Zápis z výroční ČS konané dne 17.3.2024 v hotelu Svornost a vyhlášení náhradní ČS.

Zdravíme klubovou veřejnost,

Řádná výroční ČS 2024 se konala s rekordní neúčastí, když se zúčastnilo pouze 6 členů. Pochopitelně schůze nemohla schválit ani usnesení a proto předsedkyně svolala náhradní členskou schůzi na sobotu 13. dubna 2024 do restaurace Řeporyjská sokolovna, od 11 hodin.

—-

Zápis z výroční členské schůze Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha z.s. , svolané předsedkyní spolku pozvánkou na klubovém webu a prostřednictvím emailu.

Datum a místo konání: 17.03.2024 (od 10:20 hod.), salonek hotelu Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice.

Přítomno:  6 členů – viz prezenční listina (uložena je u předsedy klubu)

Přítomni za výbor:  H. Brandstettrová, Bc. Veronika Jílková, P. Kohoutová, Ing. Zdeněk Stehlík.

Omluveni za výbor: H. Fadel-Brandstettrová, Tereza Skalická.

Omluveni za KK: Zuzana Gladišová, Jiří Hradečný, Zdeněk Vecka

Program:
1. Úvod a zahájení.
2. Zprávy funkcionářů.
3. Zpráva o hospodaření klubu.
4. Diskuze.
5. Závěr a usnesení ČS.

Pozn. V termínu 1 měsíce před konáním schůze nepřišly od členů žádné náměty k projednání na ČS.

 

  1. Schůzi zahájila předsedkyně, přivítala přítomné.
  2. Předsedkyně přednesla zprávu o vývoji chovu a členské základny v r. 2023
  3. Přítomní byli seznámeni s revizní zprávou o hospodaření klubu v roce 2023, kterou vypracovala KK. Zpráva je přílohou zápisu.
  4. Přítomní byly seznámeni s výsledky korespondenčního hlasování o nových stanovách a klubových řádech. Dokumenty byly schváleny an block celkem 93.85% odevzdaných hlasovacích lístků. Faktura za právní expertízu po slevě činila 68 tis Kč (50tis. Kč bez DPH) a byla námi uhrazena v lednu 2024.
  5. Referendum o zdravotních testech nepřineslo jednoznačné výsledky. Zápis sčítací komise je v příloze zápisu.
  6. Diskuse se týkala výsledků referenda o zdravotních testech, bylo rozhodnuto o opakované publikaci slevy na DNA testy pro členy klubu. V. Jílková slíbila založit webový formulář pro získání detailnějšího průzkumu názorů členů klubu na zdravotní problematiku.
  7. Návrh usnesení schůze: Členská schůze bere na vědomí zprávu o vývoji chovu a členské základny, revizní zprávu o hospodaření a zprávu o výsledcích hlasování o nových stanovách a klubových řádech.
  8. Počet přítomných šesti členů byl hluboce pod polovinou všech členů a způsobil, že členská schůze nebyla usnášení schopná a nebylo proto možné schválit usnesení.

 

V souladu se stanovami a s OZ předsedkyně výboru klubu vyhlásila termín náhradní členské schůze, která se bude konat v sobotu 13.dubna 2024 od 11 hod. v restauraci Řeporyjská sokolovna, Jáchymovská 1, 155 00 Praha 5 – Řeporyje.

Přílohy viz níže.

Zapsal: Ing. Zdeněk Stehlík, 17.3.20024                    kontrola zápisu: Hana Brandstettrová