CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2004

Fotogalerie vítězů tříd

Fotogalerie snímků z finále

Výsledky klubové výstavy kavalírů a kingů 2004, Jesenice u Prahy, 8.5.2004, včetně posudků a jejich překladů.

KV 2004, Jesenice 8.5.2004, VÝSTAVNÍ VÝSLEDKY S PŘEKLADY POSUDKŮ

Vysvětlivky zkratek: VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dorostu, NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán, CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna, BOB=Vítěz plemene,                        KV=Klubový vítěz 2004,VKV=Vítěz klubové výstavy 2004 (BIS)

KRUH č. 1 - kavalír / štěňata a psi, rozhodčí pan Marc Sedgwick, Velká Británie

1 PSI+FENY RU tř. ŠTĚŇAT    ANETA Arga Star     VN 4

Promising ruby, nicely made for her age, good bone, nice color, a type ok, good pigment.

Slibná rubínka, na její věk pěkně utvářená, dobrá kostra, pěkná barva, typ je v pořádku, dobrý pigment.

 

2 PSI+FENY BH tř. ŠTĚŇAT     ANUSCHKA AISCHA ze Slunné stráně     N

Nicely marked, head needs to develop, short and compact, moved well from behind but little wide.

Pěkně znakována (vybarvena), hleva se potřebuje vyvinout, krátká a kompaktní, vzadu se pohybuje dobře, ale trochu zeširoka.

 

3 PSI+FENY TR tř. ŠTĚŇAT     BIBIEN z Erbu Růže    VN

Nicely marked tricolor, feminine type, bright tan, noving ok, needs to settle on the move to access (patrně: assess) it fully, pleasing type.

Pěkně vybarvená trikolorka, samiččí (fenčí) typ, zářivé pálení, pohybuje se OK, potřebuje se ustálit v pohybu pro plné posouzení, líbivý typ.

 

4 PSI+FENY BH tř. ŠTĚŇAT    EDMONTH Spanilá věž     VN 2

Very promising BH, well marked, with good coat color, very nice head, good expression, well set ears, good nose pigment, moving well with good top line.

Velmi nadějný blenheim, dobře znakován se správnou barvou srsti, velmi pěkná hlava, správný výraz, dobře nasazené uši, dobrý nosní pigment, pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

5 PSI+FENY BH tř. ŠTĚŇAT     EVITHA Spanilá věž     VN 1

Promising blenheim, well marked with good rich color, pretty head, gentle expression, nicely balanced, nice type.

Slibná blenheimka, dobře znakována dobrou zářivou barvou, krásná hlava, něžný výraz, pěkně vyvážená, pěkný typ.

 

6 PSI+FENY TR tř. ŠTĚŇAT    HUBBA BUBBA Haliba    VN 3

Promising tricolor, very nicely marked with good tan, pretty head, nice expression, very well balanced, moving ok, nice puppy.

Slibná trikolorka, velmi pěkně rozložené barvy s dobrým pálením, krásná hlava, pěkný výraz, velmi dobře vyvážená, pohyb je v pořádku, hezké štěně.

 

7 PSI+FENY TR tř. ŠTĚŇAT    ORSINI TRIES Biely démon    ---

 

8 PSI+FENY BT tř. ŠTĚŇAT     PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec     VN 2

Promising black and tan baby, still very young, a lot to like about it, short compact body, well balanced, with pretty head and good expression, good size, dark eyes.

Slibné black and tan dítě, ještě velmi mladé, je toho hodně, co je na něm hezkého, krátké kompaktní tělo, dobře vyvážené s krásnou hlavou a správným výrazem, správná velikost, tmavé oči.

 

9 PSI+FENY TR tř. ŠTĚŇAT     PICKWICK Prokopská hvězda     VN 1

Very nice type tricolor dog, with good overall balance and shape, very nice head, good expression, moving well with good tail carriage.

Tricolorní pes velmi pěkného typu, s celkově dobrým vyvážením a vzhledem, velmi pěkná hlava, správný výraz, pohybuje se dobře se správně neseným ocasem.

 

10 PSI+FENY BH tř. ŠTĚŇAT    PORTHOS Prokopská hvězda    VN 3

Lightly marked blenheim, well balanced, pleasing head type, expression ok, good nose pigment, moving soundly, good topline and tail carriage.

Méně znakovaný blenheim (= více bílé), dobře vyvážen, nádherný typ hlavy, výraz OK, dobrý nosní pigment, pohybuje se harmonicky, dobrá horní linie a nesení ocasu.

 

11 PSI+FENY BH tř. ŠTĚŇAT     TIFFANY TWAI z Císařského mlýna    VN

Lightly marked blenheim with spot, nice overall type, moving well with the top line, nice head type, with good expression, dark round eyes.

Méně znakovaný blenheim (=hodně bílý) s korunkou, celkově pěkný typ, dobře se pohybuje se správnou horní linií, pěkný typ hlavy se správným výrazem, tmavé kulaté oči.

 

12 PSI BT tř. DOROSTU    MAVERICK TRIES Biely démon     VN 1

Promising BT, pleasing head shape, good expression, large dark eyes, moving well with lots of confidence, very well balanced.

Slibný BT, pěkný tvar hlavy, správný výraz, velké tmavé oči, pohybuje se dobře s velkou jistotou, velmi dobře vyvážen.

 

13 PSI BT tř. DOROSTU    U TWO of Woodville     N 2

Very nice type, pretty head, good expression, nice dark eyes, very well balanced, needs confidence to access it fully.

Velmi pěkný typ, krásná hlava, správný výraz, pěkné tmavé oči, velmi dobře vyvážen, potřebuje důvěru k plnému přístupu.

 

14 PSI BT tř. MEZITŘÍDA    ARGON z Roztockého háje    VD 3

Good size, very well balanced, short coupled (patrně má být: coated), pleasing head shape, bright tan, could have more weight, a litle bit thin, moving well from behind.

Správná velikost, velmi dobře vyvážen, krátká srst, líbivý tvar hlavy, jasné pálení, mohl by více vážit, je trochu hubený, pohyb vychází správně zezadu.

 

15 PSI BT tř. MEZITŘÍDA    ATTILA z Bellai    V 1, -

Up to size BT, head shape ok, with well set ears, gentle expression, moving well in front, little close behind, good top line, would like him a little bit shorter.

Větší BT, tvar hlavy OK, s dobře nasazenýma ušima, něžný výraz, vepředu se pohybuje dobře, trochu užší vzadu, dobrá horní linie, chtěl bych, aby byl trochu kratší.

 

16 PSI BT tř. MEZITŘÍDA     CALVIN KLEIN Perle du Sahel    VD 4

Up to size BT with pleasing head shape, good tan, needs more body, is too thin, gay tail which spoils his movement, could be better presented.

Větší BT s líbivým tvarem hlavy, dobré pálení, potřebuje více tělesné hmoty, je příliš hubený, (příliš) čilý ocas ruší jeho pohyb, mohl by být lépe předveden.

 

17 PSI BT tř. MEZITŘÍDA     NIXON Prokopská hvězda    VD 2

Up to size BT, head and expression ok, very well balanced but needs more body, I would like a better tail set.¨

Větší BT, hlava a výraz OK, velmi dobře (proporčně) vyvážen, ale potřebuje více tělesné hmoty, uvítal bych lepší nasazení ocasu.

 

18 PSI BT tř. OTEVŘENÁ     Aneridee RIVERDANCE    VD 1

Up to size BT, pleasing type with good head shape, soft gentle expression, moving well, good front, good topline, I would prefer shlightly darker eye.

Větší BT, líbivý typ s dobrým tvarem hlavy, měkký něžný výraz, pohybuje se dobře, dobrý předek, správná horní linie, preferoval bych trochu tmavší oko.

 

19 PSI BT tř. OTEVŘENÁ     BREAK Li-Ro Moravia   VD 2

Very well balanced BT, nice head with good expression, eyes are good size but could be darker, moved ok with good drive from behind, presentation could be better.

Velmi dobře vyvážený BT, pěkná hlava se správným výrazem, oči mají správnou velikost, ale mohly by být tmavší, pohyboval se OK s dobře vedeným pohybem zezadu, předvedení by mohlo být lepší.

 

20 PSI BT tř. OTEVŘENÁ     CHADWICK SAM Arušava    VD 3

Up to size BT, plesing head, soft gentle expression, very good tan, eyes round but would prefer darker, would like a better tail set which spoils his movement carrying too high.

Větší BT, pěkná hlava, měkký něžný výraz, velmi dobré pálení, oči jsou kulaté, ale preferoval bych tmavší, uvítal bych lepší nasazení ocasu, který nesen příliš vysoko ruší jeho pohyb.

 

21 PSI BT tř. VÍTĚZŮ     CASIDY z Tichého údolí     V 3

Up to size, pleasing head shape, bright tan, moving well from behind, little wide in front, would prefer a shorter back.

Větší velikost, líbivý tvar hlavy, jasné pálení, pohybuje se vzadu dobře, trochu zeširoka vepředu, preferoval bych kratší hřbet.

 

22 PSI BT tř. VÍTĚZŮ     FIGARO ze Zámku Lešná     V 1, CAC, VB

Very nice type, lovely head with soft gentle expression, good tan, nice size, well balanced, moving well with good top line, in lovely coat and condition, well presented.

Velmi pěkný typ, nádherná hlava s měkkým něžným výrazem, správné pálení, pěkná velikost, dobře vyvážený, pohybuje se dobře se správnou horní linií, v nádherné srsti a kondici, dobře předveden.

 

23 PSI BT tř. VÍTĚZŮ     HAPPY z Horpu   V 2, res.CAC

Very nice type, lovely head and expression, ears set well, good sized round eyes but would like a little bit darker, very well balanced, shown in good coat and condition, moving well with good topline.

Velmi pěkný typ, nádherná hlava a výraz, dobře nasazené uši, kulaté oči správné velikosti, ale měl bych raději trochu tmavší, velmi dobře vyvážen, předveden v dobré srsti a kondici, pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

24 PSI BT tř. VETERÁNŮ     Pamedna RICARDO    V 1, NV

Nice type, good size, nice head shape with bright tan, moving very well for his age, still keeping good topline, very nice type enjoying his day today.

Pěkný typ, dobrá velikost, pěkný tvar hlavy s jasným pálením, na svůj věk se velmi dobře pohybuje, ještě si drží dobrou horní linii, velmi pěkný typ - užívá si dnes svůj den.

 

25 PSI BH tř. DOROSTU    BENJI od Žižkovské hraběnky    VN 3

Very well marked blenheim, nice head shape with very good eyes - large and dark, needs confidence and little ring training to access fully, plesing type.

Velmi dobře vybarvený blenheim, pěkný tvar hlavy s velmi dobrýma očima - velkýma a tmavýma, potřebuje získat jistotu a trochu tréninku v kruhu, aby se plně projevil, líbivý typ.

 

26 PSI BH tř. DOROSTU    EDMOND Zaječická Horka    VN 2

Nicely marked blenheim with promise of good coat, head shape ok, with well set ears, eyes large and dark, would prefer slightly cleaner muzzle, well balanced, moving well, nice type.

Pěkně vybarvený blenheim s příslibem dobré srsti, tvar hlavy OK, s dobře nasazenýma ušima, oči jsou velké a tmavé, preferoval bych trochu čistší čenich, dobře vyvážen, pohybuje se dobře, hezký typ.

 

27 PSI BH tř. DOROSTU    NABUCO TRIES Biely démon     VN 1, NPD

Very nice type, lovely head, lovely expression, good size, large dark eyes, good nose pigment, very well balanced, moving well, a puppy with a great future.

Velmi pěkný typ, půvabná hlava, nádherný výraz, správná velikost, velké tmavé oči, dobrý nosní pigment, velmi dobře vyvážen, pohybuje se dobře, štěně s velkou budoucností.

 

28 PSI BH tř. MLADÝCH     HALLEY SID Rubínový květ     V 2

Good sized blenheim, well broken markings, good color, pleasing head shape, eye size ok, nose pigment could be better, moved well in profil, good topline.

Blenheim správné velikosti, dobře rozdělené znakování, správná barva, líbivý tvar hlavy, správná velikost oka, nosní pigment by mohl být lepší, z profilu se pohybuje dobře, správná horní linie.

 

29 PSI BH tř. MLADÝCH    HANÖ Svatojanské noci     VD

Heavily marked, good size, gentle head, soft expression, needs more body, is too thin, moving well with the topline, could have more confidence.

Těžce znakován (hodně hnědé), správná velikost, něžná hlava, měkký výraz, potřebuje více tělesné hmoty, je příliš hubený, pohybuje se dobře s (dobrou) horní linií, mohl by mít více jistoty (sebedůvěry).

 

30 PSI BH tř. MLADÝCH    IAN FILIP z Usedlosti Újezdec    V 3

Lightly marked blenheim with good color, head ok with very good sized dark eyes, very well balanced when standing, would like a better tail set which spoilts movement profil carrying it too high.

Lehce znakovaný blenheim se správnou barvou, správná hlava s velmi správně dimenzovanýma tmavýma očima, v postoji velmi dobře vyvážen, uvítal bych lepší nasazení ocasu, který ruší jeho profil v pohybu - je nesen příliš vysoko.

 

31 PSI BH tř. MLADÝCH     IBER Vanessa Atalanta      V 1, CAJC

Nice type with good head, soft gentle expression, very good eyes, good length of neck, very well balanced, moving well, would prefer slightly better tail set.

Pěkný typ s dobrou hlavou, měkký něžný výraz, velmi dobré oči, správná délka krku, velmi dobře vyvážen, pohybuje se dobře, preferoval bych trochu lépe nasazený ocas.

 

32 PSI BH tř. MLADÝCH    RAMÓN BOOM z Kamilkové zahrady    VD 4

Up to size blenheim, well marked coat, which was clean and well presented, head a little too much, would it prefer softer, moving well from behind, giving his owner a hard time.

Větší blenheim, dobře znakovaná srst, která byla čistá a dobře předvedena, hlava trochu příliš velká, preferoval bych měkčí (výraz), pohybuje se dobře zezadu - dává svému majiteli zabrat.

 

33 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    ARTUŠ Silver Capricorn    VD

Up to size, fairly heavily marked blenheim, nice head, good sized dark round eyes, good ear set, with long feathers, moved ok with topline.

Větší, dosti těžce znakovaný blenheim (hodně hnědý), pěkná hlava, tmavé kulaté oči správné velikosti, dobře nasazené ucho s dlouhými závěsy, pohyboval se dobře s (dobrou) horní linií.

 

34 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    CUPIDO Růžový kavalír     VD 2

Nice type, pretty head, soft gentle expression, nice size of eyes, round and dark, well marked coat and good color, needs to settle on the move. With little of more training could improve the picture.

Pěkný typ, krásná hlava, měkce něžný výraz, pěkná velikost očí, jsou kulaté a tmavé, dobře znakovaná srst a dobrá barva, potřebuje ustálit v pohybu. S trochu větším tréninkem by mohl zlepšit svůj obraz.

 

35 PSI BH tř. MEZITŘÍDA     DAWN z Vendulčina srdíčka     D

Up to size blenheim with a typical head, very well marked coat, needs to settle on the move, would prefer size smaller and shorter.

Větší blenheim s typickou hlavou, velmi dobře znakovaná srst (rozdělení barev), potřebuje uklidnit v pohybu, preferoval bych menší velikost a kratšího.

 

36 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    FIGARO Haliba   VD 3

Good size blenheim, well marked with good rich tan, pleasing head shape with nice soft expression, very well balanced when standing, good shoulders, would prefer better presentation, under eyes should be clean.

Správně velký blenheim, dobře znakovaný blenheim se správně zářivou tříslovou, líbivý tvar hlavy s pěkným měkkým výrazem, velmi dobře vyvážený když stojí, správné lopatky, preferoval bych lepší předvedení, pod očima má být čisto.

 

37 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    GRANDWILLE Rubínový květ     V 1, -

Lovely size, well marked, good color, good head, large dark eyes, well set ears, balanced throw out, moving well, good drive from behind, quality dog.

Nádherná velikost, dobře znakován, správná barva, správná hlava, velké tmavé oči, dobře nasazené uši, vyvážené ??? (throw out = vyhodit !?), pohybuje se dobře, dobrý pohyb vedený zezadu, kvalitní pes.

 

38 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    GREG Králův španěl    ---

 

39 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    NICO Fraking     VD 4

Lightly marked blenheim, well broken, head shape ok, eyes round but could be darker, good nose pigment, carrying too much weight on the shoulders, movement hard to access, needs more training.

Lehce znakovaný blenheim (hodně bílé), dobré rozložení (barvy), tvar halvy je OK, oči kulaté, ale mohly by být tmavší, dobrý nosní pigment, nosí příliš mnoho váhy na ramenou, těžce se pohybuje, potřebuje více tréninku.

 

40 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     Angel's Pride HEARTBREAKER   VD

Nice sized blenheim, soft gentle head with good expression, pretty eyes, dark and round, very well balanced when standing, moved ok, but would prefer slightly better tail carriage..

Blenheim pěkné velikosti, měkce něžná hlava se správným výrazem. nádherné oči, tmavé a kulaté, velmi pěkně vyvážený, když stojí. Pohyboval se OK, ale preferoval bych nepatrně lepší nesení ocasu.

 

41 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     BASTIEN Aldaha Gold    VD

Well marked, pretty head shape, soft expression would improve by using his ears little better, moved ok in profil, little close behind, nice overall type.

Dobře vybarven, krásný tvar hlavy, měkký výraz by se zlepšil kdyby používal trochu lépe svoje uši, :-), z boku v pohybu ok, trochu úzký vzadu, celkově pěkný typ.

 

42 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     BENJAMIN Caroli Regis     D

Lightly marked, a litle upright in shoulder giving stuffy appearance, head shape ok, very good nose pigment, top line not so good on the move.

Lehce znakován, trochu strmější v lopatkách (ramenou), dává mu to sevřený (úzký) vzhled, tvar hlavy v pořádku, velmi dobrý nosní pigment, horní linie není tak dobrá v pohybu.

 

43 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     CASPER RUBEN Zlatý sen     ---

 

44 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     DAFFY Bohemia Benov    VD

Up to size, well broken rich tan markings, head shape ok, good nose pigment, moving ok from behind, little wide in front.

Větší velikost, dobře rozdelené zářivé znakování, tvar hlavy v pořádku, dobrý nosní pigment, pohyb zezadu v pořádku, trochu široký vepředu.

 

45 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     DAMIAN Haliba     VD

Well balanced, fairly well made, very sound on the move with good drive keeping the topline and good tail carriage, nice type.

Dobře vyvážen, dost dobře stavěný, velmi důkladný (zdravý) v pohybu s dobrým temperementem, drží horní linii a dobré nesení ocasu, pěkný typ.

 

46 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna    V 1, CAC, VB

Good size, well marked blenheim, very pretty head, soft gentle expression, good nose pigment, very well balanced, moving well with good drive, well presented, quality dog.

Správná velikost, dobře vybarvený blenheim, velmi krásná hlava, měkký něžný výraz, dobrý nosní pigment, velmi dobře vyvážen, pohybuje se dobře s dobrým odpichem, dobře předveden, kvalitní pes.

 

47 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     FLICK Brno-Frost    VD

Rich well marked blenheim, good size, head shape ok, would prefer cleaner muzzle, would like a slightly darker eyes, nice outline (when) standing, but lost it on the move with his high tail carriage, could be better presented.

Zářivě a dobře vybarvený blenheim, správná velikost, tvar hlavy OK, preferoval bych čistší čenich, chtěl bych trochu tmavší oči, pěkný obrys v postoji, ale ztratil ho v pohybu vlivem jeho vysoko neseného ocasu, mohl by být lépe předveden.

 

48 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     HAP Šarmar     VD

Good size, rich coloured blenheim, head shape ok, well set ears, eyes round, but would like a little bit darker, well muscled condition, moved ok, would prefer slightly tighted front.

Správná velikost, bohatě vybarvený blenheim, tvar hlavy v pořádku, dobře nasazené uši, kulaté oči, ale přál bych si trochu tmavší, dobrá svalová kondice, pohyb v pořádku, preferoval bych trochu sevřenější předek.

 

49 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     HAROLD Brno-Frost    VD

Lightly marked blenheim with spot, size ok, little longer in back, movement spoilt by high tail carriage, slightly wide front, in good coat.

Lehce znakovaný blenheim s korunkou, velikost ok, trochu delší ve hřbetě, pohyb rušen vysoko neseným ocasem, trochu široký předek, v dobré srsti.

 

50 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     JACK Evaška     D

Small compact, well broken blenheim, size and balance ok, would like a slightly better head, eyes need more pigment, moved ok.

Malý kompaktní, dobře rozdělený blenheim (barvy), velikost a vyváženost ok, chtěl bych trochu lepší hlavu, oči potřebují více pigmentu, pohybuje se dobře.

 

51 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     NATHAN BOOM z Kamilkové zahrady    V 3

Very nice type, well marked coat, good color, very pretty head, soft gentle expression, well balanced, good neck shoulders, moving very well with excellent tail carriage, very well presented, good condition.

Velmi pěkný typ, dobře znakovaná srst, dobrá barva, velmi krásná hlava, jemný něžný výraz, dobře vyvážen, dobrý krk a lopatky, pohybuje se velmi dobře s výborným nesením ocasu, velmi dobře předveden, dobrá kondice.

 

52 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     Stonehill's VANILLÁ CRACKER    VD

Lightly marked blenheim with good color, good size, would benefit from a little less weight on the shoulders, fairly well balanced, short back, moved well from behind, little wide in front, well presented.

Lehce znakovaný blenheim s dobrou barvou, správná velikost, měl by prospěch z trochu menší váhy na svých ramenou, dosti dobře vyvážen, krátká záď, v pohybu vzadu dobrý, trochu široký vepředu, dobře předveden.

 

53 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     TOO GROOVY Jizutoji    V 4

Very nice type, lovely head, good eyes, soft gentle expression, well marked coat, well presented, moving well, just needs a little bit more training, very nice type, quality dog.

Velmi pěkný typ, nádherná hlava, dobré oči, měkký něžný výraz, dobře znakovaná srst, dobře předveden, pohybuje se dobře, teď potřebuje trochu víc tréninku, velmi pěkný typ, kvalitní pes.

 

54 PSI BH tř. OTEVŘENÁ     VERSACE Biely démon     V 2, res.CAC

Lovely sized blenheim, heavily marked but with good color, pleasing head shape with large eyes, would like a little bit darker, moving very well with level topline, good tail carriage, quality dog.

Nádherně dimenzovaný blenheim, těžce znakován (hodně hnědé), ale s dobrou barvou, líbivý tvar hlavy s velkýma očima, chtěl bych trochu tmavší. Pohybuje se velmi dobře s rovnou horní linií, dobré nesení ocasu, kvalitní pes.

 

55 PSI BH tř. VÍTĚZŮ     CANDYLINE CRAIG Lemna Minor     V 2, -

Well marked blenheim with good color, fairly well balanced in outline, correct head shape with well set ears, eyes round but I would prefer them darker, moved well from behind, a little wide in front, keeping the topline and tail carriage.

Dobře znakovaný blenheim s dobrou barvou, dost dobře vyvážený vzhled, korektní tvar hlavy s dobře nasazenýma ušima, oči kulaté, ale preferoval bych tmavší, pohybuje se dobře vzadu, trochu širší vepředu, udržuje si horní linii a nesení ocasu.

 

56 PSI BH tř. VÍTĚZŮ     ROCKWELL de Castelburry      V 1, CAC

Very nice type, well marked blenheim, lovely head, lots of cushioning, good size, moved very well, good neck and shoulders, keeping good top line and tailcarriage, well presented, quality dog.

Velmi pěkný typ, dobře znakovaný blenheim, nádherná hlava, hodně vyplněná (vypolštářovaná), správná velikost, pohyboval se velmi dobře, správný krk a lopatky, udržuje si dobrou horní linii a nesení ocasu, dobře předveden, kvalitní pes.

 

57 PSI RU tř. MLADÝCH     Lisgarth DYLAN THOMAS   V 1, CAJC

Lovely type ruby, very pretty head, good sized dark eyes, well set ears, giving soft gentle expression, very well balanced, good front, moving well, in good coat, nicely presented.

Ruby nádherný v typu, velmi krásná hlava, tmavé oči správné velikosti, dobře nasazené uši, dávající měkce něžný výraz, velmi dobře vyvážen, dobrý předek, pohybuje se dobře, v dobré srsti, pěkně předveden.

 

58 PSI RU tř. MEZITŘÍDA    ALF z Bellai    VD 1

Nice size, pleasing head shape, good eyes, good neck and shoulders, moving out well with good front, level top line, in between coats at the moment.

Pěkná velikost, líbivý tvar hlavy, správné oči, dobrý krk a ramena, pohybuje se dobře sdobrým předkem, rovnou horní linií, momentálně v línání.

 

59 PSI RU tř. MEZITŘÍDA    ARDEN z Roztockého háje     VD 3

Size ok, correct head with soft gentle expression, pretty eyes, good nose pigment, needs to settle on the move, promise of good coat, presented ok.

Velikost je v pořádku, korektní hlava s měkce něžným výrazem, nádherné oči, dobrý nosní pigment, potrebuje se usadit v pohybu, příslib dobré srsti, předveden OK.

 

60 PSI RU tř. MEZITŘÍDA    JAMBO JET BERT z Usedlosti Újezdec    VD 4

Fairly well balanced, head type ok, eyes round but could be darker, moving well with good topline, needs to use his tail more, coat is between colors (má být zřejmě coats).

Dost dobře vyvážen, typ hlavy je OK, oči jsou kulaté ale měly by být tmavší, pohybuje se dobře s dobrou horní linií, potřebuje více používat ocas, srst je v línání.

 

61 PSI RU tř. MEZITŘÍDA    NORIS Prokopská hvězda      VD 2

Size ok, pretty head, soft gentle expression, good sized eyes, good front, needs to steady on the move, nice straight coat, well presented, nice overall type.

Velikost v pořádku, nádherná hlava, mekce něžný výraz, oči správně dimenzované, dobrý předek, potřebuje ustálit v pohybu, pěkná rovná srst, dobře předveden, celkově pěkný typ.

 

62 PSI RU tř. OTEVŘENÁ     ALEXANDER z Panství Lomnice    VD 1

A very pretty head with lovely soft face and good expression, eyes round but could be darker, very good balanced with front assembly, moving well with the topline, nice type.

Velmi krásná hlava s nádhernou jemnou tváří a správným výrazem, kulaté oči, ale mohly by být tmavší, velmi dobře vyvážen v přední partii, pohybuje se dobře se správnou horní linií, pěkný typ.

 

63 PSI RU tř. OTEVŘENÁ     ALFRED z Buškova hradu    VD 3

Up to size ruby with pleasing head, good sized dark eyes, moving well with good straigh front, a little close behind, tail carried a little bit high.

Větší ruby s líbivou hlavou, tmavé oči správné velikosti, pohybuje se dobře se správně rovnýma předníma (nohama), trochu úzký vzadu, ocas nesen trochu vysoko.

 

64 PSI RU tř. OTEVŘENÁ     AMEER Perle du Sahel      VD 4

Up to size ruby, head shape ok but could have darker eye, could do with better pigment, well laid back shoulders, movement hard to access, ejoying his day out, needs more coat to complete the picture.

Větší ruby, tvar hlavy je v pořádku, ale mohl by mít tmavší oko, mohl by mít lepší pigment, dobře položené lopatky, pohyb těžko posoudit, užívá si svého dne, potřebuje více srsti pro doplnění obrazu.

 

65 PSI RU tř. OTEVŘENÁ     EDGAR ROYAL Tempo-Krč     VD 2

Up to size ruby, well balanced, pretty head, well set ears, good sized eyes, excellent nose pigment, good front, moving well with good topline, needs to use his tail a little bit more, nice type.

Větší ruby, dobře vyvážen, nádherná hlava, dobře nasazené uši, dobře dimenzované oči, výborný nosní pigment, dobrý předek, pohybuje se dobře se správnou horní linií, potřebuje trochu více používat svůj ocas, pěkný typ.

 

66 PSI RU tř. VÍTĚZŮ     LANCELOT Biely démon    V 1, CAC, VB

Lovely type ruby, very nice head and expression, very nice size, good nose pigment, fairly well balanced, moving with style, good head carriage, well presented, nice type.

Ruby krásný v typu, velmi pěkná hlava a výraz, velmi pěkná velikost, dobrý nosní pigment, dost dobře vyvážen, pohybuje se se stylem, správné nesení hlavy, dobře předveden, pěkný typ.

 

67 PSI TR tř. DOROSTU     BOLERO od Ptačí skály    VN 1

Well marked TR, promise of a nice head, plenty of rich tan, well laid back shoulders giving good front movement, could do with a little bit more weight, needs to drop into his frame.

Dobře znakovaný TR, příslib pěkné hlavy, hojnost zářivého pálení, dobře položené lopatky dávají správný pohyb předním (končetinám), mohl by získat trochu více na váze, potřebuje přidat do formátu.

 

68 PSI TR tř. MLADÝCH    BONIFÁC z Mokropes     VD 2

Well broken tricolor, pleasing head shape, tan could be darker, fairly well balanced with good spring of rib, moving well from behind, front needs to tighten, needs a little bit coat to finish.

Tricolor s dobře rozdělenými (barvami), líbivý tvar hlavy, pálení by mělo být tmavší, dost dobře vyvážen se správným klenutím hrudníku, vzadu je v pohybu dobrý, vepředu potřebuje utáhnout, potřebuje trochu více srsti, aby dokončil vývoj..

 

69 PSI TR tř. MLADÝCH    IRWING FILIP z Usedlosti Újezdec    VD 3

Well marked, with tan in all the right places, head shape ok, eyes dark, ears well set, typical in access movement, needs to settle on the move, little training would help.

Dobře znakován s pálením na správných místech, tvar hlavy OK, oči tmavé, uši správně nasazené, typický v přístupu k pohybu, potřebuje usadit v pohybu, trochu tréninku by pomohlo.

 

70 PSI TR tř. MLADÝCH    PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna    V 1, CAJC, NMP

Very nice type, very well made body, good spring of rib, short back, well muscled, lovely size and balance, pretty head, good tan, good sized round dark eyes, moving well, level topline, just needs a little more coat to complete the picture.

Velmi pěkný typ, velmi pěkně utvářené tělo, dobrá klenba hrudníku, krátký hřbet, dobře osvalený, krásná velikost a vyváženost, nádherná hlava, dobré pálení, kulaté tmavé oči správné velikosti, pohybuje se dobře, rovná horní linie, teď potřebuje trochu více srsti na dokončení obrazu (vzhledu).

 

71 PSI TR tř. MLADÝCH    STANLEY Květ sakury     VD 4

Good size, head ok, but would like prefer more lenght of muzzle, good tan, moved well from behind, good topline, just lucks (má být patrně lacks ?) a little confidence., carrying good coat.

Správná velikost, hlava v pořádku, ale rád bych dal přednost trochu delšímu čenichu, dobré pálení, vzadu se pohybuje dobře, dobrá horní linie, ještě potřebuje trochu sebedůvěry, nosí dobrou srst.

 

72 PSI TR tř. MEZITŘÍDA     FUNNY BOY Haliba    VD

Pretty headed tricolor, lots of bright tan, good sized eye but I would like it a little bit darker, heavily marked coat, nice outline standing, moved ok, good topline.

Nádherně hlavatý tricolor, spousta zářivého pálení, oko správné velikosti, ale chtěl bych ho mít trochu tmavší, těžce znakovaná srst, pěkná silueta v postoji, pohyboval se dobře, dobrá horní linie.

 

73 PSI TR tř. MEZITŘÍDA    JACOBÍN ze Zámku Lešná     VD 2

Nicely made, with musculine head, lots of bright tan of good color, good sized dark round eyes, well balanced with good spring of rib, moving well with good topline and tail carriage, well presented.

Pěkně utvářen, se samčí hlavou, hodně zářivého pálení správné barvy, dobře dimenzované, tmavé kulaté oči, dobře vyvážen s dobrým klenutím hrudníku (žeber), pohybuje se dobře se správnou horní linií a nesením ocasu, dobře předveden.

 

74 PSI TR tř. MEZITŘÍDA    JESENIUS ze Zámku Lešná     VD 3

Nice type, well broken markings, pretty head, well set ears, lots of bright tan, well balanced, good turn of stiffle, good front assembly, moving ok.

Pěkný typ, dobře rozdělené znaky, hezká hlava, dobře nasazené uši, hodně jasného pálení, dobře vyvážen, správné zaúhlení zadních končetin, správně utvářený předek, pohybuje se OK.

 

75 PSI TR tř. MEZITŘÍDA    MONTY Fraking    VD 4

Nice overall type, good size, pretty head shape, with bright tan, well broken markings, short back, moving steadily wth good back action, just would it prefer a little bit more neck, nicely presented.

Celkově pěkný typ, správná velikost, krásný tvar hlavy, s jasným pálením, dobře rozdělené znaky, krátký hřbet, pohybuje se klidně s dobrou zadní akcí, chtělo by to právě o něco větší krk, pěkně předveden.

 

76 PSI TR tř. MEZITŘÍDA    OBERON TWAI z Císařského mlýna    VD 1

Well balanced tricolor, pretty head, soft gentle expression, good eyes, dark and round, moving very well in profile with good topline and tail carriage, coat could be better presented, overall very nice type.

Dobře vyvážený tricolor, krásná hlava, měkce něžný výraz, správné oči, tmavé a kulaté, z profilu se pohybuje velmi dobře se správnou horní linií a nesením ocasu, srst by měla být lépe prezentována, celkově velmi pěkný typ.

 

77 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     BLACK Feriberty    D

Heavily marked tricolor, little upright in shoulders, short back, carrying heavy coat, movement a little bit scatty, enjoying his day.

Těžce znakovaný tricolor (=hodně černé), trochu strmý v lopatkách, krátký hřbet, nosí těžkou srst, pohyb je trochu rozházený, užívá si svůj den.

 

78 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     EVANS MONARCH Hanácký ráj     VD 1

Very nice type tricolor, very well balanced, pretty correct head, nice tan, would like a slightly darker eye, nice outline, moving with good front action and good topline, pleasing type.

Tricolor velmi pěkný v typu, velmi dobře vyvážen, krásná korektní hlava, pěkné pálení, chtěl bych trochu tmavší oko, pěkný vzhled, pohybuje se s dobrou přední akcí a správnou horní linií, líbivý typ.

 

79 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     FUCCI Dianora Gold    VD

Nice type tricolor, good head, soft gentle expression, I like his overall size and balance, moving very well, good front, would benefit from having a bath, presentation could be better.

Tricolor pěkný v typu, správná hlava, měkce něžný výraz, líbí se mi jeho celková velikost a vyváženost, pohybuje se velmi dobře, prospělo by mu vykoupání, předvedení by mohlo být lepší.

 

80 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     KRIS Dejvické údolí     D

Up to size musculine tricolor, head a little coarse, carrying too much weight on the shoulders, would benefit from a little bit more excercise, well marked.

Větší tricolor se samčím výrazem, hlava trochu hrubší, nosí příliš mnoho váhy na svých ramenou, prospělo by mu trochu více cvičení, dobře znakován (vybarven).

 

81 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     KRISTIÁN BOOM z Kamilkové zahrady    D

Nice size, fairly heavily marked, pretty head, soft gentle expression, would like a little bit more bone, moving ok, needs to start enjoy it.

Pěkná velikost, dosti těžce znakován (=hodně černé), krásná hlava, jemně něžný výraz, potřeboval by být trochu více kostnatý, pohyb je OK, potřebuje si ho začít užívat.

 

82 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     LEON Fraking     D

Up to size tricolor, head shape ok but would like more filling under eyes, needs more body and muscle, a little thin, on the move sloping croup.

Větší tricolor, tvar hlavy je OK, ale potřeboval by více výplně pod očima, potřebuje více tělesné hmoty a svaly, trochu hubený, v pohybu spáditá záď.

 

83 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     LUDVÍK Prokopská hvězda    VD 4

Nice overall type and balance, pretty masculine head, with good sized dark eye, good front assembly, well ribed, solid body, moving well with good topline.

Celkově pěkný a vyvážený typ, krásná samčí hlava se správně dimenzovanýma tmavýma očima, dobře utvářený předek, dobrý hrudník, pevné tělo, pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

84 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     NOEL Dejvické údolí     D

Up to size solid tricolor, fairly well balanced, too much of him for me, good shoulder placement, well spring of rib, good coat, clean and well presented.

Větší pevný tricolor, dosti dobře vyvážený, je ho na mne trochu moc, správné umístění lopatky, dobře hlenutý hrudník, správná srst, čistý a dobře předvedený.

 

85 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     Stonehill's MILLENNIUM NOW OR NEVER     VD

Nice type tricolor, fairly well balanced, I would prefer slightly shorter back, pretty head shape, nice tan, good eyes, well laid back shoulders, moving ok, nice overall type.

Tricolor pěkný v typu, dost dobře vyvážen, prefroval bych nepatrně kratší hřbet, krásný tvar hlavy, pěkné pálení, správné oči, dobře položené lopatky, pohyb OK, celkově pěkný typ.

 

86 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     TO THE TOP de la Fieffe au Songeur     VD

Good size, well broken markings, pretty headed with nice tan, would (like) a little more bone, otherwise a nice type, very well presented and showed well.

Správná velikost, dobře rozdělené barvy, krásná hlava s pěkným pálením, měl by být více kostnatý, jinak pěkný typ, velmi pěkně předveden a dobře vystaven.

 

87 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     TOTAL RECALL Jizutoji     VD 3

Nice overall type and balance, good clarity of markings, head piece ok but would like a slightly darker eye, moving very well in profile, nice type.

Celkově pěkný typ a vyváženost, správně jasné znakování, hlava jako celek OK, ale chtěl bych trochu tmavší oko, z profilu se pohybuje velmi dobře, pěkný typ.

 

88 PSI TR tř. OTEVŘENÁ     UNNO Biely démon     VD 2

Very nice type tricolor, with classic head, soft gentle expression, lots of bright tan, fairly heavily marked, good white color, moving very well, good drive, just would it like slightly better tail carriage, quality dog.

Tricolor velmi pěkného typu, s klasickou hlavou, měkce něžný výraz, hodně jasného pálení, dost těžce znakován (hodně černý), dobrá bílá barva, pohybuje se velmi dobře, dobrý "odpich", jen bych mu přál trochu lepší nesení ocasu, kvalitní pes.

 

89 PSI TR tř. VÍTĚZŮ     CAIRO Biely démon    V1, CAC, VB, KV, BOB, VKV

Nice size, very well marked tricolor, very pretty head, well set ears, eyes size good, would like a bit darker, nice tan, very short compact little dog, moved well, in good coat, well presented, happy disposition.

Pěkná velikost, velmi dobře znakovaný tricolor, velmi krásná hlava, dobře nasazené uši, správná velikost očí, přál bych si trochu tmavší, pěkné pálení, velmi krátký kompaktní malý pes, pohyboval se dobře, v dobré srsti, dobře předveden, šťastná povaha.

 

90 PSI TR tř. VÍTĚZŮ     LOUIS TWAI z Císařského mlýna       V 2, res.CAC

Very nicely made tricolor, nicely marked, classic head, good bright tan, good round bone, well spring of ribs, short back, moved well when settled, handled and presented well.

Velmi pěkně utvářený tricolor, pěkně znakovaný, klasická hlava, dobré jasné pálení, správná kruhová kost (?, pozn. překl.: možná mělo být "round dome" = zaoblená lebka), dobrá klenba hrudníku, krátký hřbet, když se uklidnil, pohyboval se dobře, dobře ovládán a předveden.

 

KRUH č. 2 - kavalír / feny, rozhodčí paní Ellie Mordecai, Velká Británie 

91 FENY BT tř. DOROSTU     ARANTA z Rajchardova    VN 1

I going (spíše outgoing, že?), pretty, good body and bone. Very promissing.

Společenská (vstřícná), krásná, správné tělo a kostra. Velmi nadějná.

 

92 FENY BT tř. DOROSTU    JACKELINE ze Zelené      ---

 

93 FENY BT tř. MLADÝCH    AUDREY MAID Bungee-Ann      VD 3

Good large dark eyes, correct mouth, needs more confidence. Very good.

Správně velké, tmavé oči, korektní čenich, potřebuje více jistoty. Velmi dobrá.

 

94 FENY BT tř. MLADÝCH    ESCADA Perle du Sahel      VD 2

Pretty head, large dark eyes, good mouth, well schooled. Would like a little smaller all over. Very good.

Krásná hlava, velké tmavé oči, správný čenich, dobře cvičena. Přála bych si celkově trochu menší. Velmi dobrá.

 

95 FENY BT tř. MLADÝCH    HENNETICA Rubínový květ      V 1, CAJC

Correct size, well presented, correct head shape, bitch will improve with maturity, moved well behind, front needs to tighten slightly. Excelent.

Správná velikost, dobře předvedena, korektní tvar hlavy, fenka se zlepší s dospíváním, vzadu se pohybuje dobře, předek potřebuje trochu utáhnout (zpevnit). Výborná.

 

96 FENY BT tř. MLADÝCH     IRIS ze Zelené      D

Head a little narrow, eyes could be bigger, good size, nice tan. Good.

Hlava trochu úzká, oči by měly být větší, správná velikost, pěkné pálení. Dobrá.

 

97 FENY BT tř. MEZITŘÍDA    ANGIE Charle's Angels      ---

 

98 FENY BT tř. MEZITŘÍDA     BARKA Fimfárum      V 1, CAC

Well coated, in very good condition, stylish move, head a little narrow, but good dark eyes and correct bite. Excellent.

Dobře osrstěna, ve velmi dobré kondici, stylový pohyb, hlava trochu úzká, ale správně tmavé oči a korektní skus. Výborná.

 

99 FENY BT tř. MEZITŘÍDA     CRYSTAL Perle du Sahel      VD 2

Very good size, sweet expression, good bite, a little erratic on move. Needs more body, the tail is problem. Very good.

Velmi dobrá velikost, sladký výraz, správný skus, trochu nejistá v pohybu. Potřebuje více tělesné hmoty, problémem je ocas. Velmi dobrá.

 

100 FENY BT tř. MEZITŘÍDA    FATYMA z Cerekvické stráně      ---

 

101 FENY BT tř. MEZITŘÍDA     ITHRYN Li-Ro Moravia      VD 3

In very good condition, well ribbed body, nice head shape, but eye colour completely detracts from the expression so vital in a cavalier.

Ve velmi dobré kondici, tělo s dobře klenutým hrudníkem, pěkný tvar hlavy, ale barva očí jí zcela kazí výraz tak důležitý u kavalíra. Velmi dobrá.

 

102 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     ARETTA z Dračích ocásků      VD

Happy temperament, good size , good bite, head a little bit narrow, carrying too much weight. Very good.

Šťastný temperament, správná velikost, správný skus, hlava je trochu úzká, nosí příliš velkou váhu. Velmi dobrá.

 

103 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     ARIENA z Dračích ocásků      VD

Cheerful, happy, temperament. Head a little narrow but good eyes and good bite. Front needs to tighten. Very good.

Veselá, šťastná, temperamentní. Hlava trochu úzká, ale dobré oči a správný skus. Předek potřebuje utáhnout. Velmi dobrá.

 

104 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     BARUNKA z Údolí Nisy      V 4

Well coated, good moved, pretty head larger than I would like. Good body.

Dobré osrstění, dobrý pohyb, krásná hlava větší než bych chtěla. Dobré tělo.

 

105 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     CAROLANS Perle du Sahel      V

Good size, pretty head, tan could be darker. Close behind.

Správná velikost, krásná hlava, pálení by mohlo být tmavší. Úzká vzadu.

 

106 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     ELIZABETH z Hradu Špilberk      V2, res.CAC

Well coated, good rich tan, moved well in front, dark eyes but they can be larger.

Dobře osrstěná, správně zářivé pálení, pohyb vepředu dobrý, tmavé oči, ale mohou být větší.

 

107 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     GWENNIE z Hradu Špilberk      V 1, CAC, VB

Excellent coat in good condition, good body, long ears framing, pretty head, eyes could be darker, good topline.

Výborná srst v dobré kondici, správné tělo, dlouhý rámec uší, krásná hlava, oči by mohly být tmavší, dobrá horní linie.

 

108 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     IDRUS TWAI z Císařského mlýna      V 3

Good size, rich tan, moved well, would like more body.

Správná velikost, zářivé pálení, pohybuje se dobře, chtěla bych více tělesné hmoty.

 

109 FENY BT tř. OTEVŘENÁ     LILI MARLEN Res Pretiosa      D

Good bite, happy temperament, narrow all through, would like darker eye.

Správný skus, šťastný temperament, úzká ve všem, chtěla bych tmavší oko.

 

110 FENY BT tř. VÍTĚZŮ     CINDY Tempo-Krč      ---

 

111 FENY BT tř. VÍTĚZŮ     ITURI TWAI z Císařského mlýna      V 1, CAC

Very vell presented and handled, good body, dark eyes, good mouth. Showed well for that young handler.

Velmi dobře předvedena a vedena, správné tělo, tmavé oči, dobrý čenich. Předvedena dobře na tak mladého handlera.

 

112 FENY BT tř. VETERÁNŮ     AMICITIA MAGNIFICA Res Pretiosa      V 1

Moving very well for her age. Pretty head with long well groomed ears. Good size. Excellent.

Pohyb je velmi dobrý na její věk. Krásná hlava s dlouhýma dobře upravenýma ušima. Správná velikost. Výborná.

 

113 FENY BT tř. VETERÁNŮ     COONIE od Račického splavu      VD 2

Happy temperament, profuse coat, far too much weight. Very good.

Šťastný temperament, hojná srst, hodně moc přes váhu. Velmi dobrá.

 

114 FENY BH tř. DOROSTU    NIMMUE TRIES Biely démon      VN 2

Very good size, pretty head, good bite, very promissing puppy.

Velmi dobrá velikost, krásná hlava, správný skus, velmi nadějné štěně.

 

115 FENY BH tř. DOROSTU    OLYMPIA LILI z Usedlosti Újezdec      N 3

Very pretty head with sweet expression, at this moment a little ringy and movement behind not good.

Velmi krásná hlava se sladkým výrazem, v současné době trochu útlá a pohyb zadních není v pořádku.

 

116 FENY BH tř. DOROSTU    ORLANDA LILI z Usedlosti Újezdec      VN 1, NFD

Very promissing puppy, nice size and boned good, dark eyes, good mouth, should have a bright future.

Velmi nadějné štěně, pěkná velikost a dobře kostnatá, tmavé oči, dobrý čenich, měla by mít jasnou budoucnost.

 

117 FENY BH tř. MLADÝCH    BONNIE od Zlatého Roxe      ---

 

118 FENY BH tř. MLADÝCH     ENITA z Pokerové tváře      VD

Well marked, good temperament, good bite, a little taller and lacking in bone.

Dobře znakovaná, správný temperament, správný skus, trochu vyšší a nedostatečně kostnatá.

 

119 FENY BH tř. MLADÝCH    IRIS Vanessa Atalanta      VD

Well marked, very dark eyes, good pigment, good mouth, moving close behind.

Správně znakovaná, velmi tmavé oči, dobrý pigment, dobrý čenich, v pohybu vzadu úzká.

 

120 FENY BH tř. MLADÝCH    KIRISS TRIES Biely démon      V 1, CAJC, NMF

Very typical head with correct expression, well marked, moved well with maturity, she has a bright future.

Velmi typická hlava s korektním výrazem, dobře znakovaná, pohybovala se dobře se zralostí, má světlou budoucnost.

 

121 FENY BH tř. MLADÝCH    KISS THE BEST Arušava      V 2

Very pretty head, large dark eyes, good bite, well marked, mature in body. Hope she does not grow on ! Excellent.

Velmi krásná hlava, velké tmavé oči, správný skus, dobře znakovaná, tělesně vyspělá. Doufám, že už neporoste ! Výborná.

 

122 FENY BH tř. MLADÝCH     LUCIE BONNY z Usedlosti Újezdec      VD

Good eyes, large and dark., good bite, a little narrow all through.

Dobré oči, velké a tmavé, správný skus, ve všem trochu úzká.

 

123 FENY BH tř. MLADÝCH    RIVERA TWAI z Císařského mlýna      VD

Up to size for her age. Dark eyes, good marked. Head lacks feminity.

Velká na svůj věk. Tmavé oči, správně znakovaná. Hlavě chybí ženskost (fenčí výraz).

 

124 FENY BH tř. MLADÝCH    ROSEMARIE TWAI z Císařského mlýna      ---

 

125 FENY BH tř. MLADÝCH    TEGGY BOOM z Kamilkové zahrady      V 3

Very nice outline. Good size, dark eyes, good mouth, feminine head. Moved a little bit close behind.

Velmi pěkný vzhled. Správná velikost, tmavé oči, správný čenich, fenčí hlava. Pohybovala se vzadu trochu úzká.

 

126 FENY BH tř. MLADÝCH    TRINITY BOOM z Kamilkové zahrady      V 4

Nice size, feminine head, dark eyes, marked good, moved well.

Pěkná velikost, fenčí hlava, tmavé oči, dobře znakována, pohybovala se dobře.

 

127 FENY BH tř. MEZITŘÍDA    CONY Zaječická Horka      VD 3

Good dark eyes, well marked, nice top line and profile. Good size, very poor pigment and movement not so good coming and going.

Správné tmavé oči, dobře znakována, pěkná horní linie a profil. Spávná velikost¨, velmi slabý pigment a pohyb tam a zpátky není příliš dobrý.

 

128 FENY BH tř. MEZITŘÍDA    DAFNE Bedit      ---

 

129 FENY BH tř. MEZITŘÍDA    FERGIE Hanácký ráj      VD

Good size, good bite, dark eyes, a little narrow all through.

Správná velikost, správný skus, tmavé oči, trochu úzká ve všem.

 

130 FENY BH tř. MEZITŘÍDA     GINKY Rubínový květ      V 1, CAC

Pretty head with good pigment and large dark eyes, in good coat. With just right amount of body.

Krásná hlava s dobrým pigmentem a vekýma tmavýma očima, v dobré srsti. S právě správnou velikostí těla.

 

131 FENY BH tř. MEZITŘÍDA     ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec      V 2, -

Nice size, good coat and colour, dark eyes, a little strong in head. Good bite.

Pěkná velikost, dobrá srst a barva, tmavé oči, trochu statná hlava. Správný skus.

 

132 FENY BH tř. MEZITŘÍDA    ORCA Dejvické údolí     VD 4

Well marked coat, dark eyes, head a little narrow, good bite.

Dobře znakovaná srst, tmavé oči, hlava trochu úzká, správný skus.

 

133 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     CASSIOPEA Bedit      ---

 

134 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     CONNIE od Pyšelské Lorety      V 3

Pretty head, dark eyes, good pigment. Well marked and good coat. Would not like her any bigger.

Krásná hlava, tmavé oči, dobrý pigment. Dobře znakovaná a správná srst. Nechtěla bych, aby byla větší.

 

135 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     DULSINEA TWAI z Císařského mlýna      VD

Dark eyes, good move, head a little narrow, carrying a little too much weight.

Tmavé oči, dobrý pohyb, hlava trochu úzká, nosí trochu moc váhy.

 

136 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     ECHO MAGIC Paja-Keš      V 4

Pretty head, good size, good mouth, rich colour, movement difficult to assess, needs more training but her breed type is good.

Krásná hlava, správná velikost, dobrý čenich, zářivá barva, pohyb je těžké ohodnotit, potřebuje více tréninku, ale její plemenný typ je dobrý.

 

137 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     GALTEE Kodaikanal      VD

Head lacks femininity, she is a good sized with good bone, is a little over weight.

Hlava postrádá ženskost, ona (fenka) je správné velikosti s dobrou kostrou, má trochu přes váhu.

 

138 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     Immenhof's RAVER GIRL      V 1, CAC

Extremely pretty head with large dark soufel (?) eyes, excellent size. Her presentation let her down.

Extrémně krásná hlava s velkáma tmavýma očima, výborná velikost. Její předvedení jí sráží (ubírá).

 

139 FENY BH tř. OTEVŘENÁ     TENDRE MARGOT de Castelburry      V 2, res.CAC

Well marked, coat in good condition. Dark eyes, good mouth, pretty head, with maturity should have a good future.

Dobře znakovaná, srst v dobré kondici. Tmavé oči, dobrý čenich, krásná hlava, s dozráváním by měla mít dobrou budoucnost.

 

140 FENY BH tř. VÍTĚZŮ     CHANTIZ ze Zámku Lešná      VD 2

Heavy marked, rich in colour, dark eyes, good move, a little musculine over all. Not moving well today.

Těžce znakovaná, zářivá barva, tmavé oči, dobrý pohyb, celkově trochu samčí. Dnes se nepohybuje dobře.

 

141 FENY BH tř. VÍTĚZŮ     JOCELYN Dejvické údolí      VD 3

Well marked, dark eyes, good mouth. A little ringy.

Dobře znakovaná, tmavé oči, správný čenich. Trochu útlá.

 

142 FENY BH tř. VÍTĚZŮ     LOLLIPOP BOOM z Kamilkové zahrady      V 1, CAC, VB

Pretty head, good move, eyes could be slightly darker, in good coat and condition. Showed well.

Krásná hlava, dobrý pohyb, oči by mohly být trochu tmavší, v dobé srsti a kondici. Dobře předvedena.

 

143 FENY BH tř. VETERÁNŮ     MARICA Svatojanské noci      ---

 

144 FENY RU tř. DOROSTU    BINI z Roztockého háje      N 1

Very immature, dark eyes, good colour, too narrow through out.

Velmi nevyspělá, tmavé oči, dobrá barva, celkově příliš úzká.

 

145 FENY RU tř. MLADÝCH    ANABELL MAID Bungee-Ann      VD 4

Good pigment, good mouth, a little longer cast, cheerful disposition.

Dobrý pigment, dobrý čenich, trochu delšího ražení, přátelská povaha.

 

146 FENY RU tř. MLADÝCH    AURIKA od Ptačí skály      VD 1

Good eyes, good bite, moved well behind, nice coat, coming of good colour.

Správné oči, správný skus, vzadu se pohybovala dobře, pěkná srst, přicházející s dobrou barvou.

 

147 FENY RU tř. MLADÝCH     FRENCH KISS Perle du Sahel      VD 2

Good size, beautiful large dark eyes, good pigment, very narrow all through at the moment.

Dobrá velikost, nádherné veké tmavé oči, dobrý pigment, momentálně je ve všem velmi úzká.

 

148 FENY RU tř. MLADÝCH    HAYANTHA Rubínový květ      VD 3

Good size, pretty eyes, good mouth, a little bit narrow all through.

Správná velikost, nádherné oči, dobrý čenich, trochu úzká ve všem (celkově).

 

149 FENY RU tř. MLADÝCH    CHARLOTTE LADY z Hradu Špilberk      D

Needs a lot more confidence. Good pigment, good front, quality coat coming through.

Potřebuje o mnoho více jistoty. Dobrý pigment, dobrý předek, dostává se do kvalitní srsti.

 

150 FENY RU tř. MLADÝCH    KARY-AN Li-Ro Moravia      VD 4

Very good pigment, rather pale in colour at the moment and a little rengie (ringy ?).

Velmi dobrý pigment, v součsné době poněkud mdlá v barvě a trochu útlá.

 

151 FENY RU tř. MEZITŘÍDA     ANNY Charle's Angels      D

Temperament is not typical for cavalier. Good pigment, good colour.

Temperament je netypický pro kavalíra. Dobrý pigment, dobrá barva.

 

152 FENY RU tř. MEZITŘÍDA    CAROL Zlaté dráče      D

Up to size, carrying a little to much weight. Not happy and outgoing today. Good pigment and good mouth.

Větší, nese trochu moc váhy. Není dnes šťastná a společenská. Dobrý pigment a dobrý čenich.

 

153 FENY RU tř. MEZITŘÍDA    GINFIZZ Sladká krása      V 1, CAC, VB, KV

Pretty head and expression, large dark eyes, nice size, good colour of coat. Moved freely.

Krásná hlava a výraz, velké tmavé oči, pěkná velikost, dobrá barva srsti. Pohybovala se volně.

 

154 FENY RU tř. OTEVŘENÁ     ONLY A ROSE D' Ysatis      V 1, CAC

Pretty head, large brown eyes, straight silky coat in very good condition. Moving fluently around the ring.

Krásná hlava, velké hnědé oči, rovná hedvábná srst ve velmi dobré kondici. Pohybuje se plynule kolem kruhu.

 

155 FENY TR tř. DOROSTU    ANGELINA JOLIE do Kapsy    VN 2

Good head, very clean coat. Good mouth, eyes could be larger, must not get any bigger.

Dobrá hlava, velmi čistá srst. Dobrý čenich, oči by mohly být větší, nesmí už růst (stát se větší).

 

156 FENY TR tř. DOROSTU     BONNIE Jelis      N 3

Very cheerful temperament, a little ringy and narrow, too naughty to assess movement.

Velmi radostný temperament, trochu vytáhlá a úzká, příliš rozpustilá na posouzení pohybu.

 

157 FENY TR tř. DOROSTU    CLERY z Brčálníčku      N 4

Clean coat markings, good size but needs much more development. Large dark eyes, good mouth.

Čisté znakování srsti, správná velikost, ale potřebuje se mnohem více vyvinout. Velké tmavé oči, dobrý čenich.

 

158 FENY TR tř. DOROSTU    ODETTA LILI z Usedlosti Újezdec      VN 1

Very pretty head, coat clean marked, dark round eyes, good bite. A little soft in body but is still a baby.

Velmi krásná hlava, srst čistě znakována, tmavé kulaté oči, správný skus. Trochu měkká v těle (česky lépe: ve hřbetě), ale je to ještě dítě.

 

159 FENY TR tř. MLADÝCH     BRITANY od Zlatého Roxe       VD 2

Good mouth, dark eyes, head a little narrow, soft clean coat, still has a lot of maturing to do.

Správný čenich, tmavé oči, hlava trochu úzká, měkká čistá srst, ještě se musí hodně činit aby dospěla.

 

160 FENY TR tř. MLADÝCH    INGA TRIES Biely démon      ---

 

161 FENY TR tř. MLADÝCH    OLINDA Prokopská hvězda      VD 3

Happy temperament, good bite, unfortunately marked on head. Needs to fill out.

Šťastný temperament, dobrý skus, nešťastně znakována na hlavě (zbarvená hlava). Potřebuje přibrat.

 

162 FENY TR tř. MLADÝCH    TIFFANY BOOM z Kamilkové zahrady      V 1, CAJC

Very pretty head, dark eyes, good mouth, very nice shape standing, moves a little close behind.

Velmi krásná hlava, tmavé oči, správný čenich, velmi pěkný tvar vestoje, vzadu v pohybu trochu úzká.

 

163 FENY TR tř. MEZITŘÍDA     AGNETHA Královská hvězda      D

Good tan, good mouth, needs more confidence.

Dobré pálení, správný čenich, potřebuje více jistoty (sebedůvěry).

 

164 FENY TR tř. MEZITŘÍDA    ANITA od Zlatého Roxe      V 1, CAC

Up to size but many other attributes. Pretty head, large eyes, good mouth. Well made body, moved flowingly.

Velká, ale má mnoho ostatních vlastností (zřejmě předností). Krásná hlava, velké oči, dobrý čenich. Dobře udělané tělo, pohybovala se plynule.

 

165 FENY TR tř. MEZITŘÍDA     FONDA Hanácký ráj      V 2

Very clean coat markings, well presented, dark eyes, good mouth. Good size.

Velmi čisté znaky na srsti, dobře předvedena, tmavé oči, dobrý čenich. Správná velikost.

 

166 FENY TR tř. MEZITŘÍDA    GIRA Svatojanské noci    V 4

If this bitch had proper nourishment, coat care and presented cleaner, she would be very much nicer. Very pretty head, dark eyes, outgoing temperament, good

size.

Kdyby tato fena měla řádnou výživu, péči o srst a byla předvedena čistší, byla by o mnoho hezčí. Velmi pěkná hlava, tmavé oči, společenský temperament,

správná velikost.

 

167 FENY TR tř. MEZITŘÍDA     MICHEL Fraking      V 3

Up to size but pretty head, good coat, well presented, happy temperament.

Velká, ale s krásnou hlavou, správná srst, dobře předvedena, šťastný temperament.

 

168 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     ADINA od Žižkovské hraběnky      VD

A good tan, correct bite, happy temperament, slightly tall and out of condition.

Dobré pálení, korektní skus, šťastný temperament, trochu vysoká a bez kondice.

 

169 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     AIDA z Větrných polí      VD 4

Very well presented, in good coat, rich tan, head is a little narrov. Eyes could be bigger.

Velmi dobře předvedena, v dobré srsti, zářivé pálení, hlava je trochu úzká. Oči by mohly být větší.

 

170 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     AKBARA Zaječická Horka      D

Good size and bone, well balanced body, bite incorrect and eyes could be darker.

Správná velikost a kostra, dobře vyvážená v těle, skus je nekorektní a oči by mohly být tmavší.

 

171 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     FÄLLDIN TWAI z Císařského mlýna      V 1, CAC

Nicely marked, very well presented, pretty head and eyes, good bite. Carries tail a little high and top line not as level as good be.

Pěkně znakována, velmi dobře předvedena, krásná hlava a oči, správný skus. Nese ocas trochu vysoko a horní linie není tak dobrá, jak má být.

 

172 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     FATTY Dianora Gold      D

Good size and bone, rich tan. Would like bigger eyes and better hind movement. The presentation lives a lot to be desired.

Správná velikost a kostra, jasné pálení. Ráda bych větší oči a lepší pohyb zadních. Předvedení živé - mnoho je třeba si přát.

 

173 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     FAWI z Hradu Špilberk      D

Up to size but clean and well presented, head a little narrow. Good mouth, eyes could be darker.

Velká, ale čistá a dobře předvedená, hlava trochu úzká. Dobrý čenich, oči by mohly být tmavší.

 

174 Feny TR tř. OTEVŘENÁ     GUDRUN TWAI z Císařského mlýna      VD 2

Pretty head with rich tan, dark eyes. In good condition, well presented. Nice size, moved close behind and I would prefer a wider blaze.

Pěkná hlava s bohatým pálením, tmavé oči. V dobré kondici, dobře předvedena. Pěkná velikost, pohybovala se vzadu úzká a preferovala bych širší lysinu.

 

175 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     LITTLE MAGIC Jizutoji     VD 3

Good size and bone, in very good condition for her age. A little narrow between eyes. Showes well and presented very well.

Dobrá velikost a kostra, ve velmi dobré kondici na svůj věk. Trochu úzká mezi očima. Vystavuje se dobře a je velmi dobře předvedena.

 

176 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     ROXY Jizutoji    D

Heavily marked, pretty head, good rich tan, good size. A little straight in stifle. Not moving very well.

Těžce znakována (hodně černé), krásná hlava, dobré zářivé pálení, správná velikost. Trochu strmé úhlení. Nepohybuje se příliš dobře.

 

177 FENY TR tř. VÍTĚZŮ     TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur      V 1, CAC, VB

Very pretty head, large dark eyes, clean cut muzzle, good size and shape. Moved well in profile. A little more coat would complete the picture.

Velmi krásná hlava, velké tmavé oči, čistě vykrojený čenich, správná velikost a tvar. Z profilu se pohybovala dobře. Trochu více srsti by doplnilo (její) obraz.

 

178 FENY TR tř. VETERÁNŮ     BARONESA Prokopská hvězda      VD 2

In very good condition and coat. Rich tan. Would prefer dark eyes. Showing happily.

Ve velmi dobré kondici a srsti. Bohaté pálení. Preferovala bych tmavé oči. Šťastně se předvádí.

 

179 FENY TR tř. VETERÁNŮ     CLERY Biely démon          V 1, NV

Ideal size, pretty head, lots of character. Must have been a real Marilyn Monroe in her days.

Ideální velikost, krásná hlava, hodně charakteru (charakteristická). Svého času musela být skutečnou Marilyn Monroe.

KRUH č. 3 - king, rozhodčí paní Michaela Čermáková, Česká republika 

180 PSI BT tř. DOROSTU    ALEX Bohemia King      VN 1, NPD

Půvabný pejsek, mírně prodlouženého tělesného rámce, správně se utvářející hlava, tmavé oči, těsný předkus, velmi dobrá linie hřbetu, správné úhlení, vpředu mírně vybočené lokty.

 

181 PSI BT tř. MLADÝCH    OSIAN MACABEUS Bedit      V 2

Výborný mladý pes, poměrně většího tělesného rámce, správně silná kostra, působivá hlava s úžasným výrazem, tmavé oči, těsný předkus, hřbetni partie ještě není úplně pevná, postoj předních končetin výborný, vzadu mírně sbíhavý.

 

182 PSI BT tř. MLADÝCH     RINGO Bohemia Zlatava      V 1, CAJC, NMP

Velmi harmonický mladý pes optimálního tělesného rámce. Pevná horní linie, správné úhlení, výborná hlava, tmavé oči i nos. Těsný předkus. Pejsek má poněkud tmavší pálení.

 

183 PSI BH tř. MEZITŘÍDA    BRUNO z Cerekvické stráně      V 2, res.CAC

Jemný, drobný pejsek standardního tělesného rámce. Zatím ještě jemnější hlava se správným výrazem, tmavé oči, těsný předkus. Velmi dobrá hřbetní linie, správné úhlení předních končetin, zadní končetiny - sbíhavý postoj.

 

184 PSI BT tř. MEZITŘÍDA    LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium      V 1, CAC

Atraktivní mladý pes, standardní tělesný rámec, vynikající silné kosti, výborná hlava se skvělým výrazem. Tmavé oči. Výborný pohyb, skvělý temperament. Velmi dobré vybarvení, srst poněkud otevřená.

 

185 PSI BT tř. OTEVŘENÁ     ALBERT z Cerekvické stráně      V 2, res.CAC

Výborný pes, na horní hranici standardní výšky, výborná horní linie, skvělé úhlení i pohyb. Překrásná hlava, tmavé oči, těsný předkus. Pejsek má báječný temperament.

 

186 PSI BT tř. OTEVŘENÁ     MORIS MACABEUS Bedit      V 1, CAC, KV, BOB

Atraktivní pes ve vynikající kondici, výborný tělesný rámec, vynikající úhlení, překrásná hlava, tmavé oči, těsný předkus. Pes je výborně předveden.

 

187 PSI RU tř. VÍTĚZŮ     GREGORY ZIMBO Fapella Gray   V 2, res.CAC

Harmonický pes v úžasné výstavní kondici, pouze mírně prodloužený tělesný rámec. Perfektní stavba těla, výborné úhlení. Výborná hlava, tmavé oči, těsný předkus. Skvělá délka, barva i kvalita srsti. Profesionální předvedení.

 

188 PSI BT tř. VÍTĚZŮ     MAXIM MACABEUS Bedit    V 1, CAC

Elegantní pes, výborný tělesný rámec. Skvělá horní linie, vynikající úhlení. Působivá hlava vyjadřující pohlaví, tmavé oči, těsný předkus. Správná délka, barva i kvalita srsti. Pejsek se výborně předvádí.

 

189 PSI BH tř. VETERÁNŮ     AMÁN Bohemia Zlatava      V 1, NV

9,5 roku starý pes ve vynikající kondici. Skvělý pohyb, rovná horní linie,. Výborná hlava, perfektní srst. Skvělý temperament a předvedení.

 

190 FENY BT tř. MLADÝCH    DEBY z Cekekvické stráně    V 2

Roztomilá fenka pouze mírně prodlouženého tělesného rámce, zatím ještě poněkud užší, ale s perfektním úhlením a rovnou hřbetní linií. Půvabná hlava, tmavé oči, těsný předkus. Překrásná délka, barva i kvalita srsti. Skvělý temperament.

 

191 FENY RU tř. MLADÝCH     DINA z Cerekvické stráně      VD 3

Jemná, velmi křehká fenka. Bohužel v nepříliš dobré výstavní kondici - je příliš hubená. Správný tělesný rámec, výborné úhlení, jen kostru by mohla mít silnější. Úžasná hlava s překrásnýma očima, těsný předkus. Výborná barva i kvalita srsti. V projevu poněkud rezervovaná.

 

192 FENY TR tř. MLADÝCH    ICEE CATHY Fapella Gray      V 1, CAJC, NMF

Elegantní fena, pouze mírně prodlouženého tělesného rámce. Výborná horní linie i úhlení, skvělá stavba kostry. Perfektní hlava se suveréním výrazem, tmavé oči, těsný předkus. Dobré rozložení barev, v bílé jen nepatrné tečkování. Fenka je profesionálně předvedena.

 

193 FENY RU tř. MLADÝCH    MYMUE MACABEUS Bedit    ---

 

194 FENY RU tř. MEZITŘÍDA    CLARISSA z Cerekvické stráně   V 2, res.CAC

Harmonická fenka, kvadratického tělesného rámce, výborné úhlení a horní linie, báječná hlava, krásné výrazné oči, poněkud světlejší pigment nosu, těsný předkus. Velmi hezká barva srsti.

 

195 FENY TR tř. MEZITŘÍDA    ELIZABETH z Vyhlídky   V 4

Výborná fenka s pouze mírně prodlouženým rámcem, velmi dobré úhlení, pevná hřbetní linie. Výborná hlava s kouzelným výrazem, těsný předkus. Správné rozložení barev, jen v bílé patrný melír. Výborná povaha.

 

196 FENY TR tř. MEZITŘÍDA    ELSA z Vyhlídky   V3

Výborná fenka s mírně prodlouženým tělesným rámcem, poněkud spáditá záď, správná kostra, vydatný pohyb, dobré úhlení. Krásná hlava s milým výrazem, těsný předkus, velmi dobré rozdělení barev, jen maska by mohla být rozložena (?) lépe.

 

197 FENY BH tř. MEZITŘÍDA    CHERRY LADY B. Fapella Gray   V 1, CAC

Atraktivní fena s pouze mírně prodlouženým tělesným rámcem, pevný hřbetní linie, správné postavení předních končetin, vzadu poněkud sbíhavé paty. Překrásná hlava s výrazem, který se nedá popsat. Ve vybarvení převládá bílá, která je čistá, bez pih a melíru. V projevu poněkud rezervovaná, ale vystavuje se velmi hezky. Fenka, kterou bych si ráda vzala k sobě domů.

 

198 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     ARINKA z Vesničky u hranic      V 2, -

Výborná dvouletá fena s báječným temperamentem. Standardní tělesný rámec, výborné úhlení, vydatný pohyb. Výborná hlava s tmavýma očima, těsný předkus. Správné rozdělení barev, jen srst by na některých partiích mohla být delší. Přátelská povaha.

 

199 FENY TR tř. OTEVŘENÁ     RANDY Karlovarský porcelán    V 1, -

Pětiletá fenka, v v současné době v přílišné výživné kondici. Výborný tělesný rámec, velmi dobré úhlení. Krásná hlava s úžasným výrazem. Bohatá srst s elegantně rozdělenými barvami

 

200 FENY RU tř. VÍTĚZŮ     DEISY BEVERLY Fapella Gray    V 2, res.CAC

Výborná fenka pouze mírně prodlouženého tělesného rámce, nepatrně spáditá záď, výborný postoj předních končetin, zadní končetiny poněkud sbíhavé. Skvělá hlava, tmavý pigment. Mahagonová barva srsti, velmi hezké předvedení.

 

201 FENY RU tř. VÍTĚZŮ     INAJA Bohemia Zlatava    V 1, CAC, KV

Excelentní fena s téměř kvadratickým tělesným rámcem, výborná hřbetní linie, výborné úhlení, vydatný pohyb. Jedinečná hlava s překrásným výrazem. Tmavý pigment, těsný předkus. Fena se výborně předvádí a je ve výborné výstavní kondici.

 

202 FENY BH tř. VETERÁNŮ     LADY BEVERLY Milpos    V 1, NV

Výborná fena ve skvělé kondici, souměrná tělesná stavba, pevná hřbetní linie, perfektní pohyb, výborná hlava s nádherným výrazem. Tmavé oči, těsný předkus. Skvělý temperament.