Změny výstavního řádu ČMKU platném od r. 2014

Změny ve Výstavním řádu ČMKU platném od 1. ledna 2014

P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU.  K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád FCI a bylo povinností členských států upravit svoje předpisy tak, aby s řádem FCI nebyly v rozporu. Některé úpravy našeho Výstavního řádu byly přijaty na základě požadavků členů ČMKU a vystavovatelů. Upozornit je třeba na to, že pokud jsou již vydané propozice na výstavy konané v r. 2014 podle stávajícího řádu, musí být uveden do souladu s novým platným od 1.1.2014 katalog výstavy a výstava musí proběhnout již podle nového řádu.

Uvedené změny se týkají např. následujících článků VŘ.

 

Článek 3Druhy výstav

Byla doplněna možnost otevírání mimořádných výstav. Jedná se např. o evropské či světové pro plemeno, výstavy pořádaná mezinárodním klubem plemene nebo plemen apod.) – pořádání výstavy podléhá schválení P ČMKU

 

Článek 4Výstavní třídy

–         mezi tituly opravňující k zařazení do třídy vítězů byly doplněny tituly Evropský a Světový vítěz.

–         bylo umožněno otevírání třídy čestné i na oblastních a krajských výstavách s tím, že se v této třídě nezadává titul Vítěz třídy a jedinec s oceněním výborný 1 nepostupuje do soutěže o Oblastního nebo Krajského vítěze

–         v případě německých ovčáků mohou být vypsány třídy s jiným členěním pouze na samostatných výstavách plemene.

 

Článek 5Klasifikace

–         v souladu s Výstavním řádem FCI byly upřesněny požadavky na kvalitu psů, kterým má být zadána známka dobrá (toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého představitele plemene).

–         určité nejasnosti se vázaly na v dosavadním výstavním řádu uvedeném hodnocení „vyloučen z posuzování“. VŘ ČMKU tedy byl v této otázce dán do souladu s Výstavním řádem FCI a místo „vyloučen z posuzování“ se bude používat termín diskvalifikace(musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku)

–         psi, kterým nemůže být zadána žádná ze známek uvedených ve Výstavním řádu, opustí kruh s hodnocením: nemůže být posouzen:(toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

–         Toto platí i v případě, že rozhodčí dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.

–         U psa, který se k posouzení nedostavil, se v seznamu výsledků uvádí NENASTOUPIL.

 

Článek 6Tituly

-bylo doplněno vysvětlení, jak postupovat při udělování titulu Klubový vítěz v případě, že titul je vázán na členství v klubu (Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první.)

– byl doplněn nový titul Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite SexBOS ) titul se může vypisovat na výstavách, kde se zadává BOB. Do soutěže nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal BOB. Soutěž je nepovinná a záleží na pořadateli výstavy, zda ji otevře, či ne.

 

Článek 7Soutěže

–         bylo doplněno pravidlo říkající, že FCI neuznaná plemena se mohou zúčastnit soutěží Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Mladý vystavovatel

–         do kategorie Nepovinné soutěže byla doplněna Přehlídka čestných tříd (Do soutěže nastupují všichni výborný 1 (V1) z čestných tříd.). Vítězové této přehlídky nemohou nastoupit do soutěže o BOD nebo BIS

–         v případě, že bude otevřena Soutěž o nejlepšího plemeníka, nemusí být plemeník na výstavě posouzen v normální konkurenci ani přítomen.

 

Článek 9Rozhodčí

Na základě požadavků FCI bylo do VŘ doplněno ustanovení upřesňující požadavky na rozhodčí z nečlenských států FCI a na národní rozhodčí s aprobací na všechna plemena z členských států FCI. Rozhodčí z nečlenských zemí FCI smějí na výstavách FCI posuzovat pouze plemena uznávaná jejich národními kynologickými organizacemi, a to i v případě, že na seznamu rozhodčích své národní organizace jsou uvedeni jako rozhodčí pro všechna plemena. Národní rozhodčí FCI pro všechna plemena ze zemí, které jsou řádnými členy FCI, ale mají méně než 100 registrovaných plemen, smějí posuzovat pouze plemena uznávaná jejich národní kynologickou organizací. Nejsou-li uvedeni v adresáři rozhodčích FCI (FCI Judges Directory), musejí mít oprávnění od své národní kynologické organizace.

 

Článek 13 Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

V tomto článku byla upřesněna doba archivace přihlášek na výstavu. Pořadatel je povinen archivovat zaslané přihlášky na výstavu po dobu 1 roku.

 

Článek 15Protest

V souladu s Výstavním řádem FCI byla upřesněna výše kauce v případě podání protestu. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy.

 

 

Zpracovala Vladimíra Tichá