Zápis z ČS dne 20.2.2016 a mimořádné ČS dne 20.2.2016

Zápis ze členské schůzePraha, 20.02.2016

Svolané předsedou spolku pozvánkou ve Zpravodaji 3/15 a na webu klubu.

 

Přítomno:                   8 členů – viz prezenční listina

Přítomni za výbor:     Brandstettrová, Hradečný, ing. Kovaříková, Severová, ing. Stehlík

Omluveni za výbor:   ing. Diky, Kohoutová, Tutschková

Omluveni za KK:       Rojt, ing. Uher, Vecka

________________________________________________________________________

 

PROGRAM:

 

 1. Úvod a zahájení ČS. V 10.10 zahájil a předsedal členské schůzi předseda spolku/klubu ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.
 2. Zprávy funkcionářů. Zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva HPCH, revizní zpráva atd. budou publikovány pro přehlednost ve Zpravodaji 1/2016 ve zvláštním oddíle za zápisem z náhradní ČS.
 3. Projednání návrhů členů klubu a členů výboru na změny Stanov, CHŘ a OŘ. A) Návrh výboru na úpravu Stanov podle znění nového OZ – ke zveřejněnému návrhu Stavov ve Zpravodaji 3/2015 nebyl žádný podnět, výbor klubu předložil ČS     ještě doplnění k Čl.2, odst.2.                                                                                                 B) Návrh JUDr. Ivany Jandové na změnu CHŘ čl. 9, odst. 3, doplnit písm. c)., dále Čl. 13, odst. 7 změnit a k těmto článkům protinávrhy ing. Milana Dikyho.                               C) Návrh Hany Novákové ke změně OŘ, bod G – systém korespondenčních voleb a protinávrh výboru klubu.
 4. Schválení Stanov v souladu s novým OZ včetně doplňku, schválení změn a CHŘ.
 5. Diskuze. V rámci diskuze zazněl i názor na zrušení korespondenčních voleb, zavedení  elektronického přihlašování na Klubové výstavy nebo zasílání výzev pro vyzvednutí klubové pošty.
 6. Závěr. Závěrem předseda ČS ukončil ČS s konstatováním, že ČS se nezúčastnila potřebná nadpoloviční většina členů klubu – klub v tento den má 194 členů – potřebná většina je tedy 98 členů. Zároveň svolal mimořádné zasedání ČS od 14,00 hodin.

 

Zápis vyhotovila Jiřina Severová na místě, ověřovatel zápisu ing. Zdeněk Stehlík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z mimořádné členské schůzePraha, 20.02.2016

Svolané předsedou spolku pozvánkou na místě.

 

Přítomno:                   8 členů – viz prezenční listina

Přítomni za výbor:     Brandsterttrová, Hradečný, ing. Kovaříková, Severová, ing. Stehlík

Omluveni za výbor:   ing. Diky, Kohoutová, Tutschková

Omluveni za KK:       Rojt, ing. Uher, Vecka

________________________________________________________________________

 

PROGRAM:

 

 1. Úvod a zahájení mimořádné ČS. Ve 14.00 zahájil a předsedal mimořádné členské schůzi předseda spolku/klubu ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.
 2. Zprávy funkcionářů. Zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva HPCH, revizní zpráva atd. budou publikovány pro přehlednost ve Zpravodaji 1/2016 ve zvláštním oddíle za tímto zápisem.
 3. Projednání návrhů členů klubu a členů výboru na změny Stanov, CHŘ a OŘ. A) Návrh výboru na úpravu Stanov podle znění nového OZ – ke zveřejněnému návrhu Stavov ve Zpravodaji 3/2015 nebyl žádný podnět, výbor klubu předložil ČS ještě doplnění k Čl.2, odst.2. B) Návrh JUDr. Ivany Jandové na změnu CHŘ čl. 9, odst. 3, doplnit písm. c)., dále Čl. 13, odst. 7 změnit a k těmto článkům protinávrhy ing. Milana Dikyho. C) Návrh Hany Novákové ke změně OŘ, bod G – systém korespondenčních voleb a protinávrh výboru klubu.
 4. Schválení Stanov v souladu s novým OZ včetně doplňku, schválení změn a CHŘ.
 5. Diskuze. V rámci diskuze zazněl i názor na zrušení korespondenčních voleb, zavedení  elektronického přihlašování na Klubové výstavy nebo zasílání výzev pro vyzvednutí klubové pošty.
 6. Závěr. ČS bere na vědomí zprávy funkcionářů a KK o hospodaření za rok 2015 a výsledky hlasování k předloženým návrhům jsou prostou nadpoloviční většinou přítomných platnými a nabývají platnosti od 01.07.2016. Závěrem předseda mimořádnou členskou schůzi ukončil a poděkoval přítomným za účast.

 

 

Odstavec 3 plné znění navrhovaných změn řádů (kromě zveřejněného návrhu úprav Stanov podle OZ) včetně počtů hlasů.

 

A) Úprava Stanov v souladu s OZZveřejněných ve Zpravodaji 3/15

 

HLASOVÁNÍnávrh jednomyslně schválen13-ti hlasy (jeden člen odešel)

 

A) Návrh výboru na doplnění Stanov Čl.2, odst.2

Doplnit za větu …..avízováno v pozvánce na ČS, která bude uvedena v klubovém periodiku nebo na klubovém webu.

Doplnit za první větu posledního odstavce….nejpozději 30 dnů před datem konání ČS.

K těmto zásadním otázkám je oprávněn předseda spolku navrhnout, aby členové rozhodli mimo zasedání členské schůze, a to v písemné formě při splnění následujících náležitostípísemné prohlášení musí obsahovat podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Údaj o lhůtě, ve které se člen vyjádřit. K platnosti vyjádření se vyžaduje uvedení jména a příjmení člena spolku se členským číslem, dále pak den, měsíc a rok, kdy bylo vyjádření učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Toto vyjádření je možno zaslat naskenované mailem nebo klasicky poštou na adresu libovolného člena výboru. Toto rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů všech členů klubu.

Předseda spolku vede zasedání ČS tak, jak bylo ohlášeno v pozvánce, ledaže se ČS usnese na předčasném ukončení zasedání. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z ČS do 30-ti dnů od jejího ukončení a jeho zveřejnění na klubovém webu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdo zápis vyhotovil. Zápis podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu. Není-li ČS schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní ČS do jednoho měsíce ode dne původního konání. Na náhradním zasedání může ČS jednat jen o náležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Tato opakovaná ČS je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

HLASOVÁNÍnávrh jednomyslně schválen 14-ti hlasy

 

B) Návrh JUDr. Ivany Jandovézměna CHŘ Čl 9, odst. 3, doplnit písmeno c)

….Fena smí za život odchovat maximálně 5 vrhů včetně vrhu všech mrtvých štěňat.

 

HLASOVÁNÍpro návrh 12, zdrželi se hlasování 2

 

B) Návrh JUDr. Ivany Jandovézměna CHŘ Čl.13, odst. 7 změni takto

Štěňata lze předat novým majitelům nejdříve 56.den života.

 

HLASOVÁNÍpro návrh 8, proti 3, zdrželi se hlasování 3

 

C) Návrh Hany Novákové o změně v bod “G”

….obálek A 6, které budou označeny adresou člena klubu, který ve volbách nekandiduje, jakožto ani jeho rodinný příslušník. Tento (+ jeden náhradník) by měl být navržen a vybrán z pouze přítomných na ČS, která se bude konat v předvolebním roce.

 

HLASOVÁNÍpro návrh 8, proti 6

 

 

Zápis vyhotovila Jiřina Severová na místě, ověřovatel zápisu ing. Zdeněk Stehlík