Zpráva HPCH – změny v chovatelské dokumentaci.

Hlavní plemenná kniha ČMKU upravila formální podmínky zápisu šťěňat, proto zveřejňujeme aktualizovaný přehled požadované chovatelské dokumentace. Instrukce si můžete stáhnout i v PDF souboru Chovatelská dokumentace.pdf

 

Chovatelská dokumentace (platnost od 2/2017).

 

1. Krycí list platí celý kalendářní rok od data vydání, které je uvedeno spolu s číslem KL v záhlaví

tohoto KL. Požádejte tedy o jeho vydání s dostatečným předstihem, protože doba vystavení je

cca 1 měsíc od doručení žádosti.

2. Platba za vystavení KL je 250,-Kč splatná předem bez ohledu na to, zda fena zabřezla, či

nikoliv. Doklad o platbě posílat nemusíte, platbu ověříme ve výpisu z klubového účtu.

3. Poplatek za krycího psa je 100,-Kč , který si vybere majitel feny sám vhodnou formou

od majitele krycího psa.

4. Navržení krycích psů můžete provést sami ve své žádosti o vydání KL i telefonicky, mailem

nebo poštou. Pokud neuvedete jména krycích psů, budou navrženi dva vhodní kandidáti, u

kterých bude přihlédnuto k místu bydliště. Kromě jména psa není třeba uvádět žádné údaje,

chovná karta obsahuje všechny údaje přesně a úplně. Zahraniční psy a psy mimo klub

nemůže HPCH navrhovat. Při zahraničním krytí si musíte psa vybrat a zajistit sami, včetně

zjištění adresy majitele a totéž platí i o psu, jehož majitel není členem našeho klubu. Ke KL

přiložíte kopii PP + doklad o jeho chovnosti. Nakrýt můžete bez problémů tedy i s jiným psem,

než-li psy navrženými na KL, sami si ale ručíte, že tento pes je chovný, jinak se totiž vystavuje

nebezpečí, že štěňata narozená z tohoto spojení nedostanou PP.

5. Výběr krycího psa si provedete sami (pokud možno) ze psů napsaných na KL, jinak platí

ustanovení předešlého článku. U napsaných psů na KL nezáleží na pořadí uvedených psů.

Pokud se rozhodnete pro psa, který není uvedený na KL, vyplníte jeho jméno a další údaje do

prázdné kolonky.

6. KL je dvoudílný. Pro rozlišení je každý díl KL v levém horním rohu označen červeným

razítkem (“zasílá majitel psa” a “zasílá majitel feny”). Oba díly se po nakrytí musí přesně a úplně

vyplnit v příslušných kolonkách. KL obsahuje údaje o feně a adresu jejího majitele, jména dvou

navržených plemeníků, jejich barev, bonitační kód, výšku a délku psa a délku nosu, jména rodičů

psů a adresy těchto majitelů s telefonním číslem.

Jeden díl je určen pro majitele psa (a), druhý pro majitele feny (b).

a) Majitel psa posílá svůj díl ihned po krytí, zahraniční krytí je bez poplatku, při krytí v ČR se

psem mimo klub (majitel není členem našeho klubu), poplatek hradí chovatel a přebírá povinnost

majitele psa.

b) Majitel feny – chovatel pošle svůj díl KL po vrhu štěňat s 1 kopii “Hlášení vrhu” HPCH –

adresa je uvedena i na KL. Druhý tiskopis “Hlášení vrhu” posílá tomu OPCH (oblastní poradce

chovu), kterého si vybral ke kontrole vrhu. Chovatel má právo si OPCH vybrat podle svého

uvážení, ten ale musí s kontrolou u chovatele souhlasit. Nezabřezla-li fena, musí chovatel

poslat svůj díl KL cca 75.den po nakrytí HPCH. Na základě této skutečnosti má chovatel

právo na vystavení náhradního KL, který je zdarma.

7. Na základě “Hlášení vrhu” dostane chovatel od HPCH “Žádanku o přidělení zápisových

čísel” a “Přihlášku k zápisu štěňat”. Jména je nutno řadit abecedně a všechna musí začínat vždy

stejným písmenem pro celý vrh, každé plemeno psů v jedné chovatelské stanici má svou

abecední vzestupnou řadu – nejprve se uvádí psi, pak feny. O přidělení zápisových čísel musí

chovatel požáda t do 3 týdnů po narozen í vrhu právě uvedeným tiskopisem “ŽoPZČ” na ČMKU –

adresa je uvedena na tiskopise. Přidělená čísla a náhled PP vrhu mu bude zaslán způsobem,

který si zaškrtne – zaslání mailem nebo zaslání poštou papírovou formou, tak jako dosud. Tento

náhled zároveň slouží jako doklad o označení vrhu (viz poučení a příslušném tisklopise). PZŠ

(přihláška k zápisu štěňat) chovatel uschová do označení vrhu. Pokud je vrh hlášen na

chovatelskou stanici jiného chovatele než-li je majitel feny (je to možné za přesných

podmínek) veškerou uvedenou korespondenci s HPCH povede majitel chovné stanice.

8. Zároveň s tiskopisem PZŠ posílá chovatel po označen í vrhu i “Kontrolu vrhu” a výše

uvedený náhled PP. Chovatel si vybere jednu metodu a tou dá označit celý vrh. Označení vrhu

provádí pouze veterinář. PZŠ je nutno zasla t nejdéle do 3 měsíců od data narozen í

vrhu.Všechny uvedené doklady musí chovatel zaslat HPCH na jeho adresu.

9. Tituly nebo doklady o zdravotním vyšetření rodičů dokladujte kopiemi PP nebo

kartiček, či výsledky vyšetření spolu s doklady k vystavení PP. Bez dodaných dokladů nebudou

tyto výsledky do PP štěňatům zapsány – nezapisují se automaticky ani šampionáty.