINCE Bonimo                                           M: DEBORAH MILANO Bonimo

Majitel:     Jitka KUMŠTOVÁ,                             VLAŠIM

6m old BH, immature, head needs to develop, but with pretty eyes, good nose pigment. Mouth incorrect, would rather difficult to assess on the move as she was very friendly and outgoing in temperament. Would prefer stronger hind quarters.

6-ti měsíční BH, nedospělá, hlava se potřebuje vyvinout, ale má krásné oči, dobrý nosní pigment. Skus je nekorektní, raději bych obtížně posuzoval pohyb než že měla velmi přátelský a společenský temperament. Preferoval bych silnější zadní partie.

100                 FENY         BH  tř. DOROSTU     VALAIREA CHESS od Ptačí skály                          VN3

Nar.:20.3.2019   CKC 16504/19             O: CHEISSY ELI Biely démon                                        M: SAMAYA od Ptačí skály

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                       A, KIRCHSTETTEN

7m old BH, confident and with a good outgoing temperament, pretty head, but still needs to develop. With dark round eyes, good nose pigment and correct mouth. Good reach of neck, kept a level topline on the move.

7-mi měsíční BH, sebejistá a s dobrým společenským temperament, krásná hlava, ale ještě se potřebuje vyvinout. S tmavýma kulatýma očima, dobrý nosní pigment a správný skus. Dobrá délka krku a rovná horní linie v pohybu.

101                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     AMIABLE SNOUT Magic Shayen                           V3

Nar.:18.9.2018   CKC 16222/18             O: RIVERDALE of an Exellent Choice                             M: SHAYEN od Ptačí skály

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                       A, KIRCHSTETTEN

1y old BH, beautiful head and expression, large round eyes, giving a soft gentle expression. Good nose pigment with correct mouth, elegant neck and shoulders, kept level topline on the move, moved soundly in both directions. Just needs a little bit more coat to complete the picture.

Roční BH, krásná hlava a výraz, velké kulaté oči, dávající jemný něžný výraz. Dobrý nosní pigment se správným skusem, elegantní krk a lopatky, v pohybu držela rovnou horní linii, pohybuje se důkladně v obou směrech. Teď potřebuje k doplnění obrazu trochu více srsti.

102                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     CATARÍNA z Jezerního království                         V

Nar.:26.9.2018   CKC 16231/18             O: EASY PEASY du Chateau Noblesse                          M: TIFFANY z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

1y old BH, immature but with a pretty head and expression, dark round eyes, correct mouth nad good nose pigment. Moved soundly, just needs more coat to complete the picture.

Roční BH, nedospělá, ale velmi krásná hlava a výraz, tmavé kulaté oči, dobrý skus a dobrý nosní pigment. Pohybovala se jistě, teď potřebuje k doplnění obrazu více srsti.

103                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     ELEKTRA Aldaha Gold                                             V2

Nar.:14.1.2019   CKC 16394/19             O: VALENTYNE the Irish Tenor                                      M: TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda

Majitel:     Maya BELANOHAVA,                        TUCHOMĚŘICE

Almost 1y old BH, very pretty head and expression, large round dark eyes that give a very soft expression, good pigment around the eye. Well placed ears, correct neck and shoulders, carried in good topline on the move. Moved soundly each way, tail carriage slight high.

Téměř roční BH, velmi krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, které jí dávají velmi jemný výraz, dobrý pigment kolem očí. Dobře umístěné uši, správný krk a lopatky, v pohybu udržovala dobrou horní linii. Pohybovala se jistě v obou směrech,  ocas nesen trochu výše.

104                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     ENGLISH PRINCESS Aldaha Gold  nenastoupila

Nar.:14.1.2019   CKC/16395/19             O: Valentyne the Irish Tenor                                           M: TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                 OSTRAVA

—chybí—

105                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     LOVE OF MY LIVE Canis Satelles                        V1, CAJC, NMF, BOS

Nar.:30.5.2018   PKR.IX-81174             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

1,5y old BH, ultra pretty head with nice flat top skull and well placed ears, round dark eyes that give soft and gentle expression. Good nose pigment and correct mouth, excellent neck and shoulders, kept level topline on the move, well angulated hind quarters, in good coat condition.

1,5 letá BH, ultra krásná hlava s pěkným plochým temenem lebky a dobře umístěnýma ušima, kulaté tmavé oči, které dávají jemný a něžný výraz. Dobrý nosní pigment a správný skus, výborný krk a lopatky, v pohybu držela rovnou horní linii, dobře zaúhlené zadní, v dobré kondici srsti. 

106                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     PUMKIN Krásná louka                                              V4

Nar.:30.9.2018   CKC 16242/18             O: ICARE de la Tour d’Alicelia                                        M: CHARLOTA Krásná louka

Majitel:     Michaela OUŘEDNÍKOVÁ,                 KRNSKO

1y old BH, pretty head and expression, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, excellent neck and shoulders, level in topline and short in back, well angulated hind quarters, well broken coat markings, just needs more coat to complete the picture.

Roční BH, krásná hlava avýraz, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, výborný krk a lopatky, rovná horní linie a krátký hřbet, dobře zaúhlené zadní, dobře rozdělené znakování srsti, k doplnění obrazu potřebuje nyní více srsti.

107                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     REZINKA Bonimo                                                       V

Nar.:31.8.2018   CKC 16202/18             O: Lovetrac SUPERMAN                                                M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                               PCHERY

1y old BH, pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, moved with lots of confidence and style, with a good outgoing temperament. Just needs more coat to complete the picture.

Roční BH, krásná hlava a výraz, velké kulaté tamavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý krk a lopatky, pohybovala se se spoustou sebejistoty a se stylem, s dobrým společenským temperamentem. Teď potřebuje k doplnění obrazu více srsti.

108                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     SISSY Bonimo                                                              V

Nar.:26.10.2018CKC 16326/18             O: Bonitos Companeros ADIOS                                      M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   PRAHA 2

1y old BH, immature in head with a kind pretty expression, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good reach of neck, would benefit from more forechest. Kept level topline on the move, with a good temperament.

Roční BH, nedospělá v hlavě s milým krásným výrazem, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrá délka krku, prospělo by jí větší předhrudí. Vpohybu držela rovnou horní linii, s dobrým temperamentem.

109                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    AMANDA Bohemia Cavalier                                    V1, CAC

Nar.: 5.4.2018   CKC 15970/18             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: QVIEN ANIE z Jezerního království

Majitel:     Markéta POUŠKOVÁ,                        MLADÁ BOLESLAV

1,5y old BH, nice shaped head with dark eyes which are round, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, kept a level topline on the move, moved soundly, with good temperament. Lack in coat today to complete picture.

1,5 letá BH, pěkně tvarovaná hlava s tmavýma očima které jsou kulaté, dobrý nosní pigment a korektní skus, dobrý krk a lopatky, v pohybu udržovala rovnou horní linii, pohybovala se jistě s dobrým temperamentem. Dnes chybí srst pro doplnění obrazu.

110                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ANABELLE Wesole Cavaliery                                 V4

Nar.: 2.4.2018   PKR.IX-81200             O: CRAZY ANGEL Maradeco King                                 M: NATALIE PORTMAN z Wionowej doliny

Majitel:     Andrzej GÓRSKI,                               PL, SIEDLEC TRZEBNIC

1,5y old BH, large round eyes with good expression, good nose pigment and correct mouth, good reach of neck, needs more forechest. Kept level topline on the move with a good tail set and expertly shown.

1,5 letá BH, velké kulaté oči s dobrým výrazem, dobrá nosní pigment a správný skus, dobrá délka krku, potřebuje vetší předhrudí. Za pohybu udržovala rovnou horní linii s dobře nasazeným ocasem a expertně předvedena.

111                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Bonitos Companeros ORNELLA                              V2, res. CAC

Nar.:27.6.2018   CKC 16480-19/18        O: Maibee Perfect Touch of Charnavale                          M: Bonitos Companeros CRYSTAL

Majitel:     Jaroslav+Luďka SIEGROVI,               PLZEŇ

1,5y old BH, pretty head and expression, large round dark eyes with a good expression, good nose pigment and correct mouth. Good neck and shoulders, kept level topline on the move, good tail set, moved soundly. Needs more coat to finish the picture.

1,5 roční BH, krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči se správným výrazem, dobrý pigment nosu a správný skus. Dobrý krk a ramena, držela za pohybu rovnou horní linii,dobré nasazení ocasu, pohybovala se jistě. Pro dokreslení obrazu potřebuje více srsti.

112                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    EMA Sweet Cavaliers                                                 V3

Nar.:28.6.2018   CKC 16123/18             O: Clopsville BREEZER                                                 M: SAMBA Love Me

Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                           MNICHOVO HRADIŠTĚ

1,5y old BH, large round dark eyes that have excellent pigment around, good nose pigment, correct mouth, would prefer higher setted ears. Good neck and shoulders, would prefer slightly shorter length of back, but moved with style.

1,5 letá BH, velké kulaté tmavé oči, které mají kolem výborný pigment, dobrý pigment nosu, korektní skus, preferoval bych výše nasazené uši. Dobrý krk a lopatky, preferoval bych trochu kratší délku hřbetu, ale pohybovala se se stylem.

113                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    PRISELIA TWE Biely démon                                   VD

Nar.:28.1.2018   CKC 16725-19/18        O: ORSIEN ELI Biely démon                                          M: KATALEYA TINI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

Almost 2y old BH, round eyes that tended to show a little white around the eyes, would prefer better nose pigment, correct mouth, elegant shape with well broken coat, but would prefer more outgoing temperament and better move.

Téměř 2 letá BH, kulaté oči, které majísklon ukazovat trochu bělmo kolem očí, preferoval bych lepší pigment nosu, sprábný skus, elekantní tvar s dobře rozdělenou barvou srsti, ale preferoval bych více společenský temperament a lepší pohyb.

114                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ZAHRA Caressema  nenastoupila

Nar.: 4.4.2018   CKC 16015/18             O: Graigowl OUT OF TOUCH                                          M: NINA RICCI Caressema

Majitel:     Eva MACHAČOVÁ,                            HOLEŠOV

—chybí—

115                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    A SOUND OF THUNDER Aldaha Gold                 V1, CAC

Nar.: 4.6.2017   CKC 15463/17/18        O: RIVERDALE of An Excellent Choice                           M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                 OSTRAVA

2y old BH, very pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment with correct mouth, mature bitch is in good coat condition, good forechest, correct amount of neck, kept level topline with good tail set, moved soundly.

2 letá BH, velmi krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý pigment nosu s správným skusem, dospělá fenka je v dobré kondici srsti, dobré předhrudí, správná délka krku, drží rovnou horní linii s dobře nasazeným ocasem, pohybovala se jistě.

116                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    JENNY GUMP Chilli koliba                                     V4

Nar.:29.4.2017   SPKP 3404                 O: Charalier Dress to the Nines for Charles                     M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:     Lubica JANKOVIČOVÁ,                     SK, TOMÁŠOV

2,5y old BH, pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good reach of neck, kept level topline on the move, coat quite not at its best, but a quality bitch.

2,5 letá BH, krásná hlva a výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý pigment nosu a správný skus, dobrá délka krku, v pohybu udržovala rovnou horní liniii, srst docela nepatří k jejím přednostem.

117                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    MEGGIE Salvia Rose  nenastoupila

Nar.: 8.4.2013   CKC 13296/13/15        O: KENDY GOLD Fraking                                              M: GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,            VESELÍ nad MORAVOU

—chybí—

118                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    ORSAY Prokopská hvězda                                        V2, res. CAC

Nar.:15.10.2017CKC 15682/17             O: ORCHARD HILL Just Enough Cash                           M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                            PRAHA 5

2y old BH, pretty head and expression, large round expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, good reach of neck, kept level topline on the move, good for bone and nice showing temperament.

2-letá BH, krásná hlava a výraz, velké kulaté výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus, správná délka krku, v pohybu držela rovnou horní linii, dobrá pro její kostru a pěkný temperament při předvádění.

119                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    VENUŠE z Jezerního království                              V

Nar.: 3.2.2017   CKC 15315/17             O: FARANEL Prokopská hvězda                                    M: CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:     Hana KOŠŤÁLOVÁ,                           STŘÍBRNÁ SKALICE

2,5y old BH, correctly marked coat, large round dark eyes but would prefer to not show so much white around the eye, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, kept level topline, lacking coat today.

2,5-letá BH, správně znakovaná srst, velké kulaté tmavé oči, ale preferoval bych, aby neukazovaly kolem tak mnoho bělma, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý krk a lopatky, držela rovnou horní linii, dnes postrádá srst.

120                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    YOKO z Jezerního království                                   V3

Nar.:15.7.2017   CKC 15518/17/19        O: Gayhalo MONTREAL                                                 M: PEGGY z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

2y old BH, very pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, short in back, kept a level topline, good temperament, would prefer stronger hind movement, just lacking coat today, very pretty bitch.

2-letá BH, velice krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigmenta správný skus, dobrý krk a lopatky, krátká ve hřbetě, držela rovnou horní linii, dobrý temperament, preferoval bych silnější pohyb zezadu, dnes momentálně postrádá srst, velmi krásná fenka.

121                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          GLORY OF LOVE Canis Satelles                            V2, res. CAC

Nar.:12.2.2017   PKR.IX-77424             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

2,5y old BH, very pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, kept level topline on the move, with good tail placement, with a happy outgoing temperamet, would prefer stronger hind quarters.

2,5-letá BH, velmi krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý krk a lopatky, za pohybu držela rovnou horní linii, s dobrým umístěním osacu, s veselým společenským temperamentem, preferoval bych silnější zadní partii.

122                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          JOLLY JOKER Chilli koliba                                     V3

Nar.:29.4.2017   SPKP 3406                 O: Charalier Dress to the Nines for Charles                     M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:     Lubica JANKOVIČOVÁ,                     SK, TOMÁŠOV

2,5y old BH, pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, would prefer slightly higher ear set, well broken coat, good neck and shoulders, would prefer stronger hind quarters, but a lovely outgoing temperament.

2,5 letá BH, krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a dobrý skus, preferoval bych trochu výše nasazené uši, dobře rozdělené barvy srsti, dobrý krk a lopatky, preferoval bych silnější zadní partii, ale má báječný společenský temperament.

123                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          OPAVIA Prokopská hvězda                                       V1, CAC, VB

Nar.:15.10.2017CKC 15681/17             O: Orchard Hill Just Enough Cash                                   M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                             SVINAŘE

2y old BH, very pretty head and expression, ideal size, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good reach of neck, short in back with good tail set, in good coat condition.

2-letá BH, velmi krásná hlava a výraz, ideální velikost, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrá délka krku, krátká ve hřbetě s dobře nasazeným ocasem, srst v dobré kondici.

124                 FENY         BH  tř. VETERÁNŮ    LUCIA Bonimo                                                             V1

Nar.: 9.3.2011   CKC 12164/11/13        O: DA VINCI z Vrchu králů                                              M: ALIZE z Vrchu králů

Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                               PCHERY

8,5y old BH, pretty head and expression, large round darke yes, good nose pigment, correct mouth with complete teeth, good neck and shoulders, well broken coat, very happy outgoing temperament.

8,5-letá BH, krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment, správný skus s kompletními zuby, dobrá krk a lopatky, dobře rozdělená barva srsti, velmi veselý společenský temperament.

125                 FENY         RU  tř. DOROSTU     GOLDIE ze Starého dvora                                         VN1

Nar.: 4.4.2019   CKC 16557/19             O: Lagiva BACK IN STYLE                                             M: WALLEY NINI Biely démon

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

6m old Ruby, happy outgoing temperament with pretty head and expression, kept level topline on the move, would prefer shorter back. Just looking very raw today, but with development should end up a very promising body.

6-ti měsíční RU, veselý společenský temperament s krásnou hlavou a výrazem, držela rovnou horní linii za pohybu, preferoval bych kratší hřbet. Dnes vypadá velmi vyzáblá, ale vývoj by to měl vyústit ve velmi slibné tělo.

126                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     BRIGHT PERSEIDS Daylight Davina                   V1, CAJC

Nar.:20.7.2018   ÖHZB-Nr.2664 A        O: ICE TEA du Jardin de Claire                                       M: XALE vom Paulinenhof

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                       A, KIRCHSTETTEN

1y old Ruby, very pretty head and expression, large round eyes, would prefer darker color. Good nose pigment and correct mouth, excellent reach of neck, with good shoulders, short and cobby body. Kept level topline in the move, with a good tail set, would prefer stronger hind quarters.

Roční RU, velmi pěkná hlava a výraz, velké kulaté oči, preferoval bych tmavší barvu. Dobrý nosní pigment a správný skus, výborná délka krku, s dobrými lopatkami, krátké a kompaktní tělo. V pohybu držela rovnou horní linii, s dobrým nasazením ocasu, preferoval bych silnější zadní partie.

127                 FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    IZABELLE EMPATHIA Obludárium                     V1, CAC

Nar.:30.5.2018   CKC 16081/18             O: A-RUBENS Rubínový květ                                         M: GRACE Obludárium

Majitel:     Monika HEČOVÁ,                              TIŠNOV

1,5y old Ruby, very pretty head and expression, good ear placement, large round dark expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, kept level topline on the move, with a happy outgoing temperament, just lacking coat and finish today. 

1,5-letá RU, velmi krásná hlava a výraz, dobré umístění uší, velké kulaté tmavé a výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus, při pohybu držela rovnou horní linii, s veselým společenským temperamentem, jen dnes postrádá srst a úpravu.

128                 FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    DELIA von der Hohenzollernfeste                           VD1

Nar.:21.6.2017   CKC 15774-18/17        O: PENNYS BOY von Erienbacher-Hemmerich                M: FRENCH KISS von der Hohenzollernfeste

Majitel:     MUDr. Š. DOČEKALOVÁ,                  HRADEC KRÁLOVÉ

Almost 2,5y old Ruby, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, coat was in a good color, but rather sluffy (patrně fluffy – pozn.překl.) on the move coming towards. With a nice temperament.

Téměř 2,5-letá RU, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, srst byla správné barvy, ale poněkud načechraná při pohybu proti. S pěkným temperamentem.

129                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Arrianna’s LADYBUG O

Nar.:20.7.2016   CKC 15038/16             O: ARTUR Koblížek                                                       M: DIAMONDS ARE FOREVER Timon’s

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                       BZOVÁ

3y old Ruby, pretty head and expression, large round dark eyes, good nose pigment, level mouth, would prefer longer fringing on the ears, but moved soundly, level topline in both directions.

3-letá RU, krásná hlava  výraz, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment, klešťový skus, preferoval bych delší závěsy na uších, ale pohybovala se jistě, rovná horní linie v obou směrech.

130                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          CECILKA AURI z Panství Lomnice                        VD3

Nar.:24.2.2017   CKC 15356/17             O: IAN DANIEL Minowara                                               M: RAYA z Panství Lomnice

Majitel:     Helena MAJERNÍKOVÁ,                    UNÍN

2,5y old Ruby, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, ideal size, not in best coat condition today, rather unsettled on the move.  

2,5-letá RU, velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a korektní skus, ideální velikost, srst dnes není v nejlepší kondici, poněkud neukázněná v pohybu.

131                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          POLLY z Jezerního království                                 V2,—

Nar.:21.5.2015   CKC 14418/15             O: FARANEL Prokopská hvězda                                    M: BARBARA z Jezerního království

Majitel:     Iva NOVOTNÁ,                                  HRADEC KRÁLOVÉ

4,5y old Ruby, pretty head and expression, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good reach of neck, kept level topline on the move, would prefer stronger hind quarters and not in best coat condition today.

4,5-letá RU, krásná hlava a výraz, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, správná délka krku, za pohybu držela rovnou horní linii, preferoval bych silnější zadní partie a srst není dnes v nnejlepší kondici.

132                 FENY         RU  tř. VETERÁNŮ    AMÁLKA VIOLET Indigrace  nenastoupila

Nar.: 3.10.2011 CKC 12441/11             O: GOLDEN FIRE z Vrchu králů                                     M: ISIS DEA Zlatý kavalír

Majitel:     Ing. Jana MINÁŘOVÁ,                        KOPIDLNO

—chybí—

133                 FENY         TR  tř. DOROSTU     FAUNA ze Starého dvora                                          VN1

Nar.:30.3.2019   CKC 16543/19             O: JUDE LAW z Wiolinowej Doliny                                 M: CHERRY Krásná louka

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

6m old Tri, nice dark eyes, good nose pigment, correct mouth, lovely bright tan, good reach of neck, kept level topline on the move, with short and compact body, well angulated hind quarters with good drive, happy outgoing temperament.

6-ti měsíční T|R, pěkné tmavé oči, dobrý nosní pigment, správný skus, nádherné jasné pálení, správná délka krku, za pohybu držela rovnou horní linii, s krátkým a kompaktním tělem, dobře zaúhlené zadní s dobrou akcí, veselý společenský temperament.

134                 FENY         TR  tř. DOROSTU     HEFLINN LOVE Kopidlenský kavalír                  VN2

Nar.:28.2.2019   CKC 16474/19             O: BRUCE Royal shine                                                  M: CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel:     Jana KOŽNAROVÁ,                           STŘÍBRO

8m old Tri, pretty head and expression with well setted ears, dark eyes, good nose pigment, correct teeth which are large and white, good neck and shoulders, kept a level topline on the move, with a lovely outgoing temperament.

8-mi měsíční TR, krásná hlava a výraz s dobře nasazenýma ušima, tmavé oči, dobrý nosní pigment, správné zuby, které jsou velké a bílé, dobrý krk a lopatky, za pohybu držela rovnou horní linii, s báječným společenským temperamentem.

135                 FENY         TR  tř. DOROSTU     QUINA z Částkova                                                      VN3

Nar.:23.1.2019   CKC 16407/19             O: CONOR z Malého majera                                           M: NANCY z Částkova

Majitel:     Jindřiška MARTINOVSKÁ,                  ALBRECHTICE

9m old Tri, pretty head and expression, nice bright tan, coat in good condition, good reach of neck, kept a level topline on the move, would prefer a slightly more outgoing temperament, but should develop while gets older.

9-ti měsíční TR, krásná hlava a výraz, pěkné jasné pálení, srst v dobré kondici, dobrá délka krku, v pohybu udržovala rovnou horní linii, preferoval bych trochu více společenského temperamentu, ale to by se mělo vyvinout, až bude starší.

136                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     FREYA Go Lakaja                                                       V1,—

Nar.: 9.8.2018   CKC 16323-18/18        O: Angel’s Pride YACK DANIELS                                    M: CATTLEYA DOWIANA Joyful Love

Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                           MNICHOVO HRADIŠTĚ

1y old Tri, pretty head and expression, nice bright tan markings on ears, round dark eyes, good nose pigment and correct mouth, happy outgoing temperament, just needs more coat to complete picture.

Roční TR, krásná hlava a výraz, pěkné výrazné pálení na uších, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, veselý společenský temperament, k doplnění obrazu jen potřebuje více srsti.

137                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    CLOTILDE POMPON la Tour Noire                      VD3

Nar.:18.11.2017CKC 15727/17             O: VENISMIN Rubínový květ                                          M: CARINA BELLE od Jihlavské brány

Majitel:     Alena VONDRÁČKOVÁ,                    KARLOVY VARY

2y old Tri, bright tan markings on fears, dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, tended to loose topline on the move and would prefer better hind quarters. 

2-letá TR, jasné pálení na uších, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý krk a lopatky, má sklon ztrácet při pohybu horní linii a preferoval bych lepší zadní partii.

138                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    COTTON CANDY Aldaha Gold                               V1, CAC, VB, VSV

Nar.:14.7.2018   CKC/16152/18             O: Scotlass Summer Magic At Arrowbien                        M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                 OSTRAVA

1y old Tri, beautiful with lovely head and expression, dark round eyes, good nose pigment and correct mouth, excellent neck and shoulders, short and compact body with good tail set, bright tan in correct places, moved with style.

Roční TR, krásná s nádhernou hlavou a výrazem, tmavé kulaté oči, dobrý nosní pigment a správný skus, výborný krk a lopatky, krátké a kompaktní tělo s dobře nasazeným ocasem, jasné pálení na správných místech, pohybovala se stylově.

139                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    FELICITY DREAMY Kopidlenský kavalír            V2, res. CAC

Nar.:24.1.2018   CKC 15852/18             O: CHEISSY ELI Biely démon                                        M: CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel:     Alena DRAGOUNOVÁ Dis.,               JIĆÍNĚVES

Almost 2y old Tri, pretty head and expression, dark round expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, short in back, good coat condition, good temperament.

Téměř 2-letá TR, krásná hlava a výraz, tmavé kulaté výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý krk a lopatky, krátký hřbet, dobrá kondice srsti, dobrý temperament.

140                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    DORIATH LAIQUENDI Telperion                         V1, CAC

Nar.:25.8.2017   CKC 15597/17             O: LINCOLN ABRAHAM de los Ursidos Kodiak               M: JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Josef ŠTĚTINA,                       DOMAŽLICE

2y old Tri, perfectly marked, well broken coat, with tan in right places. Pretty head and expression, round dark eyes, good nose pigment. Good reach of neck, kept level topline on the move, coat length and condition not at its best today. Still a very attractive cavalier.

2-letá TR, perfektně znakovaná, dobře rozdělená barva srsti s pálením na správných místech. Krásná hlava, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment. Dobrá délka krku, za pohybu zachovávala rovnou horní linii, délka a kondice srsti nejsou dnes nejlepší. Přesto velmi atraktivní kavalírka.

141                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    ESTERKA AURI z Panství Lomnice                       V4

Nar.:18.4.2017   CKC 15409/17             O: TIMOTHY z Panství Lomnice                                     M: ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:     Magdalena ČERNÁ,                           NÝŘANY

2,5y old Tri, pretty head and expression, dark eyes, good nose pigment and correct mouth, lacking blaze on head. Ideal size, short in back, with a happy temperament, would prefer stronger quarters.

2,5-letá TR, krásná hlava a výraz, tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, postrádá lysinku na hlavě. Ideální velikost, krátký hřbet, s veselým temperamentem, preferoval bych silnější zadní.

142                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    LINDA PERRY Bonimo                                             V3

Nar.:25.8.2017   CKC 15601/17             O: MY DEAR MACHO Elensis-The Royal Choice            M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     Tereza SKALICKÁ,                            BLŠANY

2y old Tri, glamorous headed, with lovely feathered ears, dark eyes giving soft expression, bright tan markings, good nose pigment and correct mouth, excellent neck and shoulders, kept level topline on the move, poor hind quarters.

2-letá TR, oslnivá hlava, s nádherně osrstěnýma ušima, tmavé oči dávají jemný výraz, jasné pálení, dobrý nosní pigment a správný skus, výborný krk a lopatky, v pohybu držela rovnou horní linii, slabé zadní partie.

143                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    MATTHIOLA Prokopská hvězda                             V2, res. CAC

Nar.:19.12.2016CKC 15249/16             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: DABOILA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana KOŠŤÁLOVÁ,                           STŘÍBRNÁ SKALICE

Almost 3y old Tri, pretty head and expression, well feathered ears, correctly placed, round dark eyes, good nose pigment, incorrect mouth. Good neck and shoulders, in good coat condition and happy temperament.

Téměř 3-letá TR, krásná hlava a výraz, dobře osrstěné uši, správně umístěné, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment, nekorektní skus. Dobrý krk a lopatky, srst v dobré kondici a veselý temperament.

144                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Death On Tiny Wheels z Królewskiego Dwor       V1, CAC

Nar.: 2.4.2017   PKR.IX-79814             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: MINA A. MAZZINI z Królewskiego Dworu

Majitel:     A.JEZIERSKA+A.TRACZ,                  PL, KIELCE

2,5y old Tri, glamorous head, beautiful expression, bright tan markings, good nose pigment and correct mouth, long well feathered ears that appeared to be trimmed, excellent neck and shoulders, short cobby body, good tail set and croup, ideal size.

2,5-letá TR, kouzelná hlava, krásný výraz, jesné pálení, dobrý nosní pigment a správný skus, dlouhé dobře osrstěné uši, vypadají jako by byly trimovány, výborný krk a lopatky, krátké kompaktní tělo, dobré nasazení ocasu a záď, ideální velikost.

145                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          CHLOE Magnolia PassCo  nenastoupila

Nar.: 1.6.2015   CKC 14644-15/15        O: LAMBERT Love Me                                                   M: MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,            VESELÍ nad MORAVOU

—chybí—

146                 FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    BLACK BELLE Obludárium                                    V1, NFV

Nar.:31.5.2011   CKC 12288/11/13        O: DIDI z Dvorů Stanislavic                                            M: IZABELLE Moravia Eden

Majitel:     Iva NOVOTNÁ,                                  HRADEC KRÁLOVÉ

8,5y old Tri, pretty head and expression, dark round eyes, correct nose pigment, well featrered ears, that were corractly placed. Good neck and shoulders, compact cobby body, moved with style and temperament. Looked well for age.

8,5 letá TR, krásná hlava a výraz, tmavé kulaté oči, správně pigmentovaný nos, dobré ušní závěsy, uši správně umístěné. Dobrý krk a lopatky, kompaktní krátké tělo, pohybovala se stylově a s temperamentem. Na svůj věk vypadala dobře.

Přiložené soubory

Povct19c
File: Povct19c.pdf (183 KB)
Povct19d
File: Povct19d.pdf (321 KB)