Zápis z ČS konané dne 19.2.2022

Zápis z řádné členské schůzePraha, konané dne 19.02.2022, od 10 hod. do 11:30 hod.v sále hotelu Svornost v Dolních Počernicích.

Svolaná předsedou spolku pozvánkou na webu klubu.

 

Přítomno:               30 členů – prezenční listina je uložená u předsedy spolku

Přítomni za výbor:   Brandstettrová, Fadel-Brandstettrová, Havlena, Kohoutová, Ing. Stehlík

Přítomen za KK: Ing. Uher

Omluveni za výbor: Ing. Diky, Tutschková

Omluveni za KK:     Rojt, Vecka

________________________________________________________________________

 

PROGRAM:

  1. Úvod a zajení ČS. V 10,15 zahájil a řídil ČS předseda spolku Ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.
  2. Zprávy funkcionářů. Své zprávy přednesli předseda, HPCH, jednatelka, propagační ref. a předseda KK. Zpráva předsedy, zpráva HPCH, zpráva kontrolní komise atd. budou publikovány pro přehlednost ve Zpravodaji 1/2022 za zápisem z náhradní ČS.
  3. Projednání návrhů JUDr. Jandové a M. Hroncové. Návrhy na změny stanov a chovatelského řádu se týkaly způsobu voleb výboru a zrušení kontrol vrhů u tzv. zkušených chovatelů. Návrhy byly nedostatečně formulovány a v následné diskusi nebylo dosaženo shodného názoru názoru na obě změny. O návrzích nebylo hlasováno vzhledem k faktu, že řádná ČS nebyla usnášení schopná (viz bod 5. tohoto zápisu)
  4. Diskuze. Diskuse se týkala předchozích návrhů a některých připomínek k chovatelské agendě vyřizované PK ČMKJ.
  5. Závěr. Závěrem předseda spolku ukončil ČS v 11,30 hod. s konstatováním, že ČS se nezúčasnila potřebná nadpoloviční většina členů klubu – klub v tento den měl  181 členů – potřebná většina byla tedy 92 členů, zúčastnilo se jen 30 členů. Řádná ČS nebyla z tohoto důvodu usnášení schopná. Zároveň svolal náhradní mimořádnou ČS se stejným programem na sobotu 19.3.2022 od 10 hodin rovněž do hotelu Svornost.

 

Zápis vyhotovil Ing. Zdeněk Stehlík, ověřovatel Hana Brandstettrová