Zápis z členské schůze 26.2.2017 a mimořádné ČS.

Zápis z členské schůzePraha, 26.02.2017 (od 10 hod.)

Svolaná předsedou spolku pozvánkou ve Zpravodaji 2/16 a na webu klubu.

 

Přítomno:                  13 členů – viz prezenční listina (uložena je u předsedy KK)

Přítomni za výbor:   Brandstettrová, ing. Diky, Hradečný, Kohoutová, Severová, ing.

Stehlík, Tutschková

Přítomni za KK:        ing. Uher

Omluveni za výbor: ing. Kovaříková

Omluveni za KK:     Rojt, Vecka

________________________________________________________________________

 

PROGRAM:

  1. Úvod a zajení ČS. V 10,15 zahájil a předsedal ČS předseda spolku ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.
  2. Zprávy funkcionářů. Zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva HPCH, zpráva kontrolní komise atd. budou publikovány pro přehlednost ve Zpravodaji 1/17 ve zvláštním oddíle za zápisem z mimořádné ČS.
  3. Projednání návrhu členů výboru na revokaci změning. Diky OŘ bod G a Severová CHŘ Čl 9, odst. 3 a Čl 13, odst. 7 z ČS 2016. Pro přehlednost také budou publikovány ve Zpravodaji 1/17 ve zvláštním oddíle za zápisem z mimořádné ČS.
  4. 4. Schválení změn a CHŘ.
  5. 5. Diskuze.
  6. Závěr. Závěrem předseda spolku ukončil ČS ve 12,00 hod. s konstatováním, že ČS se nezúčasnila potřebná nadpoloviční většina členů klubu – klub v tento den má  202 členů – potřebná většina je tedy 102 členů. Zároveň svolal mimořádnou ČS od 13,00 hod.

 

Zápis vyhotovila Jiřina Severová na místě, ověřovatel zápisu ing. Zdeněk Stehlík.

 

Zápis z mimořádné členské schůzePraha, 26.02.2017 od 13 hod.

Svolaná předsedou spolku pozvánkou na místě.

 

Přítomno:                  13 členů – viz prezenční listina (je uložena u předsedy KK)

Přítomni za výbor:   Brandstettrová, ing. Diky, Hradečný, Kohoutová, Severová, ing.

Stehlík, Tutschková

Přítomni za KK:        ing. Uher

Omluveni za výbor: ing. Kovaříková

Omluveni za KK:     Rojt, Vecka

_______________________________________________________________________

 

PROGRAM:

  1. Úvod a zahájení mimořádné ČS, ve 13,00 zahájil a předsedal mimořádné ČS předseda spolku ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.
  2. Projednání návrhu členů výboru na revokaci změn – ing. Diky OŘ bod G a Severová CHŘ Čl 9, odst. 3 a Čl 13, odst. 7 z ČS 2016. Pro přehlednost také budou publikovány ve Zpravodaji 1/17 ve zvláštním oddíle za zápisem z mimořádné ČS.
  3. 3. Diskuze.
  4. Závěr. ČS bere na vědomí zprávy funkcionářů a KK o hospodaření za rok 2016 viz příloha a výsledky hlasování k předloženým návrhům jsou prostou nadpoloviční   většinou přítomných platnými a nabývají platnost ihned. Závěrem předseda spolku ČS ukončil a poděkoval přítomným na účast.

Odstavec 2 plné znění důvodů pro revokaci schválených změn řádů na ČS 2016, včetně počtu hlasů.

 

A) CHŘ Čl. 9, odst. 3ponechat v původním zněnírevokovat návrh ČS 2016 (fena smí za život odchovat maximálně 5 vrhů, včetně vrhu všech mrtvých štěňat).

ZDŮVODNĚNÍ:

Protože toto nařízení nelze jednoduše zkontrolovat je tedy zbytečné. Běžně se prodávají dospělé feny mezi chovateli z různých zemí. Taková dovážená fena může mít za sebou i několik vrhů o nichž nemusí být novému majiteli nic známo, nebo dokonce je mu to úmyslně zamlčeno. Takže tímto bychom pouze omezovali naše poctivé chovatele. Statistika, kterou jsem dělala v roce 2016, a to za 15 let chovu s více jak 550 fenami, ukázala, že počet vrhů nad 5 mělo pouhých šest fen! Toto je absolutně zanedbatelné procento a proto doporučuji revokovat usnesení ČS 2016.

 

B) CHŘ Čl. 13, odst. 7ponechat v původním zněnírevokovat návrh ČS 2016 (nejdříve je možné předat štěně novému nabyvateli 56. den života).

ZDŮVODNĚNÍ:

I toto omezení je zbytečné, málokdy se podaří prodat štěně ihned přesně 50.den. Většinou se prodej uskuteční o víkendu, pokud nezůstane neprodáno ještě několik dalších týdnů nebo měsíců. A to nehovořím o případech eklampsie feny, kdy jí jde o život a musí se od štěňat razantně oddělit třeba i před 21.dnem (eklampsie nejvíce fenu ohrožuje mezi 5 – 21 dnem života štěňat). Chovatel je svéprávný a jistě i nový nabyvatel štěněte, takže nemusí mít nad sebou dozor. Při prodeji štěněte, které je nevyspělé, nemocné atd. se chovatel vystavuje občansko-právnímu sporu a je si toho dobře vědom. Bude-li chovatel chtít, klidně toto nařízení bez skrupulí obejde, takže zase to odnese jen poctivec! Myslím, že je zbytečné být papežtější než-li papež. Podle CHŘ ČMKU se řídí většina chovatelů psů a klidně se k nim můžeme opět zařadit i my.

Obě tyto změny by pouze jen zvýšily finanční náklady klubu – bylo by nutno vydat Klubové řády s novým zněním CHŘ. Doporučuji i toto usnesení z ČS 2016 revokovat.

 

C) bod Gponechat v původním zněnírevokovat návrh ČS 2016 (systém doručování odpovědních obálek při korespondenčních volbách).

ZDŮVODNĚNÍ:

Protože účast na ČS je již léta mizivá – v některých letech to byl dokonce jen 1 člen, byly zavedeny korespondenční volby, aby o závažných otázkách nebo o zvolení funkcionářů do klubových orgánů mohla rozhodnout většina všech členů klubu.

Členové výboru a KK musí ve volbách získat důvěru nadpoloviční většiny všech členů, což se stalo i ve volbách z roku 2015. Přesto na ČS se prosadil rozdílem pouhých 2 hlasů (8 ku 6) nesmyslný návrh, aby odpovědní obálky byly zasílány někomu, kdo nedostal důvěru nadpoloviční většiny členů klubu (jako výbor klubu a KK) a může být členem klubu pouze účelově příslušný rok. Komu náš osvědčený systém nevyhovuje, má přece možnost požádat o členství v některém z jiných klubů chovatelů našich plemen.

Také doporučuji revokovat usnesení ČS 2016 a ponechat OŘ bod G v původním znění.

 

Všechny tři návrhy byly schváleny 13 hlasy, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

 

Zápis vyhotovila Jiřina Severová, ověřovatel zápisu ing. Zdeněk Stehlík