Systém korespondenčních voleb používaný v našem klubu

Systém korespondenčních voleb a jeho bezpečnost.


Na poslední ČS byl několika členkami a členy klubu opět napaden způsob našich korespondenčních voleb, ačkoliv ten máme, na rozdíl od jiných klubů, dobře zabezpečen. Možná právě to je ten pravý důvod neustálých pokusů o jeho diskreditaci. Na letošní ČS, které se zúčastnilo pouze 14 členů, padl dokonce v diskusi názor, že bychom se měli vrátit k bolševickému systému přímé volby aklamací (zdvižením paže). Nechápu logiku tohoto myšlení, na volební schůzi se schází nanejvýš 25 lidí a v takovém případě se o objektivnosti přímé volby nedá vůbec mluvit, ať už je tajná, nebo veřejná !

 

Z těchto důvodů jsem se rozhodl v tomto příspěvku detailně popsat postup při přípravě korespondenčních voleb. Pomůže to pochopit, že jakékoliv argumenty napadající přípravu hlasovacích lístků a obálek, jsou zcela liché. Systém jsem navrhl tak, aby byl co nejjednodušší a nejlevnější při maximální možné bezpečnosti. Využil jsem pro to i zkušenosti ze své profese IT specialisty a mj. také z praxe, kdy jsem byl od roku 2000 do 2014 členem technického štábu na Českém statistickém úřadě, zajišťujícím dohled nad všemi veřejnými volbami v ČR.

 

Popis našeho volebního systému:

 

1. Jako první se vytvoří jedinečné číselné kódy, které se generují softwarově generátorem náhodných čísel. Tato čísla se uloží do jednoduché databáze, což je soubor s posloupností těchto čísel. Žádné jiné údaje, jako jména nebo adresy, tento soubor neobsahuje. Čísla se generují přesně na počet oprávněných voličů (proto ten přísný stop stav seznamu voličů a nemožnost dodatečného dotisku obálek). Jediný údaj o voličích, který při přípravě kódů mám, je tedy jejich celkový počet, v tomto případě 132. Náhodná čísla se ve skriptu ihned transponují na vícemístná přenásobením konstantou 1 000 000.

 

Výpis skriptu pro vytvoření číselné řady je na obrázku č. 2.

 

 

 

 

Výsledná číselná řada je nesetříděná, viz obr. 3:

 

 

 

 

 

Z této netříděné databáze se vytisknou odpovědní volební obálky, což představuje stejný efekt jako zamíchání obálek stylem hracích karet,  příklad je na obr. 4:

 

 

 

 

Obálky jsou po vytištění ještě opatřeny barevným razítkem klubu.

 

2. Odpovědní obálky jsou pak vloženy spolu s hlasovacími lístky a instrukcemi pro jejich vyplnění do větších, čistých obálek a tyto jsou zalepeny. V případě napadených voleb z r. 2011 vkládání proběhlo jako obvykle na schůzi výboru. Pak Jiřina Severová vytiskne samolepky s adresami členů klubu – voličů, které jsou teprve následně nalepeny na tyto obálky. Nelze tedy zjistit, které číslo odpovědní obálky bylo odesláno na danou adresu.

Adresy se tisknou přímo z databáze členů klubu vedené v programu napsaném v prostředí Microsoft Access 2.0, což je poměrně stará verze produktu z devadesátých let minulého věku. Tato aplikace funguje pouze na MS Windows XP a starších, nikoliv již na Windows Vista, 7, 8 a 10.  V klubu je proto členská evidence vedena pouze na počítači u Jiřiny Severové, včetně archivace (formát dat je s jinými databázovými systémy nekompatibilní).  Ověřovací místo pro členství je z toho důvodu  i pro členy výboru pouze u Jiřiny Severové. Tak je zajištěno, že neexistuje a nedá se zjistit jakákoliv souvislost mezi zabezpečovacím číslem a jménem adresáta, který obálku s tímto číslem obdržel. Jinými slovy – systém je zajištěn proti případnému zneužití i ze strany osob přímo se účastnících přípravy voleb.

 

 

3. Seznam náhodných čísel se následně setřídí podle velikosti (pro snadnější vyhledávání při kontrole sčítací komisí) a vytiskne, poté se zalepí do obálky a dá do úschovy předsedovi revizní komise. Dlužno říci, že tento krok není nikterak rizikový z hlediska zabezpečení informace, jde spíš o to, aby se seznam neztratil a sčítací komise mohla na schůzi před sečtením hlasů ověřit pravost zaslaných obálek. Při sčítáni jsou vyřazeny všechny obálky bez platného identifikačního čísla a v případě kopie, tj. duplicitních, či vícenásobných obálek se stejným číslem, jsou pak vyřazeny všechny obálky se stejným číslem. Vyřazeny jsou také hlasovací lístky upravené jinak než škrtnutím jména kandidáta.

 

Formát seznamu pro sčítací komisi je na obr. 4

 

 

 

To je o volebním systému všechno. Pro toho, kdo to chce pochopit, je to velmi jednoduché. Zastánci „konspiračních teorií“ si vymýšlejí různé hlouposti, aby zmátli a zmanipulovali nové nebo neinformované členy klubu, protože spravedlivé demokratické volby jsou jim trnem v oku.

Cílem korespondenčních voleb je zapojit co nejvíce členů na rozdíl od velmi dobře manipulovatelných přímých voleb na ČS, kterých se zúčastňuje méně než 10% všech členů a tak i malá skupinka nenávistně naladěných přítomných může negativně ovlivnit volby a tím další fungování klubu. Ne nadarmo nový Občanský zákoník definuje jako podmínku usnášeníschopnosti členské schůze účast „většiny členů spolku“. ČS má být totiž tzv. nejvyšším orgánem spolku. V reálných podmínkách našich kynologických klubů je to jen zbožné přání a tak následně svolaná mimořádná ČS již schvaluje usnesení jen většinou hlasů přítomných (tj. vlastně menšinou hlasů členů klubu). Není ale důvod, abychom nesli negativní důsledky této vynucené praxe i v důležitých otázkách, jako jsou volby výboru a revizní komise nebo zásadní změny stanov a řádů.

 

1.4.2016                                                                              Ing. Zdeněk Stehlík, předseda klubu