Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2019-II

Druhá klubová výstava v roce 2019 s tituly Klubový vítěz se konala v sobotu 19. října 2019 ve Sportovní hale TJ TZ v Rakovníku. V 1. kruhu posuzoval pan Brian Rix (UK) všechny kingy  a kavalíry – psy, posudky zapisovala slečna Kristýna Perglerová. V 2. kruhu posuzoval pan Kevan Berry (UK) kavalíry – feny, zapisovala paní Lenka Petrášková. Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová, texty posudků přeložil, jazykovou korekturu a naformátování dat pro web provedl  Ing. Zdeněk Stehlík. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík.

 

Níže uvádíme povýstavní katalog s překlady posudků k prohlížení na webu.

 

Celý katalog  v PDF si můžete stáhnout přes následující odkaz: Povct19b

 

Fotogalerie je zde: Galerie sobota

 


 

1 KING       PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          EXPERT TWEE z Valldemose                                  V2, res. CAC

Nar.:12.2.2014   KCS 1259/14               O: PEPÍNO Karaj                                                           M: YENNY z Valldemose

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

Six year old BT, good head, nice bright tan, no light places, good neck, little wide in front, kept a level topline on the move, with a good temperament.

Šestiletý BT, dobrá hlava, pěkné jasné pálení, bez světlých míst, dobrý krk, trochu široký vepředu, za pohybu držel rovnou horní linii, s dobrým temperamentem.

2                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Marsward MAGIC MOMENTS                                V1, CAC, VB

Nar.:11.8.2017   ČLP/KCS 1545            O: Marsward MASTERPIECE CLASSIC                          M: Marsward BLACK MAGIC WOMAN

Majitel:     Ivana HILDEBRANDOVÁ,                  TUCHLOVICE

Two year old BT, pleasing head, topline on the move, ideal size, rather shy on the table, a quality little dog.

Dvouletý BT, krásná hlava, horní linie za pohybu, ideální velikost, na stole poněkud ustrašený, kvalitní malý pes.

3                PSI            BH  tř. ŠTĚŇAT         OSSIAN Karaj                                                              VN1, NPŠ, Nejlepší štěně

Nar.:14.5.2019   KCS 1619/19               O: Bonitos Companeros DELUXE MANGOLD                 M: NORMA desTrois Mailets

Majitel:     Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                    ÚDLICE

Five month old BH, pretty head with good top skull, a little prominent under jaw, ideal size, attractive marked coat, immature but with a lots of promise.

Pětiměsíční BH, krásná hlava s dobře klenutou lebkou, trochu nápadný předkus, ideální velikost, atraktivně zbarvená srst, nevyspělý, ale velmi slibný.

4                PSI            BH  tř. DOROSTU     DIAMOND HEART Milpos                                       VN1

Nar.: 5.4.2019   ČLP/KCS 1607            O: IVER z Rosenthalu                                                    M: ARABELLA Milpos

Majitel:     Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,                  HAVÍŘOV

6m old BH, attractive markings, pleasant head, ideal size, sound on the move with good rear action, just needs to mature, but very promising puppy.

Šestiměsíční BH, atraktivní znakování, nádherná hlava, ideální velikost, jistý v pohybu s dobrou akcí zadních, ještě potřebuje vyspět, ale velmi slibné

štěně.

5                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    MERMOZ des Rochers d’Agerna                              V1, CAC, VB

Nar.:22.5.2016   CKC 1499-17/16          O: CAMBRIDGE de la Bacska                                        M: Just a dream DITE JUSTINE

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

3,5y old BH, perfectly marked coat, pleasant head, would prefer lower ear setting, very sound dog, moves extremely well in both directions. Dog with a full measure but a very pleasing exhibit with outgoing temperament.

3,5 roku starý BH, perfektně znakovaná srst, nádherná hlava, preferoval bych níže nasazené uši, velmi důkladný pes, pohybuje se vyjímečně dobře oběma směry. Pes s plnou velikostí, ale nádherně vystavený se společenským temperamentem.

6                PSI            RU  tř. MEZITŘÍDA    Russisch Geist MOZART                                           V1, CAC, VB

Nar.:15.4.2018   KCS 1615-19/18          O: Marsward MAGIC RUMONS                                      M: Russisch Geist KIANA ROSES

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

1,5y old Ruby, ideal size, beautiful head, good ear placement, nice finish of nozzle, large dark round eyes, would prefer more neck and better tailset, with a lovely outgoing temperament.

1,5 roční RU, ideální velikost, krásná hlava, dobře umístěné ucho, pěkný vzhled čenichu, velké tmavé kulaté oči, preferoval bych delší krk a lépe nasazený ocas, s báječným společenským temperamentem.

7                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    JOLIOT z Valldemose                                                V1, NPV

Nar.:25.2.2008   KCS 863/08                O: AMADEE de la Bacska                                              M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

11,5y old Ruby, colour is rich and deep, pleasant head, would prefer more neck, but with a good outgoing temperament and looks very well for age.

11,5 letý RU, barva je bohatá a hluboká, krásná hlava, preferoval bych delší krk, ale má dobrý společenský temperament a na svůj věk vypadá velmi dobře.

8                PSI            TR  tř. DOROSTU     ADWIN Kings My Wines                                           VN1, NPD

Nar.: 5.4.2019   KCS 1612/19               O: KING BALTHAZAR Fapella Gray                                M: Bonitos Companeros DELUXE WAIKIKI

Majitel:     Anna LESKOVÁ,                               HUSINEC-ŘEŽ

6m old Tri, beautiful head, good ear placement, nice eyes, correct muzzle, ideal size, needs more training for showing, but quality exhibit.

6 měsíců starý TR, krásná hlava, dobré umístění uší, pěkné oči, korektná čenich, ideální velikost, pro předvádění potřebuje více tréninku, ale je to kvalitní exemplář.

9                PSI            TR  tř. DOROSTU     ALBEE Kings My Wines                                            VN2

Nar.: 5.4.2019   KCS 1615/19               O: KING BALTHAZAR Fapella Gray                                M: Bonitos Companeros DELUXE WAIKIKI

Majitel:     Anna LESKOVÁ,                               HUSINEC-ŘEŽ

6m old Tri, pleasing head, heavily coat markings, good neck and shoulders, kept a level topline on the move but would prefer shorter back.

6 měsíců starý TR, krásná hlava, těžké znakování, dobrý krk a lopatky, drží si při pohybu rovnou horní linii, ale preferoval bych kratší hřbet.

10                PSI            TR  tř. MLADÝCH     UNO z Rosenthalu                                                      V1, CAJC, NMP

Nar.: 3.12.2018 ČLP/KCS 1573            O: TAYO od Dvou ořechů                                               M: NINA RICCI z Rosenthalu

Majitel:     Ivana HILDEBRANDOVÁ,                  TUCHLOVICE

Almost 1y Tri, very good head, nice generous head, good ear placement, nice finish of muzzle, good neck and shoulders, kept a level topline on the move, would prefer more angulation on hind quarters. Ideal temperament and moves soundly.

Téměř roční TR, velmi dobrá hlava, pěkná, ušlechtilá hlava, dobře umístěné ucho, pěkný vzhled čenichu, dobrý krk a lopatky, za pohybu drží rovnou horní linii, proferoval bych větší zaúhlení zadních končetin. Ideální temperament a pohybuje se jistě.

11                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          KING BALTHAZAR Fapella Gray                          V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.:18.2.2016   KCS/1424/16               O: CEDRIK TWEE z Valldemose                                    M: GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

3,5y old Tri, beautiful head, well setted ears, nice round dark eyes which are well placed in head, correct amount of muzzle, elegant neck and shoulders. Kept a level topline on the move with a good tail set and coat. Well angulated hind quarters. A quality dog.

3,5 letý TR, krásná hlava, dobře nasazené uši, pěkné kulaté tmavé oči, které jsou dobře umístěné v hlavě, správná velikost čenichu, elegantní krk a lopatky. V pohybu držel rovnou horní linii, s dobrým nasazením ocasu a v srsti. Dobře zaúhlené zadní partie. Kvalitní pes.

12                FENY         BH  tř. MLADÝCH     REILY z Rosenthalu                                                   V1, CAJC

Nar.:27.6.2018   ČLP/KCS 1559            O: IVER z Rosenthalu                                                    M: ELISSA od Čitunky

Majitel:     Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                    ÚDLICE

BH with attractive skull, rather strong under jaw, ideal size, good for bone, with an attractive marked coat, just needs to mature.

BH fenka s atraktivní lebkou, poněkud silný předkus, ideální velikost, dobrá kostra, s atraktivně znakovanou srstí, ještě potřebuje vyspět.

13                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    O’MYSTERY LADY Fapella Gray                           V1, CAC, VB

Nar.:18.12.2017KCS 1537/17              O: MERMOZ des Rochers d’Agerna                                M: HENRIETTA TWEE z Valldemose

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

Nearly 2y old BH, very feminine pretty head, attractive marked coat, correct size with good bone for size, nice outgoing temperament. Just needs more coat to complete picture.

Téměř dvouletá BH, velmi fenčí krásná hlava, atraktivně znakovaná srst, správná velikost s dobrou kostrou pro tuto velikost, pěkný společenský temperament. Ještě potřebuje více srsti pro celkový obraz. 

14                FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    BERNARDINE Milpos                                               V1,—

Nar.:11.4.2018   ČLP/KCS 1548            O: HELIOS dela Cote Chaude                                         M: HOLLY QUEENNY Fapella Gray

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

1,5y old Ruby, ideal size, pretty head, good coat color, good forefront, very weak and poor hind quarters.

1,5 letý RU, ideální velikost, krásná hlava, dobrá barva srsti, dobré předhrudí, velmi nedostatečné a slabé zadní partie.

15                FENY         TR  tř. DOROSTU     AMY Kings My Wines                                                VN1, NFD, BOP

Nar.: 5.4.2019   KCS 1614/19               O: KING BALTHAZAR Fapella Gray                                M: Bonitos Companeros DELUXE WAIKIKI

Majitel:     Anna LESKOVÁ,                               HUSINEC-ŘEŽ

Tri with ideal size, pretty head, short in back, nice rounded rib cage, ideal bone. Kept a level topline on the move, just needs more skulling and coat to complete a picture. But a quality little King Charles Spaniel.

TR s ideální velikostí, krásná hlava, krátká ve hřbetě, pěkně zakulacený hrudík. Držela rovnou horní linii v pohybu, Ještě potřebuje větší lebku (?) a srst pro doplnění obrazu. Ale je to kvalitní malá King Charles španělka.

16                FENY         TR  tř. MLADÝCH     PRINCESS JAYMEENA Fapella Gray                  VN1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.:27.10.2018KCS 1591/18              O: AZZARO Fapella Gray                                               M: GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

1y old perfectly marked Tri, ideal size, very pretty head and expression, nice round dark eyes, elegant neck and shoulders. Short and compact body, carried himself very well around the ring, just needs more coat to complete the picture.

Roční perfektně znakovaná trikolorka, ideální velikost, velmi krásná hlava a výraz, pěkné kulaté oči, elegantní krk a lopatky. Krátké a kompaktní tělo, nese se velmi dobře kplrm kruhu, ještě potřebuje více srsti k doplnění obrazu.

17                FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          LADY CELESTINE Fapella Gray                           V1, CAC, VB, KV, BOS

Nar.:28.2.2016   KCS 1430/16               O: CEDRIK TWEE z Valldemose                                    M: CELESTINE LILY Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   HOVORANY

3,5y old Tri, good shaped head, well placed ears, attractively marked coat, but would prefer less ticking in coat. Sound on the move, kept a level topline, with good front and rear movement.

3,5 letá TR, dobře utvářená hlava, dobře umístěné uši, atraktivně znakovaná srst, ale přeferoval bych méně pihování v (bílé) srsti. Jistá v pohybu, držela rovnou horní linii, s dobrým pohybem předních i zadních.

18                FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    MYSTERY z Valldemose                                            V1, NFV, BOV

Nar.:24.11.2008KCS 1259/14              O: BONSAI des Vercheres de Montdidier                        M: Smokey Valley’s KRISTINE

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,              KOLEŠOVICE

11y old Tri, prettiest of head, beautiful skull with well placed ears, lovely expression, good reach of neck, kept a level topline on the move, with a good outgoing temperament.

11-ti letá TR, nejkrásnější hlava, krásná lebka s dobře umístěnýma ušima, krásný výraz, dobrá délka krku, držela při pohybu rovnou horní linii s dobrým společenským temperamentem.

19 KAVALÍR PSI            BT  tř. MEZITŘÍDA    VOLTAIRE z Vrchu králů                                         V1, CAC

Nar.:14.1.2018   CKC 15822/18             O: Turretbank TRIBERRY                                               M: OOH LALA z Vrchu králů

Majitel:     Daniela FIALOVÁ,                             BŘEZNO

20m old BT, very correct head, nice and flat top skull with well placed ears. Large dark expressive eyes, nice bright tan markings, excellent neck and shoulders. Kept a level topline on the move, would benefit carrying a little more weight and would prefer strong hind quarters. But a quality dog.

20-ti měsíční BT, velmi správná hlava, pěkná a plochá lebka s dobře umístěnýma ušima. Velké tmavé výrazné oči,pěkné jasné pálené znaky, výborný krk a lopatky. V pohybu držel rovnou horní linii, preferoval bych kdyby nesl o něco menší váhu a měl silnější zadní parie. Ale je to kvalitní pes.

20                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec                V1, CAC

Nar.:24.6.2017   CKC 15492/17/18        O: ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec                         M: ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Martin SLÁDEK,                                POSTŘELMOV

2,5y old BT, ideal for size, beautiful coat, pleasing head with nice flat top skull and well placed ears. Good neck and shoulders, sound on the move in both directions, would prefer tail carriage to be lower. 

5,5 letý BT, ideální velikosti, krásná srst, krásná hlava s pěknou nahoře plochou lebkou a dobře umístěnýma ušima. Dobrý krk a ramena, jistý v pohybu oběma směry, preferoval bych ocas níže nesený.

21                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    CIPÍSEK AURI z Panství Lomnice                         V2, res. CAC

Nar.:24.2.2017   CKC 15355/17             O: IAN DANIEL Minowara                                               M: RAYA z Panství Lomnice

Majitel:     Helena MAJERNÍKOVÁ,                    UNÍN

BT with very pretty head and expression, eyes round and dark, kept a topline on the move, with good bone. Not in best coat today but a sound moving dog.

BT s velmi krásnou hlavou a výrazem, oči kulaté a tmavé, v pohybu držel rovnou horní linii, s dobrou kostrou. Dnes není v nejlepší srsti, ale pohybuje se s jistotou.

22                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    JIMI HENDRIX Bonimo                                            V3

Nar.: 7.3.2017   CKC 15361/17             O: DAVIDOFF Bonimo                                                   M: ZEPPELIN Bonimo

Majitel:     Pavla BURIANOVÁ,                           PLZEŇ

2,5y old BT, pretty expression, would prefer slightly shorter nose, good ear placement, good neck and shoulders. Level topline on the move and would prefer stronger hind quarters, nice temperament.

2,5 letý BT, krásný výraz, preferoval bych nepatrně kratší nos, dobře umístěné ucho, dobrý krk a lopatky. Za pohybu rovná horní linie a preferoval bych silnější zadní partie, pěkný temperament.

23                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Arrianna’s SCOUT OF TIMODIE                           V2, res. CAC

Nar.:20.7.2016   CKC 15037/16             O: ARTUR Koblížek                                                       M: Timon’s DIAMOND ARE FOREVER

Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                          KARLOVY VARY

3y old BT, good head with nice flat top skull, well placed ears, nice round eyes, correct mouth. Good neck and shoulders, well rounded rib cage, with well angulated hind quarters and good tail set. Would prefer stronger hind movement, but a quality dog.

3 letý BT, dobrá hlava s pěkným plochým temenem, dobře umístěné uši, pěkné kulaté oči, korektní skus. Dobrý krk a lopatky, dobře zaoblený hrudní koš, s dobře zauhlenými zadními partiemi a dobrým nasazením ocasu. Prafroval bych silnější pohyb vzadu, ale je to kvalitní pes.

24                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          BOLESLAV AURI z Panství Lomnice                    V3

Nar.:18.1.2017   CKC 15307/17/18        O: A-RUBENS Rubínový květ                                         M: RORRY z Panství Lomnice

Majitel:     POLÁKOVÁ+MAJERNÍKOVÁ,            BRNO

Almost 3y old BT, beautiful head and expression, lovely bright tan markings, correct mouth, good neck and shoulders, well angulated hind quarters, coat is in super condition. Would prefer shorter in back, unfortunately tail carriage is too high today.

Téměř tříletý BT, krásná hlava a výraz, krásné zářivé znaky, korektní skus, dobrý krk a lopatky, dobře zaúhlené zadní končetiny, srst je v super kondici. Preferoval bych kratší hřbet, bohužel dnes nese ocas příliš vysoko.

25                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          ZAFFIR FOON Charmander                                    V4

Nar.: 6.4.2015   CKC 14373/15             O: Inu Yasha’s BESTIA IMPERIAL RED                          M: ISABELA FOON Charmander

Majitel:     Jitka ŠILAROVÁ,                               ČERNILOV

4,5y old BT, pretty head and expression, round eyes, good nose pigment, correct mouth but with missing bottom teeth. Good neck and shoulders, kept a level topline on the move, tail carriage is rather high today but coat is in super condition.

4,5 letý BT, krásná hlava a výraz, kuůlaté oči, dobrý nosní pigment, správný skus, ale chybějí dolní zuby. Dobrý krk a lopatky, za pohybu držel rovnou horní linii, ocas dnes nese příliš vysoko, ale srst je v super kondici.

26                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          ZIRKONY ELI Biely démon                                      V1, CAC, VB

Nar.:24.1.2017   CKC 15556-17/17/18    O: Bonitos Companeros BELLINI                                    M: WAIMGA TINI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

3y old BT, pretty head and expression, well placed ears, nice round eyes, correct mouth but with missing top teeth. Good neck and shoulders, kept a level topline on the move, coat is soft and silky in beautiful condition. Look in complete picture.

3 letý BT, krásná hlava a výraz, dobře umístěné uši, pěkné kulaté oči, korektní skus, ale chbějící horní zuby. Dobrý krk a lopatky, za pohybu držel rovnou horní linii, srst je měkká a hedvábná v nádherné kondici. Na pohled kompletní obraz.

27                PSI            BH  tř. DOROSTU     Mr. VIGO z Usedlosti Újezdec                                  N

Nar.:29.1.2019   CKC 16421/19             O: VIGO ARNY z Usedlosti Újezdec                                M: JOHANKA FLORENCIE z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Jindra DIBLÍKOVÁ,                            VODŇANY

8m old BH, pretty head, nice flat top skull, with well placed ears. Nice round dark eyes, good nose pigment, good neck and shoulders with straight front. On the move lost his topline, overangulated hind quarters which spoiled the outline when on the move. 

8 měsíční BH, krásná hlava, pěkně plochá lebky na temeni, velmi dobře umístěné uši. Pěkné kulaté tamvé oči, dobrý nosní pigment, dobrý krk a lopatky s rovným předkem. V pohybu ztrácí svou horní linii, přeúhlené zadní partie ruší jeho obrys za pohybu.

28                PSI            BH  tř. MLADÝCH     BIG LEBOWSKI Silver Capricorn                          V4

Nar.:23.8.2018   CKC 16189/18             O: BRUNO BANANI vom Welfenhof                               M: MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

1y old BH, very attractive head, well placed ears, nice round dark eyes that give soft gentle expression, very black nose pigment, correct mouth. Good reach of neck, kept a level topline on the move, good tail set, moved sound in both directions.

Roční BH, velmi atraktivní hlava, dobře umístěné uši, pěkné kulaté tmavé oči, které dávají jemný něžný výraz, velmi černý nosní pigment, korektní skus. Správná délka krku, drží za pohybu rovnou horní linku, dobře nasazený ocas, pohyboval se jistě v obou směrech.

29                PSI            BH  tř. MLADÝCH     CARAMEL DUO z Vítové                                          V3

Nar.:18.9.2018   CKC 16245/18             O: HOT TODDY of Excellent Choice                               M: XEYWA TINI Biely démon

Majitel:     Dagmar VAŠEČKOVÁ,                      ZDIMĚŘICE

1y old BH with beautiful head, nice and flat top skull with good ear placement, round eyes with dark expression, good nose pigment, excellent neck and shoulders, kept a level topline on the move with good tail set and carriage. Would prefer slightly shorter pasterns which tended to make it move slightly close behind. But this is a quality dog.

Roční BH s krásnou hlavou, pěkná a nahoře plochá lebka s dobře nasazenýma ušima, kulaté oči s tmavým výrazem, dobrý nosní pigment, výborný krk a lopatky, drží rovnou horní linii v pohybu s dobým nasazením a nesením ocasu. Preferoval bych trochu kratší spěnky, které ho nyní nutí se pohybovat vzadu trochu úzký. Ale je to kvalitní pes.

30                PSI            BH  tř. MLADÝCH     HANDY Prima Petulenka                                         VD

Nar.: 3.5.2018   CKC 16070/18             O: YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady                       M: VIOLETA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:     Karel VINKLER                                  PRAHA 4

17m old BH, nice round dark eyes, correct mouth, ideal size, needs more body-very light (asi má být weight), but with good outgoing temperament.

17-ti měsíční BH, pěkné kulaté tmavé oči, korektní skus, ideální velikost, potřebuje přibrat na váze, ale s dobrým společenským temperamentem.

31                PSI            BH  tř. MLADÝCH     HELIO RONY z Usedlosti Újezdec    nenastoupil

Nar.:13.8.2018   CKC 16184/18             O: CONOR z Malého majera                                           M: HALLEY FIDWOR z Císařského mlýna

Majitel:     Lucie HORÁKOVÁ,                            DĚČÍN

——chybí——

32                PSI            BH  tř. MLADÝCH     LOVE MY TENDER Canis Satelles                        V2

Nar.:30.5.2018   PKR.IX-81438             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

1,5y old BH, very pretty head and expression, large round dark expressive eyes, excellent nose pigment, correct mouth. Excellent bone, good neck and shoulders, in good coat condition with a good outgoing temperament.

1,5 letý BH, velmi krásná hlava a výraz, velké kulaté tmavé výrazné oči, výborný nosní pigment, korektní skus. Výborná kostra, dobrý krk a lopatky, v dobré kondici srsti a dobrým společenským temperamentem.

33                PSI            BH  tř. MLADÝCH     LOVELY MAN z Usedlosti Újezdec                        VD

Nar.:21.12.2018CKC 16355/18             O: WIMBLEDON MANY z Usedlosti Újezdec                   M: EMMA FIDWOR z Císařského mlýna

Majitel:     Oldřiška GÁBRIŠOVÁ,                       KYSELKA

Almost 1y old BH, lovely outgoing temperament, well broken coat, good for bone, lack in coat condition today, but with a lovely temperament.

Téměř jedenn rok starý BH, báječný společenský temperament, dobře znakovaná srst, dobré kosti, dnes nedostatečná kondice srsti, ale báječný temperament.

34                PSI            BH  tř. MLADÝCH     My Heart of Diamonds Yellow Sunshine               V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.: 9.7.2018   PKR.IX-83880             O: Angel’s Pride PLEASURE                                          M: My Hert of Diamond Peanut

Majitel:     A.JEZIERSKA+A.TRACZ,                  PL, OLESNICA

15m old BH, beautiful head and expression, large round dark eyes that are well pigmented around the eyes, correct amount of stop. Good nose pigment, correct mouth, elegant neck and shoulders, kept a level topline on the move, well set on tail, well angulated hind qaurters. Moved with style and very sound.

15-ti měsíční BH, krásná hlava a výraz, veké kulaté tmavé oči mají dobře pigmentované okolí (víčka), správně velký stop. Dobrý nosní pigment, korektní skus, elegantní krk a lopatky, držel za pohybu rovnou horní linku, dobře nasazený ocas, dobře zaúhlené zadní. Pohyboval se se stylem a velmi jistě.

35                PSI            BH  tř. MLADÝCH     PERFECT SMILE Scartell team                             V

Nar.:27.6.2018   CKC 16300-18/18        O: MASTERPIECE Elensis-The Royal Choice                 M: DIAMOND IN THE SKY Scarlett team

Majitel:     M. +M. HRONCOVÁ,                          VELKÉ PŘÍLEPY

1,5y old BH, richly marked, nice dark round eyes, good nose pigment and correct mouth, correct amount of bone, kept a level topline on the move, with an outgoing temperament.

1,5 letý BH, bohatě znakovaný, pěkné tmavé kulaté oči, dobrý nosní pigment a korektní skus, dobrá velikost kostry, v pohybu držel horní linii, se společenským temperamentem.

36                PSI            BH  tř. MLADÝCH     QIX TRI Biely démon                                                 V

Nar.:28.12.2018SPKP 3685                 O: PERENNIS NINI Biely démon                                    M: ORSIEN ELI Biely démon

Majitel:     Tereza+Alena SKALICKÁ,                  BLŠANY

10m old BH, immature, attractively marked coat, good reach of neck, needs to tighten in front. Excellent tailset and croup, with good outgoing temperament. Just lack in maturity and coat.

10-ti měsíční BH, nevyspělý, atraktivně zbarvená srst, dobrá délka krku, vepředu potřebuje zpevnit. Výborně nasazený ocas a záď, s dobrým společenským temperamentem. Dosud nedostatečná vyspělost a srst.

37                PSI            BH  tř. MLADÝCH     RIN TIN TIN Bonimo                                                 VD

Nar.:31.8.2018   CKC 16200/18             O: Lovetrac SUPERMAN                                                M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                               BRANDÝSEK

1y 2m old BH, attractively marked coat which is well broken, pretty head with round eyes, mouth has reverse scissor. I would prefer size to be smaller. Lovely temperament.

1 rok a 2 měsíce starý BH, atraktivně znakovaná srst, které jsou dobře rozloženy, krásná hlava s kulatýma očima, tlama má obrácené nůžky (předkus). Preferoval bych menší velikost. Báječný temperament.

38                PSI            BH  tř. MLADÝCH     ROMEO Květ sakury                                                  VD

Nar.:23.8.2018   CKC 16191/18             O: LUCIFER FIDWOR z Císařského mlýna                     M: NAOMI Květ sakury

Majitel:     Romana MESLOVÁ,                          BÝŠŤ

1y 2m old well broken BH, good nose pigment, would prefer a softer expression. Excellent bone with a good outgoing temperament.

1 rok a 2 měsíc starý BH, dobrý nosní pigment, preferoval bych něžnější výraz. Výborná kostra, s dobrým společenským temperamentem.

39                PSI            BH  tř. MLADÝCH     SCOOBY DOO Bonimo                                              VD

Nar.:26.10.2018CKC 16324/18             O: Bonitos Companeros ADIOS                                      M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                               BRANDÝSEK

1y old BH, attractively marked coat with pretty head, round eyes and good nose pigment. Incorrect mouth. Ideal size but not in the best coat condition.

Roční BH, atraktivně znakovaná srst s krásnou hlavou, kulaté oči  dobrý nosní pigment. Nekorektní skus. Ideální velikost, ale srst není v nejlepší kondici.

40                PSI            BH  tř. MEZITŘÍDA    Onitsha’s ORPHÉE                                                     V2, res. CAC

Nar.: 7.5.2018   CKC 16209-18/18        O: Let It Be STYLE ORGANDI                                        M: Onitsha’s MISS FINE

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

1,5y old BH, dark richly marked color, round eyes, good nose pigment and correct mouth. Excellent bone, good neck and shoulders, would prefer shorter back. Well angulated hind quarters, a little worried on the move.

1,5 letý BH, bohatě tmavě znakovaný, kulaté oči, dobrý nosní pigment a korektní skus. Výborná kostra, dobrý krk a lopatky, preferoval bych kratší hřbet. Dobře zaúhlení zadních partií, za pohybu trochu ustrašený.

41                PSI            BH  tř. MEZITŘÍDA    QASHQAI Prokopská hvězda                                   V1, CAC

Nar.:30.12.2017CKC 15768/17/19        O: Orchard Hill JUST ENOUGH CASH                            M: CHIKICHAKA Prokopská hvězda

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

Almost 2y old BH, mature in body, in full coat, pretty head and expression with correct mouth, short in back. Tail was correctly set but carried slightly high. Nice quality dog.

Téměř dvouletý BH, vyspělý v těle, v plné srsti, krásná hlava a výraz s korektním skusem, krátký ve hřbetě. Ocas je dobře nasazen, ale nesen trochu vysoko. Pes pěkné kvality.

42                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Bonitos Companeros ADIOS                                     V2, res. CAC

Nar.: 8.3.2017   CKC 15577-17/17        O: Bonitos Companeros EVERLASTING DREAM            M: Bonitos Companeros CLEOPATRA OF PINE CRE

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   PRAHA 2

2,5y old BH, lovely head with excellent breed type, lovely large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth. In full coat, kept a level topline on the move with an outgoing temperament.

2,5 letý BH, nádherná hlava s výborným plemenným typem, nádherné velké kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus. V plné srsti, držel rovnou horní linii při pohybu se společenským temperamentem.

43                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    CARDIFF RON z Usedlosti Újezdec                       V

Nar.:12.10.2017CKC 15675/17             O: CONOR z Malého majera                                           M: LINDUŠKA BÁRA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Monika STÁRKOVÁ,                          PRAHA 10

2y old BH, pretty head and expression, dark round eyes, good nose pigment and correct mouth. Well broken coat, kept a level topline on the move.

Dvouletý BH, krásná hlava a výraz, tmavé kulaté oči, dobrý nosní pigment a korektní skus. Dobře znakovaná srst, za pohybu držel rovnou horní linii.

44                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    CELEBRANT Telperion                                             V

Nar.:27.9.2016   CKC 15127/16/18        O: TOMINE of Gillbrook                                                 M: JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:     Martina BARNÁŠOVÁ,                       DOMAŽLICE

3y old BH, attractively marked and well broken coat, big coat but in harsh condition. Pretty outline with an outgoing temperament.

3-letý BH, atraktivně znakovaný na srsti s dobrým rozdělením (barev), hodně srsti v hrubé kondici. Hezký v profilu, se společenským temperamentem.

 

45                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    FANTASTIC ELIEN Maria Valley                          VD

Nar.: 7.3.2017   CKC 15379/17             O: XTEMPORE OKTI Biely démon                                 M: COUNTESS YASSMINE Maria Valley

Majitel:     Zdeněk RYBCZUK,                            HRADEC KRÁLOVÉ

2,5y old BH, ideal size, coat is in good condition, large eyes that are too light. Temperament was rather excitable. 

2,5 letý BH, ideální velikosti, srst je v dobré kondici, velké oči, které jsou příliš světlé. Temperament byl poněkud vznětlivý.

46                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    HAGRID Obludárium                                                 V

Nar.:29.10.2016CKC 15167/16             O: FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe                                 M: ALŽBĚTA Obludárium

Majitel:     RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,          BRNO

3y old BH, attractively marked with pretty head and expression. Coat was in a beautiful, soft and silky condition lovely to touch. Would prefer shorter in back, but nice exhibition.

3 letý BH, atraktivně znakovaný s krásnou hlavou a výrazem. Srst byla v krásné měkké a hedvábné kondici, příjemná na dotek. Preferoval bych kratší hřbet, ale dobré předvedení.

47                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    JAMES Naše radost                                                    V

Nar.: 6.11.2016 CKC 15195/16/17        O: OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec                           M: DAPHNE MATYLDA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     MUDr. Š. DOČEKALOVÁ,                  HRADEC KRÁLOVÉ

3y old BH, attractively marked coat, good temperament, excellent bone, needs to tighten in front. Kept a level topline.

3 letý BH, atraktivně znakovaná srst, dobrý temperament, výborná kostra, potřebuje vepředu zpevnit. Držel rovnou horní linii.

48                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    MATÚŠ Chilli koliba                                                  V4

Nar.: 7.4.2018   CKC 16102-18/18        O: RIVERDALE of an Excellent Chouice                         M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:     Hana ŠAŠKOVÁ,                              JEVÍČKO

1,5y old BH about ideal size, round dark eyes with correct mouth and good nose pigment, would prefer slightly longer muzzle. Still a kind expression, would prefer a shorter body.

1,5 letý BH s ideální velikolstí, kulaté tmavé oči, s korektním skusem a dobrým nosním pigmentem, preferoval bych o něco delší čenich. Ještě milý výraz, preferoval bych kratší tělo.

49                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    NATHAN Maradeco King                                          V1, CAC

Nar.:13.9.2016   PKR.IX-76143             O: AXL ROSE vom Welfenhof                                        M: ERYOLESS LOVE Maradeco King

Majitel:     Angelika STASZUK,                           PL, BAKÓS

3y old BH, gorgeous head and expression, large round expressive eyes, good nose pigment, correct bite but with missing teeth. Excellent neck and shoulders, short in back, well angulated hind quarters, in lovely coat condition, lovely dog.

3 letý BH, skvělá hlava a výraz, velké kulaté výrazné oči, dobrý nosní pigment, korektní skus, ale s chybějícími zuby. Výborný krk a lopatky, krátký ve hřbetě, dobře zaúhlené zadní partie, srst v báječné kondici, krásný pes.  

50                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    OFICÍR Prokopská hvězda                                        V

Nar.:15.10.2017CKC/15677/17/19        O: Orchard Hill Just Enough Cash                                   M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Eva KUBÁTOVÁ,                               BORŠOV nad VLTAVOU

2y old BH with pretty head, in good coat condition, dark eyes with good pigment, correct mouth. Well angulated hind quarters, good outgoing temperament.

2 letý BH s krásnou hlavou, v dobré kondici srsti, tmavé oči s dobrým pigmentem, správný skus. Dobře zaúhlené zadní partie, dobrý společenský temperament.

51                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    TEXAS RANGER Silver Capricorn                         V3

Nar.: 4.7.2016   CKC 15005/16             O: ICARE dela Tour d’Alicelia                                         M: JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

3y old BH, smart little dog with ideal size, pretty head and expression with good nose pigment and correct mouth, excellent bone, short and compact. Nice temperament.

3 letý BH, bystrý malý pes ideální velikosti, krásná hlava a výraz s dobrým nosním pigmentem a korektním skusem, výborná kostra, krátký a kompaktní. Pěkný temperament.

52                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    ZORRO z Panství Lomnice                                        V

Nar.:31.1.2016   CKC 14793/16             O: TIMOTHY z Panství Lomnice                                     M: ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:     M. TOMKOVÁ-JANÁČKOVÁ,              STRADONICE

Almost 4y old BH, with attractively marked coat, well setted ears, good nose pigment and correct mouth, well broken coat, nice outgoing temperament.

Téměř 4 letý BH, s atraktivně znakovanou srstí, dobře nasazenýma ušima, dobrým nosním pigmentem a správným skusem, dobré rozdělení barev srsti, pěkný společenský temperament.

53                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          BAMBI TWE Biely démon                                         V3

Nar.:30.3.2017   CKC 15557-17/17/18    O: Sweetbriar SHAKESPEARE                                       M: ASSICA NINI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

2,5y old BH, very attractive with pretty head and expression, nice flat top skull with well placed ears, complete on stop, round dark eyes which are well pigmented, correct mouth, attractively well broken coat, very stylish on the move.

2,5 letý BH, velmi atraktivní s krásnou hlavou a výrazem, pěkně ploché temeno lebky, dobře umístěné uši, kompletní ve stoje, kulaté tmavé oči, které jsou dobře pigmentované, správný skus, atraktivně znakovaná srst, velmi elegantní v pohybu.

54                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          CRAZA ANGEL Maradeco King                              V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:17.9.2015   PKR.IX-71745             O: CLopsville MAI TAI                                                    M: TWILLIGHT Maradeco King

Majitel:     Angelika STASZUK,                           PL, BAKÓS

Super stylish 4y old BH, attractively marked coat, lovely head, nice flat top skull with well placed ears, dark round expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, excellent neck and shoulders, level topline with good tail placement. Lovely outgoing temperament.

Super elegantní 4 letý BH, atraktivně znakovaná srst, nádherná hlava, pěkné ploché temeno lebky s dobře umístěnýma ušima, tmavé kulaté výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus, výborný krk a lopatky, rovná horní linie s dobře nasazeným ocasem. Nádherný společenský temperament.

55                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe                              V

Nar.:14.8.2013   CKC 13470/13/14        O: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady                         M: BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:     RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,          BRNO

6y old pretty BH, round eyes, good nose pigment, correct mouth, elegant neck and shoulders, kept a level topline on the move, would prefer a slightly shorter back. Lovely outgoing temperament.

6 ti letý BH, kulaté oči, dobrý nosní pigment, správný skus, elegantní krk a lopatky, v pohybu držel rovnou horní linii, prefweroval bych trochu kratší hřbet. Nádherný společenský temperament.

56                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          GEREMMAYO Tricyrtis                                            V

Nar.:12.9.2016   CKC 15120/16/18        O: Royal Times DARLINGTON                                        M: LADY JANE Spanilá věž

Majitel:     Radka BARTMANOVÁ,                      OSTRAVA

3y old BH, well marked with pretty head and expression, dark eyes giving soft expression, correct nose pigment and good mouth. Excellent coat condition, with a good temperament.

3 letý BH, dobře znakovaný s krásnou hlavou a výrazem, tmavé oči dávají něžný výraz, správný pigment nosu a dobrý skus. Výborná kondice srsti, s dobrým temperamentem.

57                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          GUNS N’ROSES Snukraina                                     V2, res. CAC

Nar.: 2.11.2016 PKR.IX-75711             O: AXL ROSE vom Welfenhof                                        M: ISMENA Azgard

Majitel:     A.JEZIERSKA+A.TRACZ,                  PL, OLESNICA

3y old BH, excellent breed type, lovely head, dark expressive eyes, good nose pigment and correct mouth, coat soft and silky in beautiful condition. Well angualted hind quarters, with a happy outgoing temperament.

3 letý BH, výborný plemenný typ, nádherná hlava, tmavé výrazné oči, dobrý nosní pigment a správný skus, srst měkká a hedvábná v nádherné kondici. Dobře zaúhlené zadní partie, s veselým společenským temperamentem.

58                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          ORCHARD Prokopská hvězda                                  V4

Nar.:15.10.2017CKC 15678/17             O: Orchard HILL Just Enough Cash                                M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                            PRAHA 5

2y old BH, well coated, dark eyes with good nose pigment, correct mouth, good front, in full coat and outgoing temperament. 

2 letý BH, dobře osrstěn, tmavé oči s dobrým nosním pigmentem, správný skus, dobrý předek, v plné srsti a se společenským temperamentem.

59                PSI            BH  tř. VETERÁNŮ    KENZO TERNO                                                           V1

Nar.:13.9.2009   CKC 11172/09/10        O: CENTURIO CONTÉ Minowara                                   M: WICHITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel:     RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,          BRNO

přesunut do Tricolor

10y old Tri, masculine head with round eyes, still good nose pigment and correct bite, excellent bone, kept level topline on the move, would prefer to have stronger hind quarters, but a nice dog. 

10-ti letý TR, samčí hlava s kulatýma očima, ještě dobrý nosní pigment a korektní skus, výborná kostra, za pohybu držel rovnou horní linii, preferoval bych, aby měl silnější zadní partie, ale je to pěkný pes.

60                PSI            RU  tř. DOROSTU     NERI Canis Satelles                                                   N

Nar.: 2.2.2019   2747/XLI/19                 O: mERLIN Canis Satelles                                             M: PASJA Agness Angels

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

8m old Ruby, pale colored, still with white that needs to clear on chest, immature in head, dark eyes and correct mouth. Looks nice in profile while going around, but cow hock behind, poor hind movement. 

8 měsíců starý RU, světle zbarvený, ještě s bílou na hrudi, která potřebuje zmizet, nevyspělá hlava, tmavé oči a správný skus. V profilu vypadá pěkně, když chodí dokola, ale má kravská hlezna, slabý vzadu při pohybu.

61                PSI            RU  tř. MLADÝCH     AUREMIUS CRIA Bečva Ruberries                       V2

Nar.: 2.11.2018 CKC 16296/18             O: CAESAR Mechový achát                                           M: DEANNA AMBER SUN Dagymery

Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                          KARLOVY VARY

1y old Ruby, pretty head, dark eyes and correct mouth, coat was in beautiful condition. Needs to tighten in front, kept a level topline on the movement with nice hind quarters, nice temperament.

Roční RU, krásná hlava, tmavé oči a správný skus, srst byla v dobré kondici. Potřebuje zpevnit vepředu, držel rovnou horní linii v pohybu s pěknou zadní partií, pěkný temperament.

62                PSI            RU  tř. MLADÝCH     EDWARD ze Starého Dvora                                      V1, CAJC

Nar.:26.12.2018CKC 16363/18             O: Clopsville BREEZER                                                 M: ARTY ze Starého Dvora

Majitel:     Michaela SLEVINSKÁ,                       DOMAŽLICE

Almost 1y old Ruby, pretty head, dark eyes that are well pigmented, excellent nose pigment, correct mouth. Good front, kept level topline on the move, would prefer a stronger hind quarters but will improve with maturity. 

Téměř roční RU, krásná hlava, tmavé oči jsou dobře pigmentované, výborný nosní pigment, správný skus. Dobrý vepředu, držel rovnou horní linii, preferoval bych silnější zadní partii, ale to se zlepší s dospělostí.

63                PSI            RU  tř. MEZITŘÍDA    ASHTON My Pure Joy                                               V2, res. CAC

Nar.:29.4.2018   CKC 16039/18             O: HAKER Zlodziejska Zgraja                                         M: JENNIFER HOPE z Vyhonkovce

Majitel:     Milan ŠICNER,                                  TÁBOR

1,5y old Ruby, fabulous color, pleasing head, dark eyes, good nose pigment and correct mouth, good neck and shoulders, kept a level topline on the move, would prefer a stronger hind quarters. 

1,5 letý RU, skvělá barva, nádherná hlava, tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, dobrý krk a lopatky, držel za pohybu rovnou horní linii, preferoval bych silnější zadní partie.

64                PSI            RU  tř. MEZITŘÍDA    CEASAR ze Starého dvora                                        V1, CAC

Nar.: 6.3.2018   CKC 15893/18             O: ALEXIUS Černý turmalín                                            M: WALLEY NINI Biely démon

Majitel:     Pavla BURIANOVÁ,                           PLZEŇ

1,5y old Ruby with nice head, large eyes, would prefer them to be darker shade. Good nose pigment and correct mouth, beautifully turned out coat which is soft and silky. Would prefer a shorter back. 

1,5 letý RU s pěknou hlavou, velké oči, preferoval bych aby měly tmavší odstín. Dobrý nosní pigment a správný skus, krásně ukázaná srst, která je měkká a hedvábná. Preferoval bych kratší hřbet.

65                PSI            RU  tř. MEZITŘÍDA    DANGL Rubínový květ                                              V3

Nar.: 6.7.2018   CKC 16228-18/18        O: BARGIEL SEVI Biely démon                                      M: Q-ALLA- VICTORIA ze Zelené

Majitel:     Kateřina VEDROVÁ,                          OPATOVICE z Rajhradu

1y old Ruby, well colored, round eyes, good nose pigment and correct mouth, elegant neck and shoulders. Kept level topline on the move with good tail carriage, lacking coat today.

Roční RU, dobře zbarvený, kulaté oči, dobrý nosní pigment a správný skus, elegantní krk a lopatky. Za pohybu držel rovnou horní linii s dobrým nesením ocasu, dnes nedostatek osrstění.

66                PSI            RU  tř. OTEVŘENÁ    BACK IN STYLE Lagiva                                           V1, CAC

Nar.: 1.2.2017   CKC 15499-17/17/18    O: Homesweet’s XTREME HEARTBREAKER                  M: ELAYNA STAR Lagiva

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

2,5y old Ruby, beautiful dog, classic head, large round dark eyes, good nose pigment and correct mouth. Good neck and shoulders, kept level topline on the move, beautiful coat and condition, coat was soft and silky. Would prefer a slightly lower tail carriage.

2,5 letý RU, krásný pes, klasická hlava, velké kulaté tmavé oči, dobý nosní pigment a správný skus. Dobrý krk a lopatky, v pohybu držel rovnou horní linii, krásná srst a kondice, srst byla měkká a hedvábná. Preferoval bych o něco níže nesený ocas.

67                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          ELLECK ELI Biely démon                                        V1, CAC, VB

Nar.:29.4.2016   CKC 15030-16/16/18    O: Sorata GINGER ALE                                                 M: KAMRIN OKTI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

3,5y old Ruby, beautiful head, gentle expression, flat skull, well placed ears, round dark eyes, good pigment around the eyes, good nose pigment and correct mouth. Lovely neck and shoulders, ideal size. Would prefer stronger hind quarters and tail not carried so high. Lovely dog with great temperament and wonderful condition.

3,5 letý RU, krásná hlava, nežný výraz, plochá lebka, dobře umístěné uši, kulaté tmavé oči, dobrý pigment kolem očí, dobrý pigment nosu a správný skus. Nádherný krk a lopatky, ideální velikost. Praferoval bych silnější zadní partie a ocas nenesený tak vysoko. Báječný pes s velkým temperamentem a skvělou kondicí.

68                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          MAVERICK ROYAUME des Cavaliers Valaisans    V2, res. CAC

Nar.: 7.1.2017   CKC 15467-17/17/18    O: IMPULSE du Jardin de Claire                                     M: I’M LADY BELLE des Cavaliers de Canine C

Majitel:     Ing. Olga ZÁLESKÁ,                          STŘEDOKLUKY

Almost 3y old Ruby, lovely head, round dark eyes with excellent pigment, good nose pigment and correct mouth, well placed ears. Good neck and shoulders, well angulated hind quarters but moved close behind. Lovely temperament.

Téměř 3 letý ruby, nádherná hlava, kulaté tmavé oči s výborným pigmentem, dobrý nosní pigment a správný skus, dobře umístěné uši. Dobrý krk a lopatky, dobře zaúhlené zadní partie, ale vzadu za pohybu úzký. Báječný temperament.

69                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    ARTUR Koblížek                                                          V1, NPV

Nar.: 1.11.2009 CKC 11230/09/11        O: NELSON ze Starého Dobrasa                                    M: CAVAlˇIRKA Arinin sen

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                       BZOVÁ

10y old Ruby, handsome dog, looked well for age, still with dark eyes, full set of teeth which were correct, short and compact body, in good condition.

10-ti letý RU, pěkný pes, vypadal dobře na jeho věk, ještě tmavé oči, úplný chrup, který má správný skus, krátké a kompaktní tělo, v dobré kondici.

70                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Bonitos Companeros YES WE CAN RED              V2

Nar.: 2.7.2010   CKC 11991-10/12        O: Bonitos Companeros HALLI GALLI                             M: Rattlebridge MINIATUR ROSE

Majitel:     Hana ŠAŠKOVÁ,                              JEVÍČKO

9y old Ruby, good looking, kind expression, good nose pigment, lots of missing teeth. Good reach of neck, well boned, would prefer better hind quarters. Nice inside profile on the move.

9-ti letý RU, dobře vypadá, milý výraz, dobrý nosní pigment, spousta chybějících zubů. Dobrá délka krku, dobrá kostra, preferoval bych lepší zadní partie. Pěkný vnitřní profil za pohybu.

71                PSI            TR  tř. ŠTĚŇAT         TIBERIO TINELI Spanilá věž                                 VN1, NPŠ, nejlepší štěně

Nar.:26.4.2019   CKC 16598/19             O: NORBERT Love Me                                                  M: NIOBE Spanilá věž

Majitel:     Jitka ŠILAROVÁ,                               ČERNILOV

6m old Tri, well proportioned, pleasing head, dark eyes and good nose pigment. Mouth incorrect at the moment but I will suspect in 12m would be correct. Good neck and shoulders, kept level topline on the move with a good temperament.

6-ti měsíční TR, dobrých proporcí, hezká hlava, tmavé oči a dobrý nosní pigment. Skus je v tomto okamžiku nesprávný, ale předpokládám, že ve 12-ti měsících bude v pořádku, Dobrý krk a lopatky, v pohybu držel rovnou horní linii, s dobrým temperamentem.

72                PSI            TR  tř. DOROSTU     Bonitos Companeros ZEAL WOMANIZER           VN1, NPD

Nar.:24.2.2019   VDH-CCD 7780/19      O: WOMANIZER Excellent Choice                                  M: Bonitos Companeros RAVENA

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   PRAHA 2

8m old Tri, attractive headed, with lots of puppy coat that needs to come out. Pleasing head with dark eyes, good nose pigment and correct mouth. Good neck and shoulders. Carried himself well around the ring, with a good attitude. 

8-mi měsíční TR, atraktivní hlava, se spoustou štěněcí srsti, která potřebuje vylínat. Báječná hlava s tmavýma očima, dobrý nosní pigment a správný skus. Dobrý krk a lopatky. Nese se dobře kruhem, s dobrým držením těla.

73                PSI            TR  tř. DOROSTU     DON JOE z Vítové                                                       VN2

Nar.:15.3.2019   CKC 16534/19             O: NORBERT Love Me                                                  M: ZARIA z Vítové

Majitel:     Iva ČERNÁ,                                       HOŘOVICE

7m old Tri, very attractively head with very colorful ears, nice bright tan markings, lovely eyes that are very expressive, good nose pigment. Mouth not correct at the moment but hope it will come by the age. Solidly marked body but coat was in beautiful condition. Lovely outgoing temperament.

7-mi měsíční TR, velmi atraktivní hlava s velmi pestrýma ušima, pěkné jasné pálení, nádherné oči, které jsou velmi výrazné, dobrý nosní pigment. Skus není v tomto okamžiku správný, ale doufám, že přijde s věkem. Výrazně znakovaný v těle, ale srst byla v krásné kondici. Báječný společenský temperament.

74                PSI            TR  tř. DOROSTU     OSCAR WILDE Santana Gwellian                         VN3

Nar.:29.3.2019   CKC 16524/19             O: EASY PEASY du Chateau Noblesse                          M: MISSOURI Santana Gwellian

Majitel:     Jana TÁBORSKÁ,                             OSEK

7m old Tri, very heavily marked, very pretty head and expression, lots of coat that’s rather unruly and solidly marked. Cavalier with a good temperament.

7-mi měsíční TR, těžce znakovaný, velmi krásná hlava a výraz, spousta srsti je poněkud nepoddajná a hodně znakovaná. kavalír s dobrým temperamentem.

75                PSI            TR  tř. MLADÝCH     LEO z Herlifské stráně                                              V3

Nar.: 5.9.2018   CKC 16205/18             O: LUKE Irisowy dwór                                                    M: CELINE Cavalier Prague

Majitel:     Petr ŠNOBL,                                     PLZEŇ

1y old Tri, attractive but difficult to asses on the table, needs more skulling. Just needs to settle, right tan markings, good bone, level topline on the move, with a good temperament.

Roční TR, atraktivní, ale je těžké ho posoudit na stole, potřebuje větší lebku (klenbu ?). Nyní se potřebuje usadit, správné pálení, dobrá kostra, v pohybu rovná horní linie, s dobrým temperamentem.

76                PSI            TR  tř. MLADÝCH     RUDOLF Prokopská hvězda                                     V1, CAJC

Nar.:25.9.2018   CKC 16248/18             O: Stonepit MAKE IT HAPPEN                                       M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                             SVINAŘE

1y old Tri, pretty head with good tan markings, dark eyes, incorrect mouth, well proportioned body with good bone, needs to settle on the move.

Roční TR, krásná hlava s pěkným pálením, tmavé oči, nekorektní skus, dobře stavěné tělo s dobrou kostrou, potřebuje se usadit v pohybu.

77                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    BARNABY FROM Danako                                        V2

Nar.:10.7.2018   CKC 16141/18/19        O: Gayhalo BLACKJACK                                                M: RIHANNA Sylena

Majitel:     Jindra DIBLÍKOVÁ,                            VODŇANY

–přesunut do třídy Mladých–

1y old Tri, attractive head with nice brown tan markings, dark eyes and correct mouth, good neck and shoulders, would prefer a shorter back and better hind quarters. Lovely coat and condition with a good temperament.

Roční TR, atraktivní hlava s pěkným hnědým pálením, tmavé oko a korektní skus, dobrý krk a lopatky, preferoval bych kratší hřbet a lepší zadní partie. Báječná srst a kondice s dobrým temperamentem.

78                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    BOCCACIO Bonnie Fable                                         VD3

Nar.:29.11.2017CKC 16103-18/17        O: FERDYNAND Kosmaty Duszek                                 M: AMETIS CARA Bonita

Majitel:     Radka ROKYTOVÁ,                           KOPŘIVNICE

2y old Tri, well broken coat with bright tan marking, dark eyes, good nose pigment and correct mouth, would benefit from a little more weight. Good temperament.

2 letý TR, dobře rozdělené barvy srsti s jasným pálením, tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, prospělo by mu trochu více váhy. Dobrý temperament.

79                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    BREEZER ze Starého dvora                                     V1, CAC

Nar.: 1.3.2018   CKC 15889/18             O: MASTERPLECE Elensis-The Royal Choice                M: FATAMORGANA Magic Noblesse

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

1,5y old Tri, very attractive, bright tan markings with raven coat, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, level topline with well set on tail, happy outgoing temperament. 

1,5 letý TR, velmi atraktivní, jasné pálení s havraní srstí, tmavé oči, dobrý nosní pigment, správný skus, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie s dobře nasazeným ocasem, veselý společenský temperament.

80                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    CUTENESSE CHARM Aldaha Gold                       V2, res. CAC

Nar.:24.7.2018   PKR.IX-82508             O: Scotlass SUMMER MAGIC AT ARROWBIEN              M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel:     Marta HEBLIK,                                  PL, RZENISZÓW

1y old Tri, attractively marked, classic head, bright tan, dark eyes, good nose pigment and good mouth, elegant neck and shoulders, kept level topline on the move with good tail set and good temperament.

Roční TR, atraktivně znakovaný, klasická hlava, jasné pálení, tmavé oči, dobrý nosní pigment a správný skus, elegantní krk a lopatky, držel rovnou horní linii v pohybu s dobrým nasazením ocasu a dobrý temperament.

81                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    MERCURY Santana Gwellian                                 V2,—

Nar.:20.8.2016   CKC 15033/16             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: CORVETTE LA BORGHINI von Starburg

Majitel:     Michal BAJER,                                  HRADEC KRÁLOVÉ

3y old Tri, pretty headed with bright markings, ideal size, round eyes, good nose pigment, uneven bite. Elegant little dog, in good coat.

3 letý TR, s krásnou hlavou s jasným pálením, ideální velikost, kulaté oči, dobrý nosní pigment, nepravidelný skus. Elegantní malý pes, v dobré

srsti.

82                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    WIMBLEDON STRAWBERRY Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 1.7.2017   CKC 15512/17             O: BRUNO BANANI vom Welfenhof                               M: OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

2y old Tri, masculine head but still has a soft expression, bright tan markings, would benefit from a blaze that would soften it. In full coat and good condition, good neck and shoulders, kept level topline, with good tail set, in good condition and temperament.

2 letý TR, samčí hlava, ale ještě má něžný výraz, jasné pálení, prospěla by mu lysina, která by to zjemnila. V plné srsti a dobré kondici, dobrý krk a lopatky, držel rovnou horní linii, dobré nasazčení ocasu, v dobré kondici a s temperamentem.

83                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          AXISS ELI Biely démon                                             V2, res. CAC

Nar.:27.2.2016   SPKP 3221/18             O: XIWEN TINI Biely démon                                           M: NESSEEM SIRI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

3,5y old Tri, heavily marked, pretty head and expression, nice bright tan markings, bright eyes, good nose pigment, elegant neck and shoulders, kept level topline on the move, sometimes on the way around he looks a bit comprehensive. Nice quality dog.

3,5 letý TR, těžce znakovaný, krásná hlava a výraz, pěkné jasné pálení, zářivé oči, dobrý nosní pigment, elegantní krk a lopatky, v pohybu držel rovnou horní linii, na cestě kolem chvílemi vypadá ustrašeně. Pěkný kvalitní pes.

84                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans    VD3

Nar.:11.4.2015   CKC 14535-15/15/16    O: IT’S ME FOR EVER du Bois de Villiers                       M: LEYLA ROYAUME des Cavaliers Valaisans

Majitel:     Ing. Olga ZÁLESKÁ,                          STŘEDOKLUKY

4,5y old Tri, good head shape, with dark eyes and good nose pigment. Missing teeth, but big coat in good condition, excellent bone and nice temperament.

4,5 letý TR, dobrý tvar hlavy, s tmavýma očima a dobrým nosním pigmentem. Chybějící zuby, ale hodně srsti v dobré kondici, výborná kostra a pěkný temperament.

85                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          CHAPLIN Prokopská hvězda                                   V1, CAC, VB

Nar.: 9.3.2015   CKC 14273/15             O: Stonepit MAKE IT HAPPEN                                       M: GOYA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                            PRAHA 5

4,5y old Tri with pleasing head, nice bright tan markings, large round eyes, good nose pigment, missing teeth. Excellent neck and shoulders, level topline on the move, with good tail set, lovely temperament.

4,5 letý TR s nádhernou hlavou, pěkné zářivé pálení, velké kulaté oči, dobrý nosní pigment, chbí zuby. Výborný krk a lopatky, rovná horní linie v pohybu, s dobrým nasazením ocasu, báječný temperament.

86                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         BLACKBERRY Caressema    nenastoupila

Nar.:22.5.2019   CKC 16661/19             O: Bonitos Companeros BELLINI                                    M: RENESME Caressema

Majitel:     Eva MACHAČOVÁ,                            HOLEŠOV

absent

87                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         PAULINE-NF du Mon Petit Monde    nenastoupila

Nar.: 1.6.2019   ROI 19/136060            O: ZACK Zlatá Kometa                                                  M: MATILDE-NF

Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                          KRUPKA

absent

88                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         POCAHONTAS Chilli koliba                                    VN2

Nar.: 2.6.2019   SPKP 2756                 O: BEST OF Chilli koliba                                                M: ZENNESIE ELI Biely démon

Majitel:     Lubica JANKOVIČOVÁ,                     SK, TOMÁŠOV

Nice size for 5 months, pretty head, correct mouth, good dark eyes, good balanced body for age, movement OK, not brilliant at the moment, could strenghten in front and settle on the move.

Pěkná velikost na 5 měsíců, krásná hlava, správný skus, dobré tmavé oči, na její věk dobře vyvážené tělo, pohyb OK, v tomto okamžiku není oslnivá, potřebuje zesílit vepředu a usadit se v pohybu.

89                FENY         BT  tř. ŠTĚŇAT         WANERISS Minowara                                               VN1

Nar.:22.4.2019   CKC 16572/19             O: Cinderaic King of the Road                                        M: CHARADA FÁSIS Minowara

Majitel:     Jaroslav+Luďka SIEGROVI,               PLZEŇ

I like the size and the good coat texture, excellent tan, very pretty head, good temperament, she needs to grow on a little bit more, but another very promising puppy.

Líbí se mi velikost a dobrá struktura srsti, výborné pálení, velice krásná hlava, dobrý temperament, potřebuje o trochu vyrůst, ale jinak je to velice slibné štěně.

90                FENY         BT  tř. DOROSTU     MAŇANA z Šostýnského podhradí                         N1

Nar.:17.3.2019   CKC 16498/19             O: Maverick Royaume des Cavaliers Valaisans               M: EBONY QUEEN Darling Daisy

Majitel:     Jiřina RAŠKOVÁ,                              KOPŘIVNICE

I like the size, very good dark eyes, the balanced body, but very unsettled and mouth could be better, has good bright tan, and the promise of the good coat with maturity.

Líbí se mi velikostm velmi dobré tmavé oči, vyvážené tělo, ale velmi neustálená a skus by mohl být lepší, má dobré zářivé pálení a slibuje dobrou kvalitu srsti až dospěje.

91                FENY         BT  tř. MLADÝCH     GINNY Stajnia Magic                                                VD3

Nar.:14.1.2019   IX18/2019                   O: CHOCOLETTO du Chateau Noblesse                        M: MINIE Bonita Lab

Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                        STAŘÍČ

Nice size, has very good tan, good coat, head needs to strenghten a little more and I’d like a little bit more on the leg, nice temperament and movement could improve with maturity.

Pěkná velikost, má velmi dobré pálení, dobrá srst, hlava potřebuje trochu více zesílit a uvítal bych trochu delší nohy, pěkný temperament a pohyb by se měl zlepšit s dospělostí.

92                FENY         BT  tř. MLADÝCH     HANNAH AURI z Panství Lomnice                        VD 2

Nar.:28.12.2018CKC 16369/18             O: XAYDAN NINI Biely démon                                       M: ŽOFIE z Panství Lomnice

Majitel:     Magdalena ČERNÁ,                           NÝŘANY

Lovely head, very pretty eyes, good coat, nice neck and shoulders, finer boned than I’d like and slightly erratic on the movement.

Nádhená hlava, velice krásné oči, dobrá srst, pěkný krk a lopatky, slabší kostra, než bych uvítal a lehce nejistá v pohybu.

93                FENY         BT  tř. MLADÝCH     KRISTINKA LINDA z Usedlosti Újezdec              V1, CAJC

Nar.:18.12.2018CKC 16346/18             O: ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec                     M: LINDUŠKA BÁRA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Martin SLÁDEK,                                POSTŘELMOV

Correct size, pleasant head, good dark eyes, correct mouth, ballanced body, fair movement, a little bit proud of the tail, but a nice bitch.

Správná velikost, nádherná hlava, dobré tmavé oči, správný skus, vyvážené tělo, správný pohyb, trochu pyšná na ocas, ale pěkná fenka.

94                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    BEYLIS z Jezerního království                                VD3

Nar.:28.3.2018   CKC 15942/18             O: Melrose SMARTY                                                      M: HELGA MAY z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

Nice size, very unsettled on the move, has good coat texture, a sweet feminine head with very nice dark eyes, a little overangulated in the back, just needs to settle.

Pěkná velikost, velmi neustálená v pohybu, má dobrou strukturu srsti, sladká fenčí hlava s velmi tmavýma očima, trochu přeúhlená vzadu, potřebuje se usadit.

95                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    FREYA PRIMA Petulenka                                        VD2

Nar.:27.12.2017CKC 15773/17             O: HOCUS POCUS of Woodville                                    M: ALLAINN PRIMA Petulenka

Majitel:     Sabina LAUBEOVÁ,                          PRAHA 4

Nice size, good coat texture, excellent tan, needs more body weight and could  be stronger in hind movement.

Pěkná velikost, dobrá struktura srsti, výborné pálení, potřebuje více tělesné váhy a mohla by mít silnější zadní pohyb.

96                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    GYRA BOJKA Petulenka                                          V1, CAC

Nar.:28.4.2018   CKC 16069/18             O: Royal Times DARLINGTON                                        M: MONIQUE Minowara

Majitel:     Lenka PAŠKOVÁ,                             SADSKÁ

Lovely bitch, beautiful head, kind gentle soft expression, correct mouth, good neck and shoulders, good body proportions, good rear movement could be stronger in front, overall excellent bitch.

Nádherná fena, krásná hlava, milý něžný jemný výraz, správný skus, dobrý krk a lopatky, dobré tělesné proporce, dobrý pohyb vzadu, mohl by být silnější vepředu, celkově výborná fenka.

97                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    KHALEESI Naše radost    nenastoupila

Nar.: 4.10.2017 CKC 15645/17             O: CONOR z Malého majera                                           M: BEATRICE Naše radost

Majitel:     Petra BRANČOVÁ,                            BRNO

absent

98                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    MISSOURI Santana Gwellian                                  V1, CAC

Nar.:20.8.2016   CKC 15035/16/18        O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: CORVETTE LA BORGHINI von Stargurg

Majitel:     Jitka + Jan ŠVÉDÍKOVI,                     NOVÁ PAKA

Mature in good coat, wonderful tan and a flat black silky coat of correct texture, pleasant head, good body proportions with exc. spring of ribs, good front movement but a little close in a rear.

Vyspělá v dobré srsti, báječné pálení a rovná černá hedvábná srst s korektní strukturou, nádherná hlava, dobré tělesné proporce s výborně klenutými žebry, dobý pohyb vepředu, ale trochu úzká vzadu.

99                FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          BEATRIX AURI z Panství Lomnice                        V2, res. CAC

Nar.:18.1.2017   CKC 15309/17             O: A-RUBENS Rubínový květ                                         M: RORRY z Panství lomnice

Majitel:     Monika HEČOVÁ,                              TIŠNOV

Nice size, pretty head, good eyeset, good dentition, excellent tan, and a nice flat silky coat, nice spring of ribs and a good topline, she could be more settled on the move.

Pěkná velikost, krásná hlava, dobře umístěné oči, dobré zuby, výborné pálení a pěkná rovná hedvábná srst, pěkná klenba žeber a dobrá horní linie, mohla by být klidnější v pohybu.

100                 FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          TROYA Flowers City                                                  V1, CAC, VB

Nar.: 1.1.2014   CKC 13674/14             O: YARIS du Chateau Noblesse                                     M: COCO DE AMOUR Flowers City

Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                        STAŘÍČ

Ideal size, very nice head, lovely eye and expression, good mouth, correct ear set, good body proportions with a good spring of ribs, well muscled, nice tailset, little unsteady on the move but a beautiful bitch.

Ideální velikost, velmi pěkná hlava, nádherné oko a výraz, dobrý skus, správné nasazení ucha, dobré tělesné proporce s dobře klenutými žebry, dobře osvalená, pěkné nasazení ocasu, trochu neustálená v pohybu, ale krásná fenka.

101                 FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         ANNIE Empathy Heart                                             VN1, NFŠ

Nar.:16.5.2019   CKC 16627/19             O: DENPASAR Valachian Beauty                                   M: GRACE Obludárium

Majitel:     Helena MAJERNÍKOVÁ,                    UNÍN

Like the size and balance of this puppy, good rich color, very pretty head and good mouth, little close in the back movement, overall a very nice puppy.

Líbí se mi velikost a vyváženost tohoto štěněte, dobrá zářivá barva, velice krásná hlava a dobrý skus, trochu úzký pohyb zadních, celkově krásné štěně.

102                 FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         CYPŘIŠKA Sametový čenich                                    VN2

Nar.:23.5.2019   CKC 16649/19             O: FARANEL Prokopská hvězda                                    M: BELINDA BARBUCHA Sametový čenich

Majitel:     Věra PATOČKOVÁ,                           STOCHOV

Lovely size, well broken, very pretty head, good earset, very feminine, needs ring training badly but a very promising puppy.

Báječná velikost, dobře rozdělené (barvy), velice krásná hlava, dobré nasazení ucha, velmi fenčí, potřebuje trénink v kruhu, ale velmi nadějné štěně.

103                 FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         FOREVER IN MY MIND Silver Capricorn           N3

Nar.: 5.6.2019   CKC 16693/19             O: ICARE de la Tour d’Alicelia                                        M: JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                     VINAŘICE

Happy little puppy, very immature, lacking in body, pretty head, a nice overall picture of well  broken blenheim with nice temperament also but needs lots of time.

Šťastné malé štěně, velmi nedospělé, nedostatky v těle, krásná hlava, pěkný celkový  obraz pěkně vybarveného blenheima s také pěkným temperamentem, ale potřebuje ještě hodně času.

104                 FENY         BH  tř. DOROSTU     ELANOR Telperion                                                     N3

Nar.:13.3.2019   CKC 16495/19             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: CELEBRIAN CALAQUENDI Telperion

Majitel:     JUDr. Josef ŠTĚTINA,                       DOMAŽLICE

Well balanced and well broken bitch, lovely head, good dark eyes with fine expression, excellent pigmentation, could strenghten in the rear.

Dobře vyvážená a dobře vybarvená fenka, báječná hlava, dobré tmavé oči s jemným výrazem, výborná pigmentace, mohla by vzadu zesílit.

105                 FENY         BH  tř. DOROSTU     EOWYN Telperion                                                       N4

Nar.:13.3.2019   CKC 16496/19             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: CELEBRIAN CALAQUENDI Teperion

Majitel:     J.ŠTĚTINA+H. MIROVSKÁ,               DOMAŽLICE

Well broken, correct size, pleasing head, needs to settle on the table, good bones, not the best hindquarters.

Dobře rozdělená barva, správná velikost, nádherná hlava, potřebuje se ustálit na stole, dobrá kostra, ne nejlepší zadní partie.

106                 FENY         BH  tř. DOROSTU     IARA PRIMA Petulenka                                            VN2

Nar.:11.4.2019   CKC 16604/19             O: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady                         M: ALAINN PRIMA Petulenka

Majitel:     Lenka PAŠKOVÁ,                             SADSKÁ

Nice size, well broken blenheim, pleasant head, dark eyes and pigmentation excellent, needs to develop in bone a little bit more and could be stronger behind.

Pěkná velikost, blenheim s dobře rozdělenou barvou, nádherná hlava, tmavé oči a výborná pigmentace, potřebuje se trochu více vyvinout v kostře a mohla by zesílit vzadu.

107                 FENY         BH  tř. DOROSTU     ORNELLA MUTI Santana Gwellian                      VN1, NFD, BOP

Nar.:29.3.2019   CKC 16528/19             O: EASY PEASY Chateau Noblesse                               M: MISSOURI Santana Gwellian

Majitel:     Jitka + Jan ŠVÉDÍKOVI,                     NOVÁ PAKA

Lovely size, well broken coat, excellent rich chestnut markings, ultrafeminine head, lovely eyes giving desired expression, good pigmentation, needs to settle both back and front on the move  but a very promising puppy.

nádherná velikost, dobře znakovaná srst, výborné zářivě kaštanové znaky, ultra fenčí hlava, nádherné oči jí dávají žádaný výraz, dobrá pigmentace, v pohybuje ustálit vzadu i vepředu, ale je to velmi nadějné štěně.

108                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     AURELIE DARLEE Amadeta                                  VD

Nar.:10.10.2018CKC 16257/18             O: LUKE Irisowy dwór                                                    M: DARLEE MATYLDA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Michaela PEŠINOVÁ,                        HRADEC u STODA

Pleasing head, nice large dark eyes, good nose pigmentantion, corect mouth, good neck and shoulders, nice body proportions, could settle on the move, needs more coat to complete the picture.

Půvabná hlava, pěkné velké tmavé oči, dobrá pigmentace nosu, správný skus, dobrý krk a lopatky, pěkné proporce těla, mohla by usadit v pohybu, pro dokreslení obrazu potřebuje více srsti.

109                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     CATARÍNA z Jezerníhoi království                        VD

Nar.:26.9.2018   CKC 16231/18             O: EASY PEASY du Chateau Noblesse                          M: TIFFANY z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

Small, well balanced and well broken blenheim, pleasant head, nice expression, good mouth, very difficult to assess on the move, needs a bit more body.

Malá, dobře vyvážená a dobře vybarvená BH, půvabná hlava, pěknýv ýraz, dobrý skus, je velmi obtížné ji posoudit v pohybu, potřebuje více tělesné hmoty.

110                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     ELEKTRA Aldaha Gold                                             V2

Nar.:14.1.2019   CKC 16394/19             O: VALENTYNE the Irish Tenor                                      M: TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda

Majitel:     Maya BELANOHAVA,                        TUCHOMĚŘICE

Lovely size, richly marked blenheim, very good head, wonderful pigmentation, well balanced body, in good coat and condition and a good mover.

Báječná velikost, bohatě znakovaná BH, velmi dobrá hlava, nádherná pigmentace, dobře vyvážené tělo, v dobré srsti a kondici a dobrá v pohybu.

111                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     ENGLISH PRINCESS Aldaha Gold  nenastoupila

Nar.:14.1.2019   CKC/16395/19             O: Valentyne the Irish Tenor                                           M: TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                 OSTRAVA

absent

112                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     LOVE OF MY LIVE Canis Satelles                        V1, CAJC, NMF, BOS

Nar.:30.5.2018   PKR.IX-81174             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

Beautiful bitch, very well presented, in lovely coat and condition, lovely head and melting expression, well set ears with plenty of feathering, coat texture is lovely, size and balance is excellent.

Krásná fenka, velmi dobře předvedena, v báječné srsti a kondici, krásná hlava a dojemný výraz, dobře nasazené uši se spoustou třásní, struktura srsti je báječná, velikost a vyvážení jsou výborné.

113                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     NORA LADY SALISBURY Gardyth                       VD

Nar.:19.8.2018   CKC/16212/18             O: PORTORICO Merlin Bohemia                                    M: FLORA ROSA Gardyth

Majitel:     Petra JAŠKOVÁ,                               PRAHA 10

Nice size, pretty head, with a good pigmentation, she needs more body and coat to finish, movement quite good, and overall very promising.

Pěkná velikost, keásná hlava s dobrou pigmentací, potřebuje silnější tělo srst k dokončení, pohyb docela dobrý a celkově je velmi slibná.

114                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     NORMA LITTLE ROSE Gardyth                            VD

Nar.:19.8.2018   CKC/16213/18             O: PORTORICO Merlin Bohemia                                    M: FLORA ROSA Gardyth

Majitel:     Ivana HANÁČKOVÁ,                          UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Feminine head with lovely eyes and kind expression, good bone, perhaps carrying a bit more weight, her movement was OK, could be stronger behind.

Fenčí hlava s nádhernýma očima a milým výrazem, dobrá kostra, možná nese o trochu více váhy, její pohyb je OK, vzadu by mohla být silnější.

115                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     PUMKIN Krásná louka                                              V3

Nar.:30.9.2018   CKC 16242/18             O: ICARE de la Tour d’Alicelia                                        M: CHARLOTA Krásná louka

Majitel:     Michaela OUŘEDNÍKOVÁ,                 KRNSKO

Well broken, nice textured coat, lovely head, good eye with soft expression, nice body proportions, lovely rich color, and a sound steady movement.

Dobré rozdělení barev, pěkná struktura srsti, dobré oko s něžným výrazem, pěkné proporce těla, báječně zářivá barva a jistý ustálený pohyb.

116                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     REBELKA Bonimo  nenastoupila

Nar.:31.8.2018   CKC 16201/18             O: Lovetrac SUPERMAN                                                M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel:     Petra SUKOVÁ,                                 PŘÍBRAM

absent

117                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     REZINKA Bonimo                                                       V

Nar.:31.8.2018   CKC 16202/18             O: Lovetrac SUPERMAN                                                M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                               PCHERY

Lovely size, well broken coat, correct texture of coat, very pretty head with lovely pigmentation, particularly nice neck and shoulders, level topline on the move, excellent bitch.

Báječná velikost, dobře rozdělená barva srsti, správná struktura srsti, velice krásná hlava s nádhernou pigmentací, zvláště krásný krk a lopatky, za pohybu rovná horní linie, výborná fenka.

118                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     RIANNA Prokopská hvězda                                      VD

Nar.:25.9.2018   CKC 16249/18             O: Stonepit MAKE IT HAPPEN                                       M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Ladislava MAŠATOVÁ,                      SULICE.NECHÁNICE

Nice size, attractively marked, pretty head with good pigmentation, she lacks a little bone and also finish of coat.

Pěkná velikost, atraktivně znakovaná, krásná hlava s dobrou pigmentací, trochu ztrácí v kostře a také v úpravě srsti.

119                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     SISSY Bonimo                                                              VD

Nar.:26.10.2018CKC 16326/18             O: Bonitos Companeros ADIOS                                      M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   PRAHA 2

Nicely marked, of the correct size, could use a  bit of the body weight, a little unsettled on the move but overall very good bitch.

Pěkně znakovaná, správné velikosti, mohla by mít o trochu více tělesné váhy, trochu neustálený pohyb, ale celkově velmi dobrá fenka.

120                 FENY         BH  tř. MLADÝCH     TEMPERANCE Merlin Bohemia                             V4

Nar.:16.11.2018CKC 16331/18             O: Guns N’Roses Snukraina                                           M: MELODIA Merlin Bohemia

Majitel:     K.+R. ŠMEJKALOVI,                         STRAKY

Nicely marked, nice head, good earset, good coat and condition, nice neck and shoulders, balanced throughout and sound confident movement.

Pěkně znakovaná, krásná hlava, dobře nasazené ucho, dobrá srst a kondice, pěkný krk a lopatky, celkově vyvážená a důkladný sebejistý pohyb.

121                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    AMANDA Bohemia Cavalier                                    V1, CAC

Nar.: 5.4.2018   CKC 15970/18             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: QVIEN ANIE z Jezerního království

Majitel:     Markéta POUŠKOVÁ,                        MLADÁ BOLESLAV

Well balanced and well broken, good color, has good neck and shoulders, good turn of stifle and confident happy mover, pleasant head with good earset, nice dark eyes.

Dobře vyvážená a dobře rozdělené barvy, správná barva, má dobrý krk a lopatky, dobře zaúhlené zadní končetiny a sebejistá a šťastná v pohybu, nádherná hlava s dobře nasazeným uchem, pěkné tmavé oči.

122                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ANABELLE Wesole Cavaliery                                 V4

Nar.: 2.4.2018   PKR.IX-81200             O: CRAZY ANGEL Maradeco King                                 M: NATALIE PORTMAN z Wionowej doliny

Majitel:     Andrzej GÓRSKI,                               PL, SIEDLEC TRZEBNIC

Another well balanced bitch of good proportions, excellent topline, pleasant head, good eye and expression, steady on the move.

Další dobře vyvážená fenka s dobrými proporcemi, výborná horní linie, půvabná hlava, dobré oko a výraz, stabilní v pohybu.

123                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ANIMAL ISABELA Stříbrná Tamarinda              VD

Nar.: 1.2.2018   CKC 15836/18             O: CONOR z Malého majera                                           M: IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Edita SOUKUPOVÁ,                          FRÝDLAND

Nice size attractively marked blenheim, nice coat texture, could settle on the move, slightly plainer in expression, but overall a nice breed type.

BH fena pěkné velikosti atraktivně znakovaná, pěkná struktura srsti, potřebuje se ustálit v pohybu, trochu nehezký výraz, ale celkově pěkný plemenný typ.

124                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ANNIE ISABELA Stříbrná Tamarinda                 VD

Nar.: 1.2.2018   CKC 15837/18             O: CONOR z Malého majera                                           M: IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Renáta RIEGERTOVÁ,                       PRAHA 3

Well broken blenheim, nice coat texture, good body proportions, tends to roach in topline on the move, also needs to settle on the move, well marked coat with good texture.

BH s dobře rozdělenými barvami, pěkná struktura srsti, dobré proporce těla, za pohybu má sklon klenout horní linii, také se potřebuje v pohybu ustálit, dobře znakovaná srst s dobrou strukturou.

125                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ANTOANETA od Myšáka Temišáka                       VD

Nar.: 5.6.2018   CKC 16059/18             O: CONOR z Malého majera                                           M: ARTEMIS Itachi

Majitel:     Bc. Milan PETELE,                            KARLOVY VARY

Up to size, but well broken coat, lovely coat texture of good rich color, good neck and shoulders, retained a level topline on the move.

Hodně velká, ale s dobře rozdělenou barvou srsti, báječná struktura srsti s dobrou zářivou barvou, dobrý krk a lopatky, v pohybu zachovává rovnou horní linii.

126                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Bonitos Companeros ORNELLA                              V2, res. CAC

Nar.:27.6.2018   CKC 16480-19/18        O: Maibee Perfect Touch of Charnavale                          M: Bonitos Companeros CRYSTAL

Majitel:     Jaroslav+Luďka SIEGROVI,               PLZEŇ

Lovely size blenheim, sweet feminine head, beautiful eyes giving desired expression, good pigmentation, flat silky coat of correct texture, needs time to mature but should develop into beautiful cavalier.

BH báječné velikosti, sladká fenčí hlava, krásné oči dávají požadovaný výraz, dobrá pigmentace, rovná hedvábná srst správné struktury, potřebuje časem vyspět, ale měla by se vyvinout v krásnou kavalírku.

127                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    EMA Sweet Cavaliers                                                 V

Nar.:28.6.2018   CKC 16123/18             O: Clopsville BREEZER                                                 M: SAMBA Love Me

Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                           MNICHOVO HRADIŠTĚ

Very happy and outgoing temperament, heavily marked but of good color, attractive head with large dark eyes and good pigmentation, a little longer in the loin but overall excellent bitch.

Velmi šťastný a společenský temperament,  těžce znakovaná, ale dobrá barva, atraktivní hlava s velkýma tmavýma očima a dbrou pigmentací, trochu delší v bedrech ale celkově výborná fenka.

128                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    PRISELIA TWE Biely démon                                   V3

Nar.:28.1.2018   CKC 16725-19/18        O: ORSIEN ELI Biely démon                                          M: KATALEYA TINI Biely démon

Majitel:     David HAVLENA,                               VŠERUBY

Lovely well marked blenheim, most attractive head, lovely large dark eyes, good earset, nice body proportions, she lacks enthusiasm but overall cracking little bitch if she puts her mind into it.

Báječně dobře vybarvená BH, nejatraktivnější hlava, nádherné velké tmavé oči, dobré nasazení ucha, pěkné proporce těla, postrádá nadšení, ale celkově úžasná malá fenka, když má do toho chuť.

129                 FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    ZAHRA Caressema  nenastoupila

Nar.: 4.4.2018   CKC 16015/18             O: Graigowl OUT OF TOUCH                                          M: NINA RICCI Caressema

Majitel:     Eva MACHAČOVÁ,                            HOLEŠOV

absent

130                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    A SOUND OF THUNDER Aldaha Gold                 V1, CAC

Nar.: 4.6.2017   CKC 15463/17/18        O: RIVERDALE of An Excellent Choice                           M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                 OSTRAVA

Very good bitch, lovely size, very pleasant head, dark expressive eyes, good pigmentation, nice silky coat, good bone, very good topline, correct tailset, steady confident mover.

Velmi dobrá fenka, báječná velikost, velmi milá hlava, tmavé výrazné oči, dobrá pigmentace, pěkná hedvábná srst, dobrá kostra, velmi dobrá horní linie, správně nasazený ocas, stabilní a sebejistá v pohybu.

131                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    ANINE Bánov Bells  nenastoupila

Nar.:28.1.2018   CKC 15868/18             O: Milbu Joyful JONSON                                                M: HANINE Prokopská hvězda

Majitel:     Věra PATOČKOVÁ,                           STOCHOV

absent

132                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    JENNY GUMP Chilli koliba                                     V3

Nar.:29.4.2017   SPKP 3404                 O: Charalier Dress to the Nines for Charles                     M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:     Lubica JANKOVIČOVÁ,                     SK, TOMÁŠOV

Another of nice size and good breed type, pleasant head, good dark pigmentation, could have been presented a bit better, but very sound honest bitch.

Další fenka pěkné velikosti a dobrého plemenného typu, půvabná hlava, dobrá tmavá pigmentace, mohla by být o trochu lépe předvedena, ale velmi důkladná a řádná fenka.

133                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    LADY GAGA Bonimo  nenastoupila

Nar.:25.8.2017   ckc 15600/17               O: MY DEAR MACHO Elensis-the Royal Chouice            M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     Hana ŠTEFANOVOVÁ,                      KARLOVY VARY

absent

134                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    MEGGIE Salvia Rose  nenastoupila

Nar.: 8.4.2013   CKC 13296/13/15        O: KENDY GOLD Fraking                                              M: GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,            VESELÍ nad MORAVOU

absent

135                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    ORSAY Prokopská hvězda                                        V2, res. CAC

Nar.:15.10.2017CKC 15682/17             O: ORCHARD HILL Just Enough Cash                           M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                            PRAHA 5

Very well balanced bitch again of excellent breed type, lovely feminine head, well broken coat, lovely temperament, moved and showed well, she could be a little bit firmer in front movement but overall excellent bitch.

Velmi dobře vyvážená fenka, opět výborného plemenného typu, nádherná fančí hlava, dobře rozdělená barva srsti, báječný temperament, pohybovala a předváděla se dobře, mohlaby být o trochu jistější v pohybu vepředu, ale celkově výborná fenka.

136                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    VENUŠE z Jezerního království                              VD

Nar.: 3.2.2017   CKC 15315/17             O: FARANEL Prokopská hvězda                                    M: CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:     Hana KOŠŤÁLOVÁ,                           STŘÍBRNÁ SKALICE

Well broken with a pleasant head again with lovely pigmentation, she lacks finish and coat, but she is nice sound honest bitch.

Dobře rozdělená barva s milou hlavou opět s nádhernou pigmentací, postrádá upravenost a srst, le je to jistá a řádná fenka.

137                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    YOKO z Jezerního království                                   VD4

Nar.:15.7.2017   CKC 15518/17/19        O: Gayhalo MONTREAL                                                 M: PEGGY z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                              HEŘMANŮV MĚSTEC

Pretty little bitch, a proper toy spaniel, she could carry a bit more body weight but the proportions are good all through, pretty head with good dark pigmentation, sound and steady mover.

Krásná malá fenka, pravý malý španěl, mohla by nést trochu větší tělesnou váhu, ale proporce jsou dobré ve všech směrech, krásná hlava s dobrou tmavou pigmentací, jistý a ustálený pohyb.

138                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    ZOLIE MATYLDA z Usedlosti Újezdec                  VD

Nar.:10.6.2017   CKC 15434/17             O: OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec                           M: MATHILD NESSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Petra SOUKUPOVÁ,                          KARLOVY VARY

Nice size, well broken blenheim, lacking furnishings and body weight, steady, confident mover with happy disposition, could put more into showing side.

Pěkná velikost, BH s dobře rozdělenou barvou, postrádá osrstění a váhu v tělem, sebejistá v pohybu s veselým temperamentem, mohla by ukázat více při předvádění.

139                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          GLORY OF LOVE Canis Satelles                            V2, res. CAC

Nar.:12.2.2017   PKR.IX-77424             O: MERLIN Canis Satelles                                             M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:     Božena GRZESIK,                             PL, WODZISLAW SLASKI

Overall sound well balanced bitch with sweet feminine head, a little deeper in stop that I would prefer, good eyes, excellent type, nice neck and shoulders, well balanced body, little bit close behind, but overall an excellent bitch.

Celkově řádná dobře vyvážená fenka se sladkou fenčí hlavou, trochu hlubší stop, než bych preferoval, dobré oči, výborný typ, pěkný krk a lopatky, dobře vyvážené tělo, trochu úzká vzadu, ale celkově výborná fenka.

140                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          JOLLY JOKER Chilli koliba                                     V3

Nar.:29.4.2017   SPKP 3406                 O: Charalier Dress to the Nines for Charles                     M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:     Lubica JANKOVIČOVÁ,                     SK, TOMÁŠOV

Richly marked blenheim in excellent coat, could be slightly better presented, sweet feminine head, good eyes, very good pigmentation, sound and confident on the move back and front.

Bohatě znakovaná BH ve výborné srsti, mohla by být o trochu lépe předvedena, sladká fenčí hlava, dobré oči, velmi dobrá pigmentace, důkladná a sebejistá v pohybu tam i zpět.

141                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          OPAVIA Prokopská hvězda                                       V1, CAC, VB, KV

Nar.:15.10.2017CKC 15681/17             O: Orchard Hill Just Enough Cash                                   M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                             SVINAŘE

Nicely proportioned of the ideal size, lovely head, sweet feminine expression, she has a well balanced body, with good tailset and croup, lovely temperament and in good coat and condition.

Krásné proporce a ideální velikost, báječná hlava, sladký fenčí výraz, má velmi vyvážené tělo, s dobrým nasazením ocasu a zadkem, báječný temperament a v dobré srsti a kondici.

142                 FENY         BH  tř. VETERÁNŮ    LUCIA Bonimo                                                             V1, NFV, BOV

Nar.: 9.3.2011   CKC 12164/11/13        O: DA VINCI z Vrchu králů                                              M: ALIZE z Vrchu králů

Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                               PCHERY

Well broken blenheim of good size and proportions, still with full dentition, nice eye and good expression, very outgoing temperament and sound steady mover.

BH s dobře rozdělenými barvami a dbrou velikostí a proporcemi, dosud s plným skusem, pěkné oko a dobrý výraz, velmi společenský temperament a jistá a stabilní v pohybu.

143                 FENY         RU  tř. DOROSTU     AMÁLKA ze Zelené meze  nenastoupila

Nar.:28.1.2019   CKC 16417/19             O: Melrose SMARTY                                                      M: CARMEN FOON Charmander

Majitel:     Monika MEZEROVÁ,                         ZBRASLAVICE

absent

144                 FENY         RU  tř. DOROSTU     GOLDIE ze Starého dvora                                         VN1

Nar.: 4.4.2019   CKC 16557/19             O: Lagiva BACK IN STYLE                                             M: WALLEY NINI Biely démon

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

Good color, nice coat texture, could strenghten back and front on the move, little longer in body, very pleasant head with nice expression and good pigmentation.

Dobrá barva, pěkná struktura srsti, v pohybu by mohla posílit vzadu i vepředu, trochu delší v těle, velmi milá hlava s pěkným výrazem a dobrá pigmentace.

145                 FENY         RU  tř. DOROSTU     UZA Bonimo  nenastoupila

Nar.:26.4.2019   CKC 16597/19             O: DAVIDOFF Bonimo                                                   M: VENUS Flowers City

Majitel:     Lucie HORÁKOVÁ,                            DĚČÍN

absent

146                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     IZABELLE EMPATHIA Obludárium                     V1, CAJC

Nar.:30.5.2018   CKC 16081/18             O: A-RUBENS Rubínový květ                                         M: GRACE Obludárium

Majitel:     Monika HEČOVÁ,                              TIŠNOV

Lovely sized ruby, very good proportions, pleasing head, lovely dark eyes, good pigmentation, very good coat texture, nice bone in a small package, nice mover, very playful, needs to settle and more coat to complete the picture,  but excellent type.

RU báječné velikosti, velmi dobré proporce, milá hlava, nádherné tmavé oči, dobrá pigmntace, velmi dobrá struktura srsti, pěkná kostra v malém balení, pěkná v pohybu, velmi hravá, potřebuje se usadit a více srsti k doplnění obrazu, ale výborný typ.

147                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     KARIN LINDA z Usedlosti Újezdec  nenastoupila

Nar.:18.12.2018CKC 16345/18             O: ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec                     M: LINDUŠKA BÁRA z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Michaela PEŠINOVÁ,                        HRADEC u STODA

absent

148                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     O’HARA-RU du Mon Petit Monde                           VD2

Nar.:23.7.2018   CKC 16366-18/18        O: ICONIC-IKE  of Woodville                                         M: IRYS-GOLD-RU

Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                          KRUPKA

Another nice bitch, slightly longer in body, good coat texture, pleasant head with nice expression, good bone, sound positive mover, she just lacks confidence.

Další pěkná fenka, trochu delší v těle, dobrá struktura srsti, milá hlava s pěkným výrazem, dobrá kostra, důkladný pozitivní pohyb, ještě postrádá sebejistotu.

149                 FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    OPHELIE Bonimo                                                       VD3

Nar.:25.1.2018   CKC 15842/18             O: DAVIDOFF Bonimo                                                   M: VENUS Flowers City

Majitel:     Petra ADÁMKOVÁ,                           POHOŘÍ

Good for size, paler color than I like and lacking confidence, reluctant on the move, pretty head with good dark eye and strong pigmentation.

Dobrá velikost, světlejší barva, než bych chtěl a nedostatek sebedůvěry, zdráhavý pohyb, krásná hlava s dobrým tmavým okem a silnou pigmentací.

150                 FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    QUEEN VICTORIA Bonimo                                     V1, CAC, VB

Nar.: 4.6.2018   CKC 16098/18             O: IMPULSE du Jardin de Claire                                     M: ZEPPELIN Bonimo

Majitel:     Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ,                   PÍSEK

Excellent color, nice coat texture, good body proportions, lovely pigmentation, ideal size, lacks a little body, but overall a very nice bitch.

Výborná barva, pěkná struktura srsti, dobré tělesné proporce, nádherná pigmentace, ideální velikost, trochu nedostatečné tělo, ale celkově velmi pěkná fenka.

151                 FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    U-VALENTINA GOLD z Hradu Doubravka         VD2

Nar.:14.2.2018   CKC 15946/18             O: WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo                            M: SALLY BLACK z Hradu Doubravka

Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                          KRUPKA

Pretty head, lovely large dark expressive eyes, good pigmentation, lacking in body, has a good straight topline but again needs to settle on the move.

Krásná hlava, báječné velké tmavé výrazné oči, dobrá pigmentace, nedostatek v těle, má dobrou rovnou horní linii, ale opět potřebuje ustálit se v pohybu.

152                 FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    DELIA von der Hohenzollernfeste                           VD2

Nar.:21.6.2017   CKC 15774-18/17        O: PENNYS BOY von Erienbacher-Hemmerich                M: FRENCH KISS von der Hohenzollernfeste

Majitel:     MUDr. Š. DOČEKALOVÁ,                  HRADEC KRÁLOVÉ

In good coat and condition, nice earset, good dark eyes, black pigmentation, balanced outline, coat of the correct texture, could  be more positive in movement.

V dobré srsti a kondici, pěkné nasazení ucha, dobré tmavé oči, černá pigmentace, vyvážený vzhled, srst správné struktury, mohla by být více pozitivní v pohybu.

153                 FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    GINGER Bezzábran                                                    VD3

Nar.:24.6.2014   CKC 13939/14             O: ALFI Sylena                                                              M: AMBRA Bezzábran

Majitel:     Mgr. Eva RYBKOVÁ,                         Jihovýchodní III./15

Beautiful eyes, good pigmentation, would like a darker color, has a very well balanced skull, very outgoing in temperament, not as positive in rear.

Krásné oči, dobrá pigmentace, chtěl bych tmavší barvu, má velmi dobře vyváženou lebku, velmi společenský temperament, není příliš pozitivní vzadu.

154                 FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    LILIANA Kareli pod Radyní                                     V1, CAC

Nar.:28.5.2016   CKC 14939/16/17        O: WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo                            M: EIMY ROZA Kareli pod Radyní

Majitel:     Vlasta BÁRTOVÁ,                              PŘEŠTICE

Lovely bitch, beautiful head, lovely eyes, good pigmentation, correct color, ideal size, very well balanced with good spring of ribs, little close in the rear but excellent quality bitch.

Milá fenka, krásná hlava, nádherné oči, dobrá pigmentace, správná barva, ideální velikost, velmi dobře vyvážená s dobrým klenutím žeber, trochu sevřená vzadu, ale fenka výborné kvality.

155                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Arrianna’s LADYBUG OF TIMODIE                     VD2

Nar.:20.7.2016   CKC 15038/16             O: ARTUR Koblížek                                                       M: DIAMONDS ARE FOREVER Timon’s

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                       BZOVÁ

Nice size, pleasing head, lovely eyes, dark and appealing, good pigmentation, good bone, moves soundly in front but a bit closer in rear, lacking furnishings, excellent type.

Pěkná velikost, milá hlava, nádherné oči, tmavé a půvabné, dobrá pigmentace, dobrá kostra, pohybhje se jistě vepředu, ale troch sevřeně vzadu, postrádá osrstění, výborný typ.

156                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          CECILKA AURI z Panství Lomnice                        V1, CAC

Nar.:24.2.2017   CKC 15356/17             O: IAN DANIEL Minowara                                               M: RAYA z Panství Lomnice

Majitel:     Helena MAJERNÍKOVÁ,                    UNÍN

Ideal size, good coat texture, just lacking coat at the moment, good body proportions with good spring of ribs, dark expressive eyes, with good dentition, she could sell herself a bit more, otherwise is excellent.

Ideální velikost, dobrá struktura srsti, právě v tomto okamžiku má nedostatek srsti, dobré proporce s dobrou klenbou žeber, tmavé výrazné oči, s dobrými zuby, mohla by se trochu více prodávat, jinak je výborná.

157                 FENY         RU  tř. VETERÁNŮ    AMÁLKA VIOLET Indigrace  nenastoupila

Nar.: 3.10.2011 CKC 12441/11             O: GOLDEN FIRE z Vrchu králů                                     M: ISIS DEA Zlatý kavalír

Majitel:     Ing. Jana MINÁŘOVÁ,                        KOPIDLNO

absent

158                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         TABITHA GRACE Spanilá věž                                VN1

Nar.:26.4.2019   CKC 16599/19             O: NORBERT Love Me                                                  M: NIOBE Spanilá věž

Majitel:     Marie VLAHOVÁ,                               ÚPICE

Quite mature for 6 months, nice head, lovely eye, very dark and expressive, good tan markings, balanced body, good topline, tailset and croup, she could strenghten in front a bit but shows lots of promise.

Na 6 měsíců je docela vyspělá, pěkná hlava, nádherné oko, velmi tmavé a výrazné, dobré pálení, vyvážené tělo, dobrá horní linie, nasazení ocasu a zadek, mohla by trochu zesílit vepředu, ale jeví se velice slibná.

159                 FENY         TR  tř. DOROSTU     FAUNA ze Starého dvora                                          VN1

Nar.:30.3.2019   CKC 16543/19             O: JUDE LAW z Wiolinowej Doliny                                 M: CHERRY Krásná louka

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                     MNÍŠEK pod BRDY

Nice size, good balance, pretty headed bitch, carries herself well on the move, she could tighten a bit in front, good size with excellent bone, lovely temperament, very promising, very nice puppy.

Pěkná velikost, dobré vyvážení, fenka s krásnou hlavou, v pohybu se dobře nese, mohla by se trochu zpevnit vepředu, dobrá velikost s výbornou kostrou, báječný temperament, velmi nadějné, velmi pěkné štěně.

160                 FENY         TR  tř. DOROSTU     HEFLINN LOVE Kopidlenský kavalír                  VN2

Nar.:28.2.2019   CKC 16474/19             O: BRUCE Royal shine                                                  M: CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel:     Jana KOŽNAROVÁ,                           STŘÍBRO

Another confident mover, has a nice texture, flat silky coat although not a lot of it, pleasant head with good dark eyes, correct mouth, sound steady mover.

Další sebejistá v pohybu, má srst s pěknou texturou, rovnou hedvábnou, ačkoliv jí není mnoho, milá hlava s dobrýma tmavýma očima, správný skus, jistý ustálený pohyb.

161                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     FREYA Go Lakaja                                                       V1, CAJC

Nar.: 9.8.2018   CKC 16323-18/18        O: Angel’s Pride YACK DANIELS                                    M: CATTLEYA DOWIANA Joyful Love

Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                           MNICHOVO HRADIŠTĚ

Well marked tricolor with lovely tan and a pleasant head, good dark eyes, correct dentition, nice neck and shoulders, sound steady mover, lack finish, very nice, very promising.

Dobře znakovaná TR s pěkným pálením a milou hlavou, dobré tmavé oči, korektní skus, pěkný krk a lopatky, jistý, ustálený pohyb, nedostatečná úprava, velmi pěkná, velmi slibná.

162                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    AAOOXA od Myšáka Temišáka                               VD4

Nar.: 5.6.2018   CKC 16056/18             O: CONOR z Malého majera                                           M: ARTEMIS Itachi

Majitel:     Jan DUGA,                                        SOBĚSLAV

Would benefit from ring training, very happy outgoing bitch but needs to settle when being handle on the table, pleasing expression, coat could have been better presented.

Prospěl by jí trénink v kruhu, velmi šťastná, společenská fenka, ale musí se uklidnit při předvádění na stole, milý výraz, srst by mohla být lépe prezentována.

163                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    CLOTILDE POMPON la Tour Noire                      VD3

Nar.:18.11.2017CKC 15727/17             O: VENISMIN Rubínový květ                                          M: CARINA BELLE od Jihlavské brány

Majitel:     Alena VONDRÁČKOVÁ,                    KARLOVY VARY

Nice size tricolor, lacking coat, pleasant head, with good tan and correct mouth, nice neck and shoulders, could be more positive on the move, but a very good bitch.

TR pěkné velikosti, nedostatek srsti, s dobrým pálením a správným skusem, pěkný krk a lopatky, mohla by být za pohybu více pozitivní, ale velmi dobrá fenka.

164                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    COTTON CANDY Aldaha Gold                               V1, CAC

Nar.:14.7.2018   CKC/16152/18             O: Scotlass Summer Magic At Arrowbien                        M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                 OSTRAVA

Wonderful bitch, beautiful head, ideal size, lovely temperament, good bone, sound confident mover.

Nádherná fenka, krásná hlava, ideální velikost, báječný temperament, dobrá kostra, důkladná a sebejistá v pohybu.

165                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    FELICITY DREAMY Kopidlenský kavalír            V2,—

Nar.:24.1.2018   CKC 15852/18             O: CHEISSY ELI Biely démon                                        M: CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel:     Alena DRAGOUNOVÁ Dis.                JIĆÍNĚVES

Ideal size, lovely temperament, pleasant head, nice eye and kind expression, good topline, tailset and croup, could have been better presented but overall a nice bitch.

Ideální velikost, báječný temperament, krásná hlava, pěkné oko a milý výraz, dobrá horní linie, nasazení ocasu a zadek, mohla by být lépe předvedena, ale celkově je to pěkná fenka.

166                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    RADÚZA QUATRO z Kamilkové zahrady  nenastoupila

Nar.:25.1.2018   CKC 15879/18             O: Turretbank TRIBERRY                                               M: CLOE QUATRO z Kamilkové zahrady

Majitel:     Mgr. Veronika FABIÁN,                      PRAHA 15

absent

167                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    DORIATH LAIQUENDI Telperion                         V

Nar.:25.8.2017   CKC 15597/17             O: LINCOLN ABRAHAM de los Ursidos Kodiak               M: JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Josef ŠTĚTINA,                       DOMAŽLICE

Nice size, well broken coat, pretty head, good tan markings, correct mouth, has nice body proportions, moves confidently, the only problem is that she falls off the croup a bit, otherwise very nice bitch.

Pěkná velikost, dobře rozdělené barvy srsti, krásná hlava, dobré pálení, korektní skus, má pěkné proporce těla, pohybuje se jistě, jediný problém je, že se trochu svažuje k zádi.

168                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    ESTERKA AURI z Panství Lomnice                       V3

Nar.:18.4.2017   CKC 15409/17             O: TIMOTHY z Panství Lomnice                                     M: ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:     Magdalena ČERNÁ,                           NÝŘANY

Another of good size, nicely proportioned, ultra pretty head, lovely eyes giving the desired expression, she could be a bit more animated and sounder in rear, excellent breed type.

Další s dobrou velikostí, pěkné proporce, ultra krásná hlava, nádherné oči dávající požadovaný výraz, mohla by být trochu čilejší a vzadu pevnější,

výborný plemenný typ.

169                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    GWENDOLIN Tricyrtis                                             V4

Nar.:12.9.2016   CKC 15124/16/18        O: Royal Times DARLINGTON                                        M: LADY JANE Spanilá věž

Majitel:     Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ,                   PÍSEK

Sound well constructed bitch, good mover back and front, lovely dark eye, markings detract a bit from the overall quality of this lovely bitch, I am grading excellent on her sound construction.

Důkladná dobře stavěná fenka, dobrá v pohybu vzadu i vepředu, nádherně tmavé oko, znakování trochu kazí celkovou kvalitu ttéto báječné fenky, hodnotím jí stupněm výborná pro její důkladnou konstrukci.

170                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    CHLOE Magnolia PassCo  nenastoupila

Nar.: 1.6.2015   CKC 14644-15/15        O: LAMBERT Love Me                                                   M: MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,            VESELÍ nad MORAVOU

absent

171                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    LINDA PERRY Bonimo                                             V

Nar.:25.8.2017   CKC 15601/17             O: MY DEAR MACHO Elensis-The Royal Choice            M: VITTORIA Bonimo

Majitel:     Tereza SKALICKÁ,                            BLŠANY

Lovely head with correct earset, good dark eyes and very nicely balanced skull, good outline, nice spring of ribs, well bodied, moved well in front but rather close behind.

Nádherná hlava se správným nasazením ucha, dobré tmavé oči a velmi hezky vyvážená lebka, dobrý profil, pěkná klenba žeber, dobré tělo, pohybovala se vepředu dobře, ale vzadu sevřeně,

172                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    MATTHIOLA Prokopská hvězda                             VD

Nar.:19.12.2016CKC 15249/16             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: DABOILA Prokopská hvězda

Majitel:     Hana KOŠŤÁLOVÁ,                           STŘÍBRNÁ SKALICE

Quite a broody type of bitch, up to size, little bit of flecking in the coat which detracts a bit, pleasant head with good dark eye, nice earset, would benefit from better presentation, and could move better behind.

Poněkud zádumčivý typ fenky, velká, trochu flekatá v srsti, což jí trochu ubírá, krásná hlava s dobrým tmavým okem, pěkné nasazení ucha, prospělo by jí lepší předvedení a mohla by se vzadu lépe pohybovat.

173                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    SERENÁDA Merlin Bohemia                                   V1, CAC

Nar.: 6.10.2017 CKC 15670/17             O: ICARE de la Tour d’Alicelia                                        M: MELODIA Merlin Bohemia

Majitel:     K.+R. ŠMEJKALOVI,                         STRAKY

Very nice bitch, very sound, lovely size, beautiful head and kindest expression, good bones, very good front movement and not bad behind either, good topline and correct tailset.

Velmi pěkná fenka, velmi důkladná, báječná velikost, krásná hlava a milý výraz, dobrá kostra, velmi dobrý pohyb vepředu a vzadu také není špatný, dobrá horní linie a správně nasazený ocas.

174                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    VALERIE JOHANA z Usedlosti Újezdec               V2,—

Nar.:26.12.2016CKC 15256/16             O: ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec                         M: JOHANKA FLORENCIE z Usedloati Újezdec

Majitel:     Renáta RIEGERTOVÁ,                       PRAHA 3

Pretty headed bitch, nice soft expression, good earset, nice neck and shoulders, retained the topline on the move but a bit proud of her tail, could be more positive on the move but an excellent bitch.

Fenka s krásnou hlavou, pěkný něžný výraz, dobře nasazené ucho, pěkný krk a lopatky, za pohybu udržovala horní linii, ale je trochu pyšná na svůj ocas, mohla by být pozitivnější v pohybu, ale je to výborná fenka.

175                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Death On Tiny Wheels z Królewskiego Dwor       V1, CAC, VB

Nar.: 2.4.2017   PKR.IX-79814             O: CHAPLIN Prokopská hvězda                                     M: MINA A. MAZZINI z Królewskiego Dworu

Majitel:     A.JEZIERSKA+A.TRACZ,                  PL, KIELCE

Very sound and glamorous bitch, beautifully presented, nicely balanced head, lovely dark kind eyes, good earset, nice neck and shoulders, has a good topline, tailset and croup, good bone and balance, sound on the move from both ends, with the lovely disposition.

Velmi důkladná a oslnivá fenka, krásně předvedena, pěkně vyvážená hlava, nádherně tmavé, milé oči, dobré nasazení ucha, pěkný krk a lopatky, má dobrou horní linii, nasazení ocasu a zadek, dobrá kostra a vyváženost, jistá v pohybu z obou konců, s báječnou náladou.

176                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          GRAZIELLA Tricyrtis                                                V2, res. CAC

Nar.:12.9.2016   CKC 15123/16/18        O: Royal Times DARLINGTON                                        M: LADY JANE Spanilá věž

Majitel:     Marie VLAHOVÁ,                               ÚPICE

Another outstanding bitch with beautiful head, loveliest expression, very good tan markings, well balanced in body, excellent bone, quite heavily marked but it doesn’t detract, excellent movement and presentation.

Další výjimečná fenka s krásnou hlavou, nejpůvabnější výraz, velmi dobré pálení, velmi vyvážená v těle, výborná kostra, docela těžce znakovaná, ale to jí neškodí, výborný pohyb a předvedení.

Přiložené soubory

Povct19b
File: Povct19b.pdf (368 KB)