CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2009 - II v Průhonicích

Fotogalerie

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2009 - II, Floret Průhonice, 26.9.2009, včetně posudků.

1 KING PSI TR tř. DOROSTU MONTY Karaj N1

Nar.:10.2.2009 CMKU/KCS 915/09 O: AZZARO de la Bacska M: DESDEMONA Charly Unlimited

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very nice head, with good dome. Dark eyes and good expression, well marked, a little long in loin and unsure of himself on his first outings.

Velmi pěkná hlava s dobrou klenbou. Tmavé oči a správný výraz, dobře rozdělené barvy, trochu dlouhý v bedrech a není si jistý sám sebou na své první vycházce.

2 PSI TR tř. MLADÝCH LUPÍNEK Karaj VD

Nar.: 4.12.2008 CMKU/KCS 906/08 O: Dixie Acres SIR GEORGE M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Jaroslava PEŘINOVÁ, Žatec

Up to size TR, little long in leg, would prefer more dome, very apprehensive and needs more trainings.

Velký trikolor, trochu dlouhé nohy, preferovala bych větší klenbu (lebky), velmi ustrašený a potřebuje více trénovat.

3 PSI TR tř. MLADÝCH MARVEL z Valldemose VD

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 895/08 O: BONSAI des Vercheres se Montdidier M: Smokey Valley's KRISTINE

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Very nervous TR who was well enough constructed, but his apprehensive made him difficult to assess, head O.K.

Velmi nervózní TR, který je dostatečně dobře stavěný, ale pro jeho bázlivost je obtížné ho posoudit, hlava OK.

4 PSI TR tř. MLADÝCH XANTY ENDY Fapella Gray V1,---

Nar.:27.10.2008CMKU/KCS 890/08 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: OMONA CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

TR of correct size and type. Well enough constructed, nice head with good dome. Sadly his eyes are sore today with spoiled his expression and prevented champ. status on the day.

TR správné velikosti a typu. Dost dobře stavěný, pěkná hlava s dobrou klenbou. Bohužel jeho dnes bolavé oči rušily jeho výraz a brání mu udělit status šampióna dnešního dne.

5 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ANDY Mapeon V3

Nar.: 3.4.2008 CNMKU/KCS 873/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: DARIA Bohemia Zlatava

Majitel: Markéta DUNDÁČKOVÁ, Heřmanův Městec

Happy outgoing TR who was well enough contructed. Would prefer more dome and a larger eye, but a nice cobby exhibit.

Šťastně vypadající TR, který byl dostatečně dobře stavěný. Dala bych přednost lepší klenbě a většímu oku, ale je pěkně kompaktní výstavní kus.

6 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ILIAN Karaj V2, res. CAC

Nar.:12.12.2007CMKU/KCS 850/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Happy BH who moved and showed well. Well enough constructed. Very good head with correct ear placement + eyes. Pigment and nose could be a little shade darker.

Veselý BH, který se dobře pohyboval a předváděl. Dost dobře stavěný. Velmi dobrá hlava se správným nasazením uší a očima. Pigment a nos by měl být o odstín tmavší.

7 PSI BT tř. MEZITŘÍDA JEWEL Rubinowy Skarb V1, CAC

Nar.:22.3.2008 PKR IX 51714 O: QUENCY MACABEUS Bedit M: BLOOM Rubinowy Skarb

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

BT with glorius head. Excellent dome and ear placement. Would like more weight on him and he must be careful to stand without roaching his back. But a very pleasing dog.

BT s úžasnou hlavpu. Výborná klenba a nasazení uší. Chtěla bych, aby více vážil a musí si dát pozor, aby ve stoje neklenul hřbet. Ale je to velmi roztomilý pes.

8 PSI BH tř. OTEVŘENÁ AZZARO de la Bacska V

Nar.:22.8.2005 CMKU/KCS 794-07/05 O: SONIE des Cavaliers de Strass M: SHÉS SO LOVELY de la Bacska

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

BH of correct size and type, who stood well but did not co-operate so well on the move. Nice enough head but pigmentation could be darker. Lacked some furnishings also.

BH správné velikosti a typu, který stál dobře, ale už tak dobře nespolupracoval v pohybu. Dosti pěkná hlava, ale pigmentace by mohla být tmavší. Postrádá také osrstění.

9 PSI TR tř. OTEVŘENÁ BALTHAZAR de l'Epine á Miel V1, CAC

Nar.: 4.4.2006 CMKU/KCS 793-07/06 O: KENTON Rossbony M: U-BETTY-BOOP de l'Epine á Miel

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

TR of excellent size and type. Nice head with large dark eyes. Moved well with level topline. Happy temperament although a little apprehensive on the table.

TR výborné velikosti a typu. Pěkná hlava s velkýma tmavýma očima. Pohyboval se dobře s rovnou horní linkou. Veselý temperament, i když je trochu bázlivý na stole.

10 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Bonitos Companeros DELUXE ADONIS V4

Nar.: 5.5.2007 PKR IX 50450 O: Rossbonny BAILEY M: Ribessita LADY MADONNA OF LIVERPOOL

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Very happy showman with exuberant temperament, a little strong boned but cobby and well made. Very good large dark eyes but head could be a little more refined.

Velmi veselý "šoumen" s nevázaným temperamentem, trochu silná kostra, ale kompaktní a dobře utvářený. Velmi dobré, velké tmavé oči, ale hlava by mohla být ušlechtilejší.

11 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BONSAI des Vercheres de Montdidier V3

Nar.: 5.9.2006 CMKU/KCS 796-07/06 O: TIMOTHY de Melcourt M: ASTURIAS de la Bacska

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Very showy BH of excellent type and temperament. Correct size and substance. Moved and showed well, though presentation could use a little work. Good head,

nose pigment a little off today.

Velmi pohledný BH výborného typu a temperamentu. Správná velikost a hmotnost. Pohyboval se a vypadal dobře, ač by měl na předvedení trochu pracovat.

Dobrá hlava, nosní pigment je dnes trochu slabší.

12 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CHARLIE BOY Karaj V2, res. CAC

Nar.:29.11.2007CMKU/KCS 849/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: DESDEMONA Charly Unlimited

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Happy outgoing TR who showed very well. Excellent head with good dome and ear set. Large dark eyes. Well enough constructed but too long in loin to give

the cobby impression.

Vesele vypadající TR, který je velmi dobře předveden. Výborní hlava s dobrou klenbou a nasazením uší. Velké tmavé oči, Dostatečně dobře stavěný, ale příliš dlouhý v bedrech na to, aby působil kompaktním dojmem.

13 PSI RU tř. VÍTĚZŮ AMADEE de la Bacska V2, res. CAC

Nar.: 2.9.2005 CMKU/KCS 708-06/05 O: VALESPOIR au Pays du Cadre Noir M: TIHYA de la Bacska

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Gleaming RU with excellent chestnut colour. Correct size and moved well. Ear placement could be a little lower but pleasing head.

Lesklý RU s výbornou kaštanovou barvou. Správná velikost a dobrý pohyb. Uši by měly být níže nasazeny, ale hlava je roztomilá.

14 PSI BT tř. VÍTĚZŮ CARLOS de la Tierra de Suerte V4

Nar.: 1.11.2007 CMKU/KCS 876-08/07 O: TSAR des Trois Maillets M: AICHA au Pays du Cadre Noir

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Gleaming BT shown in very good condition. Well constructed and sound, he moved well holding a level topline. Would prefer more dome, in head to give more typical impression.

Lesknoucí se BT předveden ve velmi dobré kondici. Dobře a pevně konstruován, pohyboval se dobře s rovně drženou horní linií. Preferovala bych klenutější lebku, dávající hlavě typičtější výraz.

15 PSI BT tř. VÍTĚZŮ PERRY Fapella Gray V3

Nar.:30.5.2006 CMKU/KCS 737/06 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Very typical and worthy champion BT who was expertly shown. Well constructed throughout. Rich tan markings enhanced expression but would prefer more dome in head and coat has begin to curl.

Velmi typický a důstojný šampión, BT který byl expertně předveden. Celkově dobře stavěný. Bohaté hnědé znaky umocňují výraz, ale preferovala bych více klenutou lebku a srst se mu začíná kudrnatět.

16 PSI BH tř. VÍTĚZŮ SHORTY ENDY Fapella Gray V1, CAC, KV

Nar.:11.2.2007 CMKU/KCS 788/07 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

BH with excellent temperament who showed beautifully. Excellent size and substance with cobby body. Good head but would prefer a more open eye and darker nose pigmentation, moved a little wide in front today.

BH s výborným temperamentem, který se nádherně předvedl. Výborná velikost a substance s kompaktním tělem. Dobrá hlava, ale preferovala bych více otevřené oči a tmavší pigmentaci nosu, pohyboval se vpředu trochu zeširoka.

17 PSI BH tř. VETERÁNŮ ENDY BRILLIANCY Fapella Gray V1, nejlepší veterán

Nar.:26.4.2000 CMKU/KCS 408/00 O: BRILLIANCY Vitamín M: LADY BEVERLY Milpos

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Grand old man of excellent type and obvious qualities. Correct substance and size and excellent construction. Well presented but no need to trim. Moved very well, I liked him a lot.

Skvělý starý pes výborného typu a zřejmých kvalit. Korektní substance a velikost a výborná konstrukce. Dobře prezentován, ale není třeba ho trimovat. Pohyboval se velmi dobře, moc se mi líbil.

18 KAVALÍR FENY BT tř. DOROSTU BARBARA TRE z Usedlosti Újezdec N4

Nar.:23.1.2009 CMKU/CKC 10723/09 O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: TRAVIATA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Eva ŽÁČKOVÁ, Hradec Králové

Gleamins BT of good size, but must not grow much more. Good coloured markings with some white on chest. Needs more experience and ring training, good outline, but head a little long in muzzle.

Lesklá BT správné velikosti, ale nesmí už více vyrůst. Dobře vybarvené znaky s trochou bílé na hrudníku. Potřebuje více zkušenosti a trénink v kruhu, dobrý tvar, ale hlava je trochu dlouhá v čenichu.

19 FENY BT tř. DOROSTU HEDELLAY FOON Charmander VN1, NFD

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10664/09 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISABELA Sladjká krása

Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, Vysoké Mýto

Very attractive BT with excellent outline, good neck and shoulders, level topline, well angulated front and rear. Dark eyes and pleasing enough head. Good temperament and well shown.

Velmi atraktivní BT s výborným profilem, správný krk a lopatky, rovná horní linie, dobře zaúhlená vpředu i vzadu. Tmavé oči a dost roztomilá hlava. Správný temperament a dobře předvedena.

20 FENY BT tř. DOROSTU YABBA DABBA DEW Perle du Sahel N3

Nar.: 5.3.2009 CMKU/CKC 10837/09 O: YARDLEY Perle du Sahel M: MAGIC OF GOLD Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Exquisitely pretty little girl who did not co-operate very well today. Well made throughout but difficult to assess. A little white on chest and hope she gains size and substance.

Dokonale krásná, malá holka, která dnes dobře nespolupracovala. Dobře celkově stavěná, ale je jí obtížné posoudit. Má trochu bílé na hrudi a doufám, že získá velikost a hmotu.

21 FENY BT tř. DOROSTU YAPPLE DAPPLE Perle du Sahel N2

Nar.: 5.3.2009 CMKU/CKC 10838/09 O: YARDLEY Perle du Sahel M: MAGIC OF GOLD Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Extremely pretty puppy with lovely eyes and expression. Well constructed I think! But her lack of co-operation made her difficult to assess. Would like a little more substance at this age.

Výjimečně krásné štěně s nádhernýma očima a výrazem. Myslím, že je dobře stavěná ! Ale její nedostatečná spolupráce způsobuje, že ji lze těžko posoudit. Ráda bych, aby měla v tomto věku více hmoty.

22 FENY BT tř. MLADÝCH IMAGINE BLACK z Hradu Doubravka VD4

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10503/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Very pretty feminine girl. With lovely dark eyes and expression. Well enough made, but difficult to assess and refused to move on the day.

Velmi krásná samiččí fenka. S nádherně tmavýma očima a výrazem. Dostatečně dobře vyvinutá, ale je obtížné ji posoudit a odmítá dnes chodit.

23 FENY BT tř. MLADÝCH INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka V1, CAJC

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10504/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Very feminine little girl of correct size. Dark eyes, soft expression. Moved and showed well enough. Between coats at present but pleasing exhibit.

Velmi samiččí malá holka správné velikosti. Tmavé oči, něžný výraz. Pohybovala a převáděla se dost dobře. V současnosti je v línání, ale rozkošný výstavní typ.

24 FENY BT tř. MLADÝCH LUCY Kavalíří kvarteto VD3

Nar.:20.9.2008 CMKU/CKC 10520/08 O: FAEDON Caroli Regis M: HARIET Kavalíří kvarteto

Majitel: Eva SÝKOROVÁ, Žamberk

Gleaming BT who was beautifully trained and showed to perfection. Nice rich chestnut markings. A little up in size and plain in head for me.

Lesklá BT, která byla báječně trénována a dokonale předvedena. Pěkné, zářivé kaštanové znakování. Pro mne trochu velká a nehezká v hlavě.

25 FENY BT tř. MLADÝCH X TWO XSARA VENDY z Usedlosti Újezdec VD

Nar.: 1.9.2008 CMKU/CKC 10509/08 O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: VENDULKA LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Petra ČECHUROVÁ, Plzeň

Feminine girl of correct size and substance, Lovely temperament but not always co-operating with handler. Would like a little more fill in muzzle. But nice eyes. Would prefer more level topline and better rear assembly.

Fenka se samiččím výrazem. správné velikosti a substance. Báječný temperament, ale ne vždy spolupracuje s předvádějícím. Raději bych, aby měla více vyplněný čenich. Ale pěkné oči. Preferovala bych rovnější horní linii a lepší uspořádání zadních.

26 FENY BT tř. MEZITŘÍDA EVERLASTING LOVE Flowers City VD

Nar.: 5.3.2008 CMKU/CKC 10150/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Feminine girl of correct size. Very outgoing temperament. Rich tan markings. Pretty enough head with dark eyes. Inclined to roachles back at times and a little long in hock. Showed well.

Fenka se samiččím výrazem spráné velikosti. Velmi společenský temperament. Bohaté hnědé pálení. Dost pěkná hlava s tmavýma očima. V této době má sklon ke hřbetu bez "hřívy" a je trochu dlouhá v hleznech. Dobře předvedena.

27 FENY BT tř. MEZITŘÍDA EVERY THING NICE Flowers City VD2

Nar.: 5.3.2008 CMKU/CKC 10151/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

Soundly constructed girl with good front and rear assemblies and nice short hocks. Attractive enough head but too big for me and temperament was apprehensive.

Důkladně stavěné děvče s dobrým uspořádáním předních a zadních a pěknými, krátkými hlezny. Dost atraktivní hlava, ale pro mne je (celkově) příliš velká a její temperament byl bojácný.

28 FENY BT tř. MEZITŘÍDA GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu Doubravkxxx

Nar.:19.12.2007CMKU/CKC 10062/07 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

nebyla

29 FENY BT tř. OTEVŘENÁ AGATHA CHTISTIE Gardyth VD

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9832/07 O: WARWICK Bielý démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Martin PROCHÁZKA, Praha 9

Feminine little girl of correct size although I would like a little more substance. Feminine head with dark eyes but would prefer more fill in muzzle. Super happy temperament and showed well but would like more angulation front and rear.

Malá jemná fenka správné velikosti, i když bych ráda trochu více hmoty. Samiččí hlava s tmavýma očima, ale preferovala bych více výplní na čenichu. Velmi veselý temperament a dobře předvedena, ale chtěla bych větší úhlení vepředu i vzadu.

30 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ANNA MARIA Gardyth VD

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9834/07 O: WARWICK Bielý démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Well enough constructed girl with rich tan markings. Excellent temperament, wanting to please. Good coat. A little too big for my preference and moving a little close behind today.

Dost dobře stavěné děvče s bohatým pálením. Výborný temperament, chce potěšit. Dobrá srst. Na moje preference je trochu příliš velká a dnes je při pohybu vzadu poněkud úzká.

31 FENY BT tř. OTEVŘENÁ CELESTA ze Šibeničního vrchu D

Nar.:30.10.2005CMKU/CKC 8693/05 O: CHADWICK SAM Arušava M: ALYSON ze Šibeničního vrchu

Majitel: Miluše ŠILHÁNKOVÁ, Praha 8

Expertly handled girl with excellent temperament. Good coat and condition. Would prefer a darker eye and more cushioning in muzzle. A little proud of her tail and teeth just level.

Expertně předvedená fenka s výborným temperamentem. Dobrá kondice srsti. Preferovala bych tmavší oko a více vyplněný čenich. Trochu pyšná na svůj ocas a skus je klešťový.

32 FENY BT tř. OTEVŘENÁ COCO DE L'AMOUR Flowers City V3

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9458/07 O: ULTIMATE COLLECTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Very well presented, handled and shown. Attractive head with dark eyes. Rich tan markings. Well constructed rear, although a little wide in front. Feet furnishing appears trimmed.

Velmi dobře prezentována, vedena a předvedena. Atraktivní hlava s tmavýma očima. Výrazné pálení. Dobře utvářená vzadu, i když je trochu široká vepředu. Střapce na tlapkách vypadají jako trimované.

33 FENY BT tř. OTEVŘENÁ KETTY z Cerekvické stráně V4

Nar.: 2.5.2007 CMKU/CKC 9638/07 O: IMHOTEP Rubínový květ M: FATYMA z Cerekvické stráně

Majitel: Vlasta NOVÁ, Kamenice

Honest type of girl with no exasperations, dark eyes. Rich tan markings. Well made throughout, just a little up to size.

Poctivý typ fenky beze zloby (?), tmavé oči. Výrazné pálení. Celkově dobře stavěná, ale je trochu velká.,

34 FENY BT tř. OTEVŘENÁ UNNELISE PERI Bielý démon V1, CAC, VB

Nar.: 6.8.2007 SPKP 2204 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: CRISTATA QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well constructed honest type girl. Well angulated front and rear, she moved very soundly. Attractive head, if a little masculine. Excellent temperament and quality exhibit.

Dobře stavěná fenka poctivého typu. Dobře zaúhlená vpředu i vzadu, pohybovala se velmi jistě. Atraktivní hlava, i když trochu samčí. Výborný temperament a kvalitní předvedení.

35 FENY BT tř. OTEVŘENÁ YASMINE Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9124/06/0 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Very pretty feminine little girl of excellent size and substance. Attractive head with lustrous dark round eyes. Showed and moved well. Lacked furnishings especially or les tail today (patrně má být "on her tail").

Velmi krásná malá holka s fenčím výrazem, výboorné velikosti a hmotnosti. Atraktivní hlava se zářivýma, tmavýma, kulatýma očima. Předváděla a pohybovala se dobře. Dnes nedostatečné osrstění zvláště na ocase.

36 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ADANA Santana Gwellian V1, CAC

Nar.:16.8.2004 CMKU/CKC 7858/04/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Quality girl who was well constructed throughout. So she moved very well, keeping a level topline. Expertly handled and shown. Good head, although it could be a little better filled below eyes. Up to size for a female.

Kvalitní fenka, která je celkově dobře stavěná. Takže se pohybovala velmi dobře, udržujíc rovnou horní linii. Expertně vedena a předvedena. Dobrá hlava, ač by mohla být trochu lépe vyplněna pod očima. Na fenu je velká.

37 FENY BT tř. VETERÁNŮ DALILLA Tricyrtis D

Nar.: 7.9.1998 CMKU/CKC 4705/98/9 O: Bonema GOLD SOVEREING FOR CHOYA M: AMICITIA MAGNIFICA Res Pretiosa

Majitel: Luďka SIEGROVÁ, Plzeň

Well enough constructed girl with happy temperament who enjoyed her day out and showed well. Full dentition. Would prefer darker eye, too large to fit the breed standard and moved a little close behind.

Dost dobře stavěná fenka s veseelým temperamentem, která si užívala svůj den a dobře se předváděla. Plnochrupá. Preferovala bych tmavší oko, je příliš velká, než by odpovídalo standardu plemene a při pohybu je vzadu trochu úzká.

38 FENY BT tř. VETERÁNŮ ISIS DEA Res Pretiosa VD

Nar.: 1.1.1999 CMKU/CKC 4873/99/0 O: Bonema GOLD SOVEREING FOR CHOYA M: CATTLEYA Res Pretiosa

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

Very well handled and shown. Lovely personality, enjoying her day out. Very nice head with large dark eyes. Unfortunately to big to fit the breed standard.

Velmi dobře vedena a předvedena. Báječná osobnost, užívá si svůj den. Velmi pěkná hlava s velkýma tmavýma očima. Bohužel je příliš velká na to, aby splňovala standard plemene.

39 FENY BH tř. ŠTĚŇAT Lazycroft's ELECTRA KING VN1, NFŠ

Nar.:29.4.2009 HR 10373 KKS O: Rosserea FREE LOADER M: Lazycroft's FOR YOUR EYES ONLY

Majitel: Iva ŠEGA, CRO, Klanjec

Richly marked chestnut puppy who moved and showed beautifully. Extremely pretty head with dark eyes and pigmentation. Must be careful of topline at times. Quality puppy.

Bohatě kaštanově znakované štěně, které se nádherně předvádělo a pohybovalo. Vyjímečně pěkná hlava s tmavýma očima a pigmentací. Teď si musí dávat pozor na horní linii. Kvalitní štěně.

40 FENY BH tř. ŠTĚŇAT TINKER BELL Moravia Eden VN3

Nar.:26.4.2009 CMKU/CKC 10947/09 O: Angel's Pride NAPOLEONE M: LUCY z Krásné Gladys

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Very pretty feminine baby with correct bone and size for age. Delightful personality. Mouth still to come correct and a little long in hock but quality puppy.

Velmi krásné fenčí štěně s korektní kostrou a velikostí na jeho věk. Rozkošná osobnost. Tlama se ještě musí zlepšit a má trochu dlouhá hlezna, ale je to kvalitní štěně.

41 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ZUDENLY ZUZANE Perle du Sahel VN2

Nar.: 7.5.2009 CMKU/CKC 11051/09 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: TENDRE MARGOT de Castelburry

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Very well marked, pretty BH who just needs time, very pretty head with dark eyes and pigmentation. Correct bite and well constructed.

Velmi pěkně znakovaná, krásná BH, která ještě potřebuje čas, velice krásná hlava s tmavýma očima a pigmentací. Správný skus a je dobře stavěná.

42 FENY BH tř. DOROSTU CASANDRA BABY z Františkovy zahrady VN1

Nar.:11.3.2009 CMKU/CKC 10843/09 O: SPLENDID Azalea M: ISABELLA LADY z Hradu Špilberk

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very well marked feminine girl of correct size far ago. Very pretty head with good dark eyes and nose pigmentation. A little long in loin and needs more ring experience but an attractive exhibit.

Velmi dobře znakovaná samiččí fenka správné velikosti. Velmi krásná hlava s dobrýma tmavýma očima a pigmentací nosu. Trochu dlouhá v bedrech a potřebuje více zkušenosti v kruhu, ale je atraktivním vystavovaným jedincem.

43 FENY BH tř. DOROSTU DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn N2

Nar.: 5.2.2009 CMKU/CKC 10789/09 O: Loranka's CHANEL PARIS M: CREAM CAMELLIA Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Very well marked girl completed with lozenge. Quality coat coming through. Good large dark eyes. Confidence will come. Teeth still needs time to correct.

Velmi dobře vybarvená fenka doplněná skvrnou (na temeni). Zjevně kvalitní srst. Dobré tmavé oči. Jistota přijde. Zuby ještě potřebují čas ke zlepšení.

44 FENY BH tř. DOROSTU ELDORADO LEGENT Silver Capricorn N

Nar.:25.3.2009 CMKU/CKC 10863/09 O: Carman VANILLA SKY M: PURE PASSION Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Very well marked pretty girl who was a little overawed by her first ring experience. Good head and eyes. I hope she grows on. Some staining on legs needs attention.

Velmi dobře vybarvená krásná fena, která byla trochu ustrašená při svém prvním vystoupení v kruhu. Dobrá hlava a oči. Doufám, že vyroste. Barevné skvrny na nohou potřebují péči.

45 FENY BH tř. MLADÝCH BELA ze Žudru xxx

Nar.:28.11.2008CMKU/CKC 10621/08 O: Angel's Pride NAPOLEONE M: DARLING CANDY Moravia Eden

Majitel: D. + Z. BERNATÍKOVI, Brodek u Prostějova

nebyla

46 FENY BH tř. MLADÝCH CHARLEEN Merlin Bohemia V3

Nar.: 4.7.2008 CMKU/CKC 10424/08 O: Lymrey HI CLASS M: Anncourt THELMA

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

Well marked, rich chestnut coloured girl with a very elegant neck giving attractive outline. Nice expression could be softer and I would prefer fewer freckles.

Pěkně znakovaná, výrazně kaštanově vybarvená fenka s velmi elegantním krkem, který jí dává atraktivní siluetu. Pěkný výraz by mohl být něžnější a preferovala bych méně pih.

47 FENY BH tř. MLADÝCH NOBLESSA MO Arušava VD4

Nar.:19.6.2008 CMKU/CKC 10438/08 O: MORLEY TRES z Císařského mlýna M: KISS THE BEST Arušava

Majitel: Luďka SIEGROVÁ, Plzeň

Well marked girl who showed to perfection. Excellent temperament. Nice enough make and shape but up to size. Rather heavy leaded with a frowring (patrně má být: frowning) expression.

Dobře znakovaná fenka, která byla dokonale předvedena. Výborný temperament. Dostatečně pěkně stavěná a tvarovaná, ale velká. Poněkud těžce vedená se zamračeným výrazem.

48 FENY BH tř. MLADÝCH PIAF SIRI Bielý démon V1,---

Nar.:16.9.2008 SPKP 2328 O: CAIRO Bielý démon M: NIMMAIMA QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well marked feminine girl of correct size, attractive enough head, with dark eyes and pigment. Showed well although moved a little close behind today.

Dobře znakovaná fenka se samiččím výrazem správné velikosti, dost atraktivní hlava, s tmavýma očima a pigmentem. Předvedla se dobře, ačkoliv byla dnes vzadu trochu úzká.

49 FENY BH tř. MLADÝCH Z TWO ZUZANA LILI z Usedlosti Újezdec V2

Nar.: 4.12.2008 CMKU/CKC 10612/08 O: Raketoln's GENTLEMAN M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Richly coloured and marked girl with an exquisite head. Large dark round lustrous eyes. Construction O.K. Just needs more confidence to show her virtues.

Bohatě vybarvená a znakovaná fenka s nádhernou hlavou. Velké, tmavé, kulaté, zářící oči. Konstrukce O.K. Teď potřebuje více jistoty, aby předvedla svoje přednosti.

50 FENY BH tř. MEZITŘÍDA AJLEEN z Čarovného lesa xxx

Nar.:25.4.2008 CMKU/CKC 10240/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: FRANCIS TRES z Císařského mlýna

Majitel: Jitka KOLAROVSKÁ, Velký Osek

nebyla

51 FENY BH tř. MEZITŘÍDA BEAUTY z Horáckého knížectví xxx

Nar.: 3.2.2008 CMKU/CKC 10066/08 O: MATHIAS z Krásné Gladys M: GRACE od Zlatého Roxe

Majitel: Dagmar MAREŠOVÁ, Batelov

nebyla

52 FENY BH tř. MEZITŘÍDA BLANCHE NEIGE vom Welfenhof V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:26.12.2007PKR.IX 51319 O: Timsar FORTUNE SEEKER M: Royal Times ANNA KARENINA

Majitel: Alicja MUNSCH, PL, Tarnowskie Gory

Lightly marked BH of exceptional quality. Beautiful head, large dark round eyes. Correct size, excellent substance. Tremendous coat and condition. Moved well, though must be careful with tail. I love her and want to take her home.

Lehce znakovaná BH výjimečné kvality. Nádherná hlava, velké, tmavé, kulaté oči. Správná velikost, výborná substance. Fantastická srst a její kondice. Pohybovala se dobře, avšak musí si dávat pozor na ocas. Miluji ji a chtěla bych si ji vzít domů.

53 FENY BH tř. MEZITŘÍDA EMILLY Orineiro VD

Nar.:10.6.2008 CMKU/CKC 10358/08 O: IMPERÁTOR z Hradu Špilberk M: BONNIE od Zlatého Roxe

Majitel: Andrea LEBEDOVÁ, Cheb

Well marked BH who moved and showed well. Good temperament and pigmentation. Would like more fill in muzzle. Too tall and long for my preference.

Dobře znakovaná BH, která se dobře pohybovala a předváděla. Správný temperament a pigmentace. Ráda bych, aby měla více vyplněný čenich. Na moje preference je příliš vysoká a dlouhá.

54 FENY BH tř. MEZITŘÍDA FANERETTE SIRI Bielý démon V3

Nar.:30.3.2008 SPKP 2277 O: KLEO QIRI Bielý démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well marked rich chestnut coloured girl of excellent size and substance. Well made throughout, handled and showed well. Forgot to bring all her clothes today.

Dobře znakovaná, bohatě kaštanově vybarvená fenka výborné velikosti a hmotnosti. Celkově dobře utvářená, vedena a předvedena dobře. Dnes si zapomněla přinést všechny svoje šaty.

55 FENY BH tř. MEZITŘÍDA FIONA Santana Gwellian V4

Nar.: 1.11.2007 CMKU/CKC 9978/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Very well marked feminine girl, of correct size. Well enough made throughout. Pretty head and good showman ships. Legs a little coloured and lacked furnishings but these can be corrected.

Velmi dobře znakovaná fenka samiččího typu, korektní velikosti. Celkově dost dobře utvářená. Krásná hlava a dobré šoumenství. Nohy jsou trochu barevné a postrádají osrstění, ale to se dá napravit.

56 FENY BH tř. MEZITŘÍDA HESPERIA Jizutoji V2, res. CAC

Nar.:14.6.2008 CMKU/CKC 10362/08 O: ALBERTO Jizutoji M: CAPPY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Typical cavalier who survived a fall of table without any ill effects on her temperament. Very well made throughout with good bone and substance. Nice head. Just lacks featuring (zřejmě jde o feathering) today.

Typická kavalírka, která přežila pád stolu bez jakýchkoliv negativních vlivů na její temperament. Velmi dobře celkově stavěná s dobrou kostrou a hmotou. Pěkná hlava. Teď právě postrádá osrstění.

57 FENY BH tř. OTEVŘENÁ APHRODITE Górska Fantazja V1, CAC

Nar.:15.9.2007 PKR IX 50211 O: Aranel COSMIC M: ABIGAYLE Górska Fantazja

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Very well marked girl shown in very good coat and condition. Elegant neck which she showed off on the move. Level topline, excellent profile. Top quality exhibit with nice head framed by long ears.

Velmi dobře znakované děvče, předvedené ve velmi dobré srsti a kondici. Elegantní krk, kterým se chlubí při pohybu. Rovná horní linie, výborný profil. Výstavní kus špičkové kvality s pěknou hlavou, rámovanou dlouhýma ušima.

58 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CAMILLA Orineiro xxx

Nar.:16.5.2007 CMKU/CKC 9652/07/0 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: BONNIE od Zlatého Roxe

Majitel: Jana KLAZAROVÁ, Chlumec

nebyla

59 FENY BH tř. OTEVŘENÁ DOMINICA z Vrchu králů VD

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9440/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Very well marked girl who showed and moved very well. In good coat and condition. A little plain in head and expression and up to size.

Velmi pěkně znakovaná fenka, která se předváděla a pohybovala se velmi dobře. V dobré srsti a kondici. Trochu nehezká hlava a výraz a je moc velká.

60 FENY BH tř. OTEVŘENÁ IDISS SIRI Bielý démon V2, res. CAC

Nar.:21.4.2008 SPKP 2283 O: GABIN Spanilá věž M: NIMMUE TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very well marked, richly coloured girl of excellent size and substance. Lozenge completed her markings. Excellent make and shape, she moved very soundly. Attractive head. I just wish she had more coat and featuring (zřejmě feathering).

Velmi dobře znakovaná, bohatě vybarvená fenka výborné velikosti a hmotnosti. Korunka doplňuje její znakování. Výborná stavba a obrys, pohybovala se velmi jistě. Atraktivní hlava. Jen bych si přála, aby měla více srsti a praporců.

61 FENY BH tř. OTEVŘENÁ KLAIRE Čajový lístek VD

Nar.: 2.8.2007 CMKU/CKC 9814/07 O: CAIRO Bielý démon M: DELILAH Čajový lístek

Majitel: Marta HUDEČKOVÁ, Kyjov

Very well marked girl completed with lozenge. Excellent personality, she showed happily. Attractive enough head but nose pigment could be darker. Inclined to roach her back a little.

Velmi dobře znakovaná fenka, doplněno korunkou. Výborná osobnost, radostně se předváděla. Dost atraktivní hlava, ale nosní pigment by měl být tmavší. Měla trochu sklon klenout hřbet.

62 FENY BH tř. OTEVŘENÁ RIKA GOLDEN Paja-Keš VD4

Nar.:10.1.2006 CMKU/CKC 10044/08 O: FABRICIUS TWAI z Císařkého mlýna M: LADY MAGIC Paja-Keš

Majitel: Martin BRAŠ, Kostelec n. Č. Lesy

Very well marked girl complete with lozenge. She moved and showed well. Dark eyes but a little plain in head. Moving very close behing today and up to size.

Velmi dobře znakovaná fenka včetně korunky. Pohybovala a předváděla se dobře. Tmavé oči, ale trochu nehezká hlava. Dnes se pohybuje vzadu velmi sevřeně a je příliš velká.

63 FENY BH tř. OTEVŘENÁ WHITE MAGIC WOMAN vom Paulinenhof VD3

Nar.:25.4.2006 CMKU/CKC 9309-06/0 O: FRANNY LEE vom Paulinenhof M: Angel's Pride OLILIE

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very well marked girl complete with lozenge. Very feminine in head, size and substance. Inclined to roach her back and was not driving from behind today.

Velmi dobře znakovaná fena kompletně s korunkou. Velmi fenčí hlava, velikost a hmotnost. Dnes má tendenci klenout hřbet a její pohyb nevychází zezadu.

64 FENY BH tř. VÍTĚZŮ I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8967/06/0 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

Very well marked girl with lozenge moved and showed beautifully. Good coat and construction. Glorious lustrous eyes. Just a size big for my preference.

Velmi dobře znakovaná fenka s korunkou, pohybovala a předváděla se nádherně. Dobrá srst a konstrukce. Nádherné zářící oči. Jen velikost je velká na moje preference.

65 FENY BH tř. VÍTĚZŮ MANDYLAY PERI Bielý démon V1, CAC

Nar.: 9.2.2008 CMKU/CKC 10124-08/ O: NABUCO TRIES Bielý démon M: WAIKIKI TRIES Bielý démon

Majitel: Hana BRÁZDILOVÁ, Fryšták

Very feminine girl shown in beautiful coat and condition,. Sweet head with lovely gentle expression, dark eyes and pigmentation. Excellent size and shape. Top quality and a very worthy champion.

Fenka s velmi samiččím výrazem v nádherné srsti a kondici. Sladká hlava s nádherně něžným výrazem, tmavé oči a pigmentace. Výborná velikost a silueta. Špičková kvalita a velmi důstojná šampiónka.

66 FENY BH tř. VETERÁNŮ DULSINEA TWAI z Císařského mlýna V1

Nar.:21.6.2000 CMKU/CKC 5710/00/0 O: Stonehill's LOVE STORY M: Stonehill's WATERLILY

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Very agile a years old who could show some younger ones how to move. Well constructed and sound, excellent type, one to be proud of.

Velmi čilá, roky stará (fenka), která by mohla leckteré mladší ukázat, jak se má pohybovat. Dobře stavěná a pevná, výborný typ, jeden na ní musí být pyšný.

67 FENY RU tř. ŠTĚŇAT ELLINOR TRE z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.:22.4.2009 CMKU/CKC 10888/09 O: FIDO FOON Charmander M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

nebyla

68 FENY RU tř. ŠTĚŇAT ORNELLA Kavalíří kvarteto N

Nar.:14.4.2009 CMKU/CKC 10/894/09 O: FAEDON Caroli Regis M: HARIET Kavalíří kvarteto

Majitel: Eva SÝKOROVÁ, Žamberk

Richly coloured RU in gleaming condition. Well enough made but must not grow anymore. A little plain in head and I would like larger eyes.

Výrazně zbarvená RU v lesklé kondici. Dosti dobře stavěná, ale už nesmí dál růst. Trochu ošklivá hlava a měla by mít větší oči.

69 FENY RU tř. MEZITŘÍDA BATIDA Harmony Line D

Nar.:28.4.2008 CMKU/CKC 10286/08 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Eva DVOŘÁKOVÁ, Bílina

Richly coloured RU shown in gleaming condition. Happy temperament. Too large for a female and rather plain in head. Moved o.k. but too proud of tail.

Výrazně zbarvená RU předvedena v zářivé kondici. Šťastný temperament. Na fenu je příliš velká a má poněkud nehezkou hlavu. Pohybovala se O.K., ale příliš pyšná na svůj ocas.

70 FENY RU tř. MEZITŘÍDA GYTTIA Santana Gwellian V1,---

Nar.:28.3.2008 CMKU/CKC 10267/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Well made RU with elegant outline. Good neck, level topline, well angulated front and rear. Pretty feminine head with dark eyes. And pigment could stand better and why depart from breed standard by trimmins feet?

Velmi dobře stavěná RU s elegantním vzhledem. Dobrý krk, rovná horní linie, dobře zaúhlená vpředu i vzadu. Krásná fenčí hlava s tmavýma očima. Pigment by mohl být lepší a proč se odchyluje od standardu svými vytrimovanými tlapkami ?

71 FENY RU tř. OTEVŘENÁ DAMINA GOLD z Hradu Doubravka V1, CAC

Nar.:12.4.2006 CMKU/CKC 8994/06 O: Loranka's STARLITE M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very feminine, happy little RU of correct size and substance. Pretty head although eye could be slightly darker. Richly coloured body coat. Nice exhibit.

Velmi fenčí, veselá malá rubínka správné velikosti a hmotnosti. Krásná hlava, i když oko by mohlo být trochu tmavší. Bohatě vybarvená srst na těle. Pěkný výstavní jedinec.

72 FENY RU tř. OTEVŘENÁ Q TWO QUNTINA LILI z Usedlosti Újezdec D

Nar.:24.6.2007 CMKU/CKC 9719/07 O: STEVE RONY z Usedlosti Újezdec M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Richly coloured girl with excellent temperament. Dark eyes but frowning expression. Moved o.k. but proud of tail. Feet should not be trimmed.

Výrazně zbarvená fenka s výborným temperamentem. Tmavé oči, ale zamračený výraz. Pohybovala se O.K., ale je pyšná na ocas. Tlapky by neměly být trimovány.

73 FENY RU tř. OTEVŘENÁ QERIDA PERI Bielý démon VD3

Nar.:10.6.2007 SPKP 2182 O: IMPERIO Rubínový květ M: TANITA Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very well constructed girl. I noticed all dogs by this exhibitor had level toplines and good profiles.Very pretty head but sadly light eyes detracted.

Velmi dobře stavěná fenka. Všimla jsem si, že všichni psi této vystavovatelky měli rovné hřbety a dobré profily. Velmi pěkná hlava, ale bohužel světlé oči jí ubírají (na kráse).

74 FENY RU tř. OTEVŘENÁ YIPPEE Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9125/06/0 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Very pretty RU with exquisite head and expression. Elegant neck, level topline, well made front and rear. Quality exhibit but why trim feet?

Velmi pěkná RU s nádhernou hlavou a výrazem. Elegantní krk, rovná horní linie, dobře utvářená vpředu i vzadu. Kvalitní vystavovaný jedinec, ale proč trimovat tlapky ?

75 FENY RU tř. VÍTĚZŮ EROICA PERI Bielý démon V1, CAC, VB

Nar.:13.7.2006 SPKP 2101 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: LOSTRESS Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Richly coloured girl of excellent size. Very good base for size. Excellent angulation throughout. Very attractive head with soft expression. Very worthy champion.

Bohatě vybarvená fenka výborné velikosti. Velmi dobrý vzor pro velikost. Všeobecně výborné úhlení. Velmi atraktivní hlava s něžným výrazem. Velmi důstojná šampiónka.

76 FENY RU tř. VETERÁNŮ DARLEE LADY Tempo-Krč VD1

Nar.:19.3.2001 CMKU/CKC 6222/01/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: DORIANNE Tricyrtis

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Dear old girl who enjoved her day out and moved and showed well. Attractive enough head. A size too large for me and I do not like trimmed feet.

Rozkošná stará fena, která si užívala svého dne a dobře se pohybovala a předváděla. Dost atraktivní hlava. Pro mne je příliš velká a nemám ráda trimované tlapky.

77 FENY TR tř. ŠTĚŇAT DIXIE z Horáckého knížectví VN1

Nar.: 4.5.2009 CMKU/CKC 10953/09 O: FLOREN od Ptačí skály M: GRACE od Zlatého Roxe

Majitel: Dagmar MAREŠOVÁ, Batelov

Very well broken up TR of correct size for age. Lovely dark eyes and head. Good outline, hope her teeth come correct as I think they will.

Trikolorka s velmi dobře rozdělenými barvami s korektní velikostí vzhledem k věku. Nádherné tmavé oči a hlava. Dobrý vzhled, doufám, že zuby se spraví, já si myslím, že ano.

78 FENY TR tř. ŠTĚŇAT DORI z Královského města VN2

Nar.: 8.5.2009 CMKU/CKC 10928/09 /O:DA VINCI z Vrchu králů M: CAROLAIN ze Západní stráně

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

Gleaming, well marked TR with very rich tan markings. A little apprehsive on the table but she is just a baby.

Zářící, velmi dobře znakovaná TR s velmi bohatým pálením. Trochu bojácná na stole, ale je to ještě děcko.

79 FENY TR tř. ŠTĚŇAT OCTAVIA WELL Arušava VN3

Nar.:21.5.2009 CMKU/CKC 10975/09 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: C TWO OCTAVIA DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Andrea VEVERKOVÁ, Trhanov

Happy outgoing baby. Movement difficult to assess but I wish I had her energy. Muzzle needs to fill but attractive puppy.

Veselé společenské štěně. Pohyb je obtížně k posouzení, ale přála bych si mít její energii. Čenich se potřebuje vyplnit, ale je to atraktivní štěně.

80 FENY TR tř. DOROSTU CARAVELLA TRE z Usedlosti Újezdec N

Nar.:26.1.2009 CMKU/CKC 10730/09 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel: J. + O. MERTOVI, Přelouč

Well broken TR, up to size for age. Elegant neck, level topline and showed when settled. Moved a little close behind today and closing her eyes.

TR s dobře rozdělenými barvami, příliš velká na svůj věk. Elegantní krk, rovná horní linka a předváděla se, když se uklidnila. Pohybovala se dnes vzadu trochu sevřeně a zavírala oči.

81 FENY TR tř. DOROSTU GRETTE Bonimo N

Nar.: 6.3.2009 CMKU/CKC 10849/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: BETTY Královská hvězda

Majitel: Jana BROUMOVÁ, Rakovník

Well marked girl with rich tan in right places. Feminine head. Would like more depth in chest. Moved happily but was apprehensive on the table.

Dobře znakovaná holka s bohatým pálením na správných místech. Fenčí hlava. Chtěla bych, aby měla hlubší hrudník. Pohybovala se vesele, ale byla bázlivá na stole.

82 FENY TR tř. DOROSTU HÉBÉ Bonimo N

Nar.:11.3.2009 CMKU/CKC 10853/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Feminine little girl with heavier markings. Large dark eyes and rich tan. Could have a little more bone. Rather apologetic in temperament.

Malá holka s fenčím výrazem s těžším znakováním. Velké tmavé oči a bohaté pálení. Mohla by mít lepší kostru. Poněkud zdrženlivá pokud jde o temperament.

83 FENY TR tř. DOROSTU VANILLA BLISS Perle du Sahel VN1

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10758/09 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: EPPLE BRANDY Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Very feminine pretty little girl. Good angulation throughout. Pretty head with dark eyes. Quality coat coming through. Well handled and shown.

Velmi fenčí, krásná malá holka. Celkově dobré úhlení. Krásná hlava s tmavýma očima. Kvalita srsti je zřejmá. Dobře vedena a předvedena.

84 FENY TR tř. MLADÝCH ANNY of Goldenleon VD4

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10575/08 O: Rakelton's GENTLEMAN M: KATHY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

Very well marked girl of correct size and substance. Pretty head with dark eyes and rich tan. A little short of neck and rather apprehensive.

Velmi dobře znakovaná fenka korektní velikosti a hmotnosti. Krásná hlava s tmavýma očima a výrazným pálením. Trochu kratší krk a je poněkud bojácná.

85 FENY TR tř. MLADÝCH DOROTY GOLD Fraking VD

Nar.: 3.9.2008 CMKU/CKC 10523/08 O: IMPERÁTOR z Hradu Špilberk M: DANAE PRINCESS Moravia Eden

Majitel: Ludmila BICANOVÁ, Praha 5

Heavier marked TR, pretty enough head. Tan could be richer. Would not co-operate too well, but just needs training. Low tail set which made her carry it proudly.

Více znakovaná TR, dosti krásná hlava. Pálení by mohlo být bohatší. Nechtěla moc dobře polupracovat, ale nyní potřebuje trénovat. Nízko nasazený ocas ji nutí nést ho pyšně.

86 FENY TR tř. MLADÝCH GRANIA Santana Gwellian VD2

Nar.:28.3.2008 CMKU/CKC 10266/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Radka NECHANSKÁ, Rožďalovice

Heavier marked girl who was expertly handled and shown. Gleaming coat and condition. Dark eyes but would prefer more fill in muzzle. Excellent temperament but up to size.

Více znakovaná fenka, ktará byla expertně vedena a předvedena. Zářivá srst a kondice. Tmavé oči, ale preferovala bych více vyplněný čenich. Výborný temperament, ale je příliš velká.

87 FENY TR tř. MLADÝCH CHANTÉ z Vrchu králů V3

Nar.: 1.8.2008 CMKU/CKC 10500/08 O: Maibee MOFFAT M: Kaishmar KARRIANNA 'S DREAM

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Heavier marked TR who moved and showed well. Well angulated and conformed, with nice short hocks, she moved well. Would prefer more fill in muzzle to give a softer expression.

Více znakovaná TR, která se dobře pohybovala a předváděla. Dobře zaúhlená a souladná, s pěknými krátkými hlezny, pohybovala se dobře. Preferovala bych více vyplněný čenich, aby jí dal něžnější výraz.

88 FENY TR tř. MLADÝCH KITTY ze Západní stráně xxx

Nar.:12.6.2009 CMKU/CKC 10342/08 O: ARTHUR TRES z Císařského mlýna M: HILDEGARDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Ivana WALDSTEINOVÁ, Smolnice

nebyla

89 FENY TR tř. MLADÝCH NESSEEM SIRI Bielý démon V

Nar.: 8.8.2008 SPKP 2317 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: CALYPSO PERI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very well marked feminine girl of correct size and bone. Very pretty head. Well angulated and sound. Again not many furnishings but had nothing to hide.

Velmi dobře vybarvená samiččí fenka korektní velikosti a kostry. Velmi krásná hlava. Dobře úhlená a pevná. Opět - nemnoho dlouhé srsti, ale nemá co skrývat.

90 FENY TR tř. MLADÝCH TANGERINE Perle du Sahel V1, CAJC, NMF, NMJ

Nar.: 6.11.2008 HR 10336 KKS O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: SOREEN de Prettylburry

Majitel: Dubravka KATIC, CRO, Zagreb

Heavier marked TR who caught my eye often as she stood four square. Very feminine correct size and substance. Showed happily, wagging tail non stop and moved truf.

Těžce znakovaná TR, která často přitáhla můj zrak, protože byla kvadratická ve stoje. Velmi fenčí, korektní velikosti a hmostnosti. Šťastně se předváděla, nepřetržitě vrtíc ocasem a pohybovala se správně.

91 FENY TR tř. MEZITŘÍDA BRINCLEY SIRI Bielý démon V1, CAC

Nar.: 3.12.2007 CMKU/CKC 10446-08/ O: Babbler's LATEST NEWS M: WIXY QUIRY Bielý démon

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Correct size and substance, well enough made TR, who looked well on the move but was difficult to assess standing as she "humped up" a little. A little flecking but had enough good qualities to counteract.

Korektní velikost a hmotnost, dost dobře stavěná TR, která vypadala dobře v pohybu, ale bylo ji obtížné posoudit ve stoje, protože se trochu hrbila. Trochu pihatá, ale má dostatek předností, aby to přebily.

.

92 FENY TR tř. MEZITŘÍDA CARMEN GOLD Šťastný koutek D

Nar.:11.2.2008 CMKU/CKC 10093/08 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: TRAVIATA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Katarína HUSÁROVÁ, Praha 5

Well marked TR with extremely pretty head and dark eyes. Rich tan markings. Very low tail set and roached her back. It was difficult to determine of it improve if she relaxed.

Dobře vybarvená TR s extrémně krásnou hlavou a tmavýma očima. Pohaté pálení. Velmi nízko nasazený ocas a klenutý hřbet. Bylo obtížné rozhodnout, zda by se to zlepšilo, když by se uvolnila.

93 FENY TR tř. MEZITŘÍDA RENA GOLDEN Paja-Keš D

Nar.:10.1.2008 CMKU/CKC 10043/08 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: LADY MAGIC Paja-Keš

Majitel: Martin BRAŠ, Kostelec n. Č. Lesy

Heavier marker TR, who was rather too large. Excellent temperament but was very difficult to assess on the table. Gleaming coat and condition. Would prefer a blaze.

Hodně znakovaná (černá) TR, která byla poněkud příliš velká. Výborný temperament, ale bylo obtížné posoudit ji na stole. Zářivá srst a kondice. Preferovala bych lysinku.

94 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ALIZÉ z Vrchu králů V3

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8696/05/0O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Heavier marked girl with lots of virtues. Just wish she was prouder of them ! Lovely head with dark eyes, good outline and movement. Just so unhappy!

Více znakovaná holka se spoustou předností. Přála bych si, aby na ně byla víc pyšná ! Nádherná hlava s tmavýma očima, dobrý vzhled a pohyb. Když je tak

nešťastná !

95 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ANABEL z Královského města VD

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9200/06 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

Heavier marked girl with excellent temperament. Attractive enough head with dark eyes. Constructed o.k. but too large to fit breed standard and feet appear trimmed.

Více znakovaná holka s výborným temperamentem. Dost atraktivní hlava s tmavýma očima. Stavěná dobře, ale je příliš velká, než aby odpovídala standardu plemene a tlapky vypadají jako trimované.

96 FENY TR tř. OTEVŘENÁ GRACIE Caroli Regis VD4

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9775/07/0 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Well marked girl who showed to perfection. Very rich tan markings and good dark eyes. Unfortunately a size too big and a little masculine for me.

Fenka s dobře rozdělenými batvami, která se perfektně předvedla. Velmi bohaté pálení a správné tmavé oči. Velikost je bohužel příliš velká a (výraz) je pro mne trochu samčí.

97 FENY TR tř. OTEVŘENÁ SUNNETTA PERI Bielý démon V1, CAC, VB

Nar.:24.6.2007 SPKP 2177 O: BENTLEY QIRI Bielý démon M: INGA TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very well marked girl. Loved her size and substance. Very attractive head, elegant neck yet, short body. Difficult to achieve. Well laid shoulders, level topline, well angulated rear, excellent temperament. Top quality.

Velmi dobře znakovaná holka. Zamilovala jsem si její velikost a hmotnost. Velmi atraktivní hlava, nyní elegantní krk, krátké tělo. Je obtížné toho dosáhnout. Dobře položené lopatky, rovná horní linie, dobré zaúhlení vzadu, výborný temperament. Špičková kvalita.

98 FENY TR tř. OTEVŘENÁ WHITE CHANTILLY Perle du Sahel V

Nar.:27.4.2006 HR 10151 KKS O: TO THE TOP de la Fieffe au Songeur M: TENDRE MARGOT de Castelburry

Majitel: Iva ŠEGA, CRO, Klanjec

Very well marked girl. Excellent showmanship. Enough neck, level topline, well angulated rear. Head o.k. Would prefer fuller eye and could be proud of her tail.

Velmi dobře vybarvená fenka. Výborné šoumenství. Dostatečný krk, rovná horní linie, dobře zaúhlená záď. Hlava O.K. Preferovala bych plnější oko a mohla by být pyšná na svůj ocas (=byl moc nízko nesen).

99 FENY TR tř. VÍTĚZŮ COCO CHANEL do Kapsy VD2

Nar.: 8.1.2006 CMKU/CKC 8760/06/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ANGELINA JOLIE do Kapsy

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Heavily marked girl who was up to size. Very nice head with dark eyes and kind expression. Carrying too much weight today and not driving from the rear end.

Těžce znakovaná fenka, která byla moc velká. Velmi pěkná hlava s tmavýma očima a milým výrazem. Dnes nosí příliš velkou váhu a pohyb nevychází zezadu.

100 FENY TR tř. VÍTĚZŮ EPPLE BRANDY Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9370/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Well marked, feminine and refined pretty girl. Attractive head with soft expression. Good neck and shoulders, level topline, very well angulated throughout. She moved and showed well. Very worthy champion.

Dobře vybarvená, fenčí a kultivovaná krásná holka. Atraktivní hlava s něžným výrazem. Dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, celkově velmi dobře zaúhlená. Dobře se pohybovala a předváděla. Velmi důstojná šampiónka.

101 FENY TR tř. VETERÁNŮ IBERIA Bielý démon V1, NFV

Nar.: 7.3.2000 CMKU/CKC 5760-00/0 O: Milkeyn MONARCH AT LYMREY M: MERIEM Bielý démon

Majitel: Hana BRÁZDILOVÁ, Fryšták

Top quality, well marked TR, shown in amazing coat and condition. Delightful feminine head with soft expression framed by long, long ears. Well made throughout. What a sweet heart.

Špičková kvalita, dobře znakovaná TR, předvedena v úžasné srsti a kondici. Rozkošná fenčí hlava s něžným výrazem orámovaná předlouhýma ušima. Celkově dobře stavěná. Je to miláček.

102 PSI BT tř. DOROSTU DAIKO GOLD Šťastný koutek N2

Nar.:11.2.2009 CMKU/CKC 10750/09 O: CAPUCCINO ITALY ze Slunné stráně M: BROOKE Santana Gwellian

Majitel: Bc. Karel SLANINA, Praha 6

Good shoulders, nice rice (zřejmě má být rich) tan markings, little high on the legs, nice dark eye, head needs to fill, movement erratic at the moment needs to mature and settle, good temperament.

Dobré lopatky, pěkné bohaté pálení, trochu na vysokých nohách, pěkné tmavé oko, hlava potřebuje vyplnit, pohyb je neustálený, momentálně potřebuje vyspět a usadit se, dobrý temperament.

103 PSI BT tř. DOROSTU HOOLIGAN Flowers City N1

Nar.:12.3.2009 CMKU/CKC 10825/09 O: FIDO FOON Charmander M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Happy temperament, good shoulders, good hind angulation, nice eye, slightly out of elbow, tan markings are little sooty, movement erratic, needs to settle and muscle tighten up.

Veselý temperament, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, pěkné oko, lehce rozhozené lokty, pálení je trochu černě prokvetlé, pohyb je neuspořádaný, potřebuje se usadit a zpevnit svaly.

104 PSI BT tř. MLADÝCH FALKO Syparo VD4

Nar.: 1.5.2008 CMKU/CKC 10253/08 O: AKIM Syparo M: BELLINDA z Bellai

Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, Liberec

Stronger type than I prefer, nice rich tan markings, good dark eye, good ears, good overall front and rear construction, good temperament, moves happily, little close behind at times.

Mohutnější typ, než já preferuji, pěkné výrazné pálení, dobré tmavé oko, dobré uši, celkově dobrá konstrukce vpředu i vzadu, dobrý temperament, pohybuje se vesele, teď je trochu úzký vzadu.

105 PSI BT tř. MLADÝCH FOREVER YOUNG Flowers City VD

Nar.:24.7.2008 CMKU/CKC 10457/08 O: VALENTINo NOIR de Passeriphane M: COCO DE L'AMOUR Flowers City

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Sooty tan spoiled the expression, good shoulders placement, nice head, good ears, good hind angulation, little unsure on the table, moving very close behind, needs to gain confidence.

Černě prokvetlé pálení ruší jeho výraz, správná poloha lopatek, pěkná hlava, dobré uši, dobré zadní úhlení, trochu nejistý na stole, v pohybu vzadu velmi sevřený, potřebuje získat jistotu.

106 PSI BT tř. MLADÝCH GARBY z Vrchu králů VD3

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10391/08 O: Leelyn FLASH HARRY M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Ing. Ivana WEBEROVÁ, Olomouc

Happy outgoing temperament, nice head, nice eyes, good front, good topline, long feathers, moving close behind, head is still too high on the move which spoiled his outline.

Veselý společenský temperament, pěkná hlava, pěkné oči, dobrý předek, dobrá horní linie, dlouhé závěsy, při pohybu vzadu úzký, v pohybu je jeho hlava ještě příliš vysoko, což rušilo jeho profil.

107 PSI BT tř. MLADÝCH INSTINKT BLACK z Hradu Doubravka V1, CAJC

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10502/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Nice shape and size, good shoulder placement, good outline, nice head and eyes, good topline, good tail carriage, nice neck, good rich tan marking, moved very happily, little close behind at times, but overall nice type.

Pěkný tvar a velikost, správně umístěná lopatka, dobrý profil, pěkná hlava a oči, dobrá horní linie, dobré nesení ocasu, pěkný krk, správné, bohaté pálení, pohyboval se velmi radostně, momentálně trochu úzký vzadu, ale celkově pěkný v typu.

108 PSI BT tř. MLADÝCH NUMBER ONE Moravia Eden VD2

Nar.:10.6.2008 CMKU/CKC 10386/08 O: Azalea SPLENDID M: HAPPY HARLEQUUIN Moravia Eden

Majitel: KRISTOVÁ + ZMEŠKALOVÁ, Kunovice

Nice outline, good hind angulation, good topline, slightly out of elbow, good eyes, long ear feathers, slightly unsure on the table, head needs to soften, moved happily, and general soundly.

Pěkný tvar, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, trochu uvolněné lokty, dobré oči, dlouhé ušní závěsy, lehce nejistý na stole, hlava potřebuje být jemnější, pohyboval se vesele a celkově správně.

109 PSI BT tř. MEZITŘÍDA HARRY AMEER z Mokropes D

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9964/07 O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Martina FORTUNOVÁ, Odolena Voda

Larger type than I prefere, good overall front and rear construction, good topline, nice eyes, prefere softer expression, does not drive from behind, moving close behind, very high tail carriage, spoiled outline on move.

Větší typ, než jaký preferuji, dobrá celková konstrukce vpředu i vzadu, dobrá horní linie, pěkné oči, preferuji jemnější výraz, pohyb nevychází zezadu, v pohybu vzadu úzký, velmi vysoko nesený ocas, což ruší profil v pohybu.

110 PSI BT tř. MEZITŘÍDA KELSO SIRI Bielý démon V1,---

Nar.:15.5.2008 SPKP 2286 O: Babbler's LATEST NEWS M: XSARA QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Good shape and size, good shoulders, good hind angulation, level topline, nice tan markings, would like softer expression, legs animation when standing, moves generaly soundly, little close behind.

Dobrý tvar a velikost, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, pěkné pálení, mám raději jemnější výraz, nohy nejsou ve stoje v klidu, celkově se pohybuje dobře, trochu úzký vzadu.

111 PSI BT tř. MEZITŘÍDA OSEI AFENG Sladká krása VD2

Nar.: 2.11.2007 CMKU/CKC 9989/07 O: Baileys of AN EXELLENT CHOICE M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: JUDr. Petr VELEMAN, Praha 4

Nice head and eyes, good front, well angulated hind quaters, good topline, nice tan, would prefere him to be happier, crossing over behind on the move, moved generaly O.K.

Pěkná hlava a oči, dobrý vpředu, dobře zaúhlené zadní partie, dobrá horní linie, pěkné pálení, preferoval bych, kdyby byl veselejší, při pohybu překřižoval zadní, celkově je pohyb O.K.

112 PSI BT tř. OTEVŘENÁ B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec VD

Nar.: 5.10.2005 CMKU/CKC 8614/05 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Good overall shape, good shoulders, good hind angulation, level topline, showing some quite (zřejmě má být white) in eye, rich tan, not very animated on the move, moving slightly close behind.

Dobrý celkový tvar, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, oko ukazuje trochu bělmo, bohaté pálení, není moc čilý v pohybu, pohybuje se vzadu trochu sevřený.

113 PSI BT tř. OTEVŘENÁ CÉLIBAT DES PRETRES Flowers City VD

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9455/07/0 O: ULTIMATE COLLECTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Z. VAJDOVÁ + R. KREISOVÁ, Havířov

Nice head, nice shape and size, good overall, good shoulders, good hind quarters, drops off at croup, moved happily, lost his topline as he moved which spoiled the overall picture.

Pěkná hlava, pěkný tvar a velikost, celkově dobrý, správné lopatky, dobré zadní partie, svažuje se směrem k zádi, pohyboval se vesele, v pohybu ztrácel svoji (rovnou) horní linii, což rušilo jeho celkový obraz.

114 PSI BT tř. OTEVŘENÁ MALACHIT Sladká krása V4

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9141/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Jana STACHOVÁ, Praha 4

Nice head and eyes, good expression, rich tan markings, good front good hindquarters, good topline, stood happily, moved freely and soundly, very nice coat and well presented.

Pěkná hlava a oči, správný výraz, bohaté pálení, dobré přední a zadní partie, dobrá horní linie, šťastně stál, pohyboval se uvolněně a jistě, velmi pěkná srst a dobře prezentován.

115 PSI BT tř. OTEVŘENÁ MOLODĚC Sladká krása V3

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9145/06 O: Loílita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Happy outgoing temperament, very nice coat, nice head expression, good shoulders, good hind angulation, stood happily, moving closely behind at times, carry tail proudly, overall nice type.

Veselý společenský temperament, velmi pěkná srst, pěkný výraz hlavy, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, vesele stál, momentálně se pohyboval vzadu úzký, nesl pyšně ocas, celkově pěkný typ.

116 PSI BT tř. OTEVŘENÁ NANUK Sladká krása V2

Nar.: 1.9.2007 CMKU/CKC 9855/07 O: Harana STARMAN M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

Happy outgoing, nice head, good expression, nice eye, good neck, good shoulders, good hind angulation, good topline, very happy in standing and moving, hind movement as weak and erratic at times, nice overall type.

Veselý, společenský, pěkná hlava, dobrý výraz, pěkné oko, dobrý krk, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, velmi veselý ve stoje i v pohybu, pohyb zadních je momentálně slabý a neustálený, celkově pěkný typ.

117 PSI BT tř. OTEVŘENÁ YARDLEY Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9121/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Very nice type, shape and size, nice head expression, good eyes, nice profile, good front, good hind angulation, very happy on the stand, good ear feathers, moved soundly and happily.

Velmi pěkný typ, tvar a velikost, pěkný výraz hlavy, dobré oči, pěkný profil, dobrý předek, dobré zadní úhlení, velmi veselý ve stoje, správné ušní závěsy, pohyboval se důkladně a vesele.

118 PSI BT tř. VÍTĚZŮ EDEN BLACK z Hradu Doubravka VD2

Nar.: 3.4.2007 CMKU/CKC 9706/07/0 O: Clopsville DRAMBUIE M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, Liberec

Nice head, nice dark eye, long ear fringes, good shoulders, good hind angulation, good topline, nice tan, would like to see more animation, moving good in front but close behind, tail high at times.

Pěkná hlava, pěkné tmavé oko, dlouhé ušní závěsy, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, pěkné pálení, rád bych ho viděl čilejšího, pohyboval se dobře vepředu, ale sevřeně vzadu, občas vysoký ocas.

119 PSI BT tř. VÍTĚZŮ TRAVOLTA Górska Fantazja V1, CAC

Nar.: 4.5.2007 PKR IX 50781 O: Harana STARMAN M: BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Very well constructed dog, good front, level topline, good hind angulation, nice neck, good ear feathering, nice dark eye, good expression, showed in very good condition, good coat, moved happily and freely.

Velmi dobře stavěný pes, dobrý předek, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pěkný krk, dobré ušní závěsy, pěkné tmavé oko, správný výraz, předveden ve velmi dobré kondici, dobrá srst, pohyboval se radostně a uvolněně.

120 PSI BT tř. VETERÁNŮ FIGARO ze Zámku Lešná V1, NVP

Nar.:17.12.1999CMKU/CKC 5346/99 O: Pamedna RICARDO M: ULRIKA ze Zámku Lešná

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Very happy veteran, with good temeprament, nice size and shape, good tan markings, good front and rear, would prefere slightly darker eye, moved soundly and happily.

Velmi šťastný veterán, s dobrým temperamentem, pěkná velikost a tvar, správné pálení, dobrý předek a zadek, preferoval bych trochu tmavší oko, pohyboval se důkladně a vesele.

121 PSI BH tř. ŠTĚŇAT LEONARDO z Panství Lomnice N2

Nar.:14.4.2009 CMKU/CKC 10895/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: IASMINE Moravia Eden

Majitel: Gabriela SOUŠKOVÁ, Radiměř

Nice dark eye, good overall shape, well broken markings, needs to gain confidence, movement generally O.K., but a little unsure of himself, little high on leg at the moment.

Pěkné tmavé oko, celkově dobrý tvar, dobře rozdělené barvy, potřebuje získat jistotu, v pohybu celkově O.K., ale trochu je nejistý sám sebou, momentálně na trochu vysokých nohách.

122 PSI BH tř. ŠTĚŇAT TWINKIE Moravia Eden VN1, NPŠ

Nar.:26.4.2009 CMKU/CKC 10944/09 O: Angel's Pride NAPOLEONE M: LUCY z Krásné Gladys

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Good size, nice dark eye, dark nose, good rear and front construction, nice rich chestnut colour, good neck, very happy temperament, happy on the move, movement need to tighten, nice overall type.

Správná velikost, pěkné tmavé oko, tmavý nos, dobře utvářen vepředu i vzadu, pěkná, zářivě kaštanová barva, dobrý krk, velmi veselý temperament, šťastný v pohybu, pohyb potřebuje zpevnit, celkově pěkný typ.

123 PSI BH tř. DOROSTU DAKAR DANGER Silver Capricorn VN1, NPD

Nar.: 5.2.2009 CMKU/CKC 10786/09 O: Loranka's CHANEL PARIS M: CREAM CAMELLIA Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Very nice shape and size, lovely head, nice soft expression, good dark eye, well broken markings with desired lozenge, good front, good hind angulation, good topline, bite needs to finish, moved soundly but need to gain confidence.

Velmi pěkný tvar a velikost, nádherná hlava, pěkný, jemný výraz, dobré, tmavé oko, dobře rozdělené znaky se žádanou korunkou, dobrý předek, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, skus se potřebuje dotáhnout, pohyboval se správně, ale potřebuje získat jistotu.

124 PSI BH tř. DOROSTU ÉTIENNE Salvia Rose N2

Nar.:22.1.2009 CMKU/CKC 10733/09 O: CLAUDI Orineiro M: CONNIE Severní království

Majitel: Elena NECHAEVA, Praha 9

Lightly marked puppy, nice dark eye, need to fill in muscles, good shoulders, good reach of neck, level topline, good hind angulation, very erratic on the move, movement needs to tight.

Světle znakované štěně, pěkné tmavé oko, potřebuje svalovou výpň, dobré lopatky, správná délka krku, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, velmi rozházený v pohybu, pohyb potřebuje utáhnout.

125 PSI BH tř. DOROSTU Helandros MASTERPIECE N3

Nar.:29.12.2008CMKU/CKC 10860-09/O: Lymrey HI MOON M: Helandros ICE PEARL

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

Happy and nice temperament, well broken markings, desired lozenge, nice dark nose, plain in head, lack cushioning in muzzle, good front, good hind angulation, nice neck, good topline, moved and showed happily, larger type than I prefere.

Veselý a pěkný temperament, dobře rozdělené znaky, žádaná korunka, pěkný tmavý nos, nepěkná hlava, nedostatečně vypolštářovaný čenich, dobrý předek, dobré zadní úhlení, pěkný krk, dobrá horní linie, pohyboval a předváděl se vesele, větší typ než preferuji.

126 PSI BH tř. MLADÝCH BIRDY White Sirius VD

Nar.:27.6.2008 CMKU/CKC 10442/08 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: SNOW QUEEN Dejvické údolí

Majitel: Petr PEŠEK, Praha 8

Good overall shape, good shoulders, good hind angulation, level topline, nice rich chestnut markings, showing white in eye, on uncertain on the move, moving close behind, needs to gain confidence.

Dobrý celkový tvar, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, pěkné, výrazné, kaštanové znaky, oko ukazuje bělmo, nejistý v pohybu, vzadu úzký chod, potřebuje získat sebejistotu.

127 PSI BH tř. MLADÝCH BOHUMIL ze Žudru VD

Nar.:28.11.2008CMKU/CKC 10619/08 O: Angerl's Pride NAPOLEONE M: DARLING CANDY Moravia Eden

Majitel: MUDr. Eliška SALINGEROVÁ, Praha 10

Good overall shape, good shoulders, good hind angulation, level topline, slightly plain in the head, would prefere larger eyes, very unsure on the move, moving erratic, needs to gain confidence.

Celkově dobrý tvar, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, trochu nehezká hlava, preferoval bych větší oči, velmi nejistý v pohybu, pohyb neustálený, potřebuje získat jistotu.

128 PSI BH tř. MLADÝCH Bonitos Companeros ITZI-BITZI V1, NMP

Nar.:12.12.2008import-číslo neuvede O: Rosscrea DIPLOMATIC M: Bonitos Comapneros REGENOY SILK

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Very happy dog with outgoing temperament, lovely head and expression, nice dark eyes, good nose pigment, very good overall construction, lovely size, moves confidently and happily with good courage.

Velmi veselý pes se společenským temperamentem, nádherná hlava a výraz, pěkné tmavé oči, dobrý nosní pigment, velmi dobrá celková konstrukce, nádherná velikost, pohybuje se sebevědomě a vesele se správnou kuráží.

129 PSI BH tř. MLADÝCH DAY DREAM de Castelburry V2

Nar.:31.10.2008CMKU/CKC 10790-09/O: VALENTIN de Castelburry M: ULYSSIA des Beylias

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Nice head and eyes, good dark nose, nice shoulder, good hind angulation, nice rich chestnut marking, good topline, very good on the stand, movement erratic - needs to settle and firm up, nice overall type.

Pěkná hlava a oči, správný tmavý nos, pěkná lopatka, dobré zadní úhlení, pěkné, výrazné kaštanové znaky, dobrá horní linie, velmi dobrý ve stoje, pohyb neuspořádaný - potřebuje usadit a zpevnit se, celkově pěkný v typu.

130 PSI BH tř. MLADÝCH DIRE STRAITS of Woodville V3

Nar.:19.7.2008 CMKU/CKC 10791-09/ O: Lanola MONTLUCON M: AKKEGRA of Woodville

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Nice head and eyes, good expression, good front and rear angulation, drops of slightly in topline, little light in bone, needs to mature, good overall size and type, movement needs to tighten.

Pěkná hlava a oči, dobrý výraz, dobré přední a zadní úhlení, horní linie se lehce svažuje, trochu slabá kostra, potřebuje vyspět, správná celková velikost a typ, pohyb potřebuje zpevnit.

131 PSI BH tř. MLADÝCH ERNIE Orineiro VD

Nar.:10.6.2008 CMKU/CKC 10356/08 O: IMPERÁTOR z Hradu Špilberk M: BONNIE od Zlatého Roxe

Majitel: Kateřina DYRYNKOVÁ, Žatec

Larger type than I prefere, well broken markings, good overall general construction, good front and rear, nice eye, good dark nose, slightly plain head, needs to fill in muzzle, moved happily but a little close behind.

Větší typ, naž který preferuji, dobře rozdělené znaky, obecně dobrá celková konstrukce, dobrý předek a záď, pěkné oko, správný tmavý nos, trochu nehezká hlava, potřebuje vyplnit čenich, pohyboval se vesele, ale vzadu byl trochu úzký.

132 PSI BH tř. MLADÝCH ILLUSION od Ptačí skály VD4

Nar.: 3.11.2008 CMKU/CKC 10578/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: FELEEN od Ptačí skály

Majitel: Irena SVOBODOVÁ, Praha 10

Very happy boy with good temeperament, tail never stops wagging, nice dark eyes, dark nose, larger type than I prefere, movement a little erratic, needs to tighten, needs to settle on the move.

Velmi šťastný chlapec se správným temperamentem, ocas se nikdy nepřestává vrtět, pěkné tmavé oči, tmavý nos, větší typ než preferuji, pohyb trochu neuspořádaný, potřebuje zpevnit, potřebuje se usadit v pohybu.

133 PSI BH tř. MLADÝCH KERRY z Růžových poupat xxx

Nar.:18.4.2008 CMKU/CKC 10297/08 O: Fayar's THUNDER CAROVA M: AIMEE z Růžových poupat

Majitel: Ivana WALDSTEINOVÁ, Smolnice

nebyl

134 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BLADE z Horáckého Knížectví VD

Nar.: 3.2.2008 CMKU/CKC 10063/08 O: MATHIAS z Krásné Gladys M: GRACE od Zlatého Roxe

Majitel: J. + O. MERTOVI, Přelouč

Well broken markings, nice dark nose, showing some white in eyes, very unsure both standing and on the move, nice neck, drops slightly in topline, good front and rear, needs to gain confidence and drive when moving.

Dobře rozdělené znaky, pěkný tmavý nos, v očích ukazuje trochu bělmo, velmi nejistý jak ve stoje, tak v pohybu, pěkný krk, horní linie se trochu svažuje, dobrý předek a záď, potřebuje získat jistotu a odpich v pohybu.

135 PSI BH tř. MEZITŘÍDA Carolus STARR STRUCK V1, CAC

Nar.:11.2.2008 PKR IX 53674 O: Charterwood DYNASTY M: Carolus BERENICE

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Very nice type, good size and shape, good shoulder placement, well angulated hindquarters, very nice on the stand, good reach of neck, level topline, desired lozenge, good expression, showed very confidentialy and happily, moving soundly.

Velmi pěkný typ, dobrá velikost a tvar, správně umístěná lopatka, dobře zaúhlená zadní partie, velmi pěkný v postoji, dobrá délka krku, rovná horní linie, žádaná korunka, správný výraz, předváděl se velmi jistě a vesele, pohyboval se správně.

136 PSI BH tř. MEZITŘÍDA CARPATHIAN SECRET Silver Capricorn V2, res. CAC

Nar.:24.3.2008 CMKU/CKC 10181/08 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: PURE PASSION Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Nice shape and size, good overall proportion, good shoulders, well angulated hindquarters, nice large eyes, full masculine head, good ear fringes, moved happily and positively.

Pěkný tvar a velikost, celkově správné proporce, dobré lopatky, dobře zaúhlené zadní partie, pěkné velké oči, plná samčí hlava, správné ušní závěsy, pohyboval se vesele a pozitivně.

137 PSI BH tř. MEZITŘÍDA FALCO Bonimo VD

Nar.:22.3.2008 CMKU/CKC 10189/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Radka NEDOROSTOVÁ, Praha 4

Larger type, good overall construction, good front and rear angulation, level topline, showing some white in eyes, happy temperament, moving weakly behind and crossing over at times, movement needs to tighten.

Větší typ, dobrá celková konstrukce, dobré přední a zadní úhlení, rovná horní linie, ukazuje trochu oční bělmo, veselý temperament, pohyb zadních je slabý a občas je kříží, pohyb potřebuje zpevnit.

138 PSI BH tř. MEZITŘÍDA GENESIS Jizutoji D

Nar.: 4.1.2008 CMKU/CKC 10029/08 O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: BUBBLE BEAU Jizutoji

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Nice dark eyes, good nose pigmentation, shoulders well laid back, elbows out at front, good hind angulation, a stronger type than I prefere, level topline, good ear fringes, movement is wide in front and close behind.

Pěkné tmavé oči, dobrá pigmentace nosu, lopatky dobře dozadu položeny, vepředu vybočené lokty, správné zadní úhlení, silnější typ než preferuji, rovná horní linie, dobré ušní závěsy, v pohybu je vepředu široký a vzadu úzký.

139 PSI BH tř. MEZITŘÍDA MAXWEL z Villany VD3

Nar.:16.4.2008 CMKU/CKC 10625-09/ O: Miletree GERRY MCGUIRE M: AMELKA z Sarniej Góry

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice shape and type, masculine head with large eyes and dark nose, I would prefere a darker eye, good shoulders, level topline, happy on stand and on the move, moved generaly soundly, the eyes spoiled the overall picture.

Pěkný tvar a typ, samčí hlava s velkýma očima a tmavým nosem, preferoval bych tmavší oko, dobré lopatky, rovná horní linie, veselý ve stoje i v pohybu, celkově se pohyboval jistě, oči rušily jeho celkový obraz.

140 PSI BH tř. MEZITŘÍDA T TWO TIRAMISU MANY z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.: 2.1.2008 CMKU/CKC 10021/08/ O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: SISSI DARLEE z Usedlosti Újezdec

Majitel: Lenka NEDVĚDOVÁ, Bílovice nad Svit.

Little unsure and intemperament, nice eye, good dark nose pigment, rich chestnut markings, good front construction, good hind angulation, level topline, does not drive sufficiently from behind, needs to tighten on the movement.

Trochu nejistý a málo temperamentní, pěkné oko, dobrý, tmavý nosní pigment, bohaté kaštanové znaky, dobrá konstrukce vepředu, správné zadní úhlení, rovná horní linie, pohyb nevychází dostatečně zezadu, potřebuje v pohybu zpevnit.

141 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ALEXANDER Górska Fantazja VD2

Nar.:15.9.2007 PKR.IX 50212 O: Aranel COSMIC M: ABIGAYLE Górska Fantazja

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Very smart dog, nice large eye, masculine head, good dark pigment, long ear feathers, good front, good hind angulation, nice neck , level topline, lacks animations when standing, moves soundly, although his courage spoiled the overall picture.

Velmi čilý pes, pěkné velké oko, samčí hlava, správný tmavý pigment, dlouhé ušní závěsy, dobrý předek, dobré zadní úhlení, pěkný krk, rovná horní linie, ve stoje mu chybí animace, pohybuje se jistě, i když jeho kuráž rušila celkový dojem.

142 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DA VINCI z Vrchu králů VD3

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Richelly coloured, nice eyes, good dark nose, would prefere softer expression, good shoulders, good hind angulation, slightly long in hock, little unsure on the table, moved well behind, but wide in front, would like more animation.

Bohatě vybarvený, pěkné oči, správný, tmavý nos, preferoval bych jemnější výraz, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, trochu dlouhá hlezna, poněkud nejistý na stole, pohyb vzadu dobrý, ale široký vepředu, uvítal bych více čilosti.

143 PSI BH tř. OTEVŘENÁ GALÁN Caroli Regis xxx

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9773/07/0 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

odstoupil

144 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ULRYCH TRES z Císařského mlýna VD4

Nar.:20.5.2008 CMKU/CKC 10294/08 O: ALBERTO Jizutoji M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Miloš KOPECKÝ, Šternberk

Good rich colour, nice size, good bone, good front and hind angulation, nice dark eyes - although I would prefere larger eyes, attractive head, good ear fringes, topline drops of at croup, tail carriage high on the move which spoiled outline, needs to tighten in movement.

Správná zářivá barva, pěkná velikost, dobrá kostra, dobré přední i zadní úhlení, pěkné tmavé oči - i když bych preferoval větší, atraktivní hlava, dobré ušní závěsy, horní linie se na zádi svažuje, při pohybu vysoko nesený ocas, což rušilo jeho profil, potřebuje upevnit pohyb.

145 PSI BH tř. OTEVŘENÁ WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:31.1.2005 CMKU/CKC 8192/05/0 O: Habanera's HITCHHIKER M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice size, masculine head with nice dark eyes, rich chestnut markings, good front and hind angulation, happy on the stand, level topline, good overall movement although a little wide in front at times.

Pěkná velikost, samčí hlava s pěknýma tmavýma očima, výrazné kaštanové znakování, dobré přední i zadní úhlení, šťastný ve stoje, rovná horní linie, celkově dobrý pohyb, i když je chvílemi vepředu trochu široký.

146 PSI BH tř. VÍTĚZŮ DORIAN GRAY do Kapsy VD2

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9391/06 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Well broken markings, nice dark eyes, dark nose, good shoulder placement, level topline, good angulation, slightly long in hock, would prefere softer expression, stood in show happily, movement unsettled, moving slightly wide in front.

Dobře rozdělené barvy, pěkné tmavé oči, tmavý nos, správně umístěná lopatka, rovná horní linie, správné úhlení, lehce delší hlezna, preferoval bych jemnější výraz, na výstavě vesele stál, pohyb byl neusazený, pohyboval se vepředu trochu zeširoka.

147 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Lazycroft's DREAM ON V1, CAC, VB

Nar.: 2.8.2004 CR 10071/KKS O: Homerbrent EXHILARATION M: Sperringgardens CINNAMON

Majitel: Ivana KUTELA-PETROVIC, CRO, Zagreb

Very smart BH dog of good type, good shape, nice shoulder placement, good hind angulation, nice hocks, good reach of neck, good courage, very nice dark eyes, dark nose, good expression, moved very happily and soundly, presenting unlazy picture.

Velmi čilý BH pes správného typu, dobrý tvar, pěkně uložená lopatka, dobré zadní úhlení, pěkná hlezna, správná délka krku, správná kuráž, velmi pěkné tmavé oči, tmavý nos, správný výraz, pohyboval se vesele a jistě, prezentoval nikoliv líný obrázek. (pozn. překl.: unlazy je narážka na slovo lazy=líný ve jméně psa)

148 PSI RU tř. DOROSTU ARNY z Andulčiny školky N1

Nar.:20.2.2009 CMKU/CKC 10806/09 O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: P TWO PATRICIA SISSI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Happy puppy with good bone, nice head, good shlouder placement, good hind angulation, good ear fringes, level topline, nice rich colour - although some white on chest, showing some white on eye, needs to settle when moving and to develope muscles.

Šťastné štěně s dobrou kostrou, pěkná hlava, správně umístěná lopatka, dobré zadní zaúhlení, dobré ušní závěsy, rovná horní linie, pěkná zářivá barva, i když má na hrudi něco bílé, oko ukazuje trochu bělmo, potřebuje ustálit v pohybu a vyvinout svaly.

149 PSI RU tř. MLADÝCH BOO-BOO Kareli pod Radyní VD

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10474/08 O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: LADRONKA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

Nice rich colour, stronger type than I prefere, bite needs to finish, good shoulder placement, good hind angulation, slightly long in hock, good topline, good reach of neck, masculine head, moved happily but a little close behind on the day.

Pěkná bohatá barva, silnější typ než já preferuji, skus se potřebuje dotáhnout, správné umístění lopatky, dobré zadní zaúhlení, lehce delší v hleznech, dobrá horní linie, správná délka krku, samčí hlava, pohyboval se dnes vesele, ale vzadu trochu sevřeně.

150 PSI RU tř. MLADÝCH GIN-GIN z Vrchu králů VD4

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10392/08 O: Leelyn FLASH HARRY M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Jana LANDOVÁ, Rudná

Happy outgoing temperament, nice overall shape, good bone, nice presentation, good coat, nice head and eyes, good front, good hind angulation, topline drops off croup, moved happily, a little weakly behind but overall picture and balance was spoiled by very high tail carriage.

Veselý společenský temperament, pěkný celkový tvar, dobrá kostra, pěkné předvedení, dobrá srst, pěkná hlava a oči, dobrý předek, dobré zadní úhlení, horní linie se svažuje k zádi, pohyboval se vesele, trochu slabší je vzadu, ale celkový obraz a vyváženost byla porušena velmi vysoko neseným ocasem.

151 PSI RU tř. MLADÝCH INNO Santana Gwellian VD2

Nar.: 5.11.2008 CMKU/CKC 10576/08 O: ALFI Sylena M: DILIA Santana Gwellian

Majitel: NEDVĚDOVÁ + DIBLÍKOVÁ, Bílovice nad Svit.

Happy temperament, good shoulder position, very good angulation, little close behind in hind construction, nice head and eyes, good topline, moved happily but close behind.

Veselý temperament, správná poloha lopatky, velmi dobré úhlení, trochu úzký vzadu v zadní konstrukci, pěkná hlava a oči, dobrá horní linie, pohyboval se vesele, ale vzadu sevřeně.

152 PSI RU tř. MLADÝCH LUCAS Kavalíří kvarteto VD3

Nar.:20.9.2008 CMKU/CKC 10517/08 O: FAEDON Caroli Regis M: HARIET Kavalíří kvarteto

Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, Vysoké Mýto

Nice rich colour, nice eyes, good head expression, good shoulders, good hind angulation, very unsure - needs to gain confidence, unsteady on move, moving closely behind, would prefere more outgoing temperament.

Pěkná zářivá barva, pěkné oči, dobrý výraz hlavy, dobré lopatky, dobré zadní zaúhlení, velmi nejistý - potřebuje získat důvěru, nejistý v pohybu, vzadu se pohybuje sevřeně, preferoval bych více společenského temperamentu.

153 PSI RU tř. MLADÝCH QWILLERAN SIRI Bielý démon V1, CAJC

Nar.:30.9.2008 SPKP 2332 O: Leelyn FLASH HARRY M: FIRUZÉ QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Nice overall shape and size, good laid back of shoulder, good reach of neck, good topline, good hind angulation, little unsure, needs to gain confidence, moved generally soundly, good eyes and head, would prefere more outgoing temperament.

Pěkný tvar a velikost, správně dozadu položená lopatka, správná délka krku, dobrá horní linie, správné zadní úhlení, trochu nejistý, potřebuje získat sebedůvěru, pohyboval se celkem správně, dobré oči a hlava, preferoval bych více společenského temperamentu.

154 PSI RU tř. MEZITŘÍDA DISNEY Arinin sen VD

Nar.:21.12.2007CMKU/CKC 10016/07 O: NORIS Prokopská hvězda M: ANETA Arinin sen

Majitel: Ivan DEDINSKÝ, Praha 4

Nice eyes, nice rich colour, good head and eyes, good bite, would prefere more laid-back of shoulder, raises slightly in top line, lacks muscles tone in hind quarters - therefore moving weakly behind.

Pěkné oči, pěkná výrazná barva, dobrá hlava a oči, správný skus, preferoval bych více dozadu položenou lopatku, lehce stoupající horní linie, nedostatečný svalový tonus v zadních partiích - proto je v pohybu vzadu slabý.

155 PSI RU tř. MEZITŘÍDA FAIRY PRINCE z Buškova hradu VD 4

Nar.: 5.2.2008 CMKU/CKC 10070/08 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ESCADA Perle du Sahel

Majitel: Šárka KRÝSLOVÁ, Klatovy

Masculine head with dark eyes, nice rich colour, good shoulders, hocks close behind, stronger type than I prefere, happy on stand, very little tail feathering, good topline, moving closely behind on the day.

Samčí hlava s tmavýma očima, pěkná zářivá barva, dobré lopatky, zezadu úzká hlezna, silnější typ, než preferuji, šťastný na stole, velmi slabé osrstění ocasu, dobrá horní linie, dnes se pohybuje vzadu sevřeně.

156 PSI RU tř. MEZITŘÍDA GOLDEN FIRE z Vrchu králů VD

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10393/08 O: Leelyn FLASH HARRY M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Ing. Miroslav MAŠITA, Praha 10

Richly RU with masculine head, large eyes and long ear fringes, good shlouders, good topline, good hind angulation, tail carriage on the move was over back and spoiled the balance of the dog making movement erratic.

Zářivý RU se samčí hlavou, velké oči a dlouhé ušní závěsy, dobré lopatky, dobrá horní linie, dobré zadní úhlení, v pohybu byl ocas nesen nad hřbetem a rušil vyváženost psa tím, že činil pohyb nevyzpytatelným.

157 PSI RU tř. MEZITŘÍDA NEW N'GOLDEN Perle du Sahel VD3

Nar.: 1.2.2008 CMKU/CKC 10215/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: FRENCH ROSE Perle du Sahel

Majitel: A.BEDOUI + J.ŠPAČEK, Chotětov

Small dog with good bone, good shoulder placement, good topline, good reach of neck, nice rich colour, good angulation, nice eyes, would prefere a little more muzzle, little unsure on the move - needs to gain confidence.

Malý pes s dobrou kostrou, dobře umístěná lopatka, správná horní linie, správná délka krku, pěkná zářivá barva, dobré úhlení, pěkné oči, preferoval bych větší čenich, trochu nejistý v pohybu - potřebuje získat sebejistotu.

158 PSI RU tř. MEZITŘÍDA YELLOW du Chäteau Noblesse V1, CAC, VB

Nar.: 8.6.2008 CMKU/CKC 10577-08/ O: Leelyn FLASH HARRY M: KATINKA du Chäteau Noblesse

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

Nice size, very good bone, nice masculine head, good shoulder placement, nice eyes, nice reach of neck, good topline, good hind angulation, very balanced on the stand, shown in very good condition and good coat, moved happily and soundly.

Pěkná velikost, velmi dobrá kostra, pěkná samčí hlava, dobrá poloha lopatky, pěkné oči, pěkná délka krku, dobrá horní linie, správné zadní úhlení, velmi vyvážený v postoji, předveden ve velmi dobré kondici a dobrá srst, pohyboval se vesele a důkladně.

159 PSI RU tř. MEZITŘÍDA YUPPIE PERI Bielý démon V2,---

Nar.:30.9.2007 SPKP 2234 O: Harana FERNANDO M: FIRUZÉ QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Nice outline, rich colour, masculine head, nice size eyes, would prefere darker eye, good shoulders, good topline, nice neck, showed happily. moved soundly but a little closed behind od the day.

Pěkný profil, zářivá barva, samčí hlava, pěkná velikost očí, preferoval bych tmavší oko, dobré lopatky, dobrá horní linie, pěkný krk, vesele předveden, pohyboval se důkladně, ale dnes je trochu úzký vzadu.

160 PSI RU tř. OTEVŘENÁ APRICOT KISS Harmony Line D

Nar.: 6.8.2007 CMKU/CKC 9801/07/0 O: LANCELOT Bielý démon M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Eva FRYDRYŠKOVÁ, Praha 8

Larger type than I prefere, nice masculine head, good eyes, good nose, nice rich colour, level topline, good shoulders, would like little more angulation, showing uncertainty on the table, movement spoiled by high carried tail, movement erratic, uneasy with handling me on the table.

Větší typ, než preferuji, pěkná samčí hlava, dobré oči, dobrý nos, pěkná zářivá barva, rovná horní linie, dobré lopatky, chtěl bych větší zaúhlení, na stole se předvádí nejistě, pohyb je rušen vysoko neseným ocasem, pohyb je neustálený, pro mne je nesnadné ho zvládnout ma stole.

161 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BLOSSOM Perle du Sahel V1, CAC

Nar.: 1.9.2006 CMKU/CKC 9263/06 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Nice size, good bone, good overall construction, good shoulders, well angulated hindquarters, nice full head, large eyes, good pigmentation, nice outline on the stand, little uncertain on the move but moved generally soundly, good overall type.

Pěkná velikost, dobrá kostra, dobrá celková konstrukce, dobré lopatky, dobře zaúhlené zadní partie, pěkná plná hlava, velké oči, dobrá pigmentace, pěkná silueta v postoji, trochu nejistý v pohybu, ale pohyboval se celkem dobře, celkově dobrý typ.

162 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOLERO GOLD z Hradu Doubravka VD

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8402/05 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Larger type than I prefere, very unsure on the table, would prefere more outgoing temperament, masculine head, nice eyes, long ears, a little wide in the front, good hind angulation, drops off slightly croup, moving wide on front on the day.

Větší typ než preferuji, velmi nejistý na stole, preferoval bych více společenského temperamentu, samčí hlava, pěkné oči, dlouhé uši, trochu široký vepředu, dobré zadní úhlení, lehce spáditá záď, dnes se pohybuje vepředu zeširoka.

163 PSI RU tř. OTEVŘENÁ EDDIE z Panství Lomnice D

Nar.: 9.3.2006 CMKU/CKC 8868/06 O: HAPPY z Horpu M: ISIS DEA Res Pretiosa

Majitel: Radka BARTMANOVÁ, Ostrava

Very strong type, very rich colour, masculine head, good eyes, long ear fringes, drops off on the croup, quite eyes on head, good shoulders, long in hock, stood happily, weak movement in hindquarters, size too large for the standard.

Velmi silný typ, hodně výrazná barva, samčí hlava, dobré oči, dlouhé ušní závěsy, svažuje se směrem k zádi, působivé oči na hlavě, dobré lopatky, dlouhý v hleznech, stál spokojeně, nedostatečný pohyb zadních partií, je příliš velký vzhledem ke standardu.

164 PSI RU tř. OTEVŘENÁ FELIX FOON Charmander xxx

Nar.: 7.4.2007 CMKU/CKC 9601/07 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISABELA Sladká krása

Majitel: Milana SOHROVÁ, Nová Bystřice

nebyl

165 PSI RU tř. OTEVŘENÁ GRISSOM SIRI Bielý démon VD2

Nar.: 6.4.2008 SPKP 2284 O: Slippy Star IMPERIAL RED M: CRISTATA QIRI Bielý démon

Majitel: Božena ŠVANCAROVÁ, SK, Myjava

Good overall shape, very smart on the stand, good reach of neck, masculine head, nice eyes, good nose, long ear fringes, good shoulders in front, hocks a little close and rear, moved happily, but a little close behind, and tail carriage was proud.

Celkově dobrý tvar, velmi čilý ve stoje, dobrá délka krku, samčí hlava, pěkné oči, dobrý nos, dlouhé ušní závěsy, vepředu dobré lopatky, hlezna se trochu sbíhají a vzadu, pohyboval se dobře, ale vzadu trochu sevřeně a nesení ocasu bylo pyšné.

166 PSI RU tř. OTEVŘENÁ H TWO HAPPY ART z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8959/06/0 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Strong masculine head, large eyes, good nose pigment, would prefere softer expression, good shoulders, good hind angulation, moving slightly close behind, drop in head carriage, movement erratic.

Silná samčí hlava, velké oči, dobrý nosní pigment, preferoval bych jemnější výraz, dobré lopatky, správné zadní úhlení, vzadu se pohybuje lehce sevřeně, nízko nesená hlava, pohyb je neustálený.

167 PSI RU tř. OTEVŘENÁ CHRISTOPER z Panství Lomnice VD4

Nar.:11.4.2007 CMKU/CKC 9577/07/0 O: Lisghart DYLAN THOMAS M: CATHERINE z Panství Lomnice

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

Masculine head, large eyes, black nose pigment, would prefere slightly darker eye, longer ear fringes, lacks tail feathering, good shoulders, good hind angulation, hocks a little close, moving a little close behind, front movement generally OK.

Samčí hlava, velké oči, černý nosní pigment, preferoval bych trochu tmavší oko, delší ušní závěsy, postrádá osrstění ocasu, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, hlezna trochu úzká, vzadu se pohybuje trochu sevřeně, pohyb vepředu je celkem OK.

168 PSI RU tř. OTEVŘENÁ L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9227/06/0 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Happy temperament, strong masculine head, large eyes, good shoulder placement, sufficient hind angulation, good topline, good in front in the move but moving close behind and lacked drive, would prefere softer expression.

Veselý temperament, mohutná samčí hlava, velké oči, dobré umístění lopatek, dostatečné zadní úhlení, dobrá horní linie, dobrý v pohybu vepředu, ale pohybuje se úzký vzadu a s nedostatkem odpichu, preferoval bych jemnější výraz.

169 PSI RU tř. OTEVŘENÁ P TWO PHILIP CHANY z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:23.4.2007 CMKU/CKC 9564/07/0 O: CHERUBÍN Res Severa M: SISSI DARLEE z Usedlosti Újezdec

Majitel: Václava BUDKOVÁ, Přeštice

Masculine head, large eyes, dark nose pigment, would prefere softer expression, good topline but tail-set is very low, good hind angulation, good muscles tone, moving slightly wide in front and crossing over at times behind.

Samčí hlava, velké oči, tmavý nosní pigment, preferoval bych jemnější výraz, dobrá horní linie, ale ocas je nasazen velmi nízko, dobré zadní úhlení, správné napětí svalů, pohyboval se vepředu trochu zeširoka a chvílemi křížil zadní.

170 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ENRICO PERI Bielý démon VD1

Nar.:13.7.2006 CMKU/CKC 9390-06/0 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: LOSTRESS Bielý démon

Majitel: Eva HRDLIČKOVÁ, Praha 4

Nice rich colour, shown in full coat in good condition, nice head and eyes, long ear fringes, good shoulder position, good hind anglulation, level topline, moved very happily, hind movement was crossing-over for today, high tail carriage spoiled the overall balance.

Pěkná výrazná barva, předveden v plné kondici srsti, pěkná hlava a oči, dlouhé ušní závěsy, správná poloha lopatky, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, pohyboval se velmi šťastně, pohyb vzadu byl dnes křížený, vysoké nesení ocasu rušilo jeho celkovou vyváženost.

171 PSI TR tř. DOROSTU CIPÍSEK z Bellai N2

Nar.:14.1.2009 CMKU/CKC 10717/09 O: BAYARDI PERI Bielý démon M: COCO CHANEL do Kapsy

Majitel: Petra KŘENKOVÁ, Jílové u Prahy

Very nicely marked puppy, nice rich tan markings, good overall construction, good shoulders, level topline, good hind angulation, slightly long in hocks, nice dark eye, larger type than I prefere, movement very erratic and loose, needs to settle.

Velmi pěkně znakované štěně, pěkné, výrazné pálení, celkově dobrá konstrukce, dobré lopatky, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, lehce delší v hleznech, pěkné tmavé oko, větší typ než preferuji, pohyb velmi neuspořádaný a nevázaný, potřebuje se usadit.

172 PSI TR tř. DOROSTU GALLIENUS Bonimo N3

Nar.: 6.3.2009 CMKU/CKC 10845/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: BETTY Královská hvězda

Majitel: Šárka HÁJKOVÁ, Velvary

Very immature puppy with outgoing personality, high on the legs on the present, shoulder placement OK, would prefere more angulation, long in hock, nice white shoulders, dark eyes, head needs to mature, movement loose and erratic, moving close behind.

Velmi nedospělé štěně se společenskou osobností, momentálně na vysokých nohou, umístění lopatky OK, preferoval bych větší úhlení, dlouhá hlezna, pěkně bílý na ramenou (patrně límec),tmavé oči, hlava potřebuje dospět, pohyb nevázaný a nepravidelný, vzadu se pohybuje sevřeně.

173 PSI TR tř. DOROSTU VALENTINO Perle du Sahel VN1

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10756/09 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: EPPLE BRANDY Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Nice size and type, good dark eye, nice expression, rich tan markings, little unsure on the table, nice neck, good shoulders, level topline, good angulation, movement little erratic at the moment - needs to settle, nice overall type and size.

Pěkná velikost a typ, správné tmavé oko, pěkný výraz, výrazné pálení, lehce nejistý na stole, pěkný krk, dobré lopatky, rovná horní linie, správné úhlení, pohyb momentálně trochu nepravidelný - potřebuje se usadit, celkově dobrý typ a velikost.

174 PSI TR tř. MLADÝCH BRANDO GENTLEMAN Zbirožské podzámčí VD

Nar.:13.6.2008 CMKU/CKC 10374/08 O: Raketoln's GENTLEMAN M: D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Libuše HOŘÁNKOVÁ, Plzeň

Nice happy temperament, very well broken markings, nice dark eye, good expression, good shoulders, topline drops off at the croup, slightly long at hocks, would prefere more drive in the move, needs to settle on the move.

Pěkný, veselý temperament, velmi dobře rozdělené barvy, pěkné tmavé oko, dobrý výraz, dobré lopatky, horní linie se svažuje na zádi, trochu dlouhá hlezna, preferoval bych více aktivity v pohybu, pohyb se potřebuje ustálit.

175 PSI TR tř. MLADÝCH CZIKO Kareli pod Radyní VD

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10479/08 O: RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna M: ELISABET CAMI z Mokropes

Majitel: Markéta VRTĚLOVÁ, Plzeň

Good bone, good shoulders, topline drops at croup, nice rich tan markings, would prefere a dark eye, good angulation, movement on steady at times needs to tighten, tail set low causing tail to raise in the move.

Dobrá kostra, dobré lopatky, horní linie klesá k zádi, pěkné bohaté pálení, preferoval bych tmavé oko, dobré úhlení , pohyb je chvílemi ustálený, potřebuje upevnit, ocas nasazený nízko způsobuje, že ho zvedá při pohybu.

176 PSI TR tř. MLADÝCH DÉMON z Bořkovických lesů VD4

Nar.: 1.6.2008 CMKU/CKC 10331/08 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

Nice head, good dark eye, good expression, bite needs to finish, rich tan markings, good shoulders, good hind angulation, topline drops slightly on the croup, would like to see more positive drive in the hindquarters.

Pěkná hlava, správné tmavé oko, dobrý výraz, skus se potřebuje dotáhnout, bohaté pálení, dobré lopatky, dobřé zadní zaúhlení, horní linie se lehce svažuje k zádi, rád bych viděl pozitivnější aktivitu v zadních partiích.

177 PSI TR tř. MLADÝCH DIDI z Dvorů Stanislavic VD2

Nar.:31.10.2008CMKU/CKC 10616/08 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: INARI TRES z Císařského mlýna

Majitel: Gabriela SOUŠKOVÁ, Radiměř

Nice head, shows some white in eye, rich tan markings, good shoulders, good topline, little long in hock, weak in hind movement lacking drive, needs to tighten up in movement, overall nice shape and balance.

Pěkná hlava, ukazuje trochu oční bělmo, bohaté pálení, dobré lopatky, dobrá horní linie, trochu dlouhý v hleznech, slabý pohyb vzadu postrádá aktivitu, potřebuje zpevnit pohyb, celkově pěkný tvar a vyváženost.

178 PSI TR tř. MLADÝCH SHALIMMAR SIRI Bielý démon V1, CAJC

Nar.:28.11.2008SPKP 2357 O: GRANDWILLLE Rubínový květ M: WEBBI TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Good temperament, nice shape and size, good reach of neck, well broken markings, good shoulders, very good hind angulation, level topline, very smart on the stand, nice dark eye, good rich markings, moved very freely, happily and soundly.

Dobrý temperament, pěkný tvar a velikost, správná délka krku, dobře rozdělené barvy, dobré lopatky, velmi dobré zadní úhlení, rovná horní linie, velmi čilý ve stoje, pěkné tmavé oko, dobré výrazné pálení, pohyboval se velmi uvolněně, vesele a důkladně.

179 PSI TR tř. MLADÝCH W TWO WILSON FA z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.: 9.5.2008 CMKU/CKC 10276/08 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: František MIKŠOVSKÝ, Litoměřice

Very happy temperament, good rich tan markings, good overall construction, good shoulders, nice head and eyes, needs to learn to settle, happy on the move but hind movement was close and laked drive, really enjoyed to show himself.

Velmi veselý temperament, dobré výrazné pálení, správná celková konstrukce, dobré lopatky, pěkná hlava a oči, potřebuje se učit uklidnit, veselý v pohybu, ale zadní chod byl úzký a postrádal odpich, skutečně si užíval předvádění.

180 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ENDY Syparo VD4

Nar.:11.11.2007CMKU/CKC 9930/07 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta VONDRUŠKOVÁ, Rychnov n./Kněžnou

Nice head and eyes, would like slightly softer expression, would like more shoulder angulation, good hind angulation, good hocks, tail set slightly low - causing it to raise when moving, nice rich tan, would preferer more white markings, moved happily, generally soundly, little close behind at times.

Pěkná hlava a oči, měl bych raději trochu jemnější výraz, chtěl bych více zaúhlené lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá hlezna, ocas nasazen níže - což způsobuje jeho zvednutí při pohybu, pěkné, výrazné pálení, preferoval bych více bílých znaků, pohyboval se vesele, celkem důkladně, chvílemi trochu úzký vzadu.

181 PSI TR tř. MEZITŘÍDA FILIPE Bonimo V1, CAC

Nar.:22.3.2008 CMKU/CKC 10190/08/ O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Nice head, nice eyes, good expression, nice long ear fringes, good shoulders, well angulated hindquarters, nice hocks, stood happily, moved generally soundly and happily, a little bit close behind at times, overall nice type.

Pěkná hlava, pěkné oči, správný výraz, pěkné dlouhé ušní závěsy, dobré lopatky, dobře zaúhlené zadní, pěkná hlezna, stál šťastně, pohyboval se vcelku správně a vesele, chvílemi trochu uzký vzadu, celkově pěkný typ.

182 PSI TR tř. MEZITŘÍDA S TWO SYLVESTER RONY z Usedlosti Újezdexxx

Nar.:31.12.2007CMKU/CKC 9998/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: VENDULKA LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jiřina KLIKOVÁ, Praha 10

nebyl

183 PSI TR tř. MEZITŘÍDA V TWO VARIETY FA z Usedlosti Újezdec VD2

Nar.:23.2.2008 CMKU/CKC 10117/08 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jakuv ŠVEJDA, Plzeň

Nice head and eyes, good expression, correct front, good shoulders, good topline, nice rich tan markings, very erratic on the move, moving loose behind and leaning in front which spoiled the overall picture, needs to settle in the move.

Pěkná hlava a oči, správný výraz, správný předek, dobré lopatky, dobrá horní linie, pěkné, výrazné pálení, velmi neustálený pohyb, pohybuje se volně vzadu a skloněný vepředu, což rušilo jeho celkový obraz, potřebuje usadit v pohybu.

184 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ZANBERRY Peri Bielý démon VD3

Nar.: 5.10.2007 SPKP 2213 O: Rosscrea DIPLOMATIC M: NAILEEN Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Nice size and type, good overall construction, level topline, not very happy on the table, uncertain when moving, good front, good hind anglulation, movement was unsure, his unhappines spoiled the picture.

Pěkná velikost a typ, dobrá celková konstrukce, rovná horní linie, nepříliš šťastný na stole, nejistý v pohybu, dobrý předek, správné zadní úhlení, pohyb byl nejistý, smutek rušil jeho obraz.

185 PSI TR tř. OTEVŘENÁ A TWO ALBERTH z Usedlosti Újezdec D

Nar.: 1.6.2005 CMKU/CKC 8455/05/0 O: PERRY BERT z Usedlosti Újezdec M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Václava BUDKOVÁ, Přeštice

A much larger type than I prefere, nice dark eyes, dark nose, but expression is harsh, level topline, good shoulders, a little long in hock, movement is

dissapointing - moving very close behind and wide in times in front.

O hodně větší typ než prefruji, pěkné tmavé oči, tmavý nos, ale výraz je hrubý, rovná horní linie, dobré lopatky, trochu dlouhý v hleznech, pohyb je

neuspokojivý - pohybuje se velmi úzký vzadu a chvílemi široký vepředu.

186 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ARMANI Vanmar Majesty VD4

Nar.: 7.9.2005 CMKU/CKC 8708-05/0 O: POWER Bielý démon M: MARILYN Dejvické údolí

Majitel: Barbora SKALSKÁ, Praha 5

Nice size, nice dark eye, good ears, coat not in top condition, good shoulders, roaches in topline, happy on the stand, very weak drive from behind on the move, needs to tighten up movement and to be more positive.

Pěkná velikost, pěkné tmavé oči, dobré uši, srst není v nejlepší kondici, dobré lopatky, klene horní linii, šťastný v postoji, velmi slabá aktivita vzadu při pohybu, potřebuje zpevnit pohyb a být více pozitivní.

187 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Babbler's LATEST NEWS V1, CAC, VB, KV

Nar.:22.3.2006 SPKP 2135 O: Babbler's MC LAREN M: Baletta's LILLA LI

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very nice size, shape and type, good head, nice soft expression, very smart on the stand, very good outgoing temperament, well broken markings, nice rich tan, good shoulders, good hind angulation, good topline, very nice balanced in the move, moves soundly and happily.

Velmi pěkná velikost, tvar a typ, dobrá hlava, pěkný jemný výraz, velmi pěkný ve stoje, velmi dobrý společenský temperament, dobře rozdělené znaky, pěkné bohaté pálení, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, velmi dobře vyvážen v pohybu, pohybuje se jistě a vesele.

188 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CAPOTE Santana Gwellian VD

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9068/07 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana HALLOVÁ, Praha 7

Good bone, good shoulders, good hind angulation, nice head and eyes, well defined markings, feet have been trimmed, weak behind, movement needs to be more positive and drive, would like more animation.

Dobrá kostra, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, pěkná hlava a oči, dobře založené znaky, nohy (tlapky) byly trimovány, slabý vzadu, pohyb by měl být pozitivnější a aktivnější, uvítal bych lepší animaci.

189 PSI TR tř. OTEVŘENÁ GEDEON Caroli Regis VD

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9774/07/0 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Larger type than I prefere, shown in full coat, nice outline on the stand, masculine head, nice eyes, good expression, good shoulders, correct topline, very well broken coat, moved happily, generally soundly, the size was just too much for me.

Větší typ než preferuji, předveden v plné srsti, pěkný profil ve stoje, samčí hlava, pěkné oči, správný výraz, dobré lopatky, korektní horní linie, velmi dobře rozdělená srst, pohyboval se vesele, celkem správně, jeho velikost byla pro mne příliš velká.

190 PSI TR tř. OTEVŘENÁ KORNEL ze Starého Dobrasa VD

Nar.:29.7.2004 CMKU/CKC 8016/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: FELINA ze Starého Dobrasa

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

Well broken markings, good shoulders placement, good reach of neck, nice size, good angulation, nice hocks, nice eyes, would prefere softer expression, not really driving from behind on the move, dropping of the croup which caused raise of the tail in move and spoiled the balance.

Dobře rozdělené barvy, dobré umístění lopatek, správná délka krku, pěkná velikost, dobré úhlení, pěkná hlezna, pěkné oči, preferoval bych jemnější výraz, pohyb doopravdy není hnán zezadu, svažující se záď, která za pohybu způsobuje zvednutý ocas a ruší vyváženost.

191 PSI TR tř. OTEVŘENÁ LAURIN TRES z Císařského mlýna VD

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9429/07 O: ALBERTO Jizutoji M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Helena DAVIDOVÁ, Praha 1

Stronger type than I prefere, very masculine head, nice eyes, good nose pigment, well broken markings, good hind angulation, slightly long in hocks, did not have tan markings under tail, hind movement was weak, overall movement erratic, tail carriage proud.

Mohutnější typ než preferuji, velmi samčí hlava, pěkné oči, dobrý nosní pigment, dobře rozdělené znaky, dobré zadní úhlení, lehce delší v hleznech, neměl pálení pod ocasem, pohyb zadních byl slabý, neustálený pohyb celkově, ocas nesen pyšně.

192 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Loranka's CHANEL PARIS xxx

Nar.:30.6.2006 HR 10245 KKS O: Loranka's ENCHANTING M: Loranka's LILIIE

Majitel: Malita KUKULJAN, CRO, RIJEKA

nebyl

193 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY V2, res. CAC

Nar.: 6.4.2007 CMKU/CKC 10772-09/ O: Toraylac STRIKE A LIGHT M: Toraylac MATILDA

Majitel: Alexandra BEDOUI, Chotětov

Nice shape, size and type, good reach of neck, nice head and eye, good expression, good shoulders, correct front, nice topline, good hind anglulation, short hocks, very happy temperament, moving a little loose behind on the day, tail carriage was high at times.

Pěkný tvar, velikost a typ, dobrá délka krku, pěkná hlava a oko, dobrý výraz, dobré lopatky, korektní předek, pěkná horní linie, dobré zadní úhlení, krátká hlezna, velmi veselý temperament, dnes se pohybuje vzadu poněkud nedbale, ocas nesen chvílemi vysoko.

194 PSI TR tř. OTEVŘENÁ WIFIDO Prokopská hvězda V3

Nar.:22.8.2007 CMKU/CKC 9826/07 O: FIDELIO Spanilá věž M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Pavel VEČEŘ, Praha 5

Nice shape, good size, good bone, nice head expression in dark eyes, good shoulders, good hind angulation, level topline, nice balanced on the move with good

tail carriage, would like to see little more drive, heavily marked, would prefere more broken.

Pěkný tvar, správná velikost, dobrá kostra, pěkný výraz hlavy ve tmavých očích, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, dobře vyvážen v pohybu

se správným nesením ocasu, rád bych viděl o něco více aktivity, těžce znakován (hodně černé), preferoval bych lepší rozdělení barev.

195 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V2, res. CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Very happy dog, showed and stood happily, good overall construction, good shoulders, good hind angulation, good topline, would prefere slightly softer expression, good ear fringes, moves positively a little wide in front at times.

Velmi veselý pes, předveden a stál šťastně, dobrá celková konstrukce, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, preferoval bych trochu jemnější výraz, dobré ušní závěsy, pohybuje se pozitivně, chvílemi trochu široký vepředu.

196 PSI TR tř. VÍTĚZŮ GREYSTOKE PERI Bielý démon V1, CAC

Nar.:31.10.2006SPKP 2116 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Nice overall in shape and size, nicelly balanced, good reach of neck, level topline, good shoulder placement, good hind angulation, nice head, good expression, moved soundly and freely, presenting nice overall picture.

Celkově pěkný tvar a velikost, pěkně vyvážen, správná délka krku, rovná horní linie, správná poloha lopatky, dobré zadní úhlení, pěkná hlava, dobrý výraz, pohyboval se jistě a volně, předvedl pěkný celkový obraz.

197 PSI TR tř. VÍTĚZŮ Raketoln's GENTLEMAN VD3

Nar.:28.11.2006CMKU/CKC 9553-07/0O: Graigowl DODGE OF AZALEA M: Lazycrofts XPRESS YOUR SELF

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Slightly larger type than I prefer, nice dark eye, rich tan markings, would prefer softer expression, good general construction, not very happy on the move, droped his head which spoiled his outline, was not happy.

Trochu větší typ, než preferuji, pěkné tmavé oko, bohaté pálení, preferoval bych jemnější výraz, dobrá celková konstrukce, není moc šťastný v pohybu, skláněl hlavu, což rušilo jeho obrys, nebyl šťastný.

198 KING FENY BH tř. DOROSTU NANCY Karaj N1

Nar.:10.2.2009 CMKU/KCS 918/09 O: TIZIAN Verum Gaudium M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Nice head, good domed, correct ear placement, good shoulders, good angulation, correct topline, a little unsure - not really driving on behind, wide in front movement at times, needs to gain confidence and to tighten in movement.

Pěkná hlava, dobře klenutá, korektní nasazení uší, dobré lopatky, správná horní linie, trochu nejistá - fakticky není vzadu aktivní, pohyb je vepředu chvílemi široký, potřebuje získat jistotu a zlepšit pohyb.

199 FENY TR tř. DOROSTU NIKITKA Karaj N2

Nar.:10.2.2009 PKR IX 53548 O: TIZIAN Verum Gaudium M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Very nice head, nice dome, good eyes, nice filling muzzle, good shoulders, good hind angulation, desired tan marking, good topline, correct head proportions, would not cooperate on the move - needs to gain confidence.

Velmi pěkná hlava, pěkná klenba, pěkně vyplněný čenich, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, požadované pálení, dobrá horní linie, korektní proporce hlavy, nechtěla spolupracovat při pohybu - potřebuje získat jistotu.

200 FENY BT tř. MLADÝCH LILY Rubinowy Skarb VD4

Nar.:29.7.2008 PKR IX 52572 O: Othmese Celtic VICTORY M: FELLIS z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Nice head expression, correct tan markings, good reach of neck, good topline, good front and shoulders, good hind angulation, nice dark eye, positive on the move, would like to see a little more bone.

Pěkný výraz hlavy, korektní pálení, dobrá délka krku, dobrá horní linie, dobrý předek a lopatky, dobré zadní úhlení, pěkné tmavé oko, pozitivní v pohybu, rád bych viděl silnější kostru.

201 FENY TR tř. MLADÝCH LUCKY Karaj V3

Nar.: 4.12.2008 CMKU/KCS 907/08 O: Dixie Acres SIR GEORGE M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Good shape and size, good overall proportion, nice head expression, well broken markings, correct tan markings, good shoulders, would like to little more hind angulation, moved happily and generally soundly.

Dobrý tvar a velikost, správné celkové proporce, pěkný výraz hlavy, dobře rozdělené barvy, korektní pálení, dobré lopatky, chtěl bych trochu větší zaúhlení vzadu, pohybovala se vesele a celkem jistě.

202 FENY TR tř. MLADÝCH MYSTERY z Valldemose V2

Nar.:21.11.2008CMKU/KCS 896/08 O: BONSAI des Vercheres de Montdidier M: Smokey Valley's KRISTINE

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Good shape and size, good shoulders, nice head, good ear placement, nice eyes, raises slightly in topline, well defined markings, needs to tighten up in the movement, happy temperament.

Dobrý tvar a velikost, dobré lopatky, pěkná hlava, správně umístěné uši, pěkné oči, zvedá se trochu v horní linii, dobře definované znaky, potřebuje utáhnout v pohybu, veselý temperament.

203 FENY RU tř. MLADÝCH YARIS MONNY Fapella Gray V1, CAJC, NMF, NMJ

Nar.:14.11.2008CMKU/KCS 894/08 O: ERNY z Cerekvické stráně M: MONNY DEISY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Good overall type, nice head domed, good ear placement, good front and rear construction, nice expression, moved generally soundly and confidentially, with happy temperament, very rich colour.

Dobrý celkový typ, dobře klenutá hlava, správné umístění uší, dobrá přední i zadní konstrukce, pěkný výraz, pohybovala se důkladně a jistě, s veselým temperamentem, velmi zářivá barva.

204 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BELLA Rubinowy Skarb V1, CAC

Nar.:15.5.2006 PKR IX 47938 O: VIDOR KING de la Bacska M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Good size, good bone, nice rich tan markings, good eyes, good head, correct ears placement, looses topline occasionaly, nice coat condition, moves positivelly, generally soundly.

Správná velikost, dobrá kostra, pěkné zářivé pálení, dobré oči, dobrá hlava, korektně nasazené uši, občas ztrácí (rovnou) horní linii, pěkná kondice srsti, pohybuje se pozitivně, celkem jistě.

205 FENY TR tř. OTEVŘENÁ FLOPSY Karaj VD2

Nar.: 5.10.2006 CMKU/KCS 766/06 O: VELOURS NOIR de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very nice head, good ears and eyes, good expression, nice topline, good hind angulation, slightly upright in shoulder, lacks confidence on the move, so it is difficult to asses her movement, needs to gain more confidence and to be more outgoing.

Velmi pěkná hlava, dobré uši a oči, dobrý výraz, pěkná horní linie, dobré zadní úhlení, trochu strmá lopatka, v pohybu postrádá jistotu, takže je těžké posoudit její pohyb, potřebuje získat víc jistoty a být více společenská.

206 FENY BT tř. OTEVŘENÁ KLAUDIE z Cerekvické stráně VD3

Nar.:10.5.2007 CMKU/KCS 813/07/08 O: TIZIAN Verum Gaudium M: CLARISSA z Cerekvické stráně

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Good bone, nice substance, nice head expression, good eyes, good hind angulation, would like to see more lay-back shoulders, good topline, lacked confidence - was not cooperate in movement, needs to gain confidence and to be more positive.

Dobrá kostra, pěkná substance, pěkný výraz hlavy, dobré oči, dobré zadní úhlení, lopatky bych rád viděl více skloněné dozadu, dobrá horní linie, chybí jí jistota - nespolupracovala při pohybu, potřebuje získat jistotu a být více pozitivní.

207 FENY TR tř. VÍTĚZŮ HAPPY Karaj V2, res. CAC

Nar.:14.6.2007 CMKU/KCS 816/07 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Good size and shape, nice head, nice dark eye, good expression, good ears, level topline, good front, good hind angulation, moved happily and freely, little closed behind at times.

Dobrá velikost a tvar, pěkná hlava, pěkné tmavé oko, dobrý výraz, dobré uši, rovná horní linie, dobrý předek, dobré zadní úhlení, pohybovala se vesele a volně, chvílemi trochu sevřeně vzadu.

208 FENY BT tř. VÍTĚZŮ Marjaniemen QUEEN OF HOPES V1, CAC, KV, BOB

Nar.:28.4.2005 PKR IX 45952 O: Marsward MY MATE MARCHOG M: Marsward LITTLE MISS MOLLY

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Good type, well defined markings, nice head, nice dark eyes, good expression, good neck carriage, level topline, good shoulders, good angulation, shown in very nice coat and condition, moved very happily, generally soundly, a little closed behind at times.

Dobrý typ, dobře definované znaky, pěkná hlava, pěkné tmavé oči, dobrý výraz, dobré nesení krku, rovná horní linie, dobré lopatky, dobré úhlení, předvedena ve velmi dobré srsti a kondici, pohybovala se velmi dobře, celkově jistě, vzadu chvílemi trochu úzká.

209 KAVALÍR PSI RU tř. VÍTĚZŮ ALFI Sylena VD2

Nar.:20.5.2007 CMKU/CKC 9858-07/0 O: ACAJOU de Passeriphane M: ELSA ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, Praha 4

Nice masculine head, good dark eyes, good nose pigment, correct bite, good shoulder laid back, topline droping off slightly on the croup, hocks a little weak, hind movement weak and close at times, which spoiled the overall picture.

Pěkná samčí hlava, dobré tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní skus, dobrá lopatka skloněná dozadu, horní linie se lehce svažuje směrem k zádi, hlezna jsou trochu slabá, zadní pohyb byl slabý a chvílemi úzký, což rušilo celkový obraz.

210 PSI RU tř. VÍTĚZŮ LIMMERICK Sladká krása VD3

Nar.:13.6.2006 CMKU/CKC 9097/06/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Jeanette LALÁKOVÁ, Praha 2

A larger type than I prefere, nice macsuline head, dark eyes, good nose pigment, would prefere softer expression, good front construction, good shoulders, long in hocks, drops of the croup, moved happily, soundly in front, bit close in hind movement, high tail carriage spoiling his outline.

Větší typ, než preferuji, pěkná samčí hlava, tmavé oči, dobrý nosní pigment, preferoval bych jemnější výraz, dobrá konstrukce vepředu, dobré lopatky, dlouhá hlezna, spáditá záď, pohyboval se vesele, správně vepředu, trochu úzký chod vzadu, vysoké nesení ocasu rušilo jeho profil.